Spôsob a zariadenie na vytváranie a balenie izolačných plstí z vláknitých materiálov

Číslo patentu: 287147

Dátum: 28.12.2009

Autori: Bichot Bernard, Aube Jean-yves, Louis Bernard

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je navrhnutý spôsob vytvárania a balenia izolačných plstí z vláknitých materiálov, najmä z minerálnych vlákien, pri ktorom sa vychádza z izolačnej rohože, postupujúcej kontinuálne na dopravnom zariadení (2), pričom spôsob zahrnuje pozdĺžne rozrezávanie rohože na viac rovnobežných vlákenných pásov (10), unášaných dopravným zariadením (2). Vlákenné pásy (10) sa unášajú prostredníctvom najmenej jedného vetviaceho a zbiehacieho zariadenia (4) k najmenej jednému prijímaciemu dopravníku (5), kde sa ukladajú na seba tak, že vytvárajú najmenej jedno pozdĺžne súvrstvie (11) minerálnych pásov (10), pričom súvrstvie (11) sa stláča stláčacími prostriedkami a v stlačenom stave sa priečne reže na vytváranie izolačných plstí. V zariadení na uskutočňovanie spôsobu vetviace a izolačné zariadenie (4) obsahuje jednotlivé dopravné pásy (40) na každý z vlákenných pásov (10), pričom tieto dopravné pásy (40) majú svoje východiskové body v nadväznosti na dopravné zariadenie (2) a proti príslušným vlákenným pásom (10), a svoje príchodzie body usporiadané podľa zvislej osi (A) a nad prijímacím dopravníkom (5).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vytvárania a balenia izolačných plstí z vláknitých materiálov, najmä na báze minerálnych vlákien.Vlákenná rohož z vláknítých materiálov na báze minerálnych vlákien sa vyrába po niekoľkých výrobných krokoch na výstupe z vytváracieho zariadenia, v ktorom bola rohož stlačená a zahriata na vyvolanie polymerizácie spojiva obaľujúceho vlákna. Takto získaná rohož je ďalej dopravovaná na dopravné zariadenie a má spravidla značnú šírku, ktorá môže dosiahnuť niekoľko metrov, napríklad 3,6 m. Na jej použitie je potrebné ju rezať na definované dĺžky a na šírky, ktoré sú menšie, ako je výrobná šírka, aby sa ziskali plste, ktore majú ako rozmery napríklad šírku 31 cm a dĺžku 1,2 m.Tiež je známe, že sa rohož na výstupe z vytváracieho zariadenia rozrezáva v pozdĺžnom smere pozdĺž jej strednej osi na vytvárame dvoch rohoží rovnakej šírky, ktoré sú unášané s rozvetvovaním od seba prostredníctvom dvoch odlišných dopravných pásov. Tieto rohože budú ďalej nazývané rohože polovičnej šírky.Rohož polovičnej šírky sa potom pozdĺžne reže na viac pásov, napríklad štyri, so šírkou rovnajúcou sa a zodpovedajúcou požadovanej šírke vyrábanej plstí. Tieto štyri pásy zostávajú unášané vzájomne rovnobežne a podstupujú pochod priečneho rezania na vytváranie plstí s požadovanou dĺžkou pomocou gilotínových nožnic, uložených nad každým dopravovaným pásom.Na balenie plstí je každý zo štyroch pásov vychyľovaný a dopravovaný dopravníkom k stláčaciemu a baliacemu stroju. Tento stroj obsahuje prijímacie zariadenie, uložené priamo pod koncom dopravného pásu, na prijímanie izolačných plstí. Po navrstvení vopred určeného počtu plstí na sebe sa súvrstvie presunie do baliacej komory, kde sa podrobuje stlačeniu v jednom smere súvrstvia, pričom súvrstvie je obklopované fóliou. Fólia sa potom zlepí alebo zvarí tak, že opásané súvrstvie a stlačenie sa teda môže uvoľniť.Pre štyri dopravníky dopravujúce uvedené štyri pásy plstí z prvej rohože polovičnej šírky sú teda potrebne štyri stláčacie a baliace stroje, a rovnaký počet strojov sa potom používa na druhú rohož polovičnej šírky.Tvarovaníe a balenie izolačných plstí teda vyžaduje veľký počet dopravných zariadení, ako i rezacích zariadení a zariadení na stláčanie a balenie. V niektorých výrobných závodoch je však ťažké zaistiť priestor potrebný na umiestnenie týchto dopravných liniek a strojov. Okrem toho zostávajú nároky na pracovné sily vysoké, pretože sú spravidla potrebné dve osoby na dohľad na stroje na rezanie a balenie a ich údržbu. Tieto stroje, ktoré sú drahé, okrem toho vedú k zvýšeniu investičných nákladov na výrobné zariadenie ako celok.Vynález si kladie za úlohu umožniť výrobu a balenie izolačných plstí, ktorá by nevyžadovala príliš mnoho prostriedkov na dopravu, rezanie, stláčanie a balenie, a ktorá by tak kládla znížené nároky na pracovnú silu.Vynález prináša spôsob vytvárania a balenia izolačných plstí z vlálmitých materiálov, najmä z minerálnych vlákien, pri ktorom sa vychádza z izolačnej rohože, postupujúcej kontinuálne na dopravnom zariadeni,pričom spôsob zahŕňa pozdĺž rozrezávania rohože na viac rovnobežných vlákenných pásov, unášaných dopravným zariadením, pričom spôsob sa podľa vynálezu vyznačuje tým, že- vlákenné pásy sa unášajú prostredníctvom najmenej jedného vetviaceho a zbiehacieho zariadenia k najmenej jednému prijímaciemu dopravníku, kde sa ukladajú na seba tak, že vytvárajú najmenej jedno pozdĺžne súvrstvie minerálnych pásov- súvrstvie sa stláča stláčacírni prostriedkami a v stlačenom stave sa priečne reže na vytváranie izolačných plstí.Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa vlákenné pásy, rovnobežne na dopravnom zariadení, vychyľujú z ich roviny dopravovania do uhlovo vychýlených vzostupných a/alebo zostupných smerov, ktoré sa zbiehajú k osi kolmej na rovinu kolmú na rovinu pôvodného dopravovania, pričom v úrovni tejto osi sa uvedené pásy, ležiace so vzájomnými zvislými odstupmi, stávajú koplanáme (t. j. usporiadané jeden nad druhým v rovnakej zvislej rovine). Koplanárne vlákenné pásy (t. j. s nad sebou ležiacimi okrajrni) sa podľa ďalšieho znaku ukladajú vlastnou tiažou na prijímací dopravník, takže sú ukladané pri vzájomnom polohovom vyrovnaní jeden nad druhý na získanie pozdĺžneho súvrstvia.Pred priečnym rozrezávaním sa súvrstvie výhodne bali okolo jeho pozdĺžnych povrchových plôch a bočných povrchových plôch.Stláčacie prostriedky výhodne spolu unášajú pri stláčaní súvrstvia najmenej jednu balíacu fóliu, určenú na krytie uvedených pozdĺžnych plôch a bočných plôch súvrstvia. Výhodne sa použijú dve baliace fólie na pri lOtláčanie k pozdlžnym povrchovým plochám, ktoré sa prehýbajú po stlačení súvrstvia proti bočným povrchovým plochárn a vzájonme sa spolu spájajú spájacími prostriedkami.Keď sa vlákenná rohož na výstupe zo zariadenia na jej vytváranie reže na dve rohože rovnakej šírky, je navrhnuté, že sa vlákenné pásy pochádzajúce z týchto dvoch rohoží vetvia podľa dvoch vetviacich a zbiehacích zariadení, ktoré vydávajú na zodpovedajúce dva prijímacie dopravníky dve zodpovedajúce súvrstvia,pričom oba prijímacie dopravníky sú uložené tak, že sa na ich výstupných koncoch zbiehajú k tretiemu prijímaciemu dopravníku na zaisťovanie ukladania dvoch súvrství pásov do konečného tretieho súvrstvia, určeného na spracovávanie stláčacími prostriedkami.Niekedy je užitočné pred pozdlžnym rozrezávaním rohože na viac pásov rozhož pokrývať na jej hornom povrchu a dolnom povrchu funkčným povlakom. Pritom sa môže súčasne s pochodom pokrývania alebo práve po výstupe z tohto pochodu rohož deliť po jej hrúbke na dve.Vynález navrhuje zariadenie na uskutočňovanie uvedeného spôsobu, ktorého vetvíace a zbiehacie zariadenie obsahuje jednotlivé dopravné pásy pre každý z vlákenných pásov, pričom tieto dopravné pásy majú svoje východiskové body v nadväznosti na dopravné zariadenie a proti príslušným vlákenným pásom, a svoje príchodzie body usporiadané podľa zvislej osi a nad prijímacím dopravníkom.Výhodne sú na každej strane prijímacieho dopravníka a na jeho vstupnom konci usporiadané vodiace príruby na zaistenie vyrovnania vrstiev súvrstvia.Podľa ďalšieho znaku zariadenia podľa vynálezu pozostávajú stláčacie prostriedky z dvoch zbiehajúcich pásov, ktorých stláčacie plochy sú vybavené baliacirni fóliami na ukladanie na pozdĺžne povrchové plochy súvrstvia súčasne s ich stláčaním.Na výstupnej strane stláčacieho zariadenia môžu byť podľa iného znaku zariadenia podľa vynálezu umiestnené rezacie prostriedky na priečne rozrezávanie stláčacieho a baleného súvrstvia.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opíse na príkladoch uskutočnenia s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. 1 pohľad na časť zariadenia na vytváranie a balenie plstí podľa vynálezu,obr. la rezový detail jedného kroku výroby plstí podľa vynálezu, obr. 2 pohľad na časť zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu, a to vstupný úsek časti, kde sa tvorí a balí súvrstvie, obr. 3 pohľad na časť zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu, zodpovedajúci pohľadu z obr. 2, ale podľa iného variantu uskutočnenia, obr. 4 pôdorysný pohľad na usporiadanie z obr. 2 a obr. 5 pohľad na výstupnú časť zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu.Na obr. l sú zrejmé vlákenné pásy 10 z minerálnej vlny, získavanć dobre známym spôsobom pomocou neznázomených píl pozdĺžnymi rezmi z dvoch rohoží z minerálnej vlny polovičnej šírky. Rohože polovičnej šírky pochádzajú z rohože pozdĺžne delenej na dve, keď to vyžadujú konečne rozmery plstí. Je to tak napríklad v prípade, keď na rohož, majúcu na výstupe z jej vytváracieho zariadenia šírku 3,6 m, musia mat konečné plste šírku 0,3 l m.Každá rohož polovičnej širky sa reže na štyri vlákenne pásy 10 z minerálnej vlny, ktoré sú podporované a unášané dopravným zariadením, presúvajúcim sa vodorovné v smere 3.V závislosti od požadovanej hrúbky konečnej plstí sa niekedy uskutočňuje známym spôsobom na výstupe z vytváracieho Zariadenia a na strane ďalej V smere postupu od rozrezávania rohože polovičnej šírky vodorovné rezanie na delenie hrúbky rohože na dve časti. Okrem toho je možné súčasne s rezaním alebo pred rezaním pokrývať horný povrch 10 a a dolný povrch 10 b funkčným povlakom 10 c, ako je znázornené na obr. la.V prerušení dopravného zariadenia 2 je umiestnené vetvíace a zbiehacie zariadenie 4 na oddelené dopravovanie štyroch vlákenných pásov 10 do zahnutých smerov, ktoré sú vzosmpné a zostupné vzhľadom na vodorovný smer 3, a zbiehajúce na os A kolmú na vodorovnú rovinu dopravného zariadenia 2.Vetviace a zbiehacie zariadenie 4 slúži na dopravovanie vlákenných pásov 10, pôvodne vzájomne spolu rovnobežných, do polohy, v ktorej sú usporiadané jeden na druhom v rovnakej zvislej rovine.Vetviace zariadenie 4 pozostáva zo štyroch dopravných pásov 40, ktoré začínajú v mieste pripojenia k dopravnému zariadeniu 2, pričom prebiehajú a pohybujú sa V smere každého vlákenného pásu 10, a sú zakončené koncami 41, ležiacimi zvisle nad prijímacím pásom tvoriacim prijímací dopravník 5.Dopravné pásy 40 sú uhlovo vychyľovateľné (nakloniteľné) vo zvislej rovine, kolmej na vodorovný smer 3, na účely ovládania výšky oddelení medzi každým dopravným pásom na účely vytvárania dostatočného priestoru, zodpovedajúceho najmenej hrúbke minerálneho pásu, pričom hrúbka vlákenných pásov je závislá od hrúbky rohože na výstupe z vytváracieho zariadenia.Dopravné pásy 40 sú rovnako uhlovo vychyľovateľné vo vodorovnej rovine, rovnobežnej s vodorovným smerom 3 na účely nastavovania polohy koncov 41 pozdĺž rovnakej zvislej osi A v úrovni prijímacieho pásu 5.Nakoniec je dĺžka dopravných pásov 40 prispôsobená v závislosti od rýchlosti posunu vlákenných pásov 10, aby sa uvedené štyri vlákenné pásy 10 stávali v úrovni koncov 41 dokonale koplanárne (mali svoje okraje ležiace nad sebou).Prijímací dopravnik 5 prijíma štyri vlákenné pásy 10, ktoré sa ukladajú na seba pri vytváraní pozdlžneho súvrstvia 11 nad sebou ležiacich vlákenných pásov. Ukladanie vlákenných pásov 10 na seba sa uskutočňuje klzaním vlastnou tiažou od koncov 41 na prijímací dopravník 5. Prijimaci dopravník tak leží vždy pod dopravným pásom 40, ktorý prichádza pod naj ostrejším uhlom.V opísanom uskutočnení sa zbiehavé dopravné pásy 40 zdvíhajú a klesajú vzhľadom na rovinu dopravného zariadenia 2. Alternatívne by tiež mohli všetky stúpať alebo všetky klesať, ako je znázomené na obr. 3, a prijímací dopravník 5 leží v najnižšom mieste zostavy.Výhodne sú na stranách a na privodnom konci prijímacieho dopravnika 5 umiestnené príruby 50, zrejmé na obr. 2 a 4, na líneáme vedenie vlákenných pásov pri ich prijímaní na dopravník.Na obr. l, znázorňujúcom pásy získané z dvoch rohoží polovičnej šírky, sú preto znázornené dve vetviace a zbiehacie zariadenia 4 a dva zodpovedajúce prijímacie dopravníky 5. Keďže je konečnýrn cieľom navrstviť na seba všetky vlákenné pásy 10, získané z rohože na výstupe z vytváracieho zariadenia, sú samozrejme prijímacie dopravníky 5, ktoré dopravujú na sebe uložené pásy zodpovedajúcich rohoží polovičnej šírky potom uložené tak, aby sa zbiehali k tretiemu prijimaciemu dopravníku 5, na ktorom sú všetky vlákenné pásy uložené na sebe.Na výstupnej strane prijímacieho dopravníka 5 je napokon uložené stláčacie a baliace zariadenie 6, ako je znázornená na obr. 5 na stláčanie súvrstvia 11 štyroch vlákenných pásov a jeho obklopovanie baliacou fóliou 7, na následné udržovanie získavaných plsti stlačených, a na ich balenie.Stláčacie a baliace zariadenie 6 obsahuje dva dopravné pásy 60, naklonené a zbiehajúce smerom k výstupnej strane zariadenia. Na vstupe do každého pásu 60 je neznázornený prívodný systém, vydávajúci dve fólie 7. Obe fólie 7 majú šírku prispôsobenú na krytie pozdĺžnych povrchových plôch 12 stlačeného súvrstvia 11, ako i krytie bočných povrchových plôch 13 súvrstvia týmito fóliami.Fólie 7 sú vedené neznázomenými valčekrni tak, že sa dostávajú každá do styku s tlačnýrni povrchmi priľahlých pásov 60, určenými na to, aby sa pritláčali k pozdlžnym povrchovým plochám súvrstvia 11. K unášaniu fólií výhodne dochádza pohybom pásov 60, ktorý zaisťuje, že fólie budú v pozdĺžnom smere napnuté proti pozdlžnym povrchovým plochám 12 súvrstvia 11.Na konci stláčacieho pásma majú pásy 60 stláčacie povrchy rovnobežné a umiestnené vo vzájomnom odstupe s veľkosťou, ktorá zodpovedá požadovanej konečnej výške stlačenia súvrstvia 11, t. j. vyrábaných plstí. Na tomto konci stláčacieho pásma sú uložené prispôsobovače 61, ktorých funkciou je ukladať okraje fólií 7 proti bočným povrchovým plochám 13 súvrstvia, ako i spájacie prostriedky 62, najmä horúcovzdušné dýzy,ktoré uskutočňujú autogénne zváranie prispôsobených plastových fólií, alebo uskutočňujú nanášanie vonkajšieho termoplastického lepidla typu hot melt alebo oboj stranného lepivého pásika.Na výstupe stláčacieho a baliaceho zariadenia 6 sú uložené rezacie prostriedky typu gilotínových nožníc 8, ktoré slúžia na priečne strihanie súvrstvia 11 vlákenných pásov na zhotovovanie plsti s požadovanou dĺžkou.Potom sa uskutočňuje konečné balenie plsti, tu neznázomené a nevysvetľované, prostredníctvom tradičného stroja, ktorý vrství na seba určený počet plsti a obaľuje ich.Uskutočňovanie spôsobu prebieha nasledovne, Rohož polovičnej šírky z minerálnych vlákien sa privádza na dopravné zariadenie 2, a pri postupovaní v smere 3 sa v pozdĺžnom smere reže na viac vzájomne rovnobežných vlákenných pásov 10. Na výstupnom konci dopravného zariadenia sa dopravné pásy 40 vetviaceho a zbiehacieho zariadenia 4 vychyľujú smerom hore a dole, a to každý pás 10 tak, že sa dostávajú V úrovni koncov 41 dopravných pásov do polohy zvislo vyrovnané nad sebou.Vlákenné pásy 10 potom opúšťajú konce 41 a sú ukladané vlastnou tiažou na prijímacom dopravníku 5,kde tvoria pozdĺžne Súvrstvie 11. Súvrstvie 11 potom vstupuje do stláčacieho a baliaceho zariadenia 6, pričom pozdĺžne plochy 12 súvrstvia vstupujú do styku s fóliami 7, napnutými proti prítlačným povrchom pásov 60.Súvrstvie 11 je pri jeho posune dopredu k bodu zbiehania pásov 60 stláčané, čo vyvoláva, že baliace fólie 7 vybiehajú smerom do strán k bočným povrchovým plochám 13 súvrstvia. Na konci stláčania, keď má súvrstvie požadovanú výšku, prispôsobovače 61 správne prehnú fólie, ktoré sa potom spolu spoja zváracími dýzarni 62.Na výstupe zo stláčacieho a baliaceho zariadenia 6 je stlačené a zabalené súvrstvie 11 priečne prestrihnuté prostredníctvom gilotínových nožníc 8, ktoré pracujú periodicky v závislosti od lineárnej rýchlostí pohybu súvrstvia na získanie vhodnej dĺžky plsti.Vjmález tak umožňuje, prostredníctvom vetviaceho a zbiehacieho zariadenia a prostriedkov na vedenie a ukladanie pásov, vytvárať súvrstvie 11 a združovať viac pásov na jedinej výrobnej linke a uskutočňovať stláčanie, balenie a rezanie naraz, zatiaľ čo podľa stavu techniky je nutne používať po jednej spracovacej linke na jeden minerálny pás, odoberaný z východiskovej vlákennej rohože.1. Spôsob vytvárania a balenia izolačných plsti z vláknitých materiálov, najntä z minerálnych vlákien, pri ktorom sa vychádza z izolačnej rohože, postupujúcej kontinuálne na dopravnom zariadeni (2), pričom spôsob zahŕňa pozdĺžne rozrezávanie rohože na viac rovnobežných vlákenných pásov (10), unášaných dopravným zariadením (2), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vlákenné pásy (10) sa unášajú prostredníctvom najmenej jedného vetviaceho a zbiehajúceho zariadenia (4) k najmenej jednému prijirnaciemu dopravníku (5),kde sa ukladajú na seba tak, že vytvárajú najmenej jedno pozdlžne súvrstvie (11) minerálnych pásov (10),pričom súvrstvie (ll) sa stláča stláčacími prostriedkami a v stlačenom stave sa priečne reže na vytváranie izolačných plsti.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vlákenné pásy (10), rovnobežne na dopravnom zariadení (2), sa vychyľujú z ich roviny dopravovania do uhlovo vychýlených vzostupných a/alebo zostupných smerov, ktoré sa zbiehajú na os (A) kolmú na pôvodnú rovinu dopravovania, pričom v úrovni tejto osi sa uvedené pásy, ležiace so vzájomnými zvislýrni odstuprni, stávajú koplanáme.3. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa koplanárne vlákenné pásy (10) ukladajú vlastnou tiažou na prijímací dopravník (5), takže sú ukladané pri vzájomnom polohovom vyrovnaní jeden na druhý kvôli získaniu pozdĺžneho súvrstvia (11).4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pred priečnym rozrezávanim sa súvrstvie (ll) bali okolo jeho pozdĺžnych povrchových plôch (12) a bočných povrchových plôch (13).5. Spôsob podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že stláčacie prostriedky spolu unášajú pri stláčani súvrstvia (l l) najmenej jednu baliacu fóliu (7), určenú na krytie uvedených pozdĺžnych povrchových plôch (12) a bočných povrchových plôch (13) súvrstvia.6. Spôsob podľa nároku 5, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa použijú dve baliace fólie (7) na pritláčanie k pozdĺžnym povrchovjhn plochám (12), ktoré sa prehýbajú po stlačení súvrstvia proti bočným povrchovým p 1 ochám(13) a vzájorrme sa spolu spájajú spájacími prostriedkami (62).7. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vlákenné pásy (10) sa vetvia podľa dvoch vetviacich a zbiehacích zariadení (4), ktoré vydávajú na zodpovedajúce dva prijímacie dopravníky (5) dve zodpovedajúce súvrstvia (l l), pričom oba prijímacie dopravníky (5) sú uložené tak, že sa na ich výstupných koncoch zbiehajú k tretiemu prijímaciemu dopravníku (5) na zaisťovanie ukladania dvoch súvrství (l l) pásov do konečného tretieho súvrstvia (1 l), určeného na spracovávanie stláčacírni prostriedkami.8. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pred pozdĺžnym rozrezávaním rohože na viac pásov sa rohož pokrýva na jej hornom povrchu (lOa) a dolnom povrchu9. Spôsob podľa nároku 8, vyznačuj úci sa tým,alebo práve po výstupe z tohto pochodu rohož delí po jej šírke na dve.10. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vetviace a zbiehacie zariadenie (4) obsahuje jednotlivé dopravné pásy (40) na každý z vlákenných pásov (10), pričom tieto dopravné pásy (40) majú svoje východiskové body v nadväznosti na dopravné zariadeníe (2) a proti príslušným vlákenným pásom (10), a svoje príchodzie body usporiadané podľa zvislej osi (A) a nad prijímacím dopravníkom (5).ll. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na každej strane prijímacieho dopravníka (5) a na jeho vstupnom konci sú usporiadané vodiace príruby (50) na zaistenie polohového vyrovnania vrstiev súvrstvia (l l). i12. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku 8, v y z n a č nj ú c e s a t ý m , že stláčacie prostriedky pozostávajú z dvoch zbiehavých pásov (60), ktorých stláčacie plochy sú vybavené baliacimi fóliami (7) na ukladanie na pozdĺžne povrchové plochy (12) súvrstvia (l l) súčasne s ich stláčanim.13. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na výstupnej strane stláčacieho zariadenia (6) sú umiestnene rezacie prostriedky (8) na priečne rozrezávanie stlačeného a baleného súvrstvia (11).že sa súčasne s pochodom pokrývania

MPK / Značky

MPK: D04H 13/00, D04H 1/00, D04H 1/70, B65H 39/00

Značky: izolačných, zariadenie, spôsob, balenie, plstí, vláknitých, vytváranie, materiálov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-287147-sposob-a-zariadenie-na-vytvaranie-a-balenie-izolacnych-plsti-z-vlaknitych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na vytváranie a balenie izolačných plstí z vláknitých materiálov</a>

Podobne patenty