Ochranný poťah na predmety, predovšetkým ochranný poťah na ochranu sedadla vozidla, z dvojvrstvovej plastovej fólie a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 286025

Dátum: 27.12.2007

Autor: Horn Joachim

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ochranný poťah na predmety, predovšetkým ochranný poťah (1) na ochranu sedadla vozidla, z dvojvrstvovej plastovej fólie najmä na prvotné vybavenie je vybavený súvislou prednou vrstvou (3), chrániacou sedaciu plochu a plochu operadla sedadla, a zadnou vrstvou (2), spojenou s prednou vrstvou (3) priečnymi zvarmi (6, 7). Zadná vrstva (2) v spojení s prednou vrstvou (3) tvorí prvé vrecko (12) určené na nasadenie na operadlo sedadla a druhé vrecko (14) určené na nasadenie na sedací vankúš sedadla. Časti (11, 13) zadnej vrstvy (2), tvoriace obidve vrecká (12, 14), sú spojené spojovacími pásmi (20), usporiadanými na voľných okrajoch (18, 19) častí (11, 13) tvoriacich vrecká (12, 14) pozdĺž priečnych zvarov (6, 7), a sú spojené s prednou vrstvou (3), takže takto v podstate súvislá zadná vrstva (2) obsahuje vybranie (9) s uzatvoreným okrajom. Aspoň zadná vrstva (2) sa skladá úplne alebo čiastočne z pružného materiálu schopného návratu do pôvodného stavu. Pri spôsobe výroby sa v páse tvoriacom zadnú vrstvu (2) pre každý poťah vytvorí vybranie (9) s uzatvoreným okrajom s oválnym alebo obdĺžnikovým tvarom so zaoblenými rohmi (10) vo forme narezania alebo výrezu a aspoň zadná vrstva (2) sa vytvorí úplne alebo čiastočne z pružného materiálu schopného návratu do pôvodného stavu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka ochranného poťahu na predmety, predovšetkým ochranného poťahu na ochranu sedadla vozidla, z dvojvrstvovej plastovej fólie, najmä na prvotné vybavenie, so súvislou prednou vrstvou, chrániaci sedaciu plochu a plochu operadla sedadla, a so zadnou vrstvou, spojenou s prednou vrstvou príečnym zvarorn, ktorá v spojení s prednou vrstvou tvorí prvé vrecko pojimajúce v podstate operadlo sedadla a druhé vrecko obklopujúce v podstate sedací vankúš, pričom časti zadnej vrstvy,tvoriace obidve vrecká, sú spojené spojovacimi pásmi, usporiadanými na voľných okrajoch častí tvoriacich vrecká pozdlž priečnych zvarov, a sú spojené s prednou vrstvou, takže takto v podstate súvislá zadná vrstva obsahuje vybranie s uzatvorenýrn okrajom.Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby takých poťahov sedadiel z plastovej fólie. Vynález sa však môže rovnako všeobecne týkať ochranného poťahu určeného na rôzne predmety, napríklad na ochranu volantu s kruhovou prednou vrstvou, ktorá je spojená bez záhybov so zadnou vrstvou, ďalej na ochranu pneumatík, napríklad rezervnej pneumatiky alebo zimnej pneumatiky. Ochranný poťah však môže byt rovnako použitý na ochranu vankúšov, stoličiek alebo iných kusov nábytku alebo aj časti kusov nábytku. Ochranný poťah môže byť rovnako použitý pri nákupných vozíkoch v supermarketoch. Ďalšie použitie sa týka hygieny v nemocniciach. V tomto prípade sa môže ochranný poťah nasadiť na matrac alebo na časť matraca. Vo všetkých týchto prípadoch môže byť predná vrstva použitá ako nosič reklamy.Poťahy sedadiel z plastovej fólie sa nasadzujú na sedadlá vozidiel preto, aby sa zabránilo ich znečisteniu montérrni a inými osobami. Sú známe poťahy sedadiel, ktoré sa používajú v opravovniach automobilov, keď má byť na vozidlách uskutočnené kontrola alebo oprava. Ale rovnako pri prvotnom vybavení vozidla, teda v továrni na výrobu automobilov, sú pri montáži vozidla vystavené sedadlá nebezpečiu znečistenia. Toto nebezpečie znečistenia začína dokonca už u výrobcu sedadiel do vozidiel a pri ich doprave do automobilky. Toto nebezpečenstvo pokračuje pri osadzovani dopravných zariadení sedadlarni, ktoré sa nakoniec privádzajú k montážnemu pásu vozidla. Rovnako pri montáži vozidla dochádza ku kontaktu veľkého počtu montérov so sedadlami vozidiel. Potom musí celkom zmontované vozidlo zísť z pásu, zájsť na nákladný automobil alebo železničný vagón a nakoniec je s ním veľakrát manipulované v predaj ni vozidiel, kým vozidlo nakoniec prejde do rúk iteľa, respektive kupujúceho. Od výroby sedadla pri dodávateľovi až do odovzdania vozidla zákazníkovi, respektíve kupujúcemu, dôjdu sedadlá vozidla približne 30 až 35-krát do kontaktu s montérmí a ďalšími osobami, takže tu existuje značné nebezpečenstvo znečistenia. Aby k tomuto znečisteniu nedochádzalo, sú už známe poťahy sedadiel z plastovej fólie, ktoré sa často už pri výrobcovi sedadiel, najneskôr však pri výrobcovi vozidiel, nasadia na sedadlá vozidiel, najmä na sedadlo vodiča, a iba až pred odovzdaním vozidla zákazníkovi sa odstránia. Takéto poťahy sedadiel, určené pre prvotné vybavenie, sa zvyčajne zvlášť nelíšia od poťahov sedadiel používaných pri kontrole alebo oprave vozidla. Tieto ochranné poťahy môžu byť vyrobené z pomerne hrubej plastovej fólie, odolávajúcej veľkému namáhaniu.Poťah sedadla opísaného druhu je známy zo spisu DE 41 32 714. Pri tomto poťahu sedadla sú obidve časti zadnej vrstvy, ktoré tvoria obidve vrecká, navzájom spojené spojovacími pásmi, ktoré sú usporiadané na voľných okrajoch častí, ktoré tvoria vrecká pozdĺž priečnych zvarov. Tieto spojovacie pásy sú rovnako spojené s prednou vrstvou, takže takto v podstate súvisle vytvorená zadná vrstva je vybavená vyberaním uzavretým na okraji. Obidve vrstvy poťahu sedadla, teda predná vrstva a zadná vrstva, majú preto rovnako veľký obrys a sú navzájom spojené na všetkých štyroch okrajoch, teda súvisle tak v oblasti priečnych zvarov, ako aj v oblasti pozdĺžnych okrajov. Zatiaľ kým predná vrstva je uzavretá súvisle, je v zadnej vrstve upravené vyberanie uzavreté na okrajoch, ktoré je usporiadané na všetkých stranách s odstupom od obrysu naplocho položeného poťahu sedadla, a ktoré predstavuje jediný otvor, pomocou ktorého môže byť poťah sedadla nasadený na operadlo a sedací vankúš. Prostredníctvom spoj ovacích pásov sa okrem obidvoch dosiaľ známych vreciek súčasne vytvoria prídavné priečne kapsy, ktoré spojujú tieto známe vrecká, a obkolesujúce sedací vankúš a operadlo v prechodovej oblasti, a ktoré tvoria teda účinnú ochranu týchto ohrozených miest sedadla vozidla oproti znečisteniu. Nebezpečenstvo pošmyknutia poťahu sedadla pri používaní sedadla vozidla, vybaveného týmto poťahom, je prakticky odstránené. Aj napriek tomu sa pri výrobe tohto poťahu sedadla odstráni akákoľvek ručná práca. Rovnako odpadne prídavné použitie pryžových pásov, fóliových pásov alebo podobne, a ušetria sa prídavné náklady na montáž. Pri nasadzovaní poťahu sedadla zaberie poťah sedadla ochrannú polohu, pri ktorej chráni tak sedací vankúš, ako aj operadlo, viacmenej automaticky. Priečnyrn zvarom sa predná vrstva spojí súvisle so zadnou vrstvou pre každé sedadlo. Inak je rovnakomožné uskutočniť priečny zvar tak, že jednotlivé poťahy sedadiel sa pritom od seba súčasne oddelia,takže sa naskladajú na seba do stohu, a týmto spôsobom môžu byť odoslané výrobcovi sedadiel alebo výrobcovi automobilov. Okrem toho je rovnako možné ponechať jednotlivé poťahy sedadiel navzájom spojenć prostrednictvom perforácií a takto vytvorený nekonečný pás zavinúť do zásobnej role. Plastová fólia použitá na výrobu poťahov sedadiel má z dôvodu úspory materiálu iba malú hrúbku,takže pri nasadzovani poťahu existuje nebezpečenstvo jeho natrhnutia. V takomto prípade už nie je zaručené náležite umiestnenie poťahu sedadla na sedadle vozidla.Keď sa sedadlá vozidla, ktoré sú zavesené na dopravnom páse operadlom smerom dole, privádzajú k montážnemu pásu vozidla, existuje ďalej nebezpečenstvo, že poťahy sedadiel sa od sedadiel uvoľnia a spadnú dole. Potom už nemôžu plniť svoju ochrannú funkciu. Aby sa toto nebezpečenstvo odstránilo, je známy spôsob používať s poťahom sedadla ako zvláštny dielec pryžový pás, ktorý sa ako uzavretá sľučka nasadí cez operadlo nasadeného poťahu sedadla tak, že dosadne v prechodovej oblasti medzi sedacím vankúšom a operadlom. Týmto opatrením sa zabráni nezamýšľanému spadnutiu poťahu sedadla zo zaveseného dopravovaného sedadla vozidla. Súčasne sa pryžovým pásom fixuje predná vrstva poťahu sedadla v prechodovej oblasti medzi sedacím vankúšom a operadlom, čím sa pôsobí oproti nebezpečenstvo sklznutia poťahu. Používanie takýchto pryžových pásov navyše s poťahmi sedadiel je však nákladné a prináša iba podrnienenú pomoc oproti nebezpečenstvu znečistenia.Namiesto prídavného používania pryžového pásu je rovnako známe privariť v strednej oblasti voľného okraja kapsy nasadeného na operadlo dva fólíové pásy. Tieto dva fóliové pásy sa na spôsob mašlí zástery po nasadení ochranného poťahu na sedadlo ovinú smerom dopredu a tam sa navzájom pomocou uzlu spoja, takže aj tu sa dosiahne tesného dosadnutia prednej vrstvy sedadla v prechodovej oblasti medzi sedacím vankúšom a operadlom. Výroba týchto prídavných fóliových pásov a najmä ich privarenie je nákladné a vyžaduje po nasadení poťahu sedadla ešte prídavný postup na vytvorenie uzla a navyše znamená iba podmienenú pomoc oproti nebezpečenstvu znečistenia. V porovnaní s pryžovým pásom dosadajú fóliové pásy na operadlo pomeme vysoko.Ďaľší známy poťah sedadiel sa najprv vyrobí tak, ako je opísané v spise DE-AS 16 30 878. Po rozdelení plastového pásu na jednotlive poťahy sedadiel sa uskutoční zvarenie polovičnej hadice pozdĺž voľných okraj ov vreciek, ktoré tvoria zadnú vrstvu, ako aj pozdĺž volných okraj ov prednej vrstvy v časti, ktorá nie je vreckami zakrytá. Pri zvarovaní polovíčnej hadice sa vloží pryžový pás vo forme sľučky. Pomocou tohoto pryžového pásu sa na poťahu sedadla potom vytvorí otvor, ktorý sa použije na nasadenie poťahu na sedadlo vozidla, pričom pryžový pás potom pôsobí určitým napätím, takže najmä predná vrstva poťahu sedadla je pridržiavaná na sedacom vankúši a na operadle. Takýto poťah sedadla je v dôsledku zvarenia polovičnej hadice s pryžovým pásom, ktoré sa uskutočňuje ručne,zvlášť zložitý a drahý, ale na druhej strane znamená dosiahnutie dobrej ochrany. Nasadenie takéhoto poťahu sedadla na sedadlo vozidla sa dá však uskutočniť iba pomerne ťažšie, ako pri poťahu sedadla opísaného v úvode.Ďalej je známe už pri výrobcovi sedadiel vozidiel obkolesiť sedací vankúš, ako aj operadlo, vždy jedným dielom zrnrštiteľnej fólie, ktorá sa nasadí so zmrštením, a až potom pri montáži sedadla navzájom spojiť sedací vankúš a operadlo. Obidva diely zo zmrštiteľnej fólie potom na sedadle vozidla zostanú a chránia ho po celej jeho ceste od výrobcu automobilov až do predajne vozidiel po prevzatí kupujúcim, respektíve zákazníkom. Nasadenie zrnrštiteľnej fólie za tepla však znamená prídavné náklady aj na zodpovedajúce zariadenie.Ďalej je známe, najmä z krajín s lacnou pracovnou silou, prišívanie pryžového pásu na okraj vyberania s uzavretýrni okrajrni poťahu sedadla z plastovej fólie. Prišívanie sa vykonáva ručne a s ñxovaním pryžového pásu pod predpätím. To má za následok to, že pryžový pás ako pružné cudzie teleso spôsobí neestetické zvrásnenie fólie. Táto skutočnosť nielen že ruší vizuálne, ale aj rovnako bráni navíjaniu ochranných poťahov do role. Aj ako s jednotlivými kusrni v stohu je možné s poťahrni sedadiel len ťažko manipulovať. Dôsledkom toho sú aj ďalšie nevýhody, ako sú záhyby na sedadle vozidla, náchylnosť porúch pre elektronické závory alebo podobne, a nebezpečenstvo natrhnutia alebo ďalšieho trhania fólie.Zo spisu DE-A-l 9 20 529 je známy poťah, predovšetkým ochrarmý poťah na sedadlá motorových vozidiel alebo iný sedací nábytok, ktorý sa skladá z do všetkých strán elasticky predlžiteľnej podkladovej priadzovej tkaniny s vysokým stupňom navrátiteľnosti do pôvodného stavu a s vlnou s dlhým vlasom zatkanou v predlženom stave elastickej priadzovej tkaniny alebo s iným podobným materiálom. Taký poťah je prakticky vhodný na všetky vankúše sedadiel vozidla a podobného sedacieho nábytku. Úplne obklopuje sedací nábytok a plní tak svoju ochrannú funkciu. V dôsledku veľkej predlžiteľnosti je možne s takým poťahom manipulovať jednoducho a na sedadlo sa môže nasadiť ľahko. Tým je vytvorený prakticky univerzálny poťah, ktorý sa prispôsobí rovnako sedadlám vozidiel rôzneho tvaru. Tento poťah sa môže skladať z väčšieho počtu dielov alebo vrstiev, pričom v jednej z vrstiev je upravený otvor, aby bolo možné poťah nasadiť tak cez operadlo, ako aj cez vankúš sedadla.Úlohou vynálezu je vytvoriť poťah sedadla z plastovej fólie, vhodný predovšetkým pre prvotné vybavenie, ktorý bude vyrobiteľný pomocou strojov, ktorý umožní ľahké nasadenie na sedadlo vozidla a napriek tomu vytvorí zlepšené a pevné usadenie na sedadle vozidla bez záhybov, pričom všetky podstatné elementy sedadla vozidla budú týmto poťahom sedadla bezpečne obklopené, a preto chránené. Poťah sedadla by mal rovnako umožniť viacnásobné sňatie a opätovné nasadenie vrecka určeného na sedací vankúš.Uvedenú úlohu spĺňa ochranný poťah na predmety z dvojvrstvovej plastovej fólie, so súvislou chrániacou prednou vrstvou a so zadnou vrstvou spojenou s prednou vrstvou zvarom, ktorá v spojení s prednou vrstvou tvorí vrecko, pričom zadná vrstva je vybavená vybranim s uzatvoreným okrajom,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že aspoň zadná vrstva sa skladá úplne alebo čiastočne z pružnej plastovej fólie schopnej návratu do pôvodného stavu, s elastíckýrn predĺžením aspoň 50 .Uvedenú úlohu ďalej spĺňa ochranný poťah na ochranu sedadla vozidla, z dvojvrstvovej plastovej fólie, predovšetkým pre prvotné vybavenie, so súvislou prednou vrstvou, chrániaci sedaciu plochu a plochu operadlá sedadla, a so zadnou vrstvou, spojenou s prednou vrstvou priečnym zvarorn, ktorá V spojení s prednou vrstvou tvori prvé vrecko pojímajúce v podstate operadlo sedadla a druhým vreckom obklopujúcim v podstate sedací vankúš, pričom časti zadnej vrstvy, tvoriace obe vrecká, sú spojené spojovacími pásmí, ktoré sa rozkladajú na voľných okrajoch častí tvoriacich vrecká pozdĺž priečnych zvarov a sú spojené s prednou vrstvou, takže takto v podstate súvislá zadná vrstva obsahuje vybranie s uzatvoreným okrajom, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že aspoň zadná vrstva sa skladá úplne alebo čiastočne z pružnej plastovej fólie schopnej návratu do pôvodného stavu, s elastickým predĺžením aspoň 50 .Aspoň spojovacie pásy sa skladajú výhodne z pružnej plastovej fólie schopnej návratu do pôvodného stavu.Pružná plastová fólia schopná návratu do pôvodného stavu má výhodne takú pružnosť a takú schopnosť návratu do pôvodného stavu, že ochranný poťah môže byť zo sedadla vozidla viackrát sňatý a viackrát na sedadlo opäť nasadený.Vynález vychádza zo základnej myšlienky, ktorá spočíva V tom, že vlastnosti materiálu plastovej fólie použité na výrobu poťahu sedadla sa zmenia tak, že poťah sedadla môže byť aspoň čiastočne zo sedacieho vankúša sedadla vozidla odobratý a opäť na tento nasadený. Táto možnosť by mala existovať aspoň raz, bez toho, aby sa plastová fólia natrhla alebo, že by tesné priliehanie poťahu po jeho opätovnom nasadení podstatne nepovolilo alebo sa nestratilo. Ide teda o použitie pružnej fólie na aspoň určité oblasti poťahu sedadla. Pružnosť a s ňou spojená schopnosť návratu do pôvodného stavu sa využijú na tom, aby sa umožnilo odobratie a opätovné nasadenie poťahu. Túto skutočnosť možno výhodne využiť už pri montáži sedadla vo vozidle, pretože V odobratom stave sú upevňovaeie skrutky sedadla lepšie dosiahnuteľné. Rovnako pri inštalácii zásuvky, hasiaceho prístroja, schránky prvej pomoci a podobne, môže byť užitočné alebo dokonca potrebné dočasné uvoľnenie vrecka poťahu sedadla obkolesujúceho sedací vankúš, bez toho, aby sa uvoľnilo vrecko poťahu sedadla nasadené na operadle. To isté platí pre pripojenie alebo nastavenie servomotorov meníacich polohu sedadla, vetracich zariadení alebo podobne. Pritom môže dôjsť k tomu, že poťah sedadla musí byť až 10-krát aj viacej odobratý a opätovne nasadený. Aj potom musí poťah sedadla náležite spĺňať svoju ochrannú funkciu. Poťah sedadla môže byť výhodne vyrobený s trocha menšími rozmermi ako dosiaľ. Pružnosť roztiahnuteľnej fólie napriek tomu umožňuje ľahkú manipuláciu pri nasadzovaní poťahu a jeho lepšie dosadnutie. Poťah sedadla bude mat súčasne pryžovo pružné Vlastnosti a výhodne sa využije jeho schopnosť návratu do pôvodného stavu. Poťah sedadla presne dosadne v nasadenom stave na obrysy sedadla vozidla. Tým odpadne možnosť chyby, keď napríklad má byť pomocou elektronických závor zmeraná a preskúšaná správna poloha sedadla vo vozidle. Prečnievajúce oblasti fólie alebo záhyby poťahu sedadla už nemôžu spôsobiť vznik chyby pri nastavovani sedadla vozidla. Nový poťah sedadla má rovnako výhody pri svojom nasadzovaní na sedadlo vozidla. Môže byť nasadený rýchlo a bezpečne,ako aj bez záhybov, a tesne obkolesuje obrysy sedadla vozidla.Pružná fólia sa výhodne použije celkom alebo čiastočne v oblasti zadnej vrstvy poťahu sedadla. Aspoň spojovacie pásy pozostávajú z pružného materiálu schopného návratu do pôvodného stavu. Táto skutočnosť už postačí na to, aby sa dosiahol žiadaný účinok v oblasti vrecka obkolesujúceho sedací vankúš. Je však rovnako možné vytvoriť z pryžovo pružného materiálu aj väčšie oblasti zadnej vrstvy či dokonca celú zadnú vrstvu.Pružný materiál schopný návratu do pôvodného stavu by mal mať takú pružnosť a takú schopnosť návratu do pôvodného stavu, že poťah sedadla sa môže zo sedadla odobrať a opätovne na toto nasadiťviackrát. To zodpovedá podmienkam použitia pri montáži sedadla vozidla na montážnom páse vozidiel. Pritom musí fólia vydržať takú manipuláciu bez natrhnutia alebo ďalšieho roztrhnutia. Plastová fólia, ktorá tvorí zadnú vrstvu poťahu, by najmä mala mať pružnú rozťažnosť aspoň 50 , výhodne aspoň 60 . Či materiál fólie tieto podmienky spĺňa, sa dá spoľahlivo určiť napríklad nasledujúcim jednoduchým pokusom Ked sa vychádza zo skúšobného pásu napríklad s dĺžkou 50 mm v neroztiahnuteľnom stave, uskutoční sa jeho krátkodobé roztiahnutie na dĺžku 150 mm (200 ) a nasledujúce uvoľnenie (relaxácia). Skúšobný pás zastane veľmi rýchlo ostávajúcu dĺžku 75 mm, takže sa plasticky predĺžil z 50 mm na 75 mm (50 ). Celkové predĺženie alebo roztiahnutie s hodnotou 200 teda pozostáva z 50 plastického predĺženia alebo roztiahnutia a zo 150 pružného predĺženia alebo roztiahnutia. Skúšaná plastová fólia má preto pružné predĺženie alebo roztialmutie s veľkosťou 15 O .Vyberanie s uzavretým okrajom má výhodne oválny tvar alebo tvar obdĺžníka so zaoblenými vrcholmi alebo rohmi. Táto skutočnosť je výhodná z niekoľkých hľadísk. Nebezpečenstvo oproti natrhnutiu je ďalej znížené a je podporené tesné priľahnutíe na sedadlo. Sedadlo vozidla je poťahom obkolesene optimálne, a teda optimálne chránené.Zadná vrstva môže byť uskutočnená z kopolyméru, najmä etylénvinylacetátu alebo butylénvinylacetátu. Príslušným požiadavkám môžu vyhovovať aj iné materiály, napríklad termoplastický elastomér alebo zvlášť pružný materiál s nízkou hustotou, ktorý sa použije aspoň v niektorých vrstvách alebo zmesiach alebo do 100 .Zadná vrstva môže byť uskutočnená z víacvrstvovej fólie, ktorej jedna vrstva má vyšší odpor oproti natrhnutiu a ďalšiemu trhaniu a iná vrstva má vysokú schopnosť návratu do pôvodného stavu. Usporiadanie týchto obidvoch vrstiev vzhľadom na sedadlo vozidla je ľubovoľné.Viacvrstvová fólia, ktorá tvorí zadnú vrstvu, môže obsahovat aj tretiu vrstvu s dobrou zvárateľnosťou, ktorá sa použije na strane privrátenej k prednej vrstve.Plastová fólia, ktorá tvorí prednú vrstvu, môže byť na svojej vnútomej strane privrátenej k sedadlu vozidla vytvorená ako protišmykľavá a na vonkajšej strane ako hladká. Tým neexistuje žiadne nebezpečenstvo, aby poťah sedadla pri montáži vozidla kĺzal po sedadle vozidla, aj ked montéri, ako je známe, si sadnú na takto chránené sedadlo vozidla až 35-lcrát.Spôsob výroby poťahov sedadiel určených na ochranu sedadiel vozidiel vychádza z toho, že z plastovej fólie vo forme plochých fólií sa vytvoria pásy, ktoré tvoria prednú vrstvu a zadnú vrstvu a obidva tieto pásy sa pre každý poťah sedadla navzájom spoja priečnym zvarenim a aspoň jedným pozdĺžnym zvarením. Podľa vynálezu sa do pásu, ktorý tvorí zadnú vrstvu poťahu, vytvorí vyberanie s uzavretým okrajom oválneho alebo obdlžnikového tvaru so zaoblenými vrcholrní alebo rohmi vo forme narezania alebo výrezu. Aspoň zadná vrstva sa úplne alebo čiastočne vytvorí z pružnej plastovej fólie schopnej návratu do pôvodného stavu, s elastíckým predĺžením aspoň 50 . V dôsledku použitia plochých fólií je bez ďalšieho opatrenia ďalej možne navzájom kombinovať a zvarovať rôzne materiály. Napríklad je možné vytvoriť prednú vrstvu a zadnú vrstvu vždy z jednej plochej fólie. Obidva pásy sa navzájom spoja prostredníctvom dvoch pozdĺžnych zvarov. Je zrejmé, že obidva tieto pozdĺžne zvary vytvorené pozdlžnyrn zvarovaním sa rozkladajú v smere dopravy nekonečných pásov plochých fólií. Týmto osobitným rozpracovaním sú zvlášť účinne a veľkoplošne obklopené a chránené obidva voľné rohy sedacieho vankúša. Súčasne má poťah sedadla potrebnú pohyblivosť pre ľahké nasadenie na sedadlo vozidla. Týmto zvláštnym vytvorením spojovacích pásov bude mať vybraníe s uzatvoreným okrajom oválny alebo obdĺžnikový tvar. Vybraníe s uzatvoreným okrajom môže byť vytvorené výrezom, teda tým, že v páse zadnej vrstvy sa vyreže odpadový kus. Je však rovnako možné vytvoriť vybraníe iba narezaním v tvare písmena U a takto vzniknutú chlopňu na zadnej vrstve ponechať, pretože pri manipulácii s poťahom sedadla nepôsobí nijako rušivo. Vybraníe s uzatvoreným okrajom má zaoblené rohy, aby sa zabránilo natrhnutiu plastovej fólie pri nasadzovaní poťahu na sedadlo vozidla.Pri výrobe môže byť na páse tvoriacom prednú vrstvu a/alebo páse tvoriacom zadnú vrstvu uskutočnené opatrenie proti preklzaniu. To platí v osobitnej miere pre pás tvoriaci prednú vrstvu, aby poťah sedadla v tejto oblasti nemohol skĺznuť do strany, ked je viacnásobným sňatím a opätovným nasadením montérom alebo inou osobou zodpovedajúcirn spôsobom namáhaný. Prilipnutie prednej vrstvy na sedadlo vozidla odľahčuje namáhanie zvarených miest.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladoch uskutočnenia podľa priložených výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje v pôdoryse naplocho položený poťah sedadla, a síce pri pohľade na jeho zadnú vrstVu obr. 2 znázorňuje rez pozdlž čiary II-II z obr. l,

MPK / Značky

MPK: B60N 2/58, A47C 31/00

Značky: ochranný, fólie, ochranu, předměty, vozidla, sedadla, potah, dvojvrstvovej, predovšetkým, spôsob, plastovej, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-286025-ochranny-potah-na-predmety-predovsetkym-ochranny-potah-na-ochranu-sedadla-vozidla-z-dvojvrstvovej-plastovej-folie-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný poťah na predmety, predovšetkým ochranný poťah na ochranu sedadla vozidla, z dvojvrstvovej plastovej fólie a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty