Zariadenie na výrobu syntetických sklenených vlákien

Číslo patentu: 282421

Dátum: 27.12.2001

Autor: Tonder Flemming Weiss

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na výrobu syntetických vlákien, obsahuje otáčavý zvlákňovací rotor (1) so zvlákňovacím obvodom (22) s polomerom R a s prednou a zadnou časťou, skonštruovanou na prijímanie minerálnej taveniny a jej vrhanie radiálne smerom von z obvodu ako vlákna. Ďalej obsahuje prostriedok na otáčanie zvlákňovacieho rotora s otáčacím hriadeľom (3), na ktorom je pripevnený zvlákňovací rotor (1), kanál (5) toku tekutiny v podstate neotáčavý a umiestnený cez otáčavý hriadeľ, výstup (9) toku tekutiny, do ktorého vedie kanál toku tekutiny a je v podstate neotáčavý, prostriedky (16) rozdeľovania tekutiny na rozstrekovanie tekutiny radiálne smerom von k prednej časti zvlákňovacieho rotora. Povrchom (11) prostriedkov (16) rozdeľovania je vnútorný povrch tvaru zrezaného kužeľa s dlhým okrajom (14) a krátkym okrajom (12), vymedzujúcimi priestor tvaru zrezaného kužeľa, vnútri ktorého je výstup (9) toku tekutiny, pričom polomer dlhého okraja (14) je najmenej 0,4-násobok polomeru zvlákňovacieho rotora (1).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na výrobu syntetických sklenených vlákien (ďalej len MMVF).Je známa výroba produktov MMVF prostredníctvom roztavenia dávky vhodne vybratých minerálnych materiálov, aplikácia minerálnej taveniny do otáčajúceho sa zvlákňujúceho rotora a spôsobenie vrhania tejto taveniny z obvodu rotora ako vlákien, ktoré sú potom zbierané ako štruktúra alebo pás troskovej vlny.Často je žiaduce, aby táto štruktúra vlákien obsahovala dodatočné materiály na zlepšenie vlastností štruktúry troskovej vlny. Časticový materiál môže byť pridávaný rôznymi spôsobmi unášania vo vzduchu, ale toto nie je v praxi veľmi uspokojivé. Pozri napríklad EP 530 843 a GB l 234 075. Je žiaduce dokázať zahrnúť v štruktúre troskovej vlny tuhé prísady, aby sa ďalej zdokonalili jej príslušné vlastnosti efektívnejším spôsobom ako je to možné, ked sú pridávané unášané vo vzduchu.Spojivový prostriedok sa celkovo aplikuje do štruktúry,ktorá potom prechádza pecou, v ktorej sa toto Spojivo vytvrdzuje.Poznáme rôzne spôsoby aplikovania spojivového prostriedku do určitej štruktúry. Je známe napúšťanie vopred sformovanej štruktúry troskovej vlny roztokom spojiva To má nevýhodu v tom, že výsledné rozdelenie spojiva V tejto štruktúre nie je nerovnomemé. Spojivo má tendenciu mať svoju najväčšiu koncentráciu blízko povrchu danej štruktúry a najmenšiu v jej prostriedku.Je taktiež známe pridávanie spojiva do štruktúry jeho aplikovaním do vláken, počas ich formovania (výrobe, pozn.). Potom ako bola minerálna tavenina vrhaná z rotora ako vlákna, sú tieto vlákna unášané od rotora ako V podstate prstencový oblak. Keď je niekoľko priľahlých rotorov usporiadaných do kaskády, jednotlivé oblaky sa zbiehajú do jediného, v podstate prstencového oblaku okolo kaskády. Tento prstencový oblak je nesený smerom dopredu ku kolektoru a stráca svoju prstencovú konfiguráciu, keď sa pohybuje von od rotora alebo rotorov.Je známe rozstrekovanie spojivovćho prostriedku do tohto oblaku vláken z vonkajšku tohto prstencového oblaku. Tento postup má nevýhodu V tom, že táto aplikácia zostáva dosť nerovnomemá, pretože v bode aplikácie vlákna sa už zvyčajne začali formovať hrudky, znižujúce prenikanie daného spojiva.Taktiež je známe rozstrekovanie spojiva do prstencového oblaku, z polohy vnútri tohto prstencového oblaku, ktoré je z bodu blízkeho k alebo na os rotácie daného rotora a smerom dopredu rotora.Bolo by žiaduce dokázať zahmúť do produktu MMVF tuhé materiály inkluziou v roztoku spojivového prostriedku, ktorý je rozstrekovaná do oblaku vláken, bez spôsobenia blokovania alebo opotrebovania daného rozstrekovacieho zariadenia.V našom čísle medzinárodnej publikácie W 0 97/2071 opisujeme postupy, v ktorých je do prstencového oblaku vláken rozstrekované kaša časticového materiálu.Spôsoby stredovej aplikácie roztoku spojivovćho prostriedku sir opísavané vo W 0 91/ l 0626, US 4 433 992 a US 3 343 933. Tieto všetky opisujú spôsoby odstredivého rozstrekovania roztoku spojiva z polohy na osi rotácie daného rotora, smerom dopredu rotora. V každom prípade je roztok spojiva dodávaný do odstredivćho rozstrekovaciehozariadenia pozdĺž kanálu, ktorý je vytvorený v rotore a otáča sa s týmto rotorom. Hoci sú tieto systémy vhodné na dodávanie nejakého roztoku a hoci US 3 343 933 sa zmieňuje o možnosti aplikovania kaše, použitím už oplsaných systémov. Účinok na danú kašu, dodávanú pozdĺž rýchlo sa otáčajúceho kanála môže mať niekedy tendenciu spôsobovať značne odstredivé oddeľovanie časticových tuhých telies z danej tekutej fázy. Systémy opísané v týchto publikáciách môžu mať taktiež tendenciu trpieť blokovaním, keď sú použité pre kaše. Vnútomé opotrebovanie v dôsledku brúsnych strhávaných častíc môže byť taktiež problém.W 0 90115032 opisuje systém, v ktorom je neotáčavý kanál toku fluida pre tok plynu (voliteľne obsahujúceho častice) alebo spojívového prostriedku vytvorený v rotore a končí v neotáčavom rozdeľovacom zariadení. Avšak, aby sa dosiahlo radiálne rozdeľovanie fluida na použitie, je nevyhnutné vytvoriť množstvo otvorov (hubíc) usporiadaných okolo daného rozdeľovacieho zariadenia, ktoré má priemer rádu priemeru kanála toku fluida a značne menší než je priemer daného rotora. Takže, keď sú dané prísady vypudzované z daných hublc v rozdcľovači, musia sa pohybovať značnú vzdialenosť, aby dosiahli oblak vláken a takto môže byť prenikanie do oblaku vláken neprimerané.US 2 944 284 opisuje systém centrálneho rozdeľovania roztoku spojivovćho prostriedku, potencionálne s ďalšími nešpecíñkovanými prísadami. Roztok spojiva je dodávaný pozdĺž neotáčavého kanála, do priestoru medzi dvoma odstreďovacími odstrekovacimi doskami. Tieto dosky môžu byť prednostne ploché kotúče a altematívne môžu byť lievikovito rozšírené, takže obvody týchto diskov sú ďalej než sú príslušné stredy. V tejto publikácii sa tvrdí, že systém odstrekovacej dosky vedie k rozprašovaniu roztoku spojiva. Avšak, v US 3 343 933 sa naznačuje (alebo uvádza, poza),že US 2 944 284 poskytuje neprimerané rozprašovanie a veľmi premenlivú veľkosť kvapôčok roztoku spojivovćho prostriedku. Ďalej, odstrekovacie dosky sú na daných výkresoch vynálezu znázomené s priemerom približne 40 toho ako má rotor. Takže, opäť tento systém trpí vzdialenosťou, ktorú musí prekonať pohybujúce sa rozprášené Spojivo. V skutočností nie sme si vedomí toho, že by nejaký systém tejto povahy bol komerčne používaný.Teda, z veľkého množstva systémov zavádzania prlsad,ktoré boli oplsané, existuje tu potreba zdokonaleného systému na zavádzanie suspenzii pevných látok alebo iných tekutých zlúčenín, do vláknitej štruktúry rovnomemým rozdeľovaním.Bolo by žiaduce poskytnúť postup a zariadenie, ktoré môžu byť vhodne použité na zavádzanie kaše časticových tuhých telies v nejakej tekutej fáze, alebo inom tekutom materiáli, do produktu MMVF počas, alebo hned po formácií vlákna, na získanie prospechu z príslušných vlastností časticových prísad v štruktúre troskovej vlny. Taktiež by bolo žiaduce dokázať poskytnúť zariadenie a postup na zavádzanie tuhých, najmä časticových prísad a spojivovćho prostriedku dovnútra štruktúry troskovej vlny veľmi rovnomemým rozdelením. Bolo by žiaduce, aby bolo skonštruované zariadenie tak, aby minimalizovalo nebezpečenstvo zablokovania a predišlo sa problémom v dôsledku opoírebovania, spôsobovanom brúsnyrni časticami v roztokuspojiva. Podstata vynálezu Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zaria denie na výrobu syntetických sklenených vlákien, ktoré obsahuje otáčavý zvlákňovaeí rotor so zvlákfíovacím obvo SK 282421 B 6dom s polomerom R a s prednou a zadnou časťou, skonštruovanou na prijímanie minerálnej taveniny ajej vrhanie radiálne smerom von z obvodu ako vlákna, prostriedok na otáčanie zvlákňovacieho rotora s otáčavým hriadeľom, na ktorom je pripevnený rotor a je umiestnený smerom dozadu od rotora, kanál toku tekutiny v podstate neotáčavý a umiestnený cez otáčavý hriadeľ, výstup toku tekutiny, do ktorého vedie kanál toku tekutiny a je v podstate neotáčavý,prostriedky rozdeľovania tekutiny na rozstrekovanie tekutiny radiálne, smerom von k prednej časti zvlákňovacieho rotoru, kde sú tieto rozdeľovanie prostriedky súosové so zvlakňovacím rotorom a sú pripevnenć na otáčanie v podstate súosovo so zvlákiíovacim rotorom a majú povrch rozdeľovania usporiadaný na príjem tekutiny z výstupu toku tekutiny, ktorého podstata spočíva v tom, že povrch prostriedkov rozdeľovania je vnútomý povrch tvaru zrezaného kužeľa s dlhým okrajom a krátkym okrajom, vymedzujúcimi priestor tvaru zrezaného kužeľa, vnútri ktorého je výstup toku tekutiny, pričom polomer dlhého okraja je najmenej OA-násobok polomeru zvlákňovacieho rotora.Vo výhodnom uskutočnení je dlhý okraj umiestnený čelne oproti krátkemu okraju povrchu.V ďalšom výhodnom uskutočnení je povrch je konkávny.Výhodné je, keď povrch obsahuje žliabky, vedené pozdĺžne, zvonka lcrátkeho okraja smerom ku dlhému okraju,pričom polomer dlhého okrajaje 0,55 až 0,65-násobok polomeru zvlakňovacieho rotora.V ďalšom výhodnom uskutočnení obsahuje výstup radiálne výstupy na vypúšťanie tekutiny, rozmiestnenć v medzere od povrchu.V ďalšom výhodnom uskutočnení je výstup toku tekutiny neotáčavá štrbina na vypúšťanie tekutiny, na časť povrchu rozdeľovania pod uhlom najviac 150 °C, pričom povrch je z keramickćho materiálu.Výhodné je tiez keď medzi prostriedkami rozdeľovania a kanálem toku tekutiny je tesnenie, pričom výstup toku tekutiny je oddelený od tesnenia komorou na otáčanie so zvlákňovacím rotorom a má obvodový výstup spojený s povrchom rozdeľovania.V ďalšom výhodnom uskutočnení je zvlákňovací rotor upevnený na horizontálnej osi a má pewiý obvod na prijimanie taveniny a vrhanie minerálnych vlákien.V ďalšom výhodnom uskutočnení sú najviac 4 rotory zapojené do kaskády.Výhodné je, ked štvrtý rotor je zvlákňovací rotor.Výhodnéje tiež, ked tretí a štvrtý rotor sú zvlúkiíovacie rotory, resp. ked druhý, tretí a štvrtý rotor sú zvlákňovacie rotory.Použitie v podstate neotáčavého kanála toku tekutiny a výstupu toku tekutiny zabraňuje odstreďovanie a rozdeľovanie suspenzie časticového materiálu vo vodnej fáze. Pri prenose na rýchlo sa otáčajúci sa povrch, majúci požiadavky na špecifickú veľkosť a tvar, je dosiahnuté vynikajúce rozdeľovanie kaše alebo inej tekutiny v podstate v radiálnom smere a do prstencovćho oblaku vlákien. Tieto charakteristické maky zariadenia umožňujú výrobu štruktúry troskovej vaty, ktorá má mimoriadne rovnomemé rozdelenie prísady. Môže byť najmä dosiahnuté rozdeľovanie v konečnej vláknitej štruktúre tuhých časticových prísad, ktoré dosahujú dokonalejšiu úroveň ako sú rozdeľovania, získané použitim zariadenia, podľa predchádzajúceho stavu techniky.Prehľad obrázkov na výkresochTento vynález je teraz znázomený pomocou referencií na sprievodné výkresy, na ktorých Obr. l - znázorňuje prierez rotorom, ktorý vytvára súčasť zariadenia podľa tohto vynálezu. Obr. 2 - znázorňuje čiastočný prierez ďalším rotorom podľa tohto vynálezu, znúzorňujúci altematívny povrch rozdeľovania. Obr. 3 - znázorňuje pohľad spredu na ďalší rotor podľa tohto vynálezu, znázorňujúci altematívny výstup tekutiny.Obr. l znázorňuje pevný rotor 1 typu používaného v kaskádovom spinneri, ktorý je pripevnený na otočný hriadeľ 3. K tomu rotoru sú pripevnené prostriedky rozdeľovania tekutiny 16, ktoré majú povrch rozdeľovania 11. Tento v podstate povrch v tvare zrezaného kužeľa 11 je konkávny povrch, obsahujúci množstvo žliabkov 18, z ktorých je znázomené šesť. Povrch rozdeľovania má krátky okraj 12 a dlhý okraj 14. Dlhý okraj 14 je smerom vpredu od krátkeho okraja 12. Tento dlhý okraj 14 má polomer 0,6 R, kde R je polomer daného rotora. Rotor l je podporovaný (nesený) na rotačnom hriadeli 3 valčekovýmí ložiskami 32. Neotáčavý kanál toku tekutiny 5 vedie do a je pripevnený na výstup toku tekutiny 7, ktorý takisto nie je otáčateľný. Tento má dva (alebo viac) radiàlne upravených vypúšťacích otvorov alebo hrdiel. Radiálne upravené vypúšťanie otvory môžu byť zošikmenć smerom dozadu v uhle 10 - 45 ° tak, aby,sa zaistilo, že vypúšťaná tekutina sa stretáva s povrchom rozdeľovania v nqmenšom možnom polomcre.Pri použití je suspenzia časticových tuhých telies dodávaná (dodávacie prostriedky neznázomené) do kanála toku tekutiny 5, ktorý je vytvorený cez otáčavý hriadeľ 3, a do výstupu 7 toku tekutiny. Príslušné suspenzia potom prechádza otvormi 9.Čiastočne rozprášená suspenzia prechádza cez medzem vzduchu v smere šípok a na povrch rozdeľovania 11. Rýchle otáčanie (odstreďovanie) prostriedkov rozdeľovania tekutiny 16 indukuje radiálny pohyb smerom von danej suspenzie, vedenej žliabkami 18, do koncových bodov 20 žliabkov na okraji 14. Z týchto koncových bodov je suspenzia vymršťovaná v rozprášenej podobe z rozdeľovacieho povrchu radiálne smerom von a k prednej časti rotora.Keď sa akákoľvek suspenzia nepohybuje radiálne smerom von pozdĺž žliabkov 18, ale má tendenciu unikať späť do zariadenia, prechádza pozdĺž vstupného kanála 28 do otáčajúcej sa prstencovej komory 24. Otáčanie tejto komory núti túto suspenziu, aby sa pohybovala k vonkajšej stene komory, odkial tečie pozdĺž výstupného kanála 26 na povrch rozdeľovania v jeho krátkom okraji. Medzi komorou 24 a valčekovými ložiskami 30 je umiestene tesnenie 34. Takto sa predchádza unikaniu do iných regiónov tohto zariadenia.Súbežne je príslušná tavenina aplikovaná do obvodu 22 rotora 1, ktorý sa rýchlo otáča a vrhá taveninu z obvodu ako vlákna. Tieto vlálcna sú dúchané dopredu tradičnými vzduchovými dodávacírni prostriedkami (nie sú znazomené) v prstencovom oblaku. Keď sú vlákna dúchané dopredu, stretávajú sa s rozprášenou suspenzíou z prostriedkov rozdeľujúcich tekutinu. suspenzia a prísady, ktoré obsahuje, prenikajú prstencovým oblakom a pokrývajú, alebo obaľujú vlákna.Vlákna sú potom zbierané tradičným spôsobom ako štruktúra obsahujúca rovnomeme rozdelenú prísadu na ne SK 282421 B 6jakom kolektore. Táto štruktúra alebo pás môže byť podrobená krížovému preplátovaniu alebo prehybu, na sformovanie plsti a tento produkt môže byť stláčaný a tepelne vytvrdený tradičným spôsobom.Obr. 2 znázorňuje altematívnu konštrukciu pre prostriedky 16 rozdeľovania tekutiny. Povrch 11 rozdeľovania je, presne, tvaru zrezaného kužeľa a má priamy prierez od okraja 12 k okraju 14.Obr. 3 znázorňuje altematívnu konštrukciu pre výstup toku tekutiny 7. V tomto vyhotovení je tento výstup v podobe štrbiny pokrývajúcej okolo l 35 ° z možných 360 °. Tekutá prísada vyteká z kanála toku tekutiny 5 cez štrbinu 36 a je dodávaná na povrch 11 rozdeľovania tekutiny. Tekutá prísada tečie cez región 38. Drúha špirálového typu danej tekutiny vzniká ako výsledok rýchleho otáčania povrchu rozdeľovania (v tomto vyhotovení v smere chodu hodinových ručičiek). Tekutá prísada je takto vrhaná z dlhého olo-aja 14 rozdeľovacieho povrchu, v podstate smerom hore cez okolo l 35 ° obvodu povrchu rozdeľovania.Prostriedok rozdeľovania tekutiny je pripevnený na otáčanie v podstate súosovo s daným rotorom. Má povrch rozdeľovania, ktorý je otvorený povrch. To znamená, že povrch rozdeľovania nevyžaduje, ako pri zariadenom, ktoré je znázomené v US 2 944 284, pár prstencových kotúčov deñnujúcich prstencový priechod, ktorý je plnený tekutinou, a namiesto toho je funkčný povrch rozdeľovania jediný povrch, cez ktorý radiálne prúdi tekutina. Povrch tekutiny, ktorý nie je v kontakte s povrchom rozdeľovania, môže byť neobmedzený, a tak môže byt otvorený atmosfére okolo rozdeľovacích prostriedkov v zberacej komore, do ktorej sú vlákna vrhané z obvodu daného rotora.Hoci je povrch rozdeľovania otvorený v tom, že je distribúcia dosiahnutá výhradne prostredníctvom odstredivej sily na tento povrch, pokial je to žiaduce môže tu byť krycí povrch rozniestený od tekutiny na povrchu, na bránenie alebo minimalizáciu rizika, že vlákna alebo iný materiál budú padať na tento povrch.Povrch rozdeľovania má dva, v podstate rovnobežne, v podstate kruhové okraje, jeden dlhý a jeden krátky. Tieto okraje môžu byť skutočne kruhové alebo môžu byť v podstate eliptícké. Jeden alebo oba tieto okraje môžu byť zvlnené v dôsledku prítomnosti žliabkov v povrchu rozdeľ vania, ako je uvedené.Povrch rozdeľovania môže byť časťou presného zrezaného kužeľa, majúceho priamy prierez medzi dlhým a krátkym okrajom. Altematívne, región medzi dlhým a krátkym okrajom môže byť konkávny alebo konvexný. Tam, kde je región konkávny, sa povrch rozdeľovania môže približovať danému tvaru i tak, že opisuje hemisféru.Zvyčajne je uhol kužeľa medzi centrálnou kolmou a jednou šikmou stranou aspoň 20 °, prednostne aspoň 30 °, a môže byť 45 ° alebo väčší, hoci často nie je viac než 60 ° a zvyčajne nie väčší než 75 °.Vo vynáleze má dlhý okraj v polomere aspoň 0,5 R To znamená, že daná tekutá prisadaje rozstrekovaná z povrchu rozdeľovania v polomere aspoň polovice toho, ako má daný rotor. Dlhý okraj má prednostne v polomere 0,55 až l R,prednostnejšie 0,55 až 0,65 R. Dlhý okraj môže mať polomer väčší než R. Avšak, keď bude mať príliš veľký polomer, môže to rušivo zasahovať do formácie vláken. Naviac,usporiadanie iných komponentov celkového zariadenia, napríklad iných rotorov, pokiaľ ich také zariadenie obsahuje,nemusí dovoľovať použitie povrchu rozdeľovania, majúceho tak veľký polomer. Takže, dlhý okraj prednostne nemá polomer väčší než 1.1 R.Dlhý okraj formuje okraj, z ktorého je vrhaná rozprášená tekutina. Krátky okraj je zvyčajne jednoduché zakonče nie povrchu rozdeľovania, prostredníctvom pripojenia na kanál toku tekutiny alebo výstupu, hoci to môže byť definovaný okraj.Povrch rozdeľovania môže byť usporiadaný tak, že dlhý okraj smeruje k zadnej časti krátkeho oloaja. To znamená, že otvorený povrch rozdeľovania je otočený lícovou stranou k rotoru.Prednostne je však dlhý okraj nasmerovaný dopredu od krátkeho okraje a otvorený povrch rozdeľovania je otočený lícovou stranou smerom, v ktorom sa pohybujú vlákna. Táto konfigurácia je uprednostňovaná, pretože udržovanie je ľahšie a je tu malá tendencia opotrebovania a zablokovania, než u obráteného vyhotovenia.Povrch rozdeľovania môže byť hladký. Altematívne môže byť s takými obrysmi, že napomáha radiálnemu pohybu tekutiny k dlhému okraju daného povrchu. Prednostne obsahuje množstvo žliabkov (t. j. kanálikov) rozrniestených okolo povrchu rozdeľovania, umiestených smerom von k dlhému okraju.Tieto žliabky sú prednostne umiestené od krátkeho okraja k dlhému okraju. Avšak, to nie je vždy nutné. Niektoré,alebo všetky žliabky sa môžu umiestniť k dlhému okraju z umiestenia, V ktorom povrch rozdeľovania prijima tekutú prísadu, ked to nieje na krátkom okraji.Prednostne povrch rozdeľovania obsahuje aspoň 4,prednostnejšie aspoň 10 alebo IS, 20 alebo 30 žliabkov,najprednosmejšie aspoň 50 žliabkov a môže obsahovať 60 alebo 80, alebo dokonca 100 alebo viac žliabkov. Zvyčajne neobsahuje viac nes 200 žliabkov. Každý žliabok môže mať šírku (medzi vrcholkami, ktoré defrnujú jeho bočné steny) 0,5 až 20 mm, prednostne pod 10 mm, prednostnejšie pod 5 mrn, často asi 1 až 3 mm. Vzdialenosť medzi základňarni priľahlých žliabkov je typicky asi 0,5 až 20 mm,prednostne pod 10 mm, prednostnejšie pod 5 mm, často asi 1 až 3 mm. Často sa vzdialenosti medzi vrcholkami každého žliabku v podstate rovnajú vzdialenosti medzi základňami priľahlých žliabkov.Ked je požadované rýchle obvodové rozdeľovanie tekutiny okolo povrchu rozdeľovania, môžu byť vyhotovené žliabky v takej podobe, že sú dosť plytké. Napríklad, pomer šírky (v podstate horizontálne vzdialenosť medzi vrcholkami bočných stien) a výšky (v podstate Vertikálna vzdialenosť od základne k vrcholu daných bočných stien) žliabku môže byť aspoň 1, často aspoň 1,5, prednostne aspoň 2. Tieto plytké žliabky ako smerujú tekutú prísadu z krátkeho okraja do dlhého okraja, tak umožňujú prúdu tekutiny medzi žliabkami, aby napomáhal obvodovému rozdeľovaniu.Tieto žliabky môžu byť rozmiestené v podstate v rovnakej vzdialenosti okolo daného povrchu rozdeľovania. V niektorých okolnostiach však môžu byť rozmiestené v nerovnakej vzdialenosti od seba.V niektorých podobách zariadenia, podľa tohto vynálezu, je žiaduce vrhať danú tekutinu len z nejakej časti dlhého okraja.Taký systém môže byť užitočný, najmä keď je daný rotor taký, ktorý je pripevnený okolo v podstate horizontálnej osi a má pevný obvod, ktorý prijíma taveninu a vrhá z tohto obvodu minerálne vlákna. Určité časti obvodu tohto obvodu majú tendenciu produkovať veľké množstvo vláken, zatiaľ čo iné časti produkujú veľmi málo vláken. Na určité typy prísady je žiaduca distribúcia tekutej prísady z povrchu rozdeľovania tekutiny tak, že regióny, z ktorých je prísada vrhaná, koincidujú (zhodujú sa) s regiónmi, z ktorých sú vrhané vlákna. Tým spôsobom môžu byť tieto prísady koncentrované na regióne s najväčšou hustotou formovania vláken.U iných typov prísady, najmä suspenzii časticových tuhých telies v tekutej fáze, ktoré majú relatívne vysokú hustotu, sa uprednostňuje, aby regióny, odkial je prisada vrhaná, nekoincidovali s regiónmi, z ktorých sú vrhané vlákna. Uprednostňuje sa, aby bola prísada vrhaná z dlhého okraja smerom hore. Napríklad, táto môže byť vrhaná z jediného regiónu dlhého okraja vystredeného na uhol do l 75 °, často do alebo okolo l 35 °, z celkových 360 ° povrchu rozdeľovania. V niektorých systémoch sa dáva prednosť uhlom l 35 ° a l 75 °, napríklad 150 až l 75 °. Tento regiónje v homej polovici povrchu rozdeľovania Prekvapivo sme zistili, že hoci je prísada vrhaná smerom hore a vlákna sú formované z dolnej polovice rotora, dosiahne sa mimoriadne dobré rozdeľovanie prísady v daných vláknach. Takisto sme zistili, že tento systém napomáha udržovať steny odsüedivej komory, v ktorej je umiestenć toto zariadenie, minimalizovaním mnoätva tekutiny, ktorá je vrhaná proti stcnám.Žliabky mami byť priame. Altematívne môžu mať nejaký stupeň zakrivenia. Ked budú dané žliabky priame,môžu byť usporiadané v skutočne radiálnom smere, to znamená, že tieto sú umicstcné pozdĺž línie najkratšej vzdialenosti medzi dlhými a krátkymi okrajmi. Altematívne tieto môžu byť V nejakom uhle ku skutočnému radiálnemu smeru. Toto naposledy uvedené usporiadanie udeľuje danej tekutine tangenciálny komponent rýchlosti (navyše k tangencionálnej zložke, ktorá sa zhoduje s rýchlosťou obvodu príslušného povrchu rozdeľovania). Tento účinok môže byť taktiež dosiahnutý pomocou použitia zakrivených žliabkov v špirálovom vyhotovení. Žlíabky takých typov môžu byť usporiadané tak, že pôsobia proti tangenciálnemu komponentu rýchlosti, ktorá je nevyhnutne udeľovaná danej tekutine rýchlym otáčaním prostriedkov rozdeľujúcich iluidum. Takto môžu byť žliabky usporiadané tak, aby udeľovalí komponent rýchlosti v opozicii tej, ktorá je udeľovaná prostredníctvom otáčania. V dôsledku toho je tekutina vrhaná z dlhého okraja povrchu rozdeľovania v smere bližšie skutočnému radiálnemu smeru.Prierez akéhokoľvek žliabku môže byť symetrický aje často v podstate v tvare U, prednostné sínusoidný, alebo v tvare V. Altematívne môže byť tento prierez nesyrnetrický. Napríklad, jedna bočná stena môže mať okraj, ktorý vyčnieva cez, smerom k stredu daného žliabku, takže daná bočná stena má vlnovito tvarovaný prierez. Rad žliabkov,každý majúci jednu stenu tejto konfigurácie, môže byť na niektoré ciele žiaduci, najmä na špeciálne riadenie nad p 0 hybom tekutej prísady, pozdlž týchto žliabkov. Také usporiadanie zaisťuje, že hned ako daná tekutina zatiekla do žliabku, v tomto žliabku mstáva, pokiaľ nedosiahne dlhý okraj povrchu rozdeľovania.Tvarovanie povrchu rozdeľovania môže byť výhradne vo forme žliabku. Alternatívne môže byť poskytnutá dodatočná kontúra. Napriklad, môžu byť poskytnuté v podstate obvodové obrysy. Napríklad, v povrchu rozdeľovania môžu byť zaistené jeden alebo viac kruhové kanály. Kanál tohto typu môže byť umiestený okolo celého alebo okolo časti daného povrchu. Celkovo bude križovať akékoľvek žliabky v povrchu rozdeľovania v pravých uhloch.Namiesto nejakého kanála môže byť v podobnom umiesteni poskytnutý vyčrricvajúci prstence. Je možno zaistiť viac ako jeden kanál alebo vyčnievajúci prstence, hoci všeobecne je zaistený jediný kanál alebo prstence. Celkovo je nejaký kanál alebo prstence umiestený v bode približne v polovici dráhy medzi dlhým a krátkym okrajom.Prítomnosť kanála alebo prstenca tohto druhu napomáha obvodovému rozdeľovaniu danej tekutej prísady okolo povrchu rozdeľovania. Musi byť zaistené, že príslušnýprstence nie je príliš vysoký, alebo kanál príliš hlboký tak,aby sa umožnilo tekutej prisade zatiecť do dlhého okraja povrchu rozdeľovaniaProstriedky rozdeľovania tekutiny môžu byť vyrobené z akéhokoľvek vhodného materiálu, napriklad z ocele alebo iného kovového materiálu. Prednostrre je povrch rozdeľovania vyrobený z materiálu odolného voči vode, ako je kalená oceľ, kovový karbid, tungsten alebo nejaký keramický materiál ako je napríklad materiál kysličníka hlinitého. Použitie keramického rrrateriálu vedie k zmenenému opotrebovaniu povrchu hrubými suspenziami časticových tuhých látok, ktoré sa prednostné používajú. Taktiež to vedie k zmenenej korózii a opotrebovaniu výskytom minerálnej taveniny alebo uniknutých vláken na povrchu rozdeľovania.Prostriedky rozdeľovania tekutiny sú pripevnené, aby sa otáčali v smere chodu hodinových ručičiek alebo proti smeru chodu hodinových ručičiek, akoukoľvek vhodnou rýchlosťou. Môžu byť usporiadané tak, aby sa mohli stáčať pri rýchlosti odlišnej od tej, ktorú má daný rotor, alebo dokonca v odlišnom smere. Prednostne je vlak prostriedok rozdeľovania umiestený na rotore tak, že je otáčaný na otáčavom hriadeli, pomocou daného rotora v rovnakom smere aje rovnakou rotačnou rýchlosťou.Výstup toku tekutiny je usporiadaný tak, aby vypúšťal tekutinu na povrch rozdeľovania. Výstup toku tekutiny môže byť jednoduchá hubica (hrdlo alebo otvor, pozri.) zakončujúci kanál toku tekutiny. Priemer tohto otvom môže byť rovnaký ako je kanál toku danej tekutiny. Môže byť nepatrne menší alebo väčší. Napríklad, tento výstup môže byť jednoduché rúrkové ohnutíe, vedúce z kanála toku tekutiny zakončené v podstate kruhovým otvorom. Altematlvne môže byť toto hrdlo sploštené, takže strieka tekutú prisadu cez vopred stanovený uhol.Výstup toku tekutiny môže byť umiestený centrálne vo ñnstokónickej zóne, pozdlž jej osi a je prednostne tesne pri krátkom okraji. Altemativne môže byť umiestený vbode,blízko povrchu rozdeľovania a v priestore medzi krátkym a dlhým okrajom, napriklad, V umiestnení medzi krátkym okrajom a tromi štvrtinami vzdialenosti medzi krátkym a dlhým okrajom, prednostne medzi krátkym okrajom a polovicou tejto vzdialenosti. V takom pripade môže byť tento výstup, napriklad rúrka vedľa z kanála toku tekutiny. Táto rúrka môže byť vychýlená, keď opúšťa kanál toku tekutiny na zaistenie ohybu. Rúrka a výstup sa neotáčajú s prostriedkom rozdeľovania tekutiny a sú v podstate neotáčateľné.Výstup toku tekutiny je zvyčajne pripevnený ku kanálu toku tekutiny tak, že sa neotáča vo vzťahu k tomuto kanálu. Pretože primárne rozprašovanie tekutiny je v dôsledku otáčania povrchu rozdeľovania, otáčanie tohto výstupu toku tekutiny nie je nevyhnutné a tak je pre výstup najjednoduchšie, aby bol frxovaný proti otáčaniu.Výstup toku tekutiny môže vypúšťať tekutinu osovo do zóny opísanej príslušným povrchom rozdeľovania, pričom v tomto momente sa tekutina pohybuje pod vplyvom gravitácie na dosialmutie povrchu rozdeľovania. Alternatívne môže tento výstup toku tekutiny vypúšťať tekutinu radiálne. V takom prípade môže tento výstup zahŕňať jedno hrdlo, ale prednostné obsahuje aspoň dve hrdlá umiestené okolo kanála toku tekutiny. Tieto môžu byť umiestené ekvidistantne (v rovnakej vzdialenosti) alebo neekvidistantne. Ked je požadované v podstate rovnomemé rozdeľovanie tekutej prísady, hrdlá sú prednostné umiestené v rovnakej vzdialenosti. To môže napríklad mhŕňať dve hrdlá umiestené diametrálne mimo, ktoré majú dostatočne malý priemer aby bolo inudukované určité rozprášenie tekutiny, ked prechádza hrdlami.

MPK / Značky

MPK: C03C 25/10, C03C 1/02, C03B 37/05

Značky: výrobu, sklenených, vlákien, zariadenie, syntetických

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-282421-zariadenie-na-vyrobu-syntetickych-sklenenych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu syntetických sklenených vlákien</a>

Podobne patenty