Zariadenie na ochranu cenných dokumentov

Číslo patentu: 284867

Dátum: 28.12.2005

Autori: Mellebeek Luc, Appeltans Guy

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na ochranu cenných dokumentov pozostáva z uzatvárateľnej jednotky, ktorá je rozdelená aspoň na dva priestory (7) a (9). Prvý priestor (7) je určený na úschovu dokumentov (8), ktoré majú byť chránené, zatiaľ čo druhý priestor (9) obsahuje kapsle (14), obsahujúce pyrotechnickú zmes, ktorá sa pri nežiaducej manipulácii so zariadením vznieti tak, že vytvorí plameň, ktorý prenikne dokumentmi (8) uloženými v prvom priestore (7).

Text

Pozerať všetko

Uvedený vynález sa týka zariadenia na ochranu cenných dokumentov ako sú akcie, obligácie, bankovky a podobne, pričom toto zariadenie pozostáva z uzatvárateľnej jednotky, ktoráje rozdelená najmenej na dve časti, pričom je prvá časť určená na prenos dokumentov, ktoré majú byt chránené a pyrotechnické prostriedky, ktoré pri neprípustnej manipulácii znehodnotia uvedené dokumenty, sú umiestnené v druhej časti.Konkrétne, uvedený vynález sa týka zariadenia takého druhu, ktoré je pevne alebo prenosné umiestnené v súkromných alebo verejných budovách, bankách, dopravných prostriedkoch a podobne.Zariadenia takéhoto druhu sú už známe. V pripade ich použitia nesprávnyrn spôsobom, napriklad pri odcudzení alebo pri ich otváraní nepripustným spôsobom, je ich obsah vystavený pôsobeniu farby, dymu alebo iného materiálu určeného na poškodenie alebo zničenie cenných dokumentov.Ale bolo zistené, že dokumenty chránené týmito známymi spôsobmi nie sú vždy úplne poškodené a/alebo zničené po tom, ako sa niekto snažil otvoriť zariadenie nepovoleným spôsobom alebo niekto vložil nesprávny kód, V pripade zámkov s kombináciou alebo podobne.Zistilo sa, že v týchto prípadoch relativne veľký počet cenných dokumentov zostalo viac-menej nepoškodených,takže stále je účelné tieto zariadenia vylepšovať.Ďalší druh zariadenia na ochranu cenných dokumentov je známy zo spisu US-A-4.236.463. Toto známe zariadenie pozostáva zo schránky, ktorá je rozdelená najmenej na dve časti, kde prvá časť môže obsahovat dokumenty, ktoré majú byt chránené, pričom druhá časť je naplnená neexplozivnou terrnitickou látkou, ktorá oddeľuje prvú časť a ktorá sa pri nesprávnom zaobchádzaní so zariadením zahreje až na 1649 C dôsledkom chemickej reakcie, čím sa dosiahne to, že papiere v prvom oddiele zuhoľnatejú.Uvedený vynález sa zameriava na zariadenie na ochranu cenných dokumentov, konkrétne zariadenie, ktoré tieto dokumenty úplne znehodnoti, ak je zariadenie otvorené nepovoleným spôsobom, alebo ak so zariadením manipuluje niekto kto nepozná kód, ale v tomto pripade údaje obsiahnuté v dokumentoch, ako sú identifikačné čísla, zostávajú nedotknuté.Podľa uvedeného vynálezu sú na tento účel ako pyrotechnicke prostriedky umiestnené v druhej časti určené kapsle, z ktorých každá obsahuje pyrotechnickú zmes, ktorá sa pri nesprávnej manipulácii so zariadením, ako je uvedené, vznieti tak, že vytvorí plameň, ktorý prenikne dokumentmi obsiahnutými v prvej časti.V pripade takejto nepripustnej manipulácie so zariadením, nebudú cenné dokumenty zuhoľnatené, ako v pripade uvedeného zariadenia, ale budú prepálené.Podľa výhodného vyhotovenia bude zariadenie podľa vynálezu mať najmenej jedno bludisko alebo labyrint, cez ktoré môžu unikať vzniknuté plyny, takže ani plamene ani stlačené plyny nemôžu nijakým spôsobom uniknúť zo zariadenia pri aktivácii bezpečnostného systému.Podobným spôsobom môže byť na zariadeniach spôsobujúcich zničenie cenných dokumentov vytvorený brzdiacimechanizmus, takže dokumenty sú ničené v krátkych intervaloch, tak aby sa zabránilo tomu, že deštrukcia je v danom okamihu príliš silná a plamene a/alebo stlačené plyny uniknú zo zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa účel lepšieho vysvetlenia vynálezu sú opísané dve nasledovné zariadenia podľa vynálezu, len ako priklad, bez toho, aby vytvárali akékoľvek obmedzenie, s odkazmi na priložené výkresy, kde- obrázok 1 znázorňuje perspektívny pohľad na zariadenie podľa vynálezu, v tomto pripade vo vyhotovení prenosného kufríka,- obrázok 2 znázorňuje rez rovinou lI-lI v obrázku l vo zväčšenej mierke,- obrázky 3, 4, 5 a 6 znázorňujú v poradí rezy rovinami Ill-Ill, IV-IV, V-V a VI-VI z obrázka 2,- obrázok 7 znázorňuje schému zapojenia zapaľovača podľa vynálezu, ~ obrázok 8 znázorňuje schému zapojenia rovnakého typu ako na obrázku 7, ale pre ine vyhotovenie,- obrázok 9 znázorňuje prierez zápalnou kapsľou, ako je použitá V zariadení podľa vynálezu,- obrázok 10 uvádza tabuľku všetkých možných pyrotechnických zmesi,- obrázok ll znázorňuje čelný pohľad na zariadenie podľa vynálezu, ale vo vzťahu k inému vyhotoveniu, konkrétne vo vyhotovení v tvare trezorovej skrinky,- obrázok 12 znázorňuje rez rovinou Xll-Xll z obrázka 11,- obrázky 13 a 14 znázorňujú rezy rovinami Xlll-Xlll a XlV-XIV z obrázka 12,- obrázok 15 znázorňuje časť označenú ako F 15 z obrázka 13 vo zväčšenej mierke.Aj ked je zariadenie ďalej vysvetlené v príkladoch ako prenosný kufrik alebo trezorová skrinka, je zrejmé, že uvedený vynález môže byť použiteľný tak na pevne umiestnené rovnako ako aj na pohyblivé zariadenia, ako napríklad trezor a podobne.Prenosný kufrik l, znázomený na obrázkoch l až 6,pozostáva z vlastného telesa 2, vybaveného rukoväťou 6 a poklopu 3, ktorý je na teleso 2 pripojený pomocou vhodných otočných závesov a zámkov 4 - 5, ktorých vyhotovenie na obrázkoch nie je znázomené.Tento prenosný kufrik l môže byť vyrobený z akéhokoľvek materiálu.Vo všeobecnosti, vnútomý priestor prenosného kufrika 1 je rozdelený na tri samostatne priestory, menovite prvý priestor 7 , v ktorom môžu byt chránené cenné dokumenty 8, napriklad bankovky, druhý priestor 9, V ktorom je inštalovaný zápalný a plameňový mechanizmus 10 a treti priestor ll, v ktorom je vytvorený jeden alebo viacero labyrintov, v ktorých sú tlmené plamene alebo plyny, uvoľnené počas vznietenia alebo likvidácie plameňom, vyvolané zápalným a plameňovým mechanizmom 10, predtým ako opustia zariadenie.Uvedené priestory, prvý 7 a druhý 9 sú od seba oddelené prostredníctvom kovovej platne 12, napríklad hlinikovej,V ktorej sú vytvorené malé otvory 13 v mieste, kde budú umiestnené zväzky cenných dokumentov 8, napriklad ban SK 284867 B 6koviek, pričom kapsle 14, z ktorých každá je naplnené. pyrotechnickou zmesou, sú umiestnené v druhom priestore 9 oproti každému malému otvoru 13.Všetky kapsle 14 sú vodivo pripojené na elektronický zabezpečovací systém, ktorý, ako je znázomený na obrázku 7, bude zostavený nasledovneKaždá kapsľa 14 je vodivo pripojená na uzemnenie, v tomto prípade tvorené platňou 12, a ďalej je pripojená na elektronický spínací mechanizmus 15, ktorý je pripojený na elektrický obvod s batériou 16, vloženou medzi spínací mechanizmus 15 a platňu 12, pričom je V uvedenom elektrickom obvode zapojený reverzný spínač 17, ktorý umožňuje pripojenie bezpečnostného zariadenia k zdroju.Tretí priestor 11 prenosného kufríka 1 je v tomto prípade ohraničený platňou 18, vytvárajúcou tak zábranu medzi uvedeným tretím priestorom 11 a prvým priestorom 7, ktoráje vyrobená z kovu, napriklad hliníka, pričom sú V platni 18 vytvorené relatívne veľké otvory 19, oproti každému zväzku papierov 8, presnejšie v jednej osi s otvormi 13 vytvorenýrni V platni 12.Navyše tretí priestor 11 je ďalej rozdelený na jedno alebo viacero bludisk alebo labyrintov, V tomto prípade jeden labyrint 20 na jednu kapsľu 14, pričom tieto labyrinty 20 vyúsťujú do okolitej atmosféry, cez priechod 21, Vytvorený na tomto konci na vonkajšej stene tretieho priestoru 11 a V priľahlých stenách telesa 2 a poklopu 3.Obrázok 8 znázoníuje variant schémy podľa obrázka 7,pričom V tomto prípade sú určité kapsle 14 vybavené tým,čo sa nazýva retardér 22, ktorý vytvára zábranu medzi zapaľovacím mechanizmom 23 a pyrotechnickou zmesou kapsle 14 tak, aby došlo k oneskorenému zapáleniu pyrotechnickej zmesi. Tieto retardéry môžu byt navzájom rovnaké alebo môžu byť rozdelené do skupín, alebo tiež môžu byt všetky rozdielne, tak aby došlo k odpáleniu V rozdielnych časoch.Prirodzene sú tiež možné iné vyhotovenia elektronického zabezpečovacieho systému.Preto, obrázok 9 znázorňuje kapsľu 14 vyrobenú z ocele, pričom je táto kapsľa 14 spojená s retardérom 22 cez otvor 24, resp. so zapaľovacím mechanizmom 23, pričom uvedená kapsľa 14 obsahuje pyroteehnickú zmes, pozostávajúcu z toho, čo sa nazýva pyrotechnické náboje, v tomto prípade zápalný náboj 25 a tri plameňometné náboje 26, 27 a 28, ktoré môžu mat vhodné zloženie, a toto všetko je uzavreté malou platničkou 29, vyrobenou z nehorľavého materiálu. Pyrotechnická zmes môže byt akéhokoľvek zloženia. Len ako príklad, tabuľka materiálov použiteľných V akejkoľvek kombinácii, v zmysle s uvedenými pomermi, na vytvorenie zápalného náboja 25, resp. plameňometných nábojov 26-27-28, je zobrazená na obrázku 10.Zápalný náboj sa môže skladať z horčíka, peroxidov stroncia a spojív, pričom pyrotechnická zmes môže pozostávať z oxidov železa, horčíka, hliníka, dusičnanu bámatého, grafitu a syntetickej fenolovej živice.Použitie a funkcia zariadenia podľa vynálezu je veľmi jednoduchá a je názorne opísaná ďalej.Keď sa určité množstvo cenných dokumentov 8, napríklad bankoviek, vloží do prenosného kufríka 1 podľa Vynálezu, napriklad na prevoz cenín tohto druhu, tieto papiere sa uložia presne nad malé otvory 13, vytvorené v platni 12,V prvom priestore 7, ktorého rozmery sú zhodné s rozmermi papierov.Potom sa kufrik 1 zatvorí, takže papiere 8 sú dokonale chránené, pričom sa reverzný spínač 17 vhodným spôsobom vypne pritom, ako sa kufrik zatvorí.Reverzný spínač 17 sa môže nachádzať kdekoľvek, napríklad medzi telesom 2 a poklopom 3, V jednom zo zám kov 4 - 5, V kombinácii so zámkom s kódom alebo v kombinácii s klávesnicou na zadanie kódu alebo cez ktorú sa musí zadávať kód v pravidelných intervaloch, preto aby došlo k vypnutiu reverzného spínača 17.Reverzný spínač 17 alebo elektronický zabezpečovací systém môžu byt taktiež diaľkovo ovládané a v tomto prípade spínanie bezpečnostného systému nemusí byt naviazané na zatváranie prenosného kufríka l.Keď sa niekto chce násilím dostat do prenosného kufríka 1 tohto typu, bud páčením poklopu 3, alebo deforrnovaním zámku 4 alebo 5, alebo tiež v prípade typu s klávesnicou, zničením klávesnice alebo zadanim nesprávneho kódu, reverzný spínač 17 sa vhodným spôsobom zapne a cez elektronický spínací mechanizmus 15 vyšle signál do kapslí 14 s príkazom pre zapaľovací mechanizmus 23 odpáliť zápalný náboj 25 a následne plameňometné náboje 26-27-28,tak, že cez malé otvory 13 V plami 12 je vrhaný plameň prenikajúci zväzkom papierov 8, pričom je tento plameň a vytvorené plyny potom vedený cez labyrint 20, kde sú utlmené predtým ako opustia prenosný kufrik 1, takže plamene a/alebo stlačené plyny nemôžu nijakým spôsobom uniknúť z prenosného kufríka 1.Takto realizovaný prienik papiermi 8 môže vytvoriť kužeľový, sploštený vypálený otvor V zväzku papierov 8, s priemerom základne 3 až 4 cm a l cm pri vrchole, s celkovou výškou najmenej 5 cm.Takýmto spôsobom sú papiere znehodnotené, ale zostanú V takom stave, aby ešte stále mohli byt jedným alebo druhým spôsobom skúmané.Obrázok 8 znázorňuje inú schému zapojenia, v ktorej je použitý retardér 22 na určitých kapsliach 14 tak, aby odpálenie kapslí 14 bolo naprogramované tak, že napríklad v prípade znázomenom na obrázku 8 sa tri kapsle 14 vznietia spolu, pričom zapália druhú sériu troch kapslí 14 o niekoľko sekúnd neskôr a nakoniec tieto zapália tretiu sériu kapslí 14 za ďalších pár sekúnd, takže zápalná sila je časovo rozložená.Obrázky ll až 15 znázorňujú iné vyhotovenie vynálezu, V ktorom je zariadenie vyrobene V tvare trezorovej skrinky 30.Konštrukcia je analogická s tou, ktorá je použitá pri prenosnom kufríku l, ale poklop 3 je nahradený klapkou 31 na užšej stene trezorovej skrinky 30, pričom tretí priestor 11, v ktorom je vytvorený jeden alebo viacero labyrintoV 20, je vyhotovený V tvare otočnej uzávierky 32.Obrázky ll až 15 znázorňujú identické alebo analogické prvky, alebo priestory s rovnakými vzťahovými značkami, ako sú použité V obrázkoch 1 až 6.Pri tomto vyhotovení platňa 12 vytvára plochu tak, že druhý priestor 9, v ktorom je inštalovaný zápalný a plameňový mechanizmus 10, sa tiahne okolo celého prvého priestoru 7, okrem prednej strany, kde je vytvorená klapka 31.Klapka 31 môže byť prichytená prostredníctvom zámku 5 s elektronickým kľúčom.Tretí priestor 11, ktorý vytvára jeden alebo niekoľko labyrintoV 20, sa nenachádza priamo oproti klapke 31, ale je vytvorený V určitej vzdialenosti oproti vnútomej strane klapky 31 v otočnej uzávierke 32, ktorá sa môže posúvat vo vedeniach 33 V druhom priestore 9.Lamely otočnej uzávierky 32 sú zdvojené, vyrobené z kovu a každá má V blizkosti jedného konca otvor 34. Uvedená lamela je V pozdlžnom smere rozdelená na dve časti prostredníctvom priečky 35, ktorá je spojená na jednom konci s koncom lamely na tej strane, kde sú Vytvorené otvory 34, pričom jej druhý koniec zostáva voľný, V krátkej vzdialenosti od druhého, protiľahlého konca lamely.Preto je v každej lamele vytvorený labyrint 20, v ktorom zápalné plyny, vstupujúce cez otvor 34, musia prejsť dlhú vzdialenosť, predtým ako vyjdú z otvoru 34 oproti vonkajšej strane lamely v priestore vytvorenom medzi otočnou uzávierkou 32 a klapkou 31. Z tohto priestoru môžu uniknúť do okolitej atmosféry cez plochu klapky 31.Za sebou nasledujúce lamely otočnej uzávierky 32 sú vyhotovené tak, že otvory 34 sú vytvárané na jednej zo strán otočnej uzávierky 32.Uzatvorenim klapky 31 alebo jej uzatvorením pomocou diaľkového ovládania, je reverzný spínač 17 vypnutý alebo bezpečnostný systém aktivovaný jedným alebo druhým spôsobom.V prípade poškodenia, trezorová skrinka 30 pracuje rovnakým spôsobom ako bolo opisané pre prenosný kufrik l.Vďaka tvaru opísanej otočnej uzávierky 32, nemôžu z tejto trezorovej skrinky 30 uniknúť ani plamene ani stlače né plyny.1. Zariadenie na ochranu cenných dokumentov, ktoré pozostáva z uzatvárateľnej jednotky, ktorá je rozdelená aspoň na dva priestory, kde prvý priestor je vytvorený na úschovu dokumentov, ktore majú byť chránené, zatiaľ čo druhý priestor obsahuje pyrotechnické prostriedky, ktoré pri nežiaducej manipulácii so zariadením spôsobia znehodnoteniedokumentov, vyznačuj úce sa tým,že pyrotechnické prostriedky, umiestnené v druhom priestore (9) sú kapsle (14), z ktorých každá obsahuje pyrotechnickú zmes, ktorá sa pri nežiaducej manipulácii so zariadením ako je uvedené, vznieti tak, že vytvorí plameň, ktorý prenikne dokumentmi (8) obsiahnutýrni v prvom priestore2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prvý priestor (7) a druhý priestor (9) sú od seba oddelené prostrednictvom kovovej platne (12), v ktorej je vytvorený malý otvor (13), vždy vmieste, kde sa nachádza každý jednotlivý zväzok dokumentov (8) a v tomto mieste je v druhom priestore (9) oproti každému malému otvoru (13) uložená uvedená kapsľa (14).3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kovová platňa (12) vytvára priečinok, v ktorom sa nachádza prvý priestor (7) na uloženie dokumentov (8), ktoré majú byt ochránené a tento priečinok má v bočnej stene otvor, uzatvárateľný prostrednictvom klapky(3 l), pričom klapka (31) je upevnená na telese (2), obklopujúcom uvedený priečinok, a tým sa druhý priestor (9), v ktorom sú vložené kapsle (14), nachádza medzi uvedeným priečinkom a telesom (2).4. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyzuačujúce sa tým, žemáoddeleneod dvoch uvedených priestorov (7) a (9) tretí priestor (1 l), V ktorom je vytvorený najmenej jeden labyrint (20), ktorý je spojený so stranou vyhradenou pre zväzok dokumentov (8) a umiestnený na jednej strane oproti stene, ktorá smeruje ku kapslí (14) a na druhej strane spojený s atmosférou.5. Zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že tretí priestor (l l) je oddelený od prvého priestoru (7) prostrednictvom kovovej platne (18), v ktorej je vytvorený otvor (19) v mieste, kde je umiestnený každý jednotlivý zväzok dokumentov (8).6. Zariadenie podľa nárokov 2 a 5, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že otvory (19) vytvorené v platni(18) sú umiestnené sústredene vzhľadom na malé otvory7. Zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že na jeden zväzok dokumentov (8) je vytvorený jeden labyrint (20).8. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 4 až 5,vyznačuj úce sa tým, žetretípriestorül),v ktorom je vytvorený najmenej jeden labyrint (20) pozostáva z otočnej uzávierky (32), ktorej zdvojené lamely, z ktorých každá má na jednom konci otvor (34), sú rozdelené pozdĺžnym smerom na dve časti prostrednictvom priečky(35), ktorá je spojená s koncom lamely na strane, v ktorej sú umiestnené otvory (34), ale ktorá na protiľahlom konci vytvára priechod z jednej strany priečky (35) na druhú stranu.9. Zariadenie podľa nárokov 3 a 8, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že otočná uzávierka (32) je namontovaná v malej vzdialenosti od klapky (31) v priečinku vytvorenom platňou (12) a ktorá v uzavretom stave tesne uzatvára prvý priestor (7) od uvedeného priečinku zvonku.10. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že každá z kapslí (14), pozostáva z kovového obalu, naplneného pyrotechnickou zmesou, ktorý je na jednom konci,nachádzajúcom sa oproti plami (l 2), ktorá ohraničuje prvý priestor (7), určený na prenášanie dokumentov (8), uzavretý malou platničkou (29), vyrobenou z nehorľavého materiálu a na druhom konci je pripojený na zapaľovací mechanizmus (23).ll. Zariadenie podľa nároku 10, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že retardérom (22) je vybavená aspoň časť kapslí (14), ktorý je lokalizovaný medzi zapaľovacim mechanizmom (23) a pyrotechnickou zmesou (25 až 28).12. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokov, vyznačujúce sa tým, žepyrotechnická zmes pozostáva zo zápalného náboja (25) a jedného alebo niekoľkých plameňometných nábojov (26-27-28).13. Zariadenie podľa nároku 12, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zápalný náboj (25) obsahuje 20 až 30 horčíka a/alebo hliníka ako výbušninu, 60 až 80 zápalnej látky zloženej z jedného alebo niekoľkých materiálov zo skupiny skladajúcej sa z peroxidu bária, dusičnanu bámatého, peroxidu stroncia a dusičnanu strontnatého, 5 až 10 spojiva skladatjúceho sa zo syntetickej fenolovej živice a/alebo gumového laku, a/alebo arabskej gumy a 1 až 3 mazivá pozostávajúceho z grafitu a/alebo stearátu zinku, a tým, Že plameňometný náboj (26-27-28) obsahuje 15 až 35 výbušniny skladajúcej sa z horčíka a/alebo hliníka, a/alebo zmesi Mg/Al 50/50, 50 až 80 zápalnej látky zloženej z jedného alebo niekoľkých materiálov zo skupiny skladajúcej sa z dusičnanu bámatého, perchlóru potasia a oxidu železnatého, 5 až 10 spojiva skladajúceho sa zo syntetickej fenolovej živice a/alebo gumového laku, a/alebo arabskej gumy a 1 až 3 mazivá pozostávajúceho z grafitu a/alebo stearátu zinku.l 4. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že každá kapsľa (14) je vodivo spojená s elektronickým bezpečnostnýrn systémom.15. Zariadenie podľa nároku 14, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že bezpečnostný systém obsahuje reverzný spínač (17), ktorý je aktivovaný pohyblivou časťou zariadenia.

MPK / Značky

MPK: E05G 1/00

Značky: cenných, dokumentov, zariadenie, ochranu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-284867-zariadenie-na-ochranu-cennych-dokumentov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na ochranu cenných dokumentov</a>

Podobne patenty