Zariadenie na vstrekovanie tvaroviek z plastu

Číslo patentu: 287853

Dátum: 19.12.2011

Autor: Werner Marco

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na vstrekovanie tvaroviek z plastu skladajúce sa zo vstrekovacieho stroja (1) a k nemu patriaceho nástroja (2), pri ktorom sú v nástroji (2) k dispozícii najmenej dve dutiny (11, 12), ktoré zodpovedajú rozmerom vyrábaných tvaroviek. Nástroj (2) sa skladá z najmenej troch relatívne navzájom pohyblivých dielov (4, 5, 6), predného dielu (5) a zadného dielu (6), ktoré k sebe pri pôsobení vyvíjača tlaku (8) v pracovnej polohe navzájom pevne priliehajú pozdĺž deliacich rovín (9, 10), ktoré prebiehajú navzájom rovnobežne, pričom každá deliaca rovina (9, 10) prebieha najmenej jednou dutinou (11, 12). V nástroji (2) je vytvorený najmenej jeden kanál (13) na privádzanie roztaveného plastu, ktorý končí na jednej strane v dutinách (11, 12) a na druhej strane na vstupnom mieste (14) na povrchu nástroja (2), ktoré je v pracovnej polohe napojené na vstrekovací stroj (1), pri ktorom je na dieloch nástroja (2) vytvorené zablokovanie prestaviteľné medzi dvoma koncovými polohami, ktorým sú spolu zablokované v prvej koncovej polohe pri odpojenom vyvíjači tlaku (8) iba stredný diel (5) a predný diel (4) nástroja (2) vybavený vstupným miestom (14) a v druhej koncovej polohe iba stredný diel (5) a zadný diel (6) nástroja (2). V strednom diele (5) nástroja (2) je usporiadaný najmenej jeden pohonom (19) s najmenej jedným posuvným spínačom (18) prebiehajúcim v smere osi nástroja (2), ktoré je prestaviteľné pohonom (19) do dvoch navzájom protiľahlých smerov v jeho pozdĺžnom smere medzi dvoma koncovými polohami. V nástroji (2) je usporiadané v oblasti každej deliacej roviny (9, 10) okrem toho vždy najmenej jedno zvieracie zariadenie (K), z ktorého je vždy prvý diel umiestnený na strednom diele (5) nástroja (2), zatiaľ čo druhý diel, ktorý spolupracuje so zodpovedajúcim prvým dielom, je upevnený na jednej strane na prednom diele (4) nástroja (2) a na zadnom diele (6) nástroja (2). Na prednom diele (4) a na zadnom diele (6) nástroja (2) je upevnený ako druhý diel zvieracieho zariadenia (K) vždy najmenej jeden držiak (20, 21) prebiehajúci v smere osi nástroja (2), ktorý pri uzatvorenom nástroji (2) zasahuje jedným koncom do zodpovedajúceho prvého dielu zvieracieho zariadenia (K) a na tomto konci je vybavený najmenej jedným zvieracím telesom (R). Posuvný spínač (18) vždy v jednej zo svojích koncových polôh zasahuje k blokovaciemu ovládaniu zvieracieho telesa (R) do zodpovedajúceho zvieracieho zariadenia (K).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na vstrekovanie tvaroviek z plastu, skladajúceho sa zo vstrekovacieho stroja a k nemu patriaceho nástroja, pri ktorom sú v nástroji k dispozícii najmenej dve dutiny, ktoré zodpovedajú rozmerom vyrábaných tvaroviek, pri ktorom sa nástroj skladá z najmenej troch relativne navzájom pohyblivých dielov, predného dielu, stredného dielu a zadného dielu, ktoré k sebe pri pôsobení vyvíjača tlaku v pracovnej polohe navzájom pevne priliehajú pozdĺž deliacich rovín, ktoré prebiehajú navzájom rovnobežne, a pri ktorom je v nástroji vytvorený najmenej jeden kanál na privádzanie roztaveného plastu, ktorý končí na jednej strane V dutinách a na druhej strane na vstupnom mieste na povrchu nástroja, ktoré je v pracovnej polohe napojené na vstrekovací stroj, pri ktorom je na dieloch nástroja vytvorené zablokovanie prestaviteľnć medzi dvoma koncovými poloharni, ktorým sú spolu zablokované V prvej koncovej polohe za odpojeného vyvíjača tlaku iba stredný a predný diel nástroja, ktorý je vybavený vstupným miestom, a v druhej koncovej polohe len stredný diel a zadný diel nástroja (nemecký časopis Kunststoffe 84 (1994) 10, strany 1375 až 1382).Vstrekovacie stroje sa používajú na výrobu tvaroviek s takmer ľubovoľným tvarom.V príslušnom nástroji musia byť k dispozícii iba dutiny, do ktorých sa dá vstrekovať roztavený plast. Diely nástroja, oddelené deliacou rovinou, sa v pracovnej polohe stlačia pevne dohromady napríklad hydraulicky. Po vstreknutí plastu do dutín nástroja zostane nástroj pri známom stave techniky ešte tak dlho uzatvorený,kým sa tvarovky, nachádzajúce sa v dutinách, dostatočne schladia a tým sa tak spevnia, že sa dajú vyňať z nástroja. K tomu sa nástroj otvorí v deliacej rovine, čím sa jeho diely od seba oddíalía. Počas doby, v ktorej sa plast tvaroviek V dutinách chladí, sa vstrekovací stroj nepoužíva. Táto nevýhoda je zvlášť závažná, ked sa majú vyrábať relatívne hrubostenné tvarovky s dlhou dobou chladnutia.Výkon vstrekovacieho stroja sa dá stupňovať, keď sa používa tandemovo pracujúci nástroj podľa zrníeneného nemeckého časopisu Kunststoffe 84. Vo vstrekovacom stroji, pracujúcom s takýmto nástrojom, sa diely otvoria striedavo vo dvoch deliacich rovinách. Počas doby chladnutia tvaroviek jednej deliacej roviny sa môžu tvarovky z druhej deliacej roviny vybrať z formy. Tento spôsob práce je výhodný pre tvarovky s chladiacou dobou, ktorá je dlhšia ako je doba dávkovania, potrebná na naplnenie dutín. Vstrekovacie stroje pracujúce tandemovým spôsobom sú nákladné špeciálne stroje. Vyžadujú pohyblivú stredovú dosku, umiestnenú v stredovej polohe, na ktorú je bočne napojená vstrekovacia jednotka. Roztavený plast sa vstrekuje cez kanály, usporiadané v stredovej doske, do príslušných dutín. Tento známy tandemový spôsob sa nedá použiť pri bežných vstrekovacích strojoch, alebo sa dá použiť len po rozsiahlych prestavbách.Z DE 101 10 611 toho istého prihlasovateľa je známe zariadenie rozsahu podľa úvodného odseku tohto opisu.Úlohou vynálezu je zdokonaliť v úvode uvedené zariadenie tak, aby sa dala výroba hotových tvarovíek jednoducho zvýšiť aj pri použití bežných vstrekovacích strojov s bezpečným zablokovaním tých deliacich rovín, ktoré sa nemajú otvoriť.Túto úlohu na uskutočnenie zablokovania rieši zariadenie na vstrekovanie tvaroviek z plastu, skladajúce sa z vstrekovacieho stroja a k nemu patriaceho nástroja, pri ktorom sú v nástroji k dispozícii najmenej dve dutiny, ktoré zodpovedajú rozmerom vyrábaných tvarovíek, pri ktorom sa nástroj skladá z najmenej troch relatívne navzájom pohyblivých dielov, predného, stredného a zadného dielu, ktoré k sebe pri pôsobení vyvíjača tlaku v pracovnej polohe navzájom pevne priliehajú a pozdĺž deliacich rovín prebiehajú navzájom rovnobežne, a pri ktorom je v nástroji vytvorený najmenej jeden kanál na privádzanie roztaveného plastu, ktorý končí na jednej strane v dutinách a na druhej strane na vstupnom mieste na povrchu nástroja, ktoré je v pracovnej polohe napojené na vstrekovací stroj, pri ktorom je na dieloch nástroja vytvorené zablokovanie, prestaviteľné medzi dvomi koncovými poloharni, ktorým sú spolu zablokované pri odpojenom vyvíjači tlaku v prvej koncovej polohe iba stredný diel a predný diel nástroja, obsahujúci vstupné miesto, a v druhej koncovej polohe iba stredný diel a zadný diel nástroja, ktoré podľa vynálezu spočíva v tom, že je na strednom diele nástroja usporíadaný najmenej jeden pohon s najmenej jedným posuvným spínačom, prebiehajúcim v smere osi nástroja, ktore je prestaviteľné pohonom do dvoch navzájom protiľahlých smerov v jeho pozdlžnom smere medzi dvomi koncovými poloharni, ďalej tým, že je na nástroji usporiadané v oblasti každej deliacej roviny okrem toho vždy najmenej jedno zvieracie zariadenie, z ktorého je vždy prvý diel umiestnený na strednom diele nástroja, zatiaľ čo druhý diel, ktorý spolupracuje so zodpovedajúcim prvým dielom, je upevnený najednej strane na prednom diele nástroja a na druhej strane na zadnom diele nástroja, ďalej tým, že je na prednom diele a na zadnom diele nástroja upevnený ako druhý diel zvieracieho zariadenia vždy najmenej jeden držiak prebiehajúci v smere osi nástroja, ktorý pri uzatvorenom nástroji zasahuje jedným koncom do zodpovedajúceho prvého dielu zvieracieho zariadenia a na tomto konci je vybavený najmenej jedným zvieracím telesom, a že posuvný spínač vždy v jednej zo svojich koncových polôh zasahuje k blokovaciemu ovládaniu zvieracieho telesa do zodpovedajúceho zvieracieho zariadenia.Toto zablokovanie je vytvorené zvlášť jednoducho. Skladá sa v podstate len z pohonu s posuvným spínačom a dvoch zvieracích zariadení, do ktorých posuvný spínač striedavo zasahuje. Na realizáciu účinného zablokovania medzi vždy dvomi dielmi nástroja potrebuje byt v zodpovedajúcej uzatváracej polohe posuvný spínač zasunutý pohonom iba do jedného zo zvieracích zariadení, takže sa ich Zvieracie teleso presunie do uzatváracej polohy. V príslušnej uzatváracej polohe je posuvný spínač vytíahnutý zo zvieracieho zariadenia ležiaceho vždy v oblasti príslušnej druhej deliacej roviny, takže nástroj môže byť otvorený v tejto deliacej rovine.Uvedené zariadenie je ďalej výhodne uskutočnené tak, že v oblasti každej deliacej roviny sú na nástroji vytvorené dve oddelené, nad sebou usporiadané Zvieracie zariadenia a dva posuvné spínače.Pri ešte výhodnejšom uskutočnení uvedeného zariadenia je na koncoch držiakov, ktoré v zablokovanej polohe nástroja zasahujú do zodpovedajúcich dielov zvieracích zariadení, najmenej jedno priečne v smere osi nástroja posunovatelné zvieracie teleso, ktoré v zablokovanej polohe zasahuje za pevne stojacu zarážku tvoriacu prvý diel príslušného zvieracieho zariadenia a upevnenou na strednom diele nástroja.Pri ešte výhodnejšom uskutočnení uvedeného zariadenia je Zvieracie teleso vytvorené ako valček otočný voľne okolo svojej osi.Pri ešte výhodnej šom uskutočnení uvedeného zariadenia je na dvoch proti sebe ležiacich stranách držiaka umiestnené vždy Zvieracie teleso a na strednom diele nástroja sú vždy upevnené dve zodpovedajúce zarážky.Pohon môže byť výhodne ovládaný automaticky. To sa dá uskutočniť pneumatický alebo elektricky pracujúcim pohonom. Výhodne sa ale používa hydraulický pohon.Zablokovanie, skladajúce sa z pohonu s posuvným spínačom a zvieracích zariadení, môže byť výhodne umiestnené pre úsporu miesta vnútri profilu nástroja. Diely na zablokovanie v tom prípade nezväčšia vonkajšie rozmery nástroja. V závislostí od veľkosti nástroja sú výhodne umiestnené najmenej dve zablokovania na dvoch navzájom proti sebe ležiacich stranách nástroja.Prehľad obrázkov na výkresochPredmet vynálezu bude bližšie vysvetlený pomocou príkladov uskutočnenia znázomených na výkresoch. Obrázky znázorňujú nasledovné obr. 1 je v čiastočnom reze schematicky znázornená zariadenie podľa vynálezu v uzatvorenej polohe,obr. 2 a 3 sú dve rozdielne otvorené polohy zariadenia podľa obr. l,obr. 4 je principiálne znázornenie zablokovania použitého pri zariadení,obr. 5 je vo vzťahu k obr. 4 doplnená forma uskutočnenia zariadenia,obr. 6 a 7 sú zariadenia podľa obr. 5, v zodpovedajúcich otvorených polohách podľa obr. 2 a 3,obr. 8 je vo zväčšení znázomený držiak použiteľný v zariadení,obr. 9 je rez držiakom z obr. 8 pozdĺž roviny IX-IX.Na výkresoch sú znázornená iba tie diely zariadenia na vstrekovanie, ktore sú potrebné na pochopenie vynálezu. V zásade známe prvky zariadenia, ako napríklad otvárací a uzatvárací mechanizmus alebo chladiace kanály, alebo zariadenie na ohrev, nie sú znázomené. Na obr. 4 až 7 je z dôvodu väčšej zreteľnosti vynechané čiarkovanie pri dieloch v reze.Zariadenie na vstrekovanie podľa obr. l sa skladá zo vstrekovacieho stroja l a naň napojiteľného nástroja z. Vstrekovací stroj l môže byt bežný, obvykle predávaný stroj bez akejkoľvek zvláštnej výbavy. Stroj je posunovateľný v smere dvojitej šípky ž.Nástroj g sa skladá z troch dielov, predného dielu 4, stredného dielu 5 a zadného dielu Q. Je na zadnom diele Q uzatvorený prítlačnou doskou Z, ktorá je spojená s vyvíjačom tlaku §. Ako vyvíjač tlaku § sa môže napríklad použiť pneumatický alebo hydraulický lis. Tri diely nástroja g sú od seba oddelené dvomi navzájom rovnobežne prebíehajúcimi deliacimi rovinami 2 a 10.V každej deliacej rovine 9 a Q môže byť vytvorená najmenej jedna dutina Q, respektíve Q, nástroja g ktorých svetlé rozmery zodpovedajú geometrickému tvaru vyrábaných tvaroviek. V znázornenom príklade uskutočnenia sú pri každej deliacej rovine g, respektíve Q, zakreslené dve dutiny Q respektíve Q.V znázornenom príklade uskutočnenia je V nástroji g centrálne vytvorený kanál Q, ktorý slúži na privádzanie roztaveného plastu k dutinám Q a Q. Kanál Q začína na smerom Von otvorenom vstupnom mieste Q ležiacom na povrchu nástroja g. Prechádza najprv cez diel 3 nástroja g až k deliacej rovine 2 a potom Vedie ďalej cez stredný diel 5 nástroja g až k deliacej rovine Q. Aby mohol byť plastový materiál označovaný ako náliatok, po vychladnutí a vyforrnovaní tvarovky a jej Vyňatí z formy jednoducho odstránený z kanálu Q, je tento kanál Qzodpovedajúcim spôsobom vytvorený ako kónický V oboch úsekoch tak, ako je to znázomene na výkrese. Z kanálu Q vychádzajú čiastkové kanály 15, respektíve 16, ktoré vedú k dutinám ll,respektíve Q. Čiastkové kanály Q a l 6 ležia Výhodne V deliacich rovinách 2 a l 0.Zariadenie podľa vynálezu je na obr. l znázomené V pracovnej polohe. Pracuje napriklad nasledovneTri diely 5 L, 5 a Q nástroja g ležia V pracovnej polohe tesne pri sebe. Sú stláčané dohromady vyvijačom tlaku § a síce proti opomej doske Q, slúžiacej ako pevná opora, na ktorej je umiestnený predný diel g nástroja g. Na výrobu tvaroviek V dutinách 51 a Q vyjde Vstrekovací stroj l až k vstupnému miestu Q a kanálu Q na nástroji g. Roztavený plast nachádzajúci sa vo Vstrekovacom stroji l sa potom dá vtlačiť do kanálu Q. Cez kanál Q sa vyplnia tak čiastkové kanály 15 a Q, ako aj dutiny Q a Q. Keď sú dutiny Q a Q vyplnené s použitím dostatočného tlaku, Vstrekovací stroj l sa uzatvorí. Plast vyskytujúci sa V nástroji g, sa potom ochladí.Po dostatočnej dobe chladenia sa nástroj g otvorí napríklad V deliacej rovine 2. Diely 5 a Q nástroja g pritom zostanú spolu zablokované pomocou zablokovania, ktoré je vysvetlené. Po vypnutí prítlačnej sily, vytváranej vyvijačom tlaku s, môžu byt spoločne s pohyblivo uloženou prítlačnou doskou Z uvedené do polohy zrejmej z obr. 2. Zablokovanie môže byť pritom uskutočnené tak, že po zániku prítlačnej sily z vyvíjača tlaku § zostane zvyšková sila, ktorá drží pohromade obidva diely 5 a Q nástroja g. Tvarovky vyrobené V dutinách Q môžu byť teraz Vyňaté z nástroja g. Nálíatok z plastu, ktorý zostane v kanáli Q V prednom diele A nástroja g, sa odstráni napríklad tlakovým vzduchom, takže je táto časť kanála Q opäť voľná.Potom sa nástroj g opäť uvedie do uzatvorenej, respektíve pracovnej polohy, ktorá je zrejmá z obr. 1, V ktorej sú jeho diely i, 5 a Q pevne pritláčané k sebe vyvijačom tlaku §. Dutiny Q sa opäť naplnia plastom. Následne sa zablokovanie nastaví tak, že sú spolu zablokované diely 5 a g nástroja g tak, ako je to opísané pre diely 5 a Q. Nástroj g sa potom otvorí V deliacej rovine 10, pričom sa iba jeho zadná časť Q s prítlačnou doskou Z posunie až do polohy zrejmej z obr. 3. Teraz je možné Vyňať hotové tvarovky z dutín Q. Počas tejto doby sa chladí plast V dutinách Q V deliacej rovine 2. Nálíatok nachádzajúci sa V časti kanálu Q, ktorá je V strednom diele 5, sa napríklad opäť odstráni s použitím tlakového vzduchu.Nástroj g sa potom opäť uvedie do svojej uzatváracej, respektíve pracovnej polohy podľa obr. 1. Dutiny Q sa opäť naplnia plastom a diely 5 a Q sa spolu zablokujú. Medzitým sú tvarovky V dutinách Q vychladnuté, takže sa nástroj g môže tak, ako je to opísané, otvoriť V deliacej rovine 2. Týmto spôsobom sa trvalo striedavo plnia dutiny Q a Q plastom a po ochladnutí sa uskutočňuje vyberanie z formy.Na Vychladnutíe plastu V dutinách Q a Q je potrebné, ako už bolo uvedené, aby obidva príslušné diely nástroja g zostali po zániku prítlačnej sily vyvíjanej vyvijačom tlaku 8 vždy zablokované. K tomu sa používa zablokovanie obsahujúce zvyškovú silu podľa obr. 4 až 7, ktoré je k dispozícii najmenej na jednej strane nástroja g, alebo najmenej na dvoch rozdielnych stranách nástroja g. Konštrukcia zablokovania a spôsob jeho činnosti sú opísané.Zablokovanie sa skladá podľa schematického znázornenia na obr. 4, na ktorom je nástroj g zariadenia znázomený vo výreze V uzatváracej, respektíve pracovnej polohe, z pohonu Q vybaveného tyčovitým posuvným spinačom l 8 a z dvoch dvoj dielnych zvieracích zariadení Q ohraničených dookola prerušovanou čiarou. Posuvný spínač Q prechádza V smere osi nástroja g. Posuvný spínač tomto smere posuvné medzi dvomi koncovými poloharni. Ku každému zvieraciemu zariadeniu Q patrí ako prvý diel držiak Q, respektive Q,prechádzajúci V smere osi nástroja g, z ktorých je držiak Q upevnený na prednom diele g a držiak Q je pripevnený na zadnom diele Q nástroja g.Ako druhé diely zvieracích zariadení Q sú na strednom diele 5 nástroja g upevnené Vždy V oblasti deliacich rovín 2 a Q na jednej strane zarážky Q a Q, ako aj zarážky Q a Q na druhej strane. K dispozícii má byť vždy najmenej jedna zarážka na zvieracom zariadení g. Vzdialenosť medzi zarážkami zodpovedá vždy šírke držiaka Q, respektíve Q, ktorý ako prvý diel V príslušnej uzamykacej polohe dielu nástroja zasahuje do príslušného druhého dielu, teda do zarážok zvieracích zariadení Q a pritom sa zasunie medzi obe zarážky. Každý držiak Q, respektíve Q, má na svojom voľnom konci dve zvieracie telesá g, pričom Vždy má byt k dispozícii najmenej jedno zvieracie teleso E, ktoré sú umiestnené na príslušnom alebo V príslušnom držiaku posuvne priečne k jeho pozdĺžnemu smeru.Zvieracie telesá E sú Vytvorené ako valčeky a sú voľne otočné, ako aj prestaviteľné bočne, naprieč na smer osi nástroja g, a umiestnene na príslušnom držiaku Q, respektíve Q. V pokojovej polohe ležia V profile držiakov tak, ako je to znázornená na obr. 4 na pravej strane pre držiak Q a pohybujú sa pomocou posuvné 10ho spínača Q smerom von tak, že v zablokovanej polohe nástroja g siahajú za zarážky tak, ako je to znázornené na obr. 4 vľavo pre držiak 21 a zarážky 23 a 25.Posuvný spínač Q je posuvný v smeroch dvojitej šípky 26, teda V opačných smeroch medzi dvomi koncovými polohami. V jednej, na obr. 4 znázomenej koncovej polohe, zasahuje posuvný spínač Q do zvieracieho zariadenia lg v oblasti deliacej roviny 10 tak, že sú stredná čast 5 a zadná časť Q nástroja g spolu zablokované. Okrem toho posuvný spínač Q tak, ako už bolo uvedené, vysunul valčeky 13 z držiaka 21 tak, že teraz ležia za zarážkarrli 24 a ä. Pretože sú valčeky Ľ uložené v držiaku Ä ako voľne otočné a pohyblivé do strany, budú bez použitia medzi tým ležiaceho posuvného spínača Q pri vytiahnutí držiaka g 1 zo zarážok ga a z týmito opät posunuté do svojej pokojovej polohy V príslušnom držiaku tak, ako je to znázomené pre držiak 20.Spolupôsobenie zvieracích zariadení g a posuvného spínača Q bude vysvetlene na príklade pomocou obr. 8 a 9, na ktorých je znázomený v zväčšení koniec držiaka 20.Na konci určenom k zásahu do zvieracieho zariadenia g má držiak go v jeho pozdlžnom smere prechádzajúci, zhruba v prostriedku sa nachádzajúci štrbinový výrez 27, do ktorého zasahuje v zablokovanej polohe zvieracieho zariadenia š posuvný spínač Q. Výrez 27 je v znázomenom príklade uskutočnenia otvorený smerom von na dvoch navzájom protiľahlých miestach. Na týchto miestach sú umiestnené dve voľne otočné Zvieracie telesá, vyhotovené ako valčeky a posunovateľné naprieč na pozdlžny smer držiaka 20. Môžu byť na dôvažok vybavené tiež na čelných plochách kruhovitými priehlbinamí, do ktorých zasahujú kolíky 28, ktoré sú pripevnené na držiaku gg. Valček, ktorý je na výkrese hore, je integrovaný do profilu držiaka 20 tak, že sa môže pohybovať okolo zarážky Q. Spodný valček je vytlačený z držiaka 20 posuvným spínačom Q naznačeným prerušovanou čiarou tak, že leží v zablokovanej polohe za zarážkou 23.Každý držiak 20 a 21 vyžaduje v zásade iba jedno zvieracie teleso g. Potom je potrebná na diele 5 nástroja g tiež vždy iba jedna zarážka. Z dôvodu symetrie je ale opísaná forma uskutočnenia vždy s dvomi zvieracírni telesarni g a dvomi príslušnými zarážkarni výhodná. Zvieracie telesá l môžu mat oproti zmienenému tvaru valčeka aj iný geometrický tvar.Na každej strane nástroja g sú vytvorené dve od seba oddelené Zvieracie zariadenia lg tak, ako je znázornené na obr. 5 pre jednu stranu nástroja g. Tým je so zvýšenou istotou vylúčené nežiaduce otvorenie nástroja g v deliacich rovinách 2 a Q počas fázy zablokovania. Pohon Q je pri tejto forme uskutočnenia vybavený dvomi posuvnými spinačmi Q, ktoré sú upewiené na spoločnom nosiči Q, a preto ich pohon l 9 prestavuje synchrónne.Opísané zablokovanie pracuje, vychádzajúc z pracovnej polohy zariadenia podľa obr. 5, napríklad nasledovneKým sa vyvíj ač tlaku § vypne, dôjde podľa obr. 5 k vzáj omnému zablokovaniu oboch dielov 5 a Q nástroja g. K tomu boli obidva posuvné spínače Q posunuté pohonom L 2 medzi valčekmi łł obidvoch držiakov g 1. Diely 5 a Q nástroja g sú tým po vypnutí vyvíjača tlaku § spolu držané dostatočnou zvyškovou silou. Na vyňatie tvaroviek z dutín 11 sa môže teraz nástroj g otvoriť v deliacej rovine 2 tak, ako to bolo analogicky k obr. 2 znázomené na obr. 6.Po vyňatí tvaroviek z dutín 11 sa nástroj g zase uzatvorí a do dutín ll sa za aktívneho vyvíjača tlaku § opäť vstrekne plast. Pred vyňatim tvaroviek z dutín Q deliacej roviny lQ sa sprevádzkuje zablokovanie pre predný diel 4 a stredný diel 5 nástroja g. Pohon Q k tomu posunie posuvné spínače Q do druhej koncovej polohy, v ktorej posuvné spínače Q tlačia valčeky 3 držiakov zo smerom von tak, že potom ležia za zarážkami g 2 a gg. Táto blokovacia poloha nástroja g vyplýva pri súčasne otvorenej deliacej rovine Q analogicky k obr. 3 z obr. 7.l. Zariadenie na vstrekovanie tvaroviek z plastu, skladajúce sa zo vstrekovacieho stroja (1) a k nemu patriaceho nástroja (2), pri ktorom sú v nástroji (2) k dispozícii najmenej dve dutiny (l l, 12), ktoré zodpovedajú rozmerom vyrábaných tvaroviek, pri ktorom sa nástroj (2) skladá z najmenej troch relatívne navzájom pohyblivých dielov (4, 5, 6), predného dielu (4), stredného dielu (5) a zadného dielu (6), ktoré k sebe pri pôsobení vyvíjača tlaku (8) V pracovnej polohe navzájom pevne priliehajú pozdĺž deliacich rovín (9, 10), ktoré vedú dutinami (ll, 12) kolmo na smer pohybu dielov a prebiehajú navzájom rovnobežne, pričom každá deliaca rovina (9, 10) prebieha najmenej jednou dutinou (11, 12), a pri ktorom je v nástroji (2) vytvorený najmenej jeden kanál (13) na privádzanie roztaveného plastu, ktorý končí na jednej strane v dutinách (l l, 12) a na druhej strane na vstupnom mieste (14) na povrchu nástroja (2), ktoré je v pracovnej polohe napojené na vstrekovací stroj (l), a pri ktorom je na dieloch nástroja (2) vytvorené zablokovanie, ktoré je prestaviteľné medzi dvomi koncovými polohami, ktorým sú spolu zablokované v prvej koncovej polohe pri odpojenom vyvíjači tlaku (8) iba stredný diel (5) a predný diel (4) nástroja (2), obsahujúci vstupné miesto (14), a v druhej polohe iba stredný diel (5) a zadný diel (6) nástroja (2), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na stred

MPK / Značky

MPK: B29C 45/32

Značky: zariadenie, tvaroviek, plastů, vstrekovanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-287853-zariadenie-na-vstrekovanie-tvaroviek-z-plastu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vstrekovanie tvaroviek z plastu</a>

Podobne patenty