Spôsob parciálnej oxidácie uhľovodíkovej suroviny a spôsob sušenia sadze obsahujúceho kalu vznikajúceho touto oxidáciou

Číslo patentu: 281217

Dátum: 06.12.1995

Autori: Kowallik Wolfgang, Soyez Werner, Maaz Hans Jürgen

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob pozostáva zo stupňov splynovania, parciálnej oxidácie a odstránenia uhlíka za vzniku sadzovej vody obsahujúcej nespálený uhlík a popol, a z filtrácie sadzovej vody za vzniku filtračného koláča z uhlíka a popola. Filtračný koláč sa suší vo fluidnom lôžku a vysušený filtračný koláč sa vypaľuje pri teplotách medzi 600 °C a 1000 °C. Fluidné lôžko sa prednostne prevádzkuje pomocou fluidizačného plynu pri teplote aspoň 150 °C. Vysušený filtračný koláč sa vypaľuje za takých podmienok, aby výsledný popol obsahoval zvyškový uhlík. Vynález tiež opisuje spôsob sušenia sadze obsahujúceho kalu vznikajúceho pri parciálnej oxidácii uhľovodíkovej suroviny, pri ktorom sa kal suší vo fluidnom lôžku pri teplote aspoň 150 °C použitím fluidizačného plynu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu spracovania popola vznikajúceho v oxidačnom procese, ako je parciálna oxidácia uhľovodíkovej suroviny zahŕňajúca stupeň, pri ktorom vzniká tekutý vodný kal sadzí (sadzová voda) obsahujúci nespálený uhlík a popol, a stupeň filtrácie vodného kalu sadzí za vzniku ñltračného koláča z uhlíka a popola.Bližšie sa vynález vzťahuje na zlepšenie spôsobu, v ktorom sa tekutý kal sadzí a popola vo vode spracuje tak,že sa výsledný produkt úpravy môže priamo použiť v procese znovuzískavania vanádia.Spôsoby parciálnej oxidácie uhľovodíkových surovín sa vyvinuli a komercializovali v päťdesiatych rokoch. Najznámejšie spôsoby, ako je Shellov splynovací spôsob alebo spôsob splynovania spoločnosti Texaco, sa v mnohých závodoch využívajú na komerčné účely.Spôsoby splynovania uhľovodíkovej suroviny bežne pozostávajú z troch stupňov- splynovanie, v ktorom je nástrek suroviny v prítomnosti kyslíka a pary premenený na surový syntézny plym.- znovuzískavanie odpadového tepla z horúcich plynov opúšťajúcich reaktor na výrobu vysokotlakovej pary a- odstraňovanie uhlíka, pri ktorom sa zvyškový uhlík z plynov na výstupe z reaktora odstraňuje niekoľkonásobným prepíeraním vodou.Takto sa dostáva nevyhorený uhlík zo splynovača do uhlíkového kalu, čo je vodná suspenzia obsahujúca sadze a významné množstvo popola (sadzová voda), v závislosti od suroviny. Tento kal sa ďalej spracováva a recykluje.Uvedené spôsoby majú vážny nedostatok v tom, že určité percento suroviny sa premieňa na sadze, ktoré obsahujú tiež významné množstvo popola z ťažkej uhľovodíkovej suroviny.Tradične sa sadze spätne využívajú v dvoch altematívachl. Uhlík sa spracuje peletovaním na aglomeráty uhlíkových častíc, na čo sa využíva destilačný zvyšok alebo zvyšky palivového oleja. Pelety sa môžu ľahko oddeliť od vody a recyklovať do reaktora a/alebo sa spaľovať v peci na olejové odpady.2. V druhej altematíve sa uhlíkový kal privádza v extraktore do styku s ropou za vzniku ropných aglomerátov sadzí. Aglomeráty sa potom dekantujú alebo odsitujú a zmiešaním so surovinou vmiká čerpateľná zmes, ktorá sa recykluje do reaktora.Ak sú sadze veľmi kontaminované popolom, postupne sa spracovanie zmesi sadzí s popolom stáva najzávažnejšími problémami uvedených spôsobov splynovania V dôsledku výstavby recyklačných tokov.Možnosť oddelenia zmesi sadzí a popola filtráciou od vody a ich priama likvidácia sa považuje za vhodné riešenie, ale vo veľkom sa nepoužilo.Podrobnejšie, filtrácia sa použila na využitie sadzí na osobitné účely, ako je uhlíkový absorbent, vodivý uhlík a uhlíková čierna Ale takéto využitia neriešia problém odstraňovania uhlíkových odpadov vo veľkých splynovacích závodoch.Riedky kal sadzí a popola zo stupňa oddeľovania uhlíka obsahuje bežne 0,5 až 3 nevyhoreného uhlíka a 0,1 až 2 popola. Popol obsahuje značné množstvá Ni, Fe a V. Filtrácia takého kalu je výnimočne ťažká. Ked sa odstraňuje voda, kal postupne nadobúda charakter mydlovejpasty, s ktorou sa pri beüiej filtrácii iba ťažko narába. Konečný obsah vody vo ñltračnom koláči je 85 , alebo ešte vyšší a pastovitá konzistencia koláča nie je vhodná z hl diska ďalšieho spracovaniaV dôsledku vyšších teplôt spaľovania, ktoré sú potrebné na vyhorenie sadzí, začína popol spôsobovať koróziu, spekanie alebo tvorbu trosky a ťažkosti so životným prostredím.Na prekonanie uvedených problémov pri spracovaní,navrhlo sa pridávať ku kalu inú tuhú látku. Tak podľa DE - A - 400 3242 sa vodná suspenzia sadzí mieša s kalom z odpadových vôd, z ktorých sa potom nadbytok vody ľahšie odstráni. zostávajúci tuhý kal sa potom môže uložiť na skládku, ale neberie sa zretel na ťažké kovy a ďalšie kontaminanty a tak problém odstránenia odpadov ostáva neriešený.Patent EP-A-0 542 322 opisuje spôsob spracovania zvyškov s obsahom vanádia, ktorý obsahuje najmenej 5 hmotnostných uhlíka. Jeho nevýhodou je však regálový sušiaci systém, kde sa mieša pôvodná voda zo sadzí s nosným plynom, preto je veľmi ťažké spracovať vodu do takého stavu, aby mohla byť znovu využitá.Z iného hľadiska sa uhľovodíková surovina v oxidačných procesoch používa tiež na získavanie značného množstva tepla V bojleroch a v elektrárenských blokoch. Tieto zariadenia možno vybaviť elektrickými filtračnými zariadeniami, alebo im podobnými zariadeniami, na odpadové plyny, ktoré po prechode uvedenými tiltrami bežne postupujú na odsírovací stupeň. V elektrickom íiltri sa zachytáva popolček, ktorý tiež obsahuje zmes nevyhoreného uhlíka a popol. Tento typ popolčeka je citlivý pri použití ako surovina v už opísanom spôsobe.Všeobecne možno povedať, že akýkoľvek popol z oxidácie minerálnych olejov a/alebo zvyškov a obsahujúci významné množstvo uhlíka popri v ňom obsiahnutých zlúčeninách ťažkých kovov je vhodný na použitie do suroviny spôsobom podľa tohto vynálezu.lným predmetom vynálezu je spracovanie spôsobom,ktorý má dobrú tepelnú účinnosť a je prakticky bez emisií nebezpečných látok.V ďalšom predmete tohto vynálezu prebieha spaľovací proces v podmienkach, pri ktorých sa zabraňuje vzniku nálepku trosky na vnútomých horákových stenách.Osobitným cieľom tohto vynálezu je umožniť, aby oxidačný proces prebiehal bez reeirkulácie popola a nevyhoreného uhlíka, čím sa zlepšuje celková účinnosť splynovania.Uvedené a ďalšie ciele tohto vynálezu sa dosiahnu spôsobom oxidácie uhľovodíkovej suroviny obsahujúcim stupne splynovania, oxidácie a odstránenia uhlíka tvoriaceho sadzovú vodu, ktorá obsahuje nespálený uhlík a popol, a z filtrácie sadzovej vody za vzniku íiltračného koláča z uhlíka a popola, pričom ñltračný koláč sa granuluje a potom tluidne suší vo íluidnom lôžku a vysušený tiltračný koláč sa vypaľuje pri teplotách medzi 600 °C a 1000 °C.Ďalšie hlavne znaky vynálezu sú definované v sprievodných nárokoch a budú tiež zrejmé z ďalej uvedeného podrobného opisu.Ako je znázomené na obr. 1 dodáva sa zmes uhľovodíkovej suroviny, ako je olej s kyslíkom a vodnou parou p 0 trubím 1,2 a 3 do reaktora 4, v ktorom nastáva parciálna oxídácia Parciálna oxidácia nastáva typicky pri 1350 °C a pod tlakom 4 až 8 MPa.Typické zloženie plynných reakčných produktov je 48 H 2, 48 CO, 2,5 C 02 a 1,5 HgS.Teplo vznikajúce pri parciálnej oxidácii sa spätne získava vo výmenníku tepla 5 a ekonomizćri 6. Reakčné produkty sa potom vedú do vodného chladiča 7. Reakčné produkty sa v ňom prepierajú vodou privádzanou potrubím 8. Výsledkom je oddelenie popola z plymných produktov.Plynné reakčné produkty sa vedú potrubím 9 cez ďalší ekonomizér 10 a potom do skrubrov 11, v ktorých sa druhý raz perú pomocou vody privádzanej potrubím 12 a odvádzanej potrubím 13.Plynné reakčné produkty sa potom vedú do stanice 14 odstraňovania HZS, z ktorej sa plynné produkty môžu dopravovať na miesto ích konečného použitia, ako je prívod plynových turbín alebo na chemické spracovanie, ako je výroba arnoniaku.Kvapalná fáza, ktorá vzniká pri chladení v zariadení 7 a obsahujúca značné množstvo popola, sadzí a vodu sa vedie potrubím 15 do medziuskladňovacieho zásobníka 16, ktorý slúži na vyrovnávanie kapacity ďalšieho spracovania zmesi popola, sadzí a vody.Ďalšie spracovanie vodnej fázy v zásade pozostáva z týchto krokov filtrácia, sušenie a spaľovanie, po ktorom je popol schopný ďalšieho spracovania v metalurgických závodoch na opätovné získanie vanádia.Ako je znázomené na obr. l, vodná fáza obsahujúca popol, sadze a vodu, sa vedie potrubím 17 na filtračný systém 18, ktorý bude ďalej podrobnejšie opísaný.Filtračný ka popol/sadze sa vo filtračnom systéme odvodní na pomer tuhá látka/kvapalina asi 20/80 hmotnostne. Oddelená voda z vodnej zmesi sa čiastočne vedie späť do vodného chladiaeeho systému 7 potrubím 8 a prebytok sa vedie potrubím 19 do zariadenia 20 na odstraňovanie HCN z odpadovej vody. Zo zariadenia 20 sa môže voda púšťať bežnou sústavou odpadových vôd potrubím 21. Podiel späť vrátenej vody do zariadenia 7 potrubím 8 môže byť napriklad 80 vody opúšťajúcej filtračný systém, čo znamená, že asi 20 vody odchádza potrubím 19 do zariadenia 20 na odstraňovanie HCN.Ako je znázomenć na obr. 1, potrubia 12 a 13 slúžia na zásobovanie skrubrov vodou a sú pripojené k potrubiu 8 tak, že skruber 11 pracuje priamo s vodou z filtračného systému 18.Zmes popollsadze odchádza z ñltračného systému 18 potrubím 22 a zásobuje sušiacu stanicu 23, ktorá je ďalej podrobnejšie opisaná a v ktorej sa zmes popol/sadze suší na takmer 100 sušiny. Po vysušení sa zmes popol/sadze dopravuje potrubím 24 do spaľovacej jednotky 25, v ktorej prítomný uhlík v zmesi popol/sadze vyhorí tak, že sa obsah uhlíka zníži na úroveň asi 3 až 5 hmotnostných. Samotné spaľovanie nastáva v kontrolovaných podmienkach, napríklad pri teplote asi 800 °C až 850 C počas riadenej zdržnej doby tak, že sa zabráni vzniku V 205. Vypálená zmes popol/sadze sa ďalej odvádza potrubím 26 a môže sa dopravovať na metalurgické spracovanie na opätovné získanie vanádia, ktoré je V nej prítomné.Na obr. 2 b je znázomená schéma filtrácie zmesi popol/sadze/voda. Sadzová voda sa privádza do vyrovnávajúceho zásobníka 16 potrubím 15. Sadzová voda môže napríklad obsahovať 4 y sušiny. Vo vyrovnávacom zásobníku sa Sadzová voda udržiava pri teplote asi 120 °C. Sadzová voda sa čerpá pomocou čerpadla 30 potrubím 31 a 32 do výmenníka tepla 33, aby sa ochladila na teplotu asi 45 °C. Teplo prestupuje do vody, ktorá sa privádza potrubím 34 a vzniká para, ktorá sa môže použiť na iných výrobných miestach, napríklad na predhrievanie vzduchu.S ohľadom na nízku teplotu môže nastať vylučovanie uhličitanu vápenatćho na vnútomých stenách rúr a výmenníka tepla. Tomu sa môže zabrániť prísadou dispergačného činidla potrubím 35.Sadzová voda sa z výmenníka tepla vedie do filtračného zariadenia 40 potrubím 36. Aby sa zlepšila filtrácia., móže sa k sadzovej vode pridávať flokulant. Potrubim 37 a 38 sa pridávajú flokulanty katiónové a aniónovć.Filtračné zariadenie 40 pozostáva z prvého pásového filtra 41 a tlakového filtra 42. Pásový filter 41 pozostáva z nepretržitého sieťového pása, ktorý obieha po nekonečnej dráhe okolo dvoch valcov. Tuhý podiel sa zachytáva na sieti pása, pričom voda môže gmvitáciou odtekať. Obsah sušiny v hmote zachytenej na páse, bude asi 3 hmotnostne. Filtrát zhromažďovaný pod pásom sieťoviny pomocou žľabu obsahuje menej ako 40 mg sušiny/l. Môže sa priamo recyklovať ako napájacia voda do práčky plynov.Emulzia sadzí ostávajúca na sieťovom páse 41 padá z neho dole na tlakové sito 42 pozostávajúce z dvoch nekonečných pásov 45 a 46 každý z nich obieha okolo viacerých valčekov, ktoré sú vo vzájomnom dotyku aspoň v časti ich dopravných dráh.Tieto typy tlakových filtrov sú v odbore bežné. Tu sa sadze odvodňujú osobitne v tlakovej zóne, kde dva sieťové pásy bežia paralelne a tak sa dosiahne obsah sušiny v sadziach vyše 80 hmotnostne. Tieto sadze opúšťajú filtráciu potrubím 80.Typické zloženie sadzí po filtrácii môže byť voda 80 sušina 20Tabuľka l Zloženie ( hmotnostné) C 65,0 S 1,7 Fe 1,4 Ni 2,V 15,3 Mo 0,3 Alkálie 0,3 Prvky alkalických zemín 1,0 Si 0,5 Anióny zvyšokUhličitan vápenatý, ktorý je prítomný v sadziach, má možnosť sa vylučovať v priebehu filtrácie a preto môže zanášať filtračnú sieťovinu. Preto sa povrch sieťoviny diskontinuálne namáča do kyseliny octovej privádzanej potrubím 55 pomocou čerpadla 56 a vracia sa späť potrubím 57 do zásobníka 58. Množstvo kyseliny octovej v zásobníku 58 sa udržiava pridávaním kyseliny octovej a vody potrubím 59 a 60.Hlavný tok filtrátu sa odvádza potrubím 65 do zásobníka 66. Odtiaľ sa recykluje do splynovaeieho procesu (potrubie 69), kde slúži opäť ako chladiaca a pracia voda a zachytáva opäť sadze. Vedľajší tok zo zásobníka sa čerpá čerpadlom 67 potmbím 68 do filtračného zariadenia, kde slúži ako postreková voda na filtračný pás. Iný vedľajší tok,opätovne odvedený z dna filtračného zariadenia 40, sa vedie potrubím 61 do zásobníka 62. Odtiaľ sa voda čerpá čerpadlom 63 potrubím 64 na vstup zmesi sadze/popol filtračného zariadenia 40.V ďalšom stupni sa filtračný koláč suší, ako je podrobnejšie znázomenć na obr. ZB, čím sa zlepší spaľovanie, osobitne vznikne viac tepla. H,s uvoľnený počas sušenia saabsorbuje v pracej vode a recykluje do procesu, čím sa znižuje obsah S v suchých sadziach.Filtračný koláč z ñltračného zariadenia 40, ktorý obsahuje približne 20 sušiny, sa vedie potrubím 50 do medzizásobníka 100. Z dna tohto zásobníka sa filtrát vedie potrubím 101 na granulačnć zariadenie 102, kde z ñltračného koláča vznikajú granuly stálych rozmerov (napríklad valcové telieska s priemerom 3 mm a dĺžkou 3 mm).Granulačný stupeň je zaradený preto, aby sa získali rovnaké častice, ktoré zaručujú rovnorodý konečný produkt sušenia.Sušiareň 103 pracuje na princípe iluidného lôžka a pozostáva z troch častí plynová časť 104, ktorá má situ podobné steny 105 na zrovnomemenie rozdelenia plynu, prechodná časť 106, v ktorej sú ohrievacíe rúrky 107 a kde sa skutočne vytvára tluidné lôžko, a odsávacia hlava 108.Fluidizačný plyn, ako je N 2, C 01, vzduch s nízkym obsahom Oz, sa vedie potrubím 110, ohrieva vo výmenníku 111 a potrubím sa vedie do plynovej časti 104 zariadenia 103. Sadze sa fluidizujú prúdom plynu a sušia sa ohrievaným plynom a teplom dodávaným rúrkami 107. Vlastný filtračný koláč sa privádza rúrou 112 z granulačného zariadenia 102 do sušiarne 103, na obr. 2 B na ľavej strane. Telieska padajú zhora do vrstvy fluídného lôžka a sú postupne dopravované na pravú stranu (ako vidieť z obr. ZB), kde sa môžu až usadiť. Malé častice, ktoré tvoria asi 20 až 25 hmotnostných z granulátu, sú unášané fluidizačným plynom a opúšťajú fluídne lôžko potrubím 114 do cyklónu 115, kde sa jemné častice oddeľujú od fluidizačného plynu. Fluidimčný plyn odchádza z cyklónu 115 potrubím 116,jemné častice sa odťahujú vedením 117.Ostatné suché častice, ktoré sú dostatočne ťažké na to,aby neboli unášané íluidízačným plynom, odchádzajú z fluidného lôžka výstupom 118. Tieto častice sa drvia v mlyne 119 a vznikajúce malé častice a prach sa zhromažďujú v zásobníku 120, do ktorého sa tiež dopravuje tuhý prach z cyklónu 115 potrubím 117. Veľkosť častíc je vyjadrená 85 -ným hmotnostným podielom častíc jemnejších ako 90 mikrometrov.Fluidizačný plyn prichádzajúci z cyklónu 115 a stále obsahujúci malé častice granulátu sa spracuje spôsobom znázorneným na obr. 2 C. Fluídizačný plyn sa vedie potrubím 116 do Venturiho práčky 132, kde sa stretáva s vodou privádzanou potrubím 130.Súčasne sa zmes ochladzuje na teplotu dostatočne nizku pod 100 °C, napríklad na 35 °C a tak 80 vody skondenzuje. Zmes plyn/voda získaná vo Venturiho zariadeni 132 sa vedie potrubím 121 do cyklónu 122, kde sa voda zo zmesi v podstate odstráni a zhromaždí sa na dne, odkiaľ sa vracia do Venturiho zariadenia čerpadlem 123 a potrubím 124. Plyrmá fáza z cyklónu 122 sa vedie potrubím 126 do práčky 134. Tu sa plyn znova vypiera, buď procesnou vodou privádzanou potrubím 135, alebo recyklovanou pracou vodou s nízkym obsahom sadzí, privádzanou potrubím 136.Pracie vody sa zhromažďujú na dne zariadenia a čiastočne sa vracajú čerpadlem 137 a potrubím 136 a čiastočne sa použijú ako zdroj vody do Venturiho práčky potmbím 137 a 130. Plynná fáza sa zhromažďuje vo vrchnej časti práčky 134 a vracia sa späť do fluidného zariadenia.Další stupeň tohto spôsobu je vypàlenie zmesi sadze/popol získanej ako suchý prach v zásobníku 120. Túto časť postupu znázorňuje obr. 2 D. Účel pálenía je zníženie obsahu uhlíka tak, aby sa popol dal vhodne použiť na opätovné získanie vanádia, ktoré je v ňom obsiahnuté V množstve asi 15 hmotnostných.Samotný výpal nastáva v reaktore 200, do ktorého sa privádza popol pomocou spaľovacíeho vzduchu, ktorý sa mieša s práškom sadzí. Podmienky výpalu musia byť dokonale zvladnuté, aby sa predišlo vzniku oxidu vanadičné ho. Z tohto dôvodu sa spaľovanie uhlíka vykonáva ako parciálna oxidácia, 95 až 98 uhlíka vyhorí a popol po výpale ešte obsahuje ostavajúcich 2 až 5 hmotnostných uhlíka. Preto sa udržiava parciálny tlak kyslíka na 10 až l 0 ° MPa pri teplote medzi 600 °C a 1000 °C, takže nemôže nastať vznik oxidu vanadičnćho.Teplota sa výhodne udržiava medzi 700 a 900 °C, výhodnejšie medzi 700 a 850 °C, takže väčšina vanádia bude tak v oxidačnom stupni lV. Konečný produkt s Vw má vysokú teplotu topenia (vyše 1300 °C).Vlastný reaktor 200 je projektovaný ako odstredivý horák. Zmes sadze/popol sa nastrekujú v dvoch úrovniach 210 a 211 štrbinami, ktoré sú orientované tangenciálne vzhľadom na valcovú spaľovaciu komoru. Ďalšie početné tangenciálne štrbiny 213 na vstup vzduchu zabezpečujú, že medzi stenou a horiacim popolom sa vytvára vzduchový vankúš. Zapálenie reaktora sa robí pomocou plynového horáka 215. Teplota steny sa môže udržať pod 300 °C. Spaľovanie prebieha v tvare špirály. Spalné plyny, ktoré opúšťajú spaľovaciu komoru majú teplom 800 až 850 °C, odchádzajú potrubím 220 a sú vedené do bojlera 225.V bojleri sa získava para a horúce plyny sa ochladzujú na asi 200 °C. Tu vzniká problém, ako zabrániť usadzovaniu vanádiového popola na stenách bojlera. Bojler pozostáva z troch častí 227, 228 a 229. Časti 227 a 228 sú radiačné časti, časť 227 s klesaním plynu a časť 228 so stúpaním horúceho plynu, a jeho steny sú dvojité. V dvojitej stene samospádom preteká voda, ktorá sa predhrieva na obraze je znázomený jej vstup 235 a výstup 236. Vyrábaná para má tlak 1,9 MPa s teplotou pod 300 °C, takže popol nemá snahu sa usadzovať na stenách. V konverznej časti 218 sú spalné plyny v kontakte s ohrievacími rúrkami 233, v ktorých nastáva prestup tepla do vody/pary a ktoré sú pripojené k zásobníku vody 240.Popol unášaný spalnými plynmi sa od nich oddeľuje a nechá sa usadzovať. Zhromažďuje sa v úsobníkoch 241 a 242. Zhromaždený popol sa môže priamo použiť v postupe opätovného získavania vanádía, ako jeho prírodný alebo náhradný zdroj.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje zjednodušený diagram spôsobu parciálnej oxidácie uhľovodíkovej suroviny, v ktorom sa môže použiť spôsob podľa tohto vynálezu.Obrázky ZA až 2 D znázorňujú diagram systému použítia spracovania popola/sadzí podľa tohto vynálezu.V opísanom type zariadenia a použitím sadzí so zložením uvedeným v tabuľke I sa dosiahli nasledovné konečne výsledky obsah popola cca 5 až 6 množstva po tiltráciíAnalýzy na hmotnostne C 2,0 S 0,5 Fe 4,1 Ni 6,2 V 46,2 Mo 1,0 Alkálie 1,0 Alkal. zeminy 3,2 Si 1,5plynné emisie HIO 0,55 obj. CO 6,8 l obj. O 13,89 obj. N 78,65 obj.Hoci vynález bol podrobne opísaný vmľadom na spra~ covanie popola vznikajúoeho z parciálnej oxidácie/splynovania, je zrejmé, že sa vynález neobmedzuje len na takýto popol, ale že sa môžu použiť tiež popoly, ktoré vznikujú v iných oxidačných postupoch, za predpokladu, že obsahujú aspoň 60 hmotnostných uhlíkal. Spôsob parciálnej oxidácie uhľovodíkovej suroviny obsahujúci stupne splynovania, parciálnej oxidácie a odstránenia uhlíka tvoríaceho sadzovú vodu, ktorá obsahuje nespálený uhlík a popol, a z filtrácie sadzovej vody za vzniku ñltračnćho koláča z uhlíka a popola, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že sa filtračný koláč suší fluidným spôsobom vo fluidnom lôžku a vysušený ñltračný koláč sa vypaľuje pri teplotách medzi 600 C a 1000 °C.2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačuj úci s a tý m , že fluidné lôžko sa prevádzkuje pomocou tluidizačnćho plynu.3. Spôsob podľa nároku 2, vyznačujúci s a t ý m , že tluidizačným plynom je dusík, vodná para, oxid uhličitý alebo vzduch s obsahom kyslíka, ktorý je nižší ako 2 l .4. Spôsob podľa nároku 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že teplota plynu vo fluidnom lôžku je najmenej i 50 °C.5. Spôsob podľa nároku 4, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že teplota plynu vo fluidnom lôžku je najmenej 180 °C.6. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že granulovaný, vysušený filtračný koláč sa vypaľuje pri teplotách medzi 700 °C a 900 °C.7. Spôsob podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že granulovaný, vysušený ñltračný koláč sa vypaľuje pri teplotách medzi 700 °C a 850 °C.8. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa výpal vykoná pri parcíálnom tlaku kyslíka 10 až 109 MPa, aby vo výslednom popole zostalo 2 až 5 hmotnostných uhlíka.9. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sadze obsahujúci ka vznikajúei pri parcíálnej oxidácíi imľovodíkovej suroviny sa suší vo fluidnom lôžku pri teplote najmenej 150 °C použitím tluidizačného plynu.10. Spôsob podľa nároku 9, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že fluidizačným plynom je duslk, vodná para, oxid uhličitý alebo vzduch s obsahom kyslíka, ktorý je nižší ako 21 .ll. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že sadze obsahujúce 5 až 15 hmotnostných vanádia vznikajúce pri parciálnej oxidácii uhľovodíkovej suroviny sa vypaľujú pri teplote medzi 700 °C a 850 °C.

MPK / Značky

MPK: C22B 34/22, C01G 31/02, C01B 3/36

Značky: oxidáciou, sadze, uhľovodíkovej, suroviny, parciálnej, obsahujúceho, touto, oxidácie, vznikajúceho, spôsob, sušenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-281217-sposob-parcialnej-oxidacie-uhlovodikovej-suroviny-a-sposob-susenia-sadze-obsahujuceho-kalu-vznikajuceho-touto-oxidaciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob parciálnej oxidácie uhľovodíkovej suroviny a spôsob sušenia sadze obsahujúceho kalu vznikajúceho touto oxidáciou</a>

Podobne patenty