Spôsob potlačenia vymršťovania úlomkov a šrapnelov počas likvidácie šrapnelovej munície

Číslo patentu: E 10381

Dátum: 30.12.2002

Autor: Donovan John

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob potlačenia vymršťovania úlomkov a šrapnelov počas likvidácie šrapnelovej munícieSúčasný vynález sa vo všeobecnosti týka likvidácie vojenských zbraní, najmä zbraní s vymršťovaním úlomkov a šrapnelov počas detonácie. Konkrétnejšie sa súčasný vynález týka spôsobu potlačenia rýchlosti, množstva a konečnej deštruktívnej sily šrapnelov sprevádzajúcich deštrukciu zbraní úlomkovej munície a tým vytvorenia bezpečnejšieho prostredia počas deštrukcie takýchto zbraní riadenou detonáciou.Armády a vlády na celom svete zhromažďujú obrovske arzenály munície klasifikovanej ako zbrane, napríklad mínomety, granáty a podobne. Mnohé z týchto zbraní sú vyrobené tak, aby pri detonácii rozptyľovali smrteľné šrapnely vysokou rýchlosťou. Toto rozptyľovanie šrapnelov sa dá dosiahnuť viacerými rozličnými spôsobmi, napríklad rozkúskovanie samotného obalu munície pri detonácii, rozptylovanie samostatných kúskov šrapnelov pri detonácii, alebo mnoho iných spôsobov. Tento šrapnel je vytvorený tak, aby bol pri detonácii vymrštený obrovskou rýchlosťou a niekedy pri extrémne vysokej teplote za účelom prepichnutia a zničenia brnenia, osôb alebo čohokoľvek iného v bezprostrednej blízkosti.Čo je však prirodzené pre akýkoľvek typ munície, aj munícia rozptylujúca šrapnely má stanovenú životnost a po skončení tejto životnosti sa stáva extrémne nestabilnou a nespolahIivou. Z tohto dôvodu, a tiež z dôvodu aktuálnej celosvetovej demilitarizácie úlomkovej a šrapnelovej munície, vzniká potreba nájdenia efektívneho, bezpečného a účinného spôsobu likvidácie nadbytočnej a starej munície.V súčasnosti je hlavným spôsobom deštrukcie týchto zbraní ich jednoduchá detonácia v kontrolovanom prostredí. Vo väčšine prípadov nie je týmto kontrolovaným prostredím nič iné ako opustená lokalita. Avšak prirodzeným javom pri tomto type deštrukcie je, že úlomková a šrapnelová munícia stále spĺňa svoj účel a vymršťuje nebezpečné šrapnely všetkými smermi a obrovskými rýchlosťami, hoci v o niečo viac riadenej situácii. Preto je tento typ deštrukcie pomerne nebezpečný. Súčasný vynález prekonáva toto obmedzenie napríklad výrazným znížením kinetickej energie a množstva vymršťovaných šrapnelov.Ďalším bežným spôsobom deštrukcie je manuálna demontáž samotnej munície. Ako by sa dalo očakávať, tento proces je extrémne nebezpečný pre pracovníkov vykonávajúcich túto funkciu. Munícia sa musí opatrne rozobrat, musí sa z nej odstrániť poistka a musí sa správne zlikvidovať. Preto má tento spôsob niekoľko obmedzení týkajúcich sa nebezpečného charakteru rozoberania muničných zariadení a správnej likvidácie zvyšných produktov. Súčasný vynález prekonáva toto obmedzenie napríklad odstránením potreby rozoberania munície pred deštrukciou.Ako je opísané v mojom americkom patente s číslom 5,884,569 vydanom 23. marca 1999, už predtým som vytvoril a vylepšil spôsob ničenia úlomkovej a bombovej munície. Akoje uverejnené v mojom patente 569, popisujem spôsob, pri ktorom sa najskôr odstránia jednotlivé bomby z vaicovitého puzdra munície a umiestnia sa do nosnej trubice umiestnenej vedľa, ktorá je podľa možností skonštruovaná z organického plastového materiálu, napríklad polyvinylchloridu. Ako je opísané v mojom patente 569, manuálne zasahovanie a manipulácia sjednotlivými bombami sú následne vylúčené, čo predstavuje bezpečnejší spôsob odstraňovania z puzdra municie.Ako ďalej uvádzam v mojom patente 569, nosná trubica, ktorá teraz obsahuje bomby, sa ďalej vloži do jednotky na obmedzenie fragmentácie (FCU) v tvare veľkého,zosilneného vedra, ktorá sa následne vloži do komory na obmedzenie a potlačenie explózie,ako je uvedené v mojich amerických patentoch s číslami 6,173,662, 5,884,569 a Re. 36,912. umiestnením nosnej trubice s bombami do FCU pôsobí FCU ako primárny prostriedok na potlačenie smrteľných šrapnelov počas fázy deštruktívnej detonácie. Avšak na ďalšie vylepšenie schopností potláčania fragmentácie, po umiestnení FCU do komory na obmedzenie a potlačenie explózie uvádzam zavesenie podpornej oceľovej podložky zo zapleteného oceľového kábla alebo spojene reťaze priamo nad FCU. Po detonácii sa plastová nosná trubica ako taká kompletne vyparí, FCU absorbuje väčšinu počiatočného nárazu z výbuchu a šrapnelov, pričom FCU presmeruje všetky zvyšné šrapnely vertikálne vďaka tvaru a geometrickej konfigurácii FCU, a následne budú absorbované zavesenou ocelovou podložkou a okolitou komorou na obmedzenie a potlačenie explózie.obmedzením môjho patentu 569 však je to, že po mnohých a opakovanýchdeštruktívnych explóziách je kinetická energia uvoľňovaná pri fragmentácii a šrapneloch z munície počas detonácii taká intenzívna, že vnútorné plochy komory na obmedzenie a potlačenie explózie sa začínajú ničiť a sú v nich preliačeniny vytvorené opakovaným bombardovaním úlomkami a šrapnelmi pri vysokej rýchlosti, ktorá vzniká pri deštrukcii úlomkovej a šrapnelovej municie. US 5790 841 uvádza spôsob zničenia šrapnelovej munície obalením vaku naplneného výbušninou okolo jej telesa.Súčasný vynález prekonáva nevýhody a/alebo nedostatky známych predošlých spôsobov ničenia úlomkovej a šrapnelovej munícíe a prináša ich výrazné zlepšenie,napríklad pomocou spôsobu, ktorý výrazne znižuje rýchlosť rozptylu a množstvo vymršťovaných úlomkov.Predmetom súčasného vynálezu je poskytnutie bezpečného a efektívneho spôsobu ničenia úlomkovej a šrapnelovej municie.Ďalším predmetom súčasného vynálezu je predstavenie spôsobu potlačenie a regulovania vymršťovania šrapnelov a kínetickej energie z explózie pri ničení úlomkovej a šrapnelovej municie.Súčasne ďalším predmetom súčasného vynálezu je podstatné zničenie munície obsahujúcej úiomky a šrapnely bez potreby manuálnej demontáže muničných zariadení pred ich zničením.Zároveň ďalším predmetom súčasného vynálezu je poskytnutie spôsobu na podstatné zničenie úlomkovej a šrapnelovej munície bez potreby likvidácie nevyužitých nebezpečných a výbušných materiálov, ktorá je prirodzená pri bežných spôsobochdemontáže a deštrukcie. Tieto ciele vynález dosahuje spôsobmi deñnovanými v priložených vyhláseniach.Preferované verzia súčasného vynálezu používa pružný plát výbušného materiálu na podstatné obalenie obvodu muničného alebo šrapnelového zariadenia, ktoré sa má zničiť. Typ a množstvo tvárneho výbušného materiálu závisí od zariadenia, ktoré sa má zničiť, ako aj od ďalších faktorov, napríklad environmentálne podmienky, okolité prostredie, potenciálne nebezpečné znečisťujúce látky a podobne. Muničné zariadenie podstatne obalené tvárnym výbušným materiálom sa potom položí na podporné lôžko z materiálu absorbujúceho explóziu, napríklad drobný štrk. Deštrukcia muničného zariadenia nastáva, ked detonuje pružný plát výbušného materiálu, čím imploduje na muničné zariadenie a zároveň spôsobí jeho detonáciu. Implózia tvárneho výbušného materiálu vytvorí opačnú silu proti explozívnym silám muničného zariadenia a následnému vymršteniu šrapnelov. Súčasný vynález preto výrazne znižuje celkovú explozívnu kinetickú energiu uvoľnenú z muničného zariadenia a množstvo a veľkosť vymrštenia a rýchlosti šrapnelov.Alternatívna verzia súčasného vynálezu využíva pokiaľ možno valcovitú trubicu a sypký výbušný materiál, v spojení s tvárnym výbušným materiálom podstatne ovinutým okolo muničného zariadenia. valcovitá trubica má dostatočnú veľkost a tvar, aby v nej bol prázdny priestor medzi vnútornými stenami trubice a vonkajším povrchom muničnéhozariadenia ovinutého pružnou výbušninou, ked sa muničné zariadenie vloží dovnútra trubice.Muničné zariadenie obalené výbušninou a valcovitá trubica sa potom položia na podporné lôžko z materiálu absorbujúceho explóziu, napriklad drobný štrk. Sypký výbušný materiál,pokiaľ možno v podobe granúl alebo prášku, sa potom nasype do prázdneho priestoru medzi vnútornými stenami valcovitej trubice a vonkajšou plochou muničného zariadenia obaleného v pláte výbušniny. Deštrukcia muničného zariadenia nastáva súčasnou detonáciou sypkého výbušného materiálu, výbušného obalu z pružného plátu a muničného zariadenia. Implózia pružného plátového materiálu vytvorí opačnú silu proti explozívnym silám muničného zariadenia. Sypký výbušný materiál takisto imploduje na muničné zariadenie a následne zabezpečuje ďalšie protichodné pôsobenie na explóziu muničného zariadenia. Zároveň vyparí všetky zvyšné šrapnely a materiál.Pri použití súčasného vynálezu sa munícia úplne zničí vlastnou explóziou, pričom nezostanú žiadne zvyšné nebezpečné materiály, napríklad zvyškové palivo alebo nepoužité výbušniny. Navyše vyvažujúci vplyv implodujúceho sypkého výbušného materiálu a pružného plátu tvárneho výbušného materiálu poskytuje dostatok opačne pôsobiacej sily na efektívne zníženie množstva a rýchlosti šrapnelov vymrštených pri deštrukcii muničného zariadenia.Preferované a alternatívne verzie sú tu podrobne popísané s odkazmi na výkresy tam, kde je to vhodné, pričomOBR. 1 je čiastkové bočné vyvýšenie typickej delostreleckej munície, napriklad 81 mm mínometný projektil armády USA obsahujúci vnútorný vymršťovací šrapnel, ktorý sa vymršťuje počas detonácie munície, čo je typické pre typ munície, ktorá sa dá bezpečne zlikvidovat pomocou súčasného vynálezuOBR. 2 je bočný vyvýšený pohľad na typickú delostreleckú municiu s podstatným využitím 20 preferovanej verzie súčasného vynálezuOBR. 3 je ilustráciou plánovaného pohľadu na alternatívnu verziu súčasného vynálezu s umiestnenou typickou delostreleckou municiouOBR. 4 je ilustráciou izometrickej perspektívy alternatívnej verzie súčasného vynálezu s umiestnenou typickou delostreleckou muníciou aOBR. 5 je pohľadom na čiastkové bočné vyvýšenie alternatívnej verzie súčasného vynálezu s umiestnenou typickou delostreleckou muníciou.Najlepší režim na realizovanie vynálezuSúčasný vynález je metódou na bezpečné a efektívne zničenie úlomkových5 a šrapnelových muničných zariadení. Súčasný vynález využíva, pokiaľ možno, obalový plát výbušného tvárneho materiálu na podstatné obalenie muničného zariadenia, ktoré sa má zničiť. Pružný plát výbušného tvárneho materiálu následne imploduje na muničné zariadenie a pôsobí vyvažujúco na výbušné sily muničného zariadenia pri jeho detonácii. Tým sa výrazne zníži množstvo, kinetická energia a rýchlosť výsledných úlomkova šrapnelov z muničného zariadenia, čo predstavuje ovela bezpečnejší a účinnejší spôsob ničenia úlomkových a šrapnelových muničných zariadení.Na OBR. 1 je preferovaná verzia súčasného vynálezu použitá v spojení s bežnými delostreleckými muničnými zariadeniami, napriklad s 81 mm mínometným nábojom armády USA, ako je znázornené. Avšak so súčasným vynálezom sa dá použiť delostrelecká municia akéhokoľvek typu alebo rozmerov. Bežný minomet 1 vo všeobecnosti obsahuje bud distančný zapaľovač alebo nárazový zapaľovač 2 nachádzajúci sa v jeho nosovom kuželi. Poistné zariadenie 2 je zvyčajne pripojené k vnútornému zdroju detonácie 3. Vo všeobecnosti v rámci bežného šrapnelového mínometu je výbušný materiál obklopený obrovským množstvom šrapnelových prvkov 4 a sú uschované v muničnom zariadení 1. vonkajšia schránka mínometu 1 je zvyčajne skonštruovaná z materiálu, ktorý uľahčuje jednoduché a rýchle praskanie pri detonácii, napríklad tenkostenné kovy alebo plasty.Pri detonácii poistka 2 zapáli vnútorné detonačné zariadenie 3, ktoré zasa detonuje a praskne vonkajšiu schránku mínometu 1 vďaka výslednej explozívnej sile. Keď je vonkajšia schránka odstránená, výbušný materiál vymršťuje obsiahnuté šrapnely 4 extrémnou rýchlosťou a niekedy pri vysokej teplote s ničivými účinkami na všetko v bezprostrednej blízkosti.Podľa OBR. 2 súčasný vynález zaisťuje ľahkú a bezpečnú deštrukciu muničnýchzariadení 1, ako je opísané vyššie. Preferovaná verzia súčasného vynálezu pozostávaz muničného zariadenia 1, ktoré sa má zničiť, a pružného výbušného tvárneho materiálu 7. Preferovaná verzia súčasného vynálezu pozostáva z podstatného obalenia pružného výbušného tvárneho materiálu 7 okolo obvodu muničného zariadenia 1, ktoré sa má zničiť. Pružný výbušný tvárny materiál 7 sa podľa možnosti úplne obalí okolo obvodu muničného zariadenia 1, aby bola charakteristika implózie rovnomerná. Pokial možno, pružný výbušný tvárny materiál 7 je plastická trhavina Composition C obsahujúca cyklotrimemyléntrinitramín(RDX) a/alebo pentaerytrit tetranitrát (PETN), napríklad výbušnina C-4 alebo Semtex. Prípadne sa môžu použit iné typy pružných plastických trhavín. V konečnom dôsledku

MPK / Značky

MPK: F42B 33/06

Značky: likvidácie, šrapnelovej, potlačenia, vymršťovania, počas, munície, úlomkov, šrapnelov, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-e10381-sposob-potlacenia-vymrstovania-ulomkov-a-srapnelov-pocas-likvidacie-srapnelovej-municie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob potlačenia vymršťovania úlomkov a šrapnelov počas likvidácie šrapnelovej munície</a>

Podobne patenty