Doskovitá plastová podkova kopyta

Číslo patentu: 286021

Dátum: 27.12.2007

Autori: Ovnicek Gene, Rafeld Karl

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Doskovitá plastová podkova kopyta má obe ramená (7) podkovy (1) vybavené zariadením na zmenu ich vzájomnej vzdialenosti v tvare spojovacieho mostíka (8), ktorý je prispôsobený na záber s ramenami (7) podkovy (1) v oblasti ich koncov (3), pričom podkova (1) má našľapovaciu plochu (11) vybavenú profilovými telesami (9) a spojovací mostík (8) je vytvorený ako oddelená vložka, ktorá v podstate úplne doplňuje tvar obrysu koncov (3) ramien (7) na ich vzájomné spojenie a sama má taký obrysový tvar, ktorý vyplňuje vybranie (10) uskutočnené vzadu v koncoch (3) ramien (7) v podobe plošných postranných vyklenutí, pričom vložka je vsaditeľná do povrchu, resp. do našľapovacej plochy (11) koncov (3) ramien (7) a je do nich v podstate úplne integrovateľná na ich vzájomné tvarové a silové spojenie a vymontovateľná na výmenu z koncov (3) ramien (7), pričom aspoň niektoré profilové telesá (9) sú na vytvorenie priehlbiny na umiestnenie aspoň jedného podkováka ohraničené okrajom. Na zlepšenie odolnosti proti opotrebeniu a na zmiernenie nebezpečia zranenia koňa a na zlepšenie tlmenia nárazov je záhlavie (2) prepájajúce obe ramená (7) podkovy (1) vybavené sploštenou prednou okrajovou hranou (4) a našľapovacia plocha (11) podkovy (1) má našľapovaciu plošnú časť (13) rozprestierajúcu sa po oboch stranách osi (A-A) podkovy (1) až v podstate k vonkajšiemu okraju ramien (7), pričom táto našľapovacia plošná časť (13) je zbavená profilových telies (9) v tvare nopkov a má klinovitý prierez (5) vzrastajúci smerom ku koncom (3) ramien (7), ktorého šírka v osi (A-A) zodpovedá polovici šírky záhlavia (2) medzi ich prednou okrajovou hranou (4) a ich zadnou okrajovou hranou (15), pričom na našľapovaciu plošnú časť (13) v oblasti záhlavia (2) nadväzuje našľapovací plošný diel (20) vybavený profilovými telesami (9) v tvare nopkov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka doskovitej plastovej podkovy kopyta, ktorej obidve ramená sú vybavené zariadením na zmenu ich vzájomnej vzdialenosti V tvare spojovacieho mostíka, ktorý je prispôsobený na záber s ramenami podkovy v oblasti ich koncov, pričom podkova má našľapovaciu plochu vybavenú proñlovými telesami a spojovací mostík je vytvorený ako oddelená vložka, ktorá v podstate úplne doplňuje tvar obrysov koncov ramien na ich vzájomné spojenie a sama má taký obrysový tvar, ktorý vyplňuje vyberania zhotovené vzadu v koncoch ramien v podobe plošných postranných vyklenuti, pričom vložka je vsaditeľná do povrchu, resp. do našľapovacej plochy koncov ramien a je do nich v podstate úplne integrovateľná na ich vzájomné tvarové aj silové spojenie a vymontovateľná na výmenu z koncov ramien, pričom aspoň niektore profilove telesá sú na vytvorenie príehlbiny na umiestnenie aspoň jedného podkováka ohraničené okraj om.Takéto podkovy sú známe napr. zo spisu EP 893 057. V oblasti lúčov podkovy sú vybavené od seba oddelenými ramenami.Jeden rad otvorov v oblasti tzv. bielej línie podkovy je určený na upevnenie podkovy na kopyto. Táto známa podkova sa vyznačuje najmä možnosťou prispôsobenia na rôzne veľkosti kopýt určitým roztiahnutím svojich ramien v oblasti koncov, takže jedna veľkosť podkovy je vhodná na niekoľko veľkosti kopýt, pretože žiadané veľkosti podkovy je možne dosiahnut pomocou mostíkového spojovacieho prostriedku umiestneného medzi konce ramien na ich rozoprenie, resp. stiahnutie tak, že rad otvorov v podkove sa dostane na existujúcu tzv. bielu líniu kopyta. Známe spojovacie prostriedky sú vytvorené rôzne, napr. ako príložka s plynule nastaviteľným voľným koncom, ktorá je upevniteľná zoskrutkovanírn, zlepením alebo zvarením, na protiľahlom druhom konci ramena. Navyše sú ešte navrhnuté vzájomné posuvné časti mostíka, ktoré preklenú vzdialenosť medzi koncami ramien podkovy pomocou skmtkovaného spoja.V každom prípade sú mostíkové spojovacie prostriedky pri tejto známej konštrukcie tak usporiadané, že len spájajú konce ramien obmedzujúce otvory v lúčoch podkovy, ale nespôsobia pritom homogénne uzavretie koncov, čo znamená, že spojovacie prostriedky sú vo vzťahu k pozdĺžnej osi podkovy bud usporiadané asymetricky a pritom doliehajú na jedno z ramien, alebo v prípade symetrického usporiadania spojovacieho mostíka vytvárajú len bodové prepojenie koncov ramien, pričom spoj enie mostíkov ramien je uskutočnené zoskrutkovaním, pri ktorom sú v koncoch upravené závitove otvory, ku ktorým sú priradené otvory v spojovacích mostíkoch, do ktorých sa zaskrutkujú zodpovedajúce skrutky.Navyše majú tieto známe podkovy nopkovité proñlovanie našľapovacej plochy, pozostávajúcej z jednotlivých nopkov, ktoré sú vzájomne spojené mostíkrni, pričom výška mostíkov je menšia než výška nopkov. Pomocou takejto našľapovacej plochy má byť prikovaná podkova istená na svojom podklade proti skĺznutiu.Ukázalo sa však, že upevnenie podkovy pomocou známych podkovákov, ktoré vyžadujú presné umiestnenie podkovy na kopyte, je nutné uskutočniť tak, aby pribíjané podkováky boli nasmerované do tzv. bielej línie kopyta, je časovo náročné a nie vždy môže byť uskutočnené presne, pretože v dôsledku pružnosti plastového materiálu podkovy sa špička podkováka pri jeho zatĺkani často Vyhne do strany, takže sa netrañ do bielej línie.Vynálezu je ešte podobnejší návrh riešenia zverejnený V európskej patentovej príhláške č. 00 109 538,9, ktorý predpokladá spojenie koncov ramien podkovy pomocou spojovacieho mostíka v podobe vložky, ktorá je vsaditeľná do vybrania v tvare plošných postranných vyklenuti zhotovených v koncoch ramien.Použitím takejto vložky medzi konce ramien podkovy sa dosiahne najmä to, že konce ramien sú pevne dané a pri zaťažení sa menej rozťahujú, ak sa použije ako spojovací prostriedok oboch koncov ramien len jeden viac alebo menej úzky rovný alebo zahnutý mostík, ktorý sa upevní na koncoch ramien. Navrhnutá vložka, ktorá spája konce ramien tvarovo a je usporiadaná symetricky k pozdĺžnej osi podkovy a aj k ramenám samotným, má tú výhodu, že vykonáva takýto vplyv proti silám pôsobiacim na konce ramien pri použití podkovy a snažiacim sa zdeformovat konce rarriien, ktoré na základe zvláštneho vytvorenia obrysu vložky prenášajú zádržné sily z nej vychádzajúce väčšiu prierezovú plochu koncov ramien a vedú tak k menšiemu namáhaniu materiálu, takže spojovací mostík sa nemôže pri zaťažení zlorniť. To má potom najmä význam na zlepšenie nižšieho odporu plastového materiálu proti deformácii vplyvom tlaku a teploty, než je odpor obvyklého materiálu podkovy, najmä kovu.Navyše umožňuje použitie vložiek ako spojovacích prostriedkov relatívne jednoduché prispôsobenie sa určitej veľkosti podkovy na rôzne kopytá, najmä na rôzne prebiehajúce tzv. bielou líniou kopyta, ktorá je k dispozícii na správne umiestnenie upevňovacích prostriedkov, napr. podkovákov alebo skrutiek. To znamená, že danú veľkosť dosky podkovy je možné v určitých medziach pomocou rôznych veľkostí vložiek v oblasti lúčov rozlíšiť.Cez tieto zdanlivé zlepšenia známych alebo navrhovaných podkov oproti bežným podkovám prináša vynález také zmeny, ktoré podporujú zdravie a výkonnosť nôh, resp. kopýt koní, a to najmä pri zohľadnení prirodzenej funkcie kopyta a anatornického usporiadania konskej nohy, ich schopnosti pojať a rozdeliť určitú hmotnosťou a záťažné sily, pričom medzi inými má rolu aj chovanie divokých koní.Táto vynálezcovská úloha sa rieši novým usporiadaním doskovítej plastovej plochy kopyta, pri ktorej obidve ramená podkovy sú vybavené zariadením na zmenu ich vzájomnej vzdialenosti v tvare spojovacieho mostíka, ktorý je uspôsobený na záber s ramenami podkovy v oblasti ich koncov, pričom podkova má našľapovaciu plochu vybavenú profilovými telesami a spojovací mostík je vytvorený ako oddelená vložka, ktorá v podstate úplne doplňuje tvar obrysov koncov ramien na ich vzájomné spojenie a sama má takýto obrysový tvar, ktorý vyplňuje vybratie uskutočnené vzadu v koncoch ramien V podobe plošných postranných vyklenutí, pričom vložka je vsaditeľná do povrchu, resp. do našľapovacej plochy koncov ramien a je do nich v podstate úphie integrovateľná na ich vzájonmé tvarové aj silové spojenie a vymontovateľná na výmenu z koncov ramien, pričom aspoň niektoré proñlové telesá sú na vytvorenie priehlbne k umiestneniu aspoň jedného podkováka ohraničené okrajom, pričom podstata vynálezu spočíva v tom, že záhlavie prepojujúce obidve ramená podkovy je vybavené sploštenou prednou okrajovou hranou a našľapovacia plocha podkovy má našľapovaciu plošnú časť rozprestierajúcu sa po oboch stranách stredovej osi podkovy až v podstate k vonkajšiemu okraju ramien, našľapovacia plošné časť je zbavená proñlových telies v tvare nopkov a má klinovitý prierez vzrastajúci v smere ku koncom ramien, ktorého šírka v osi zodpovedá zhruba polovici šírky záhlavia medzi ich prednou okrajovou hranou a ich zadnou okrajovou hranou, pričom na našľapovaciu plošnú časť v oblastí záhlavia nadväzuje našľapovací plošný diel vybavený proñlovými telesami v tvare nopkov.Možné je tiež také uskutočnenie, keď V oblastí koncov ramien sú po šírke a dĺžke ramien na našľapovacej ploche usporiadané proñlové telesá nopkovitého tvaru.Možné je tiež také uskutočnenie, keď profilové telesá nopkovitého tvaru sú usporiadané v smere ku koncom ramien za pozdĺžnymi dierovanými prehĺbeniami, resp. za činkovitými profilovými telesanu. Víožné je tiež také uskutočnenie, keď pri vonkajších hranách koncov ramien podkovy je usporiadaný mostík prepojujúci susedné profilové telesá nopkovitého tvaru.Vložné je tiež také uskutočnenie, keď proñlové telesá nopkovitého tvaru sú usporiadané v radoch za sebou a aspoň čiastočne na medzere.Možné je tiež také uskutočnenie, ked časť profilových telies má prierez kruhový a časť činkovitý. Vložné je tiež také uskutočnenie, ked zadná hrana záhlavia je zošikmená.Možné je tiež také uskutočnenie, ked proñlové telesá nopkovitého tvaru, ktore ležia pri zadnej hrane záhlavia, sú vzájomne prepojené mostíkom.Vložné je tiež také uskutočnenie, ked medzi profilovými telesami sú usporiadané kruhové otvory na umiestnenie samorezných skrutiek.Vložné je tiež také uskutočnenie, ked aspoň jeden z kruhových otvorov je usporiadaný vždy na každej strane osi v záhlaví podkovy a vždy aspoň jeden potom po oboch stranách osi v každom z koncov ramien.Víožné je tiež také uskutočnenie, ked kruhové otvory majú hladkú vnútomú stenu a plastový materiál podkovy ma aspoň v ich oblasti takú elasticitu, že samoreznć skrutky sú do kruhových otvorov pevne zaskrutkovanć a pri ich vytočení nezostáva odtlačok závitu.Vložné je tiež také uskutočnenie, ked kruhové otvory sú uskutočnené kužeľovito so zúžením smerom ku kopytu.Možné je tiež také uskutočnenie, keď kruhové otvory sú zaslepené.Možné je tiež také uskutočnenie, keď našľapovacia plocha podkovy, ktorá nadväzuje na záhlavíe prepojujúce obe ramená podkovy, je vybavená pozdĺžnymi dierovanýrni prehĺbeniami, ktoré sa rozprestierajú V smere šírky ramien, sú od seba oddelené činkovitými proñlovýmí telesami, a určená na umiestnenie hláv podkovákov nabitých do kopyta po tzv. bielej línii.Možné je tiež také uskutočnenie, keď v smere ku koncom ramien je posledné pozdĺžne dierované prehlbenie zhotovené pred spojovacím mostíkom.Možné je tiež také uskutočnenie, keď pozdĺžne dierovanć prehĺbenia sú vybavené dnom s hrúbkou umožňujúcou vidieť bielu líniu kopyta, na ktorej sú pozdĺžne dierovanć prehĺbenia usporiadané a do ktorej sú nabité podkováky.Možné je tiež také uskutočnenie, ked dno pozdĺžnych dierovaných prehĺbení má menšiu hrúbku než je miera zahĺbení pozdlžnych dierovaných prehĺbení aspoň v plastovom materiáli podkovy.Možné je tiež také uskutočnenie, keď v dne pozdlžnych dierovaných prehĺbení je aspoň jeden otvor na umiestnenie špičky, resp. drieku podkováka.Možné je tiež také uskutočnenie, keď pozdĺžne dierovanć prehĺbenia sú ohraničené okrajom.Možné je tiež také uskutočnenie, keď výška okraja pozdĺžnych dierovaných prehĺbení zodpovedá výške hlavy podkováka.Možné je tiež také uskutočnenie, ked okraj pozdĺžneho prehĺbenia je zhotovený dookola neho.Možné je tiež také uskutočnenie, keď dlžka pozdlžnyeh dierovaných prehĺbení zodpovedá aspoň dvom dlžkovým rozmerom hlavy podkováka.Možné je tiež také uskutočnenie, keď pozdĺžne dierovanć prehĺbenia sú aspoň v prednej oblasti podkovy uskutočnené po oboch stranách osi v rovnomemých rozstupoch.Možné je tiež také uskutočnenie, keď pozdĺžne dierkované prehĺbenia majú zužujúci sa prierez od širšieho homého okraja smerom k užšiemu ohraničeniu dna.Možné je tiež také uskutočnenie, keď pozdĺžne dierovanć prehĺbenia sú v podstate alebo výlučne usporiadané v homej polovici podkovy.Možné je tiež také uskutočnenie, keď aspoň v oblasti kruhových otvorov má plastový materiál podkovy modul pružnosti menší alebo rovnajúci sa 800 MPa.Možné je tiež také uskutočnenie, keď kruhové otvory sú uskutočnené s uhlom kužeľovitosti medzi 2 ° a 5 °, výhodne 3 °.Možné je tiež take uskutočnenie, keď kruhové otvory majú vo svoj om vonkajšom otvorenom konci ležiacom na druhej strane než je kopyto vnútorný priemer zhruba o 0,2 až 0,3 mm väčší, než je priemer závitového úseku samoreznej skrutky.Možné je tiež také uskutočnenie, keď spojovací mostík je v stave vsadenia do koncov ramien pod ťahovým napätím.Možné je tiež také uskutočnenie, keď plastová podkova je zhotovená z polyuretánu.Možné je tiež také uskutočnenie, keď plastová podkova je zhotovená z polyamidu.Možné je tiež také uskutočnenie, keď plastový materiál podkovy je zosilnený.Možné je tiež také uskutočnenie, keď zosilnenie materiálu je uskutočnené zo sklených vlákien,prameňov, teliesok alebo iných zmesí.Možné je tiež také uskutočnenie, keď zosilnenie materiálu je uskutočnené z uhlikových vlákien,prameňov, teliesok alebo zmesi ich dielov.Možné je tiež také uskutočnenie, keď zosilnenie materiálu je uskutočnené z kovových vlákien,prameňov, teliesok alebo ich zmesi.Možné je tiež také uskutočnenie, keď telieska majú guľovitú formu.Možné je tiež také uskutočnenie, keď vlákna, pramene, iné telieska alebo zmesi z nich sú usporiadané v rovine plochy podkovy a tak rovnobežne s rovinou plochy kopyta.Možné je tiež také uskutočnenie, ked vlákna, pramene, iné telieska alebo zmesi z nich sú usporiadané v rovine šikmej alebo kolmej na rovinu plochy podkovy.Možné je tiež také uskutočnenie, keď vlákna, pramene, iné telieska alebo zmesi z nich sú usporiadané v plastovom materiáli neusporiadane.Vynálezcovským usporiadanim podkovy sa zlepší najmä odvaľovanie spodku podkovy pri súčasnom znížení opotrebenia materiálu tým, že sa zlepší zaťaženie podkovy a rozdelenie síl pôsobiacich na nohu koňa, čím sa podstatne zníži nebezpečie poranenia kostí nôh koní a patologické zmeny kostného materiálu pri extrémnych zaťaženiach, ktoré sa vyskytujú napr. pri tumaj ových koňoch.Pomocou výhodného vynálezcovského usporiadania je ďalej možné zlepšiť trvanlivost podkovy tým, že spojovací mostík je v stave svojho vsadenia do koncov ramien podkovy pod ťažným napätím a nie pod tlačným zaťaženim, pretože to môže viesť k vyklenutiu mostíka.Prehľad obrázkov na výkresoch Vynález bude bližšie vysvetlený pomocou pripojených výkrcsov znázorňujúcich niektoré vynález covské uskutočnenia. Na nich predstavuje obr. 1 pohľad na spodnú stranu podkovy s namontovanou vložkou, 10obr. 2 pozdĺžny rez podkovou z obr. l podľa čiary A-A so vsadeným spojovacím mostíkom, resp. vložkou, obr. 3 detailný pohľad vytvorenia guľatého otvoru v mieste C z obr. 1 v reze aobr. 4 rez ramenom podkovy podľa čiary B-B z obr. 1.Doskovitá podkova 1 (pozri obr. 1) má v podstate známu podkovovitú konfiguráciu, t. j. že je vybavená dvoma ramenami 7 a na prispôsobenie na veľkosť kopyta zariadením na zmenu ich vzájonmej vzdialenosti v tvare spojovacieho mostíka 8, teda rozpierkou, ktorá sa umiestňuje do záberu s ramenami 7 podkovy 1 v oblasti ich koncov 3 vsadenim oboch golierovitých koncov spojovacieho mostika 8 do príslušne vytvarovaných výrezov na povrchu koncov 3 ramien 7. Podkova 1 má našľapovaciu plochu 11 vybavenú proñlovými telesami 9 v tvare nopkov a spojovací mostík 8 je vytvorený ako separáma plošná vložka, ktorá v podstate úplne doplňuje tvar obrysu koncov 3 ramien 7 na ich vzájomné prepojenie a ktorá vyplňuje vybratie 10 vzadu na koncoch 3 ramien 7 v podobe plošných bočných vyklenutí. Spojovací mostík 8 je vsaditeľný do povrchu, resp. do našľapovacej plochy 11 koncov 3 ramien 7 a je do nej úplne integrovateľný, čím drží konce 3 ramien 7 vzájomne tvarovo a silou. Je možné ich však z koncov 3 ramien 7 vybrať, ak to vyžaduje jeho opotrebenie. Aspoň niektoré z profilových telies 9 sú vytvorené ako činkovité profilové telesá 17, medzi ktorými sa nachádzajú pozdĺžne dierované prehĺbenia 16 na umiestnenie aspoň jedného neznázomeného podkováka.Ako z obr. 1 vyplýva, má záhlavie 2 spojujúce obe ramená 3 podkovy 1 sploštenú prednú okrajovú hranu 4 a našľapovaciu plošnú časť 13, rozprestierajúcu sa na našľapovacej ploche 11 podkovy 1 po oboch stranách stredovej osi A-A v podstate až k vonkajšiemu okraju ramien 7. Našľapovacia plošná časť 13 nie je vybavená proñlovýtni telesami 9, najmä však nopkovitými a má klinovitý prierez 5 vzrastajúci v smere ku koncom 3 ramien 7, čo je zjavne z obr. 2. Táto našľapovacia plošná časť 13 má v mieste osi A-A šírku, ktorej zodpovedá v tomto mieste zhruba polovici šírky D záhlavia 2 medzi jeho prednou hranou 4 a zadnou hranou 15. V oblasti záhlavia 2 nadväzuje na našľapovaciu plošnú časť 13 bez proñlových telies 9 našľapovací plošný diel 20 s proñlovými telesami 9 v tvare nopkov. Tie sú zoradené za sebou a môžu byť aspoň čiastočne usporiadané na neznázomenej medzere, pričom pri zadnej hrane 15 sú vzájomne spojené mostíkom 24.Nopkovité profilové telesá 9 majú sčasti prierez kruhový, sčasti činkovitý, ako je zjavné z obr. l, a našľapovacía plocha 11 podkovy 1, ktorá nadväzuje na záhlavie 2 spojujúce obe ramená 7, je vybavená pozdĺžnyrni dierovanými prehĺbeniami 16, ktoré sa rozprestierajú v smere šírky ramien 7 a sú oddelene medzi nimi usporiadanými činkovitými proñlovými telesami 17. Do týchto pozdĺžnych dierovaných prehĺbení 16 sa vsadzujú hlavy podkovákov, ktoré sa zabíjajú v tzv. bielej línii na upevnenie podkovy 1 ako obvykle na kopyte.Ako z obr. 1 ďalej vyplýva, nachádza sa posledné pozdĺžne dierované prehĺbenie 16 V smere ku koncom 3 ramien 7 ešte pred spojovacím mostíkom 8, takže nenarušuje časť ramena 7, v ktorom je usporiadané.V oblasti koncov 3 ramien 7 sú po šírke a dĺžke ramien 7 na našľapovacej ploche 11 usporiadané nopkovité proñlové telesá 9 a to až za pozdĺžnyrni dierovanými prehĺbeniarni 16, resp. za činkovitými proñlovými telesami 17 .Na stabilizáciu proñlových telies 9 nachádzajúcich sa na vonkajších okrajoch 21, 22 koncov 3 ramien 7 podkovy 1 je medzi proñlovými telesami 9 usporiadaný mostík 23, ktorý ich spája, ktorý je podobný mostíku 24 pri zadnej hrane 15 záhlavia 2, pričom na zníženie silného znečistenia našľapovacej plochy 11 je zadná hrana 15 účelne zošikmená.Medzi profilovými telesami 9, 17 sa nachádza nmožstvo kruhových otvorov 25, ktoré sú výhodne zaslepené a ktore sú určené na umiestnenie samorezných skrutiek 26, ktoré sa naskrutkujú do týchto kruhových otvorov 25 na zlepšenie nášľapnej istoty podkovy 1. Pritom sa osvedčilo usporiadať aspoň po jednom z týchto kruhových otvorov 25 po strane osi A-A v záhlaví 2 a po jednom po oboch stranách osi A-A v koncoch 3 ramien 7.Veľkosť, resp. šírka podkovy 11, t. j. vzájomná vzdialenosť ramien 7, je nastaviteľná pomocou separátneho spojovacieho mostíka 8, t. j. vložky, ktorej rozmery sú zvolené tak, že konce 3 ramien 7 sú vo vsadenom stave pod ťažným napätím, pretože bolo zistené, že tlakové napätie koncov 3 ramien 7 môže viest k vytrhnutíu, resp. vyklenutiu spojovacieho mostíka 8 a knežiaducemu materiálovému opotrebeniu, čo by malo za následok zbytočnú predčasnú výmenu podkovy 1 vyrábanú z polyuretánu.Spojovací mostík 8 sa dá zoskrutkovat s ramenami 7, resp. s ich koncami 3, pomocou spojovacích skrutiek 29. Po stranách podkovy 1 môžu byť zhotovené vodiace nadstavce 28.

MPK / Značky

MPK: A01L 5/00

Značky: podkova, plastová, doskovitá, kopyta

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-286021-doskovita-plastova-podkova-kopyta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doskovitá plastová podkova kopyta</a>

Podobne patenty