Konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom

Číslo patentu: 286587

Dátum: 29.12.2008

Autori: Bierens Franciscus Cornelis, Gutknecht Heinz

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom, na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky s komponentmi pneumatiky z gumy alebo s vystužujúcimi kordmi (1, 2, 1', 2') a dvomi jadrami (3, 4, 3', 4') pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi. Konfekčný bubon má centrálnu os (5, 5'), dva prstencové segmenty (6, 7, 6', 7') umiestnené okolo osi (5, 5') a vzdialené od seba, každý ako podklad jadra (3, 4, 3', 4') pneumatiky, bubnové segmenty umiestnené okolo osi (5, 5') a z vonkajšej strany každého prstencového segmentu (6, 7, 6', 7'), pričom tieto bubnové segmenty ohraničujú cylindrický povrch ako podklad komponentov pneumatiky, ďalej má prostriedky na radiálne roztiahnutie tej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovými segmentmi (6, 7, 6', 7'). Konfekčný bubon je vybavený na obidvoch stranách z vonkajšej strany prstencových segmentov (6, 7, 6', 7') prvou súpravou axiálne rozpätých otočných ramien (11, 12, 11', 12'), každé rameno (11, 12, 11', 12') má koniec nasmerovaný na prstencový segment (6, 7, 6', 7') a na konci ramena je valec (13, 14, 13', 14'), ďalej je vybavený prostriedkami (15, 15') na axiálny a radiálny pohyb každej súpravy ramien (11, 12, 11', 12') z prvej pozície, v ktorej valce (13, 14, 13', 14') prvej súpravy ramien (11, 12, 11', 12') tvoria skutočne uzavretý prstenec, k druhej pozícii na prilisovanie roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovými segmentmi (6, 7, 6', 7'), k časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane prstencových segmentov (6, 7, 6', 7'). Každá prvá súprava ramien (11, 12, 11', 12') obsahuje druhú súpravu axiálne rozpätých otočných ramien (17, 19, 17', 19'), pričom každé rameno (17, 19, 17', 19') má koniec nasmerovaný k prstencovému segmentu (6, 7, 6', 7') a tento koniec má valec (16, 18, 16', 18'), každý valec (16, 18, 16', 18') ramena (17, 19, 17', 19') druhej súpravy je umiestnený medzi dvoma priľahlými ramenami (11, 12, 11', 12') prvej súpravy a na strane valcov (13, 14, 13', 14') ramien (11, 12, 11', 12') z prvej súpravy, pričom táto strana je odvrátená od prstencových segmentov (6, 7, 6', 7'). Ďalej sú poskytnuté prostriedky (15, 15') na axiálny a radiálny pohyb každej druhej súpravy ramien (17, 19, 17', 19') z prvej pozície, v ktorej valce (16, 18, 16', 18') druhej súpravy ramien (17, 19, 17', 19') tvoria skutočne uzavretý prstenec, k druhej pozícii na prilisovanie roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovými segmentmi (6, 7, 6', 7'), k časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane prstencových segmentov (6, 7, 6', 7').

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka konfekčného bubna na výrobu pneumatík s ohñíacím strojom na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky s komponentmi pneumatiky z gumy alebo s vystužujúcimi kordmi a dvomi jadrami pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi. Konfekčný bubon má centrálnu os, dva prstencové segmenty umiestnené okolo osi a vzdialené od seba, každý ako podklad jadra pätky pneumatiky, bubnové segmenty umiestnené okolo osi a z vonkajšej strany každého prstencověho segmentu, pričom tieto bubnové segmenty ohraničujú cylindrický povrch ako podklad komponentov pneumatiky, ďalej má prostriedky na radiálne roztiahnutie tej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovými segmentmi. Konfekčný bubon je vybavený na obidvoch stranách z vonkajšej strany prstencových segmentov prvou súpravou axiálne rozpätých otočných ramien, každé rameno má koniec nasmerovaný na segmentový prstenec a na konci ramena je valec, ďalej je vybavený prostriedkami na axiálny a radiálny pohyb každej prvej súpravy ramien z prvej pozície, v ktorej valce prvej súpravy ramien tvoria skutočne uzavretý prstence, k druhej pozicii na prilisovanie roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovými segmentmi, k časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane prstencových segmentov.Doteraj ši stav technikyTakýto konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom je už známy z patentu GB 1 532 960. Tento známy konfekčný bubon na výrobu pneumatík obsahuje dve súpravy ramien, jednu na jednej strane zvonku prstencových segmentov a druhú na druhej strane zvonku prstencových segmentov. Keď sa pohybuje ramenami z prvej pozície do druhej, valce sa viac vzdialia od osi, následkom čoho sa valce vzďaľujú od seba a už netvoria skutočne uzavretý prstence. Pretože druhá pozícia je o malú vzdialenosť ďalej od centrálnej osi konfekčného bubna na výrobu pneumatik ako prvá pozícia, časť komponentov pneumatiky umiestnená na vonkajšej strane prstencových segmentov nie je naplno prilisovaná cez celkovú výšku k časti komponentov pneumatiky umiestnených medzi prstencovými segmentrni a ďalej konce ramien sa zastavia v takej vzdialenosti, že sa pomocou valcov dosiahne nekompletný obvodový tlak. Aby sa zabránilo neúplnému spojeniu komponentov pneumatiky, ktoré by mohlo poškodiť kvalitu pneumatiky, okolo ramien je pripevnený gumový rukáv. Tento rukáv má však obmedzenú životnosť, Podstata vynálezuCieľom tohto vynálezu je poskytnúť konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky s komponentrni pneumatiky z gumy alebo s vystužujúcimi kordmi a dvomi jadrami pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi, kde bez použitia gumového rukáva časti komponentov pneumatiky môžu byť prilisované k sebe po celom obvode a v plnej výške tak, že sa zlepší konečná kvalita vyrobenej pneumatiky.S tým cieľom konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom, opísanćho typu, podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že každá prvá súprava ramien obsahuje druhú súpravu axiálne rozpätých otočných ramien, pričom každé rameno má koniec nasmerovaný k prstencovému segmentu a tento koniec má valec, každý valec ramena druhej súpravy je umiestnený medzi dvoma priľahlými ramenami prvej súpravy a na strane valcov ramien z prvej súpravy, pričom táto strana je odvrátená od prstencových segmentov, a tým, že sú poskytnuté prostriedky na axiálny a radiálny pohyb každej druhej súpravy ramien z prvej pozície, v ktorej valce druhej súpravy ramien tvoria skutočne uzavretý prstence, k druhej pozícii na prilisovaníe roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovýrni segmentmi, k časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane prstencových segmentov. Pretože valce na ramenách druhej súpravy sú umiestnené medzi ramenami prvej súpravy, najmenej takmer celý obvod častí komponentov pneumatiky je prilisovaný k sebe navzájom v druhej pozícii valcov obidvoch súprav, čoho výsledok je takmer úplne spojenie komponentov pneumatiky.Výhodné uskutočnenie konfekčného bubna na výrobu pneumatik s ohŕňacím stroj om podľa predloženého vynálezu sa vyznačuje tým, že prostriedky na axiálny a radiálny pohyb každej prvej súpravy ramien a prostriedky na axiálny a radiálny pohyb každej druhej súpravy ramien otáčavých ramien sú tvorené tými istými prostriedkami. Takto ohŕňací stroj konfekčného bubna môže byť vyrobený nielen vo viac kompaktnejšom usporiadaní, ale tiež pohyb súprav ramien z prvej pozicie k druhej pozícii je synchronizovaný jednoduchým spôsobomĎalšie výhodné uskutočnenie konfekčného bubna na výrobu pneumatik s ohŕňacím strojom podľa predloženého vynálezu sa vyznačuje tým, že sú poskytnuté prostriedky na laterálny podklad dvoch jadier pätkypneumatiky s vysoko plnenýrni pätkovými pásikmi, kde prostriedky sú umiestnene medzi prstencovými segmentrni a prednostne sú otáčateľnć z nepracovnej pozície do pracovnej pozície. Takým spôsobom sa zabráni pri pohybe ramien z prvej pozície do druhej vytlačeníu jadier pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovýrni pásikrni ramenami z ich miesta. Keďže prostriedky sú otáčateľné z nepracovnej pozície do pracovnej pozície, bežná činnost konfekčného bubna na výrobu pneumatík nie je škodlivo ovplyvnená.Prehľad obrázkov na výkresochNiektoré znázornenia konfekčnćho bubna na výrobu pneumatík s ohŕňacim strojom sú uvedené na priložených obrázkoch, kde na obr. 1 je schematicky znázomený pozdlžny prierez konfekčného bubna na výrobu pneumatik s ohŕňacim strojom podľa vynálezu, pričom ramená sú V prvej pozícii.Obr. 2 schematicky znázorňuje pozdlžny prierez konfekčného bubna na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom podľa vynálezu, pričom ramená sú v druhej pozícii a čast komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovýrni segmentrni, sa rozťahuje.Obr. 3 schematicky znázorňuje pozdlžny prierez alternatívneho uskutočnenia konfekčného bubna na výrobu pneumatik s ohŕňacím strojom podľa vynálezu, pričom na ľavej polovici obrázka ramená sú v prvej pozícii a na pravej polovici sú v druhej pozícii.Obr. 4 schernaticky znázorňuje v perspektíve jednu súpravu ramien v prvej pozícii a niektoré časti ohŕňacieho stroja konfekčného bubna na výrobu pneumatik podľa vynálezu ako príklad trojrozmemćho usporiadania.Obr. 5 schematicky znázorňuje v perspektíve jednu súpravu ramien v druhej pozícii a niektore časti ohŕňacieho stroja bubna na výrobu pneumatík ako príklad trojrozmemého usporiadania.Obr. l schematicky znázorňuje pozdlžny prierez konfekčnćho bubna na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom podľa vynálezu na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky. Taká nevulkanizovaná pneumatika obsahuje komponenty pneumatiky z gumy alebo má vystužujúce kordy (na obrázku 1 sú znázomené dva komponenty l a 2) a dve jadrá 3 a 4 pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovýrni pásikmi. Počet a druh komponentov pneumatiky závisí od konečnej vyrobenej pneumatiky, a možne zostavy a konštrukcie sú dostatočne známe odbomíkovi, preto sa o tomto vynechá podrobná diskusia.Konfekčný bubon na výrobu pneumatík má centrálnu os 5. Okolo osi 5 a vzdialené od seba sú umiestnené dva prstencové segmenty 6 a 7, každý ako podklad zodpovedajúcich jadier 3 a 4 pätky. Okolo centrálnej osi 5 a na vonkajšej strane každého prstencového segmentu 6, 7 sú bubnové segmenty tvorené ramenami 11 a 12. Tieto bubnové segmenty ohraničujú cylindrický povrch ako podklad pre komponenty 1 a 2 pneumatiky. Prstencové segmenty 6, 7 môžu tiež byť podkladom pre určité komponenty pneumatiky, napríklad pre relativne úzke vystužujúce pásiky.Na obrázku 1 je uvedený priklad konfekčného bubna na výrobu pneumatík, v tomto pripade aj s bubnovými segmentmi 8, 9 a 10 medzi prstencovými segmentmi. Ako je už známe, sú tu prostriedky (neznázomené na obrázku) na radiálny pohyb aspoň časti bubnových segmentov (najmä bubnového segmentu 8) a prostriedky (neznázomené na obrázku) na napr. radiálne roztiahnutie tlakom vzduchu tej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovýrní segmentmi 6, 7.Konfekčný bubon na výrobu pneumatík má na obidvoch vonkajších stranách prstencových segmentov 6,7 prvú súpravu axiálne rozpätých otočných ramien 11, resp. 12. Každé rameno 11, 12 má koniec nasmerovaný na prstencový segment 6, resp. 7, tento koniec má valec 13, resp. 14. Ako je už známe, sú tu prostriedky(15, obr. 2) na axiálny a radiálny pohyb každej prvej súpravy ramien 11, 12 z prvej pozície (obr. 1), v ktorej valce 13, 14 prvej súpravy ramien ll, 12 tvoria skutočne uzavretý prstence, k druhej pozícii (obr. č. 2) na prilisovanie roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovými segmentmi 6,7, k časti pneumatických komponentov, ktoré sú umiestnene na vonkajšej strane prstencových segmentov 6,7.V nasledujúcom texte bude ďalej opísaný znak konfekčného bubna na výrobu pneumatik, ktorý je podstatou vynálezu a tým je ohŕňací stroj a iné súčasti konfekčnćho bubna na výrobu pneumatík, ktoré sú dostatočne známe a odbomíkovi sa nebudú detailne opisovať.Podľa vynálezu konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom je zhotovený tak, že každá prvá súprava ramien (11 alebo 12) obsahuje druhú súpravu axiálne rozpätých otočných ramien (17, resp. 19,pozri obr. 2 a 4). Každé rameno 17, 19 každej druhej súpravy má koniec smerovaný na prstencový segment 6, resp. 7, tento koniec ramena má valec 16, resp. 18. Každý valec 16, 18 ramena 17, 19 každej druhej súpravy je umiestnený medzi dvomi priľahlýrni ramenami 11, 12 prvej súpravy, každý valec 16, 18 druhej súpravyje umiestnený na strane valcov 13, 14 ramien 11, 12 prvej súpravy, pričom táto strana je odvrátená od prstencových segmentov 6, 7.Ďalej sú tu prednostné prostriedky 15 na axiálny a radiálny pohyb každej druhej súpravy ramien z prvej pozície, v ktorej valec 16, 18 druhej súpravy ramien 17, 19 tvoria skutočne uzavretý prstence, k druhej pozícii na prilisovanie roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovými segmentmi 6, 7, k časti komponentov pneumatiky, ktoré je umiestnená zvonku prstencových segmentov 6, 7. Prostriedky na axiálny a radiálny pohyb súpravy ramien prednostne obsahujú ohybnć pásy usporiadané okolo súpravy ramien na Vytlačenie ramien z druhej pozície späť do prvej pozície.Pretože valce 16, 18 ramien 17, 19 druhej súpravy sú umiestnené medzi valeami 13, 14 ramien 11, 12 prvej súpravy, v druhej pozícii valcov obidvoch súprav je takmer celý obvod častí komponentov pneumatiky vzájonme prilisovaný (ako je uvedené na obr. 2 a 5), následkom čoho sa získa takmer úplné upevnenie komponentov pneumatiky.Obr. 3 schematieky znázorňuje pozdlžny prierez (je znázomená iba horná polovica, dolná je symetrická) altematívneho známeho uskutočnenia konfekčného bubna ohŕňacím strojom podľa vynálezu na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky. Taká nevulkanizovaná pneumatika pozostáva z komponentov pneumatiky z gumy alebo má vystužujúce kordy, z týchto komponentov sú na pravej strane obr. 3, zobrazené dva 1 a 2 a dve jadrá pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi, z ktorých je iba jedno znázomené 4. Konfekčný bubon má eentrálnu os 5. Okolo centrálnej osi 5 a vzdialené od seba sú umiestnené dva prsteneové segmenty 6 a 7, každý ako podklad zodpovedajúcich jadier 3 a 4 pätky. Prstencové segmenty 6 a 7 slúžia ako podklad komponentov 1 a 2 pneumatiky. Spočiatku dve súpravy ramien 11, 17 a 12, 19, keď sú v prvej pozícii, sa používajú ako podklad časti komponentov pneumatiky, ktorá je zvonku prstencových segmentov. Každé rameno 11, 12 (17 , 19) má koniec nasmerovaný na prsteneový segment 6, resp. 7, pričom tento koniec má valec 13, resp. 14(16, 18). Každá súprava ramien sa môže pohybovať z prvej pozície(ukázané na ľavej polovici obrázka 3), v ktorej valce súpravy ramien tvoria skutočne uzavretý prstenec, k druhej pozícii (ukázané na pravej polovici obrázka 3) na prilisovanie roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktorá je umiestnená medzi prstencovými segmentmi 6, 7 , k časti komponentov pneumatiky, ktorá je zvonku prstencových segmentov 6, 7.Každý valec 16, 18 ramena 17, 19 každej druhej súpravy je umiestnený medzi dvomi priľahlými ramenami 11, 12 prvej súpravy, každý valec 16, 18 druhej súpravy je umiestnený na strane valcov 13, 14 ramien 11 , 12 prvej súpravy, pričom táto strana je odvrátená od prstencových segmentov 6, 7.Pretože valce 16, 18 ramien 17, 19 druhej súpravy sú umiestnené medzi valcami 13, 14 ramien 11,12 prvej súpravy, v druhej pozícii valcov obidvoch súprav je takmer eelý obvod častí komponentov pneumatiky vzájomne prilisovaný bez použitia mkáva z gumy, následkom čoho sa získa takmer úplné upevnenie komponentov pneumatiky.Navyše sú poskytnuté prostriedky 20, 21 (obrázok 3) na laterálny podklad dvoch jadier pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi, z ktorých jedno 4 je zobrazené na obr. 3, pričom prostriedky sú umiestnene medzi prstencovými segmentmi 6, 7 . Tieto prostriedky, ked sú v pracovnej polohe, zabraňujú pri prechode ramien z prvej pozície do druhej neželanému vytlačeniu jadier pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi z prstencových segmentov. Prednostne prostriedky 20, 21 na laterálny podklad týchto jadier pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi sú otáčateľné z nepraeovnej polohy do pracovnej polohy. Týmto spôsobom prostriedky 20, 21 na laterálny podklad týchto jadier pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi nebránia normálnej činnosti konfekčného bubna a navyše môžu pomáhať pri podklade komponentov pneumatiky v začiatočnej pozícii.l. Konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky s komponentmi pneumatiky z gumy alebo s vystužujúcimi kordmi (1, 2, 1, 2) a dvomi jadrami (3, 4, 3, 4) pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi, konfekčný bubon má centrálnu os (5, 5 ), dva prsteneové segmenty (6, 7, 6, 7) okolo centrálnej osi (5, 5) a vzdialené od seba ako podklad jadra (3, 4, 3, 4) pätky pneumatiky, bubnové segmenty tvorené ramenami (l 1, 12, 11, 12) umiestnené okolo centrálnej osi(5, 5) a na vonkajšej strane každého prsteneového segmentu (6, 7, 6, 7), pričom ramená (ll, 12, 11, 12) ohraničujú cylindrický povrch ako podklad komponentov pneumatiky, prostriedky na radiálne roztiahnutie tej časti komponentov pneumatiky, ktoré sú umiestnené medzi prstencovými segmentmi (6, 7, 6, 7), konfekčný bubon na výrobu pneumatik má ďalej na obidvoch stranách na vonkajšej strane prstencových segmentov (6, 7, 6, 7) prvú súpravu axiálne rozpätýeh ramien (l 1, 12, 11, 12), každé rameno (l l, 12, 11, 12) má koniec nasmerovaný na prstencový segment (6, 7, 6, 7), tento koniec je vybavený valcom (13, 14, 13, 14),prostriedky (15, 15 ) na axiálny a radiálny pohyb každej prvej súpravy ramien (11, 12, 11, 12) z prvej pozície, v ktorej valce ( 13, 14, 13, 14) prvej súpravy ramien (11, 12, 11, 12) tvoria skutočne uzavretý prstence, 10k druhej pozícii na prilisovanie roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktoré sú umiestnene medzi prstencovými segmentmi (6, 7, 6, 7), k časti komponentov pneumatiky umiestnených na vonkajšej strane prstencových segmentov (6, 7, 6, 7), V y z n a č uj ú c i s a tý m , že každá prvá súprava rarnien (11,12, 11, 12) obsahuje druhú súpravu axiálne rozpätých rarnien (17, 19, 17, 19), každé rameno (17, 19, 17,19) má. koniec nasmerovaný na prstencový segment (6, 7, 6, 7), tento koniec je vybavený valcom (16, 18,16, 18), každý valec (16, 18, 16, 18) na ramene (17, 19, 17, 19) druhej súpravy je umiestnený medzi dvomi priľahlýrni ramenami (11, 12, 11, 12) prvej sústavy a na strane valcov (13, 14, 13, 14) ran 1 ien(11,12, 11, 12) prvej súpravy, pričom táto strana je odvrátená od prstencových segmentov (6, 7, 6, 7), a prostriedky (15, 15) sú poskytnuté na axíálny a radíálny pohyb každej druhej súpravy rarnien (17, 19, 17, 19) z prvej pozície, v ktorej valce (16, 18, 16, 18) druhej súpravy rarnien (17, 19, 17, 19) tvoria skutočne uzavretý prstenec, k druhej pozícii na prilisovanie roztiahnutej časti komponentov pneumatiky, ktorá sa nachádza medzi prstencovými segmentmi (6, 7, 6, 7), k časti komponentov pneumatiky, ktoré sú umiestnené zvonku prstencových segmentov (6, 7, 6, 7).2. Konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že prostriedky (15, 15) na axíálny a radiálny pohyb každej prvej súpravy rarnien (l 1, 12, 11,12) a prostriedky (15, 15) na axíálny a radiálny pohyb každej druhej súpravy rarnien (17, 19, 17, 19) sú tvorené tými istými prostriedkami (15, 15 ).3. Konfekčný bubon na výrobu pneumatik s ohŕňacím strojom podľa nárokov l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prostriedky (20, 21) sú poskytnuté na laterálny podklad dvoch jadier (3, 4, 3, 4) pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovýnli pásikmi, a sú umiestnené medzi prstencovýrni segmentmi4. Konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom podľa nároku 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že prostriedky (20, 21) na laterálny podklad dvoch jadier (3, 4, 3, 4) pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovýrni pásikmi sú otačateľné z nepracovnej pozície do pracovnej pozicie.

MPK / Značky

MPK: B29D 30/20

Značky: výrobu, konfekčný, strojom, pneumatik, bubon, ohŕňacím

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-286587-konfekcny-bubon-na-vyrobu-pneumatik-s-ohrnacim-strojom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom</a>

Podobne patenty