Spôsob automatizovaného zväzovania káblových vodičov

Číslo patentu: 284876

Dátum: 27.12.2005

Autori: Lesser Hans-jürgen, Büsch Martin

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podľa spôsobu sa súvisle privádzateľná káblová páska (2), ktorá má na svojom povrchu ozubenie alebo rebrovanie (10) posúva poháňaná motorom a svojím predným koncom sa prestrkuje blokovacím zámkom (1), vybaveným blokovacími prostriedkami, zaberajúcimi s ozubením alebo rebrovaním (10) káblovej pásky (2), obväzuje okolo káblového zväzku (59) a privádza späť do blokovacieho zámku (1). Na to sa káblová páska (2) prepnutím smeru otáčania svojho hnacieho motora proti pôvodnému smeru posunu upína a za blokovacím zámkom (1) odrezáva. Pred odrezaním káblovej pásky (2) sa pohon káblovej pásky (2) zastavuje, a tak sa káblová páska (2) za blokovacím zámkom (1) zbavuje pnutia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu automatizovaného zväzovania káblových vodičov, podľa ktorého sa súvisle privádzateľná káblová páska, majúca na jednom svojom povrchu ozubenie alebo rebrovanie, posúva poháňaná motorom asvojím predným koncom sa prestrkáva blokovacím zámkom, vybaveným blokovacími prostriedkami, zaberajúcimi so zúbkovaním alebo rebrovaním káblovej pásky, obväzuje sa okolo káblového zväzku aprivádza späť do blokovacieho zámku, na čo sa káblová páska prepnutím smeru otáčania svojho hnacieho motora proti pôvodnému smeru posunu upína a za blokovacím zámkom odrezáva.Takýto prístroj je známy z EP 0 297 337 Al. Tento prístroj má však rôzne nevýhody, najmä ak sa odrezávanie káblovej pásky uskutočňuje za blokovacím zámkom, zatial čo je káblová páska ešte pre upínací proces pod ťahom. Prax ukázala, že potom vzniká nebezpečie, že za blokovacím zámkom krátko odstríhnuté konce káblovej pásky môžu opäť z blokovaieho zámku vyskočiť, čo celý viazací proces zrnari a musí sa opakovať. To má za následok popri zvýšených nárokoch na pracovný čas i zvýšenú spotrebu,resp. odpad káblovej pásky.Úlohou vynálezu je vytvoriť spôsob uvedeného typu,ktorým sa s minimálnou spotrebou káblovej pásky zabezpečí spoľahlivý záber blokovacieho prostriedku blokovacieho zámku v rebrovaní alebo ozubení káblovej pásky,ktorý sa po odrezaní káblovej pásky za blokovacím zámkom nemôže odomknúť alebo dokonca uvoľniť.To sa podľa Vynálezu dosahuje tým, že sa pred odrezanim káblovej pásky pohon káblovej pásky vypína atak sa káblová páska za blokovacím zámkom zbavuje pnutia. Tým sa zamedzuje tomu, aby pri nasledujúcom odrezaní káblovej pásky jej konce preskočili vblokovacom zámku zub blokovacieho prostriedku alebo dokonca z blokovacieho zámku úplne vyskočili.Prepnutie chodu hnacieho motora na napnutíe káblovej pásky sa uskutočňuje v závislosti od meranćho odoberaného výkonu alebo od meraného krútiaceho momentu hnacieho motora a/alebo v závislosti od meranej dlžky posuvu káblovej pásky prerušenie pohonu káblovej pásky sa uskutočňuje v závislosti od meraného odoberaného výkonu alebo od meraného krútiaceho momentu hnacieho motora.Nameraný posun môže slúžiť i na kontrolné účely. Dosiahne sa to tak, že blokovacie prostriedky blokovacieho zámku spoľahlivo zaberajú do rebrovania káblovej pásky a ten sa v žiadnom prípade nemôže odomknúť alebo uvoľniť. Predovšetkým sa dosahuje to, že sa káblová páska odrezáva vždy na rovnakom mieste anovovzniknutý koniec sa pri nasledujúcom posune spoľahlivo zachytáva v blokovacom zámku ablokovacie zuby arebrovanie káblovej pásky sa nikdy nedostanú do postavenia zub na zube.Merané hodnoty na prepnutie hnacieho motora sa prednostne získajú tým, že sa používa známy blokovací zámok,ktorý má prievlačný kanál a k nemu o 90 ° presadený zástrčný kanál s práve v ňom sa nachádzajúcimi blokovacími zubmi na záber na ozubenie alebo rebrovanie káblovej pásky. Zástrčný kanál je pritom proti prievlačnému kanálu ohraničený deliacou stenou a od zásobnej cievky privádza ná káblová páska sa svojim predným koncom najprv zavádza cez prievlačný kanál, okolo viazaněho káblového zväzku a potom do zástrčného kanála až k dorazu na deliacu stenu. odoberaný výkon zmenený pri náraze predného konca káblovej pásky na deliacu stenu hnacieho motora slúži ako signálna hodnota na prepnutie hnacieho motora. Vychádzajúc z určitej počiatočnej polohy môže potrebná dlžka posunu káblovej pásky až k nárazu predného konca káblovej pásky na deliacu stenu slúžit ako kontrolná alebo signálna veličina na prepnutie hnacieho motora.Po prepnutí hnacieho motora môže odoberaný výkon hnacieho motora, zodpovedajúci určitej ťahovej sile na káblovej páske, slúžit ako signálna hodnota na prerušenie pohonu pre káblovú pásku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostredníctvom konkrétnych príkladov uskutočnenia znázomených na výkresoch, na ktorých predstavujeobr. 1 pozdlžny rez blokovacím zámkom, ktorý sa má výhodne používat na prístroji podľa vynálezu, obr. 2 pozdlžny rez blokovacím zámkom podľa obr. l so zasunutou káblovou páskou aobr. 3 bokorys prístroja, pomocou ktorého sa môže uskutočňovať spôsob podľa vynálezu.Na obr. 1 a 2 je znázomený blokovací zámok l, ktorý je použiteľný pre nový spôsob. Pozostáva vpodstate z kvádrovitého puzdra, v ktorom sú prebíehajúc k sebe v pravom uhle upravený prievlačný kanál 3 a zástrčný kanál 4,pričom je zástrčný kanál 4 od prievlačného kanála 3 oddelený stenou 5. Táto stena 5 poskytuje, ako bude ešte ďalej vysvetlené, doraz pre predný koniec káblovej pásky 2. Tak v prievlačnom kanáli 3, ako i v zástrčnom kanáli 4 sú upravené ohybné blokovacie jazyky 6, 7, ktoré sa môžu záberovými zubami 8, 9 dostávat do záberu na jednej ploche káblovej pásky 2, vybavenej pílovým zubom, prípadne rebrovaním 10.Prístroj vhodný na vykonávanie spôsobu je V bokoryse znázomený na obr. 3. Jeho puzdro 13 má tvar pištole s držadlom 11, na ktorom je upravená spúšt 12, ktorej uvedením do činnosti sa môže začať spracovateľský cyklus prístroja. V zadnej časti puzdra 13 je upravený hnací mechanizmus 14 a brzda (nie je znázomené) pre pohon káblovej pásky 2, ktorá sa privádza do prístroja prívodom 68 od neznázomenej zásobnej cievky. Pohon sa môže uskutočňovať cez ohybný hriadeľ 17 cez extemý elektromotor. Je však tiež možné integrovať elektromotor do puzdra 13.V puzdre 13 sú v pozdlžnom smere posuvne tam a späť vedené sane 19. Na prednom konci saní 19 sú usporiadané bočné prídržné čeľuste 25. Cez ne sa otvára prívodná rúrka 23 vstupujúca zhora do puzdra 13, pre blokovací zámok 1 podľa obr. l. Prostredníctvom prívodnej rúrky 23 sa môžu blokovacie zámky l privádzat z voľne uloženej zásoby. Jednotlivý blokovací zámok 1 padá do priestoru medzi pľĺdržnými čeľusťami 25 a prostredníctvom nich sa drží v predbežnej polohe.Na prednom konci puzdra 13 sú upravené vodiace čeľuste 26, 27, ktoré sa môžu na spôsob klieští otvárať a uzatvárať, pričom v uzavretom stave tvorí približne kruhovitý, uzavretý vnútomý vodiaci žliabok 29. Na obr. 5 sú o SK 284876 B 6be polohy výkyvných vodiacich čeľustí 27 znázomeně rozdielnou hrúbkou čiary.Lícujúc s predným koncom saní 19, sa v puzdre 13 prístroja nachádza Výstupný otvor, ktorý ústi do priestoru, uzavretého vodiacimi čeľusťami 26, 27, prípadne vo vodiacom žliabku 29. Výstupný otvor je vytvarovaný tak, že môže zachytávat prídržné čeľuste 25 saní 19 spoločne s tam držaným blokovacím zámkom 1.Vedľa výstupného otvoru je upravené rezacie zariadenie (nie je znázomené). Je upravené tak, že sa jeho nôž na konci pracovného cyklu môže pohybovať horizontálne a kolmo na rovinu obrázka 3, bezprostredne za výstupným otvorom, prípadne tam umiestneným blokovacím zámkom l, aby sa káblová páska 2 mohla odrezávat tesne za blokovacím zámkom 1. Spotreba káblovej pásky 1 sa tak obmedzuje na skutočne nevyhnutnú a nevzniká odpad.Nový spôsob sa uskutočňuje nasledovne. Najskôr sa prístroj s otvorenou vodíacou čeľusťou 27 uvádza do vopred stanovenej polohy na káblovom zväzku 59, ktorý má byť zviazaný aupevnený na nosnej časti. Senzor na prístroji identifikuje kódovacím systémom túto polohu a ziskaný signál sa porovnáva s vopred stanoveným signálom. Ak sa zhodujú oba signály, automaticky sa začína privádzanie blokovacich zámkov 1 prívodnou rúrkou 23 . Potom sa nachádza blokovací zámok 1 medzi pridržnými čeľusťami 25 na prednom konci saní 19. Privádzanie blokovacieho zámku 1 sa pritom uskutočňuje tak, že sa jeho prievlačný kanál 3 nachádza vspojnici zavádzacieho jazyka(neznázomené) posuvnćho pozdlž saní 19, a jeho zástrčný kanál 4 smeruje otvorom dolu.Ak sa nezhodujú naproti tomu uvedené signály, nedochádza kpolohovaniu blokovacieho zámku 1 anie je tiež možné spúšťanie programu prístroja.Ak bola poloha prístroja uznaná ako správna, vodiace čeľuste 26, 27 sa manuálne uzatvárajú a blokujú okolo káblového zväzku 59, ktorý sa má zviazať, potom sa uvádza do činnosti spúšt 12 na prístroji, čím sa iniciuje elektrícký signál na spúšťanie programu. Podľa programu sa najskôr pohybujú sane 19 vpred, napr. bowdenovým lankom, pričom so sebou unášajú blokovací zámok l, držaný ich pridržnými čeľusťami 25. Sane 19 sa pohybujú dopredu, až kým je blokovací zámok 1 umiestnený vo výstupnom otvore prístroja v montážnej polohe, kde je zachytený bočnými pružnými sponamí a držaný. Pri tomto pohybe saní 19 sa dostáva predovšetkým šikmo cez neho prechádzajúci vodiaci kanál vnútri prístroja do zákrytu s výstupným otvorom zavádzacieho kanála na káblovú pásku 2.Na konci pohybu saní 19 vpred sa aktivovaný napr. prostredníctvom elektromagnetu, uvedený zavádzací jazyk vedie pozdĺž saní 19 smerom dopredu, takže sa posúva pod prvý zub 8 blokovacieho jazyka 6 v prievlačnom kanáli 3 blokovacieho zámku 1. Následne sa extemým elektromotorom cez ohybný hriadel 17 poháňa káblová páska 2 a posúva sa. Jej predný koniec sa dostáva sa do vodiaceho žliabku 29 uzatvorených vodiacich čeľustí 26, 27, obklopujúcich káblový zväzok 59, ktorý sa má zviazat, a posúva sa tam ďalej, až sa jej koniec dostane až do zástrčného kanálu 4 blokovacieho zámku 1, lícujúceho s výstupom vodiaceho žliabku 29 vo vodiacej čeľustí 26, narazí na stene 5 medzi zástrčnýrn kanálom 4 aprievlačným kanálom 3 asvojím zúbkovanim alebo rebrovaním 10 zaskočí na zuboch 9 blokovacieho jazyka 7 zástrčného kanálu 4.Doraz káblovej pásky 2 v zástrčnom kanáli 4 sa môže zistit tým, že sa nepretržite meria príkon hnacieho motora. Altemativne alebo doplnkovo ako kontrola sa môže realizovať tiež meranie dráhy na káblovej páske 2, a zisťovať, oaký rozmer bola transportovaná. K tomu môže byt bočne v puzdre upravená svetelná závora, výhodne na východiskovej pozícii konca káblovej pásky v zavádzacom kanáli. Dráha, ktorú musí káblová páska 2 od tohto bodu vodiacim kanálom pozdlž saní 19 a vodiacim žliabkom 29 vodiacich čeľustí 26, 27 uraziť spät do blokovacieho zámku 1 je konštantná. Z oboch meraní môže byť odvodený signál, ktorý oznamuje, keď koniec káblovej pásky 2 zaskočí v zástrčnom kanáli 4 blokovacieho zámku 1 anemôže sa ďalej transportovať. Potom sa prepína chod motora v jeho smere otáčania a tým z posunu na ťah.Tým sa káblová páska 2 prievlačným kanálom 3 blokovacieho zámku 1 a v smere záberových zubov 8 ťahá spát pokial káblový zväzok 59 pevne neobopne. Tiež táto okolnosť sa zisťuje merzmím príkonu motora. Priradenie žiadaného záberového momentu kpotrebnému výkonu motora sa môže zisťovat experimentálne a zahmúť do riadenia programom. Po dosiahnutí takto zisteného záberového momentu sa pohon káblovej pásky 2 zastavuje, takže už nie je pod ťahom. Až vtedy, ak je káblová páska 2 zbavená pnutia, spúšťa sa proces rezania na rezacom zariadeni (nie je znázomeně) a káblová páska 2 sa odrezáva tesne za blokovacím zámkom 1.Tým, že sa káblová páska 2 pred rezaním zbavuje pnutia, sa zaisťuje, že zuby 8 blokovacieho jazyku 6 v prievlačnom kanáli 3 spoľahlivo zaskočia do zúbkovania alebo rebrovania 10 káblovej pásky 2 a dochádza k spoľahlivému blokovaniu. Nedochádza teda už k nebezpečiu, že káblová páska 2 z dôvodu ešte trvajúceho pnutia po odrezaní preskočí zub 8 blokovacieho jazyka 6 alebo že dokonca z blokovacieho zámku 1 úplne vyskočí. Okrem toho sa tým dosiahne to, že sa káblová páska odrezáva vždy na definovanom mieste v odstupe od čelnej strany blokovacieho jazyka 6, čim je opäť zaručené, že pri každom ďalšom zväzovacom procese narazí posuvný koniec káblovej pásky 2 definovane v zástrčnom kanáli 4 ďalšieho blokovacieho zámku 1 na stene 5 a dostane sa do spoľahlivého záberu s oboma zubami 9 blokovacieho jazyka 7 adosahuje sa teda vždy optimálny účinok uzavretia.Po odrezaní káblovej pásky 2 sa táto ťahá späť do jej východiskovej, pripadne nulovej polohy a sane 19 vrátane posuvnej súčasti sa pohybujú späť do ich východiskových polôh. Vodiace čeľuste 26, 27 sa manuálne otvárajú a prístroj sa vedie k ďalšiemu miestu obviazania.l. Spôsob automatizovaného zväzovania káblových vodičov, podľa ktorého sa súvisle privádzateľná, na svojom povrchu ozubenie alebo rebrovanie (10) majúca káblová páska (2) posúva poháňaná motorom asvojím predným koncom sa prestrkuje blokovacím zámkom (l), vybaveným blokovacimi prostriedkami, zaberajúcimi s ozubením alebo rebrovaním (10) káblovej pásky (2), obväzuje sa okolo káblového zväzku (59) aprivádza späť do blokovacieho zámku (l), na čo sa káblová páska (2) prepnutím smeru otáčania svojho hnacieho motora proti pôvodnému smeru posunu upina aza blokovacím zámkom (l) sa odrezáva,vyznačujúci sa tým,že sapred odrezaním káblovej pásky (2) pohon káblovej pásky (2) zastavuje a tak sa káblová páska (2) za blokovacím zámkom (l) zbavuje pnutia.2. Spôsob podľanároku Lvyznačuj úci sa tý m , že prepnutie chodu hnacieho motora na upínanie káblovej pásky (2) sa uskutočňuje V závislosti od nameraného odoberaného výkonu alebo nameraného krútiacehomomentu hnacieho motora a/alebo V závislosti od nameranej dĺžky posunu káblovej pásky (2) aprerušenie pohonu káblovej pásky (2) sa uskutočňuje V závislosti od nameraněho odoberaného výkonu alebo nameraného krútiaceho momentu hnacieho motora.3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa používa blokovaci zámok (l), ktorý má, ako je známe, prievlačný kanál (3) a presadene k nemu o 90 ° jednostranne otvorený zástrčný kanál (4) s tam sa nachádzajúcimi blokovacími jazykmi (6, 7) na záber do ozubenia alebo rebrovania (10) káblovej pásky (2), pričom je zástrčný kanál (4) deliacou stenou (5) ohraničený oproti prievlačnému kanálu (3), že sa káblová páska (2), privedená zo zásobného kotúča, svojim predným koncom vedie najprv prievlačným kanálem (3), okolo káblového zväzku(59), ktorý má byť obviazaný, a potom do zástrčného kanálu (4) až k nárazu na deliacej stene (5) a že príkon hnacieho motora, zmenený pri náraze predného konca káblovej pásky (2) na dcliacej stene (5) slúži ako signálna hodnota na prepnutie chodu hnacieho motora a/alebo že potrebná dlžka posunu káblovej pásky (2), požadovaná vychádzajúc z určitej počiatočnej polohy až knárazu predného konca káblovej pásky (2) na deliacej stene (5), slúži ako kontrolné alebo signálna hodnota na prepnutie chodu hnacieho motora.4. Spôsob podľa niektorého z nárokov l až 3, v y značuj úci sa tým,žepoprepnutíchoduhnacieho motora slúži odoberaný výkon hnacieho motora, zodpovedajúci určitej ťahovej sile na káblovej páske (2), ako signálna hodnota na prerušenie pohonu pre káblovú pásku

MPK / Značky

MPK: B65B 13/00

Značky: káblových, automatizovaného, zväzovania, vodičov, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-284876-sposob-automatizovaneho-zvazovania-kablovych-vodicov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob automatizovaného zväzovania káblových vodičov</a>

Podobne patenty