Spôsob vyhrievania a ochladzovania priestoru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 281138

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bakarov Christo

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob a zariadenie na vyhrievanie riešia, pri súčasnom zvlhčení, prípadne aromatizovaní vzduchu, hlavne vyhrievanie alebo ochladzovanie do žiadanej teploty priestoru, najmä sálaním a prúdením, či prelievaním kvapaliny, ale aj tepelnej vodivosti stien zariadenia, ktoré sú vybavené najmenej jedným vrchným otvorom k vonkajšej atmosfére spravidla nad pracovnou hladinou kvapaliny, ktorá prúdi zo zdroja teplej či studenej kvapaliny a ktorá s upravenou teplotou sa môže použiť aj na zavlažovanie rastlín v kvetináčoch, či voľne zasadených stromov, či kríkov, či zeleniny alebo trávnatých porastov a pod. Zariadenie sa skladá aj z priesvitných slnečných kolektorov pripevnených pod zasklenými plochami v skleníkoch alebo budovách, či fóliovníkoch, ktoré slnečným žiarením a teplým vzduchom v dôsledku skleníkového efektu sa stávajú zdrojom ekologicky čistej energie, pritom ochraňujú rastliny proti škodlivému prachu či kyslému dažďu.

Text

Pozerať všetko

Vynález patrí do odboru tepelnej energetiky.Vynález rieši spôsob a mriadenia, ktoré sú trvalo otvorené k vonkajšej atmosfére a pri súčasnom zvlhčení vzduchu vyhrievajú, či ochladzujú určitý priestor. Ide o spôsob a zariadenia podľa vynálezu, ktoré s cieľom vykurovať sú napojené na systém ústredného vykurovania alebo na geotermálny systém ohrievania kvapaliny, alebo na systém ohrievanie. kvapaliny slnkom, alebo na iné výmennlkové ohrievače kvapaliny, ktoré s cieľom ochladzovania sú napojené na zdroj vonkajšej vodnej siete, alebo na iné zdroje studenej kvapaliny, pričom sa vykuruje, či ochladzuje len do určitej nastavenej teploty teplonosného média v zariadeniach podľa vynálezu napojených spôsobom podľa vynálezu.Doteraz sú známe najmä nasledujúce spôsoby vyhrievania priestoru- spôsob vyhrievania elekttickými ohrievačmi- spôsob vyhrievania spaľovaním tuhého či tekutého či plynového paliva v peciach, či sporákoch, či kozuboch priamo umiestnených vo vyhrievanom priestore- spôsob vyhrievania teplom živých organizmov, napriklad V maštaliach nebo pri liahnuti vajec teplom vtáctva- spôsob vyhrievania žiarivou energiou slnka- spôsob vyhrievania systémom ústredného kúrenia Doteraz známe zariadenia na vyhrievanie, radiátory sú napojené na systém ústredného kúrenia alebo na geotermálny systém ohrievania kvapaliny slnkom, alebo na iné výmenníkové ohrievače kvapaliny len s cieľom vyhrievať priestor. Tiež existujú samostatné radiátory, v ktorých sa kvapalina zohrieva elektrickým prúdom, tiež len s cieľom vyhrievat priestor. Tieto systémy spolu s radiàtormi predstavujú plynotesne uzavreté nádoby namáhané tlakom zohriatej kvapaliny, či tlakom kvapaliny, ktorá prúdi vnútri v týchto uzavretých nádobách, ktoré sú konštrukčne a prevádzkovo dimenzované na tieto tlaky. Pritom pri doteraz existujúcich systémoch vykurovania priestoru, radiátory teplo odovzdávajú cez hrúbku svojich stien, prenosom tepelnej vodivosti materiálu, z ktorých sú steny radiátora - Železný plech alebo liatina, nevýhodou doteraz existujúcich systémov vykumvania.Podstata spôsobu vyhrievania sa vyznačuje tým, že spôsobom otvorenej k vonkajšej atmosfére zostavy zariadení, napojenej k zdroju teplej alebo studenej kvapaliny pri súčasnom zvlhčenl, či aj prečisteni a aromatizovaní, vzduch v priestore sa vyhrieva a spravidla spolu s vyhrievaným alebo ochladzovaným priestorom sa tvori ekologicky neškodný, alternatívny zdroj energie na ohriatie alebo predhriatie kvapaliny, pričom kvapalina alebo priestor sa ohrievajú alebo ochladzujú do požadovanej teploty. Podstata zariadenia na vyhrievanie je v tom, že je otvorené k vonkajšej atmosfére nádoby vo vyhotoveniach ako - základná nádoba alebo najmenej dve do seba skladané nádoby, ďalej označované len ako skladaná nádoba, alebo najmenej dve nad sebou skladané nádoby, ďalej označované ako poschodoVito skladaná nádoba, alebo ako špeciálne na pestovanie a na zavlažovanie rastlín zariadenie, ďalej označované lenako účelové zariadenie na pestovanie rastlín, alebo ako špeciálny priesvitný slnečný kolektor, pričom tieto zariadenia sú V zostavách ako samostatné komplexy, alebo skladané komplexy alebo ako vnútomé uzavreté okruhy zariadeni,alebo ako vonkajšie uzatvorené okruhy zariadení, napojené na zdroj teplej alebo studenej kvapaliny.Zariadenie na vyhrievanie ako otvorené k vonkajšej atmosfére nádoby ako výmenniky tepla sú bez krytu alebo sú vybavené krytom vo vyhotoveniach upravených alebo neupravených na prirodzený alebo nútený ťah vzduchu, či na zrážanie vodných pár. Základná nádoba je s pracovnou kvapalinou, ktorej hladina dosahuje výšku umiestnenia výstupných otvorov kvapaliny, alebo výška hladiny kvapaliny je nastavená ovládaným ventilom aspoň s jedným výstupným potrubim napojeným najmä ku dnu základnej nádoby,ktorá je vybavená aj najmenej s jedným otvorom ku vonkajšej atmosfére. Skladaná nádoba a poschodovito skladaná nádoba sú skladané zo základnej nádoby a najmenej jednej pridruženej nádoby, ktorých kvapalina sa prelieva do základnej nádoby a ktoré sú tiež otvorené k vonkajšej atmosfére.Účelové zariadenie na pestovanie rastlín je vybavené najmenej s jedným zahrabaným do pôdy alebo ponoreným do kvapaliny potrubim na zrýchlenie, či spomalenie vegetácie rastlín a s/bez najmenej jedným potrubim ukončeným aspoň s jednou kropeničkou na regulované zavlažovanie rastlín a zvlhčovanie listov rastlín a súčasne pri osviežení ovzdušia na vyhrievanie alebo na ochladzovanie spoločného priestoru, či lokálneho priestoru, pričom potrubia na regulované zavlažovanie sú napojené na zahrabané alebo ponorené potrubie, alebo sú zapojené oddelene.Priesvitný slnečný kolektor je s vrchným otvorom zredukovaný na aspoň jeden koncový otvor s aspoň jednou kropeničkou najmenej jedným potrubim, ktoré je začiatočným koncom upevnené do vnútomého priestoru priesvitného kolektora. Len z priesvitných slnečných kolektorov alebo z iných priesvitných látok, či fólii, spravidla kombinovane s priesvitnými slnečnými kolektormi, sú upravené lokálne priestory na ochranu rastlín proti zaprášeniu či kyslým dažďom, alebo na zrýchlenie, alebo spomalenie vegetácie rastlín, pričom do lokálnych priestorov sú umiestnené účelové zariadenia na pestovanie rastlín, ktorá spravidla s lokálnym priestorom sú zavesené a skupinovo umiestnene v spoločnom priestore na skupinové, alebo oddelené regulované zavlažovanie. Jedna základná nádoba alebo jedna skladaná nádoba, jedna poschodovito skladaná nádoba, alebo jedno účelové na pestovanie a zavlažovanie rastlín zariadenie, alebo jeden priesvitný slnečný kolektor, ktoré ako otvorené k vonkajšej atmosfére výmenniky tepla napojené na vlastnú vyrovnávaciu nádržku, či na viacúčelovú vyrovnávaciu nádržku, vybavené s/bez protihavarijným hladinovým spínačom, alebo spojene s protihavarijnou nádräcou vybavenou hladinovým splnačom, tvoria samostatný komplex zariadeni.Cez najmenej jedno zložené výstupné potrubie či hadicu s/bez ventilom ku samostatnému komplexu mriadení, s napojeným najmenej jedno nasledujúce ďalšie zariadenie na vyhrievanie či ochladzovanie, alebo na zavlažovanie rastlín, tieto spolu tvoria skladaný komplex zariadení. Najmenej dva samostatné komplexy zariadeni či najmenej dva skladané komplexy či kombinácie najmenej dvoma samostatnými a skladanými komplexmi paralelne napojenými ku výstupnému paralelnému spojovaciemu potrubiu či hadici,spolu tvoria paralelný systém. Navzájom napojené za sebou najmenej dva samostatné komplexy alebo najmenej dva za sebou skladané komplexy, alebo najmenej dva za sebou paralelné systémy, alebo tieto zostavy V iných kombináciáchnavzájom napojené najmenej jedným sériovým spojovacím potrubím či hadicou, v sérii za sebou, alebo v radoch v terasovom usporiadaní za sebou, alebo v radoch pod sebou,spolu tvoria systém v sériovom zapojení. Ľubovoľne kombinované najmenej dva systémy v sériovom zapojení a systémy v paralelnom zapojení, navzájom napojené najmenej jedným sériovým spojovacim potmbím, či hadicou, alebo najmenej jedným paralelným spojovacím potmbím, či hadicou spolu tvoria systém v kombinovanom zapojení. Samostatné komplexy, či skladané komplexy, či systémy v sériovom, či paralelnom, či kornbinovanom zapojení ako otvorené k vonkajšej atmosfére zostavy, spätným potmbím,či hadicou cez teplotný spínač, cez trojcestný ventil a cez pomocné čerpadlo napojené späť na vlastnú vyrovnávaciu nádržku, alebo spätnú viacúčelovú vyrovnávaciu nádržku tvoria vnútomý uzatvorený okruh zariadenia, alebo za zdrojom kvapaliny s tlakom hlavného čerpadla napojené cez aspoň jedno potrubie, či hadica s ventilom, ktoré vyúsťuje do hlavnej nádržky, prípadne do niektorej viacúčelovej vyrovnávacej nádržky, tým tvorí vonkajší uzatvorený okruh zariadenia s aspoň jedným napojeným samostatným, či skladaným okruhom, či systémom v sćriovom, či paralelnom, alebo kombinovanom zapojení. Zariadenia na vyhrievanie sa vyznačujú tým, že nad otvorenou k vonkajšej atmosfére pracovnou hladinou kvapalíny, ale pod homým okrajom stien základnej nádoby je aspoň jeden poistný protihavaríjný otvor, ku ktorému je napojené spätné protihavarijné potrubie, či hadica, napojené k protihavarijnej nádržke, vybavená protihavarijným spínačom a pomocným výstupným potrubím, či hadicou, alebo spätné protihavarijné potrubie, či hadica je napojené k vyrovnávacej nádržke, či k viacúčelovej vyrovnávacej nádržke, spravidla vybavené s protihavarijným hladinovým spínačom, pričom protihavarijný hladinový spínač je spojený s hlavným čerpadlem, alebo s hlavným ventilom hlavného potrubia, či hadice, alebo s vlastnými ventilmi vstupných potrubí, či hadic, vybavené s ovládanými ventilmi, čim sa tvorí protihavarijná ochrana.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese č. l obrázku l je schematicky znázornený pňklad systému zariadenia V sériovom zapojení, v ktorom spojovacím potrubim 84 vybavené ventilom 31 sú v horizontálnych radoch vertikálne pod sebou navzájom napojené dva skladané komplexy zariadení usporiadané takto prvý skladaný komplex sa skladá zo samostatného komplexu zariaderna zo základnej nádoby 1 v tvare okrúhlej nádoby 68, ktorá vstupným potrubím 11 je napojená na viacúčelovú vyrovnávaciu nádržku 93, ku ktorej sa uzatvárajú vnútorný a vonkajší okruh zariadenia a ktorá vstupným potmbím či hadicou 20 ovládaným ventilom 19 je napojená na spoločné podružrré potrubie 58 napojené ku hlavnej vstupnej vyrovnávacej nádržke 30 a zloženým potmbím 81 s ventilom 31 sú napojené v sérii za sebou ďalšie dve základné nádoby 1 v tvarovom vyhotovení pohár 70 a v tvarom vyhotovení kocka 69, ktoré podobne ako základná nádoba 1 v tvare okrúhlej nádoby 68 sú vybavené najmenej jedným poistným protihavarijným otvorom 13, ku ktorému je napojené protihavarijné potrubie či hadica 14, ktorá cez okrúhlu nádobu 68 vyúsťuje do viacúčelovej vyrovnávacej nádržky 93 vybavenej s hladinovým protihavaríjným vypinačom 16, pričom v horizontálnom rade vertikálne pod sebou nasledujúci druhý skladaný komplex zariadenia sa skladá zo samostatného komplexu zariadenia, zo základnej nádoby 1 V tvare okrúhlej nádoby 68, ktorá vstupným po trubím 11 je napojená na spoločnú vyrovnávaciu nádržlcu 10, ktorá cez ovládaný ventil 19 je napojená na sériovo spojovacie potrubie 84, ktoré je napojené k výstupnému potrubiu 8 s ventilom 31 a v sérii je napojená ďalšia základná nádoba 1 v tvarovom vyhotovení kocky 69, ktorá taktiež ako základná nádoba 1 v tvare okrúhlej nádoby 68 je vybavená poistným protihavarijným otvorom 13, ku ktorému je napojené spätné protihavarijné potrubie či hadica 14, ktorá cez okrúhlu nádobu 68 v druhom skladanom komplexe mriadenia vyúsťuje v spoločnej vyrovnávacej nádržke 10, prípadne vybavenej s hladinovým protihavarijným spinačom 16, pričom k výstupnému potrubiu 8 za základnou nádobou 1 v tvare kocky 69 v druhom skladanom komplexe zariadenia je napojený teplotný spínač 39 ku trojcestnćmu ventilu 61, ku ktorému je napojené cez pomocné čerpadlo 53 spätné potrubie 64 napojené späť k viacúčelovej vyrovnávacej nádržke 93 vo výške vyššej ako je nastavená hladina kvapaliny 9, čím sa tvorí vnútomý uzatvorený okruh zariadenia ku viacúčelovej nádržke 93. S pomocným čerpadlom 53 za trojceslným ventilom 61 je napojené ďalšie potrubie 65, ktoré pokračuje napojené v skleníku či fóliovniku 49 cez aspoň jeden komplex účelových zariadení 42 a cez pomocné potrubia 50 vyúsťuje k spoločnej zbemej nádobe kvapaliny 51, ku ktorej spravidla sú napojené aj okruhy priesvitných slnečných kolektorov 82 zo skleníka 49. Ďalej s nasávacím potrubím je napojená sarnočinná vodárnička 52, ktorá cez pomocné čerpadlo 53 a potrubim 54, vybavená spätným ventilom 55, je napojená k zariadeniam 56 na tepelnú či chemickú, či inú úpravu kvapaliny spravidla v kotolni, z ktorej oez hlavné čerpadlo 67,napojené spätné výtlačné potrubie 57 vyúsťuje vo výške vyššej ako je nastavená hladina kvapaliny 9 vo viacúčelovej nádržke 93, čím sa uzatvára vonkajší okruh zariadenia ku viacúčelovej nádržke 93. Tiež zo zdroja kvapaliny 56 s hlavným čerpadlem 67 je napojené hlavné potrubie 60 vybavené ovládaným hlavným ventilom 59, ktoré je napojeñna hlavnú vyrovnávaciu nádržku 30. ~Na pripojenom výkrese č. 2 obrázok 2 je schematicky znázomený priklad spoločnej protihavarijnej ochrany troch samostatných komplexov zariadení, dve otvorené základné nádoby 1 v tvarovom vyhotovení ako okrúhle nádoby 68 a jedna medzi nimi tiež otvorená nádoba v tvarovom vyhotovení pohára 70 so spoločnou protihavarijnou nádržku 15 vybavená s protíhavarijným hladínovým splnačom 16 a s pomocným výstupným potrubím 8 s ventilom 31 a usporiadané takto ku hlavnému potrubiu 60 zo zdroja kvapaliny s čerpadlem 67 vstupným potmbím 21 vybavené ručne či elektricky ovládaným ventilom 32 je každá základná nádoba 1 paralelne napojená, pričom v každej základnej nádobe 1 sú vybavené poistné protihavarijné otvory 13, ku ktorým je napojené spoločné spätné protihavarijné potrubie či hadica 14, ktorá je napojená k spoločnej protihavarijnej nádržke 15, ktorá je vybavená protihavarijným hladinovým spínačom 16 a vlastným pomocným výstupným potrubím 8, ktoré je napojené ku spoločnému výstupnému potrubiu 44, ku ktorému sú tiež napojené všetky bezprostredne výstupné potrubia 8 napojené k príslušným výstupným otvorom 7 na úrovni pracovnej hladiny 6 kvapaliny v jednotlivých základných nádobàch 1.Na pripojenom výkrese č. 2 obrázok 3 je schematicky znázomený priklad skladanej nádoby 3 či poschodovitej skladanej nádoby 4 zo základnej nádoby 1 v tvarovom vyhotovení ako žľab 17 a dve pridružené nádoby 2 ako dva plošné radiátory na zvlhčenie vzduchu 22 je usporiadaný takto ku homým okrajom 12 bočných stien žľabu 17 sú upevnené dva plošné radiátory na zvlhčenie vzduchu 22 s vnútomým náklonom do vrchného otvom 5 základnej ná SK 281138 B 6doby l, pričom v každom plošnom radiátore 22 vrchný otvor 5 je spravidla po celej dĺžke homćho okraja 72 stien plošných radiátorov 22. Každý radiátor 22 je vybavený zospodu aspoň jedným vstupným otvorom 41 s napojeným vstupným potrubím 21 s ovládaným ventilom 32 ku hlavnému potrubiu 60 s tlakom hlavného čerpadla 67. Na úrovni pracovnej hladiny 6 kvapaliny v základnej nádobe l ku výstupným otvorom 7 sú napojené bezprostredne výstupné potrubia 8 napojené na spoločné potrubie 44 a v základnej nádobe je umiestnený poistný protihavarijný otvor 13, ku ktorému je napojené protihavarijné potrubie 14 napojené na protihavarijnú nádržku 15.Na pripojených výkresoch č. 3 a č. 4 obrázku 4 až ob rázku 7 sú schematicky znázornená príklady lokálnych priestorov 45 z priesvitných materiálov látok, či fólií, či aj zo slnečných kolektorov 82. Kvôli zavlažovaniu resp. šetreniu energie, resp. ochrany rastlín proti zaprášeniu, či proti kyslým dažďom do lokálnych priestorov 45 sú umiestnené kvetiny, či kríky, či zelenina, či trávnatý porast v provizornych, či stabilných nádobách, či voľne zasadené a sú usporiadané takto na obrázku 4 až obrázku 6 sú príklady umiestnenia, resp. zavesenia Spolu v lokálnych priestoroch 45 účelové mriadenia 42 na pestovanie rastlín 48, pričom potrubia 36 sú napojené na zdroj teplej či studenej kvapaliny vstupuým prípojným potrubím 40 s/bez ventilom 32 a výstupným potrubím 8 s/bez ventilom 31. K potrubiam či hadiciarn 36 je napojené najmenej jedno potrubie či hadíca 33 ukončené kropeničkou 38 na zavlažovanie rastlín 48 a na zvlhčenie, resp. na vyhríevanie, alebo ochladzovanie ovzdušia v lokálnom priestore 45- na obrázku 7 je znázomený priklad ktíkovej zelene 48,zasadenej do úrodnej zeminy 37 v provizórnej, alebo stabilnej hlbkovej nádobe 75, ktorá je voľne umiestnená, alebo je zahrabaná do inej neúrodnej, či pre rastliny 48 škodlivej zeminy (pripadne v púšti). Pričom v nádobe 75 sú zahrabané potrubia, či hadice 36 (prípadne Spôsobilé aj na zavlažovanie podmokom) na zrýchlenie či spomalenie vegetácie rastlín 48, ktoré na zdroj teplej, či studenej kvapaliny sú napojené vstupným potrubím 40 s/bez ventilom 32 a výstupným potrubím 8 s/bez ventilom 31. KIÍKOVÉ zeleň či iná rastlina 48 je zakrytá priesvimým lokálnym priestorom 45 účelovo tvarovaným ako zvonec 76, ktorý s pritokom vzduchu zospodu je vybavený najmenej jedným vrchným otvorom 29, či inými otvormi a je na prenosnej konštrukcii 18 a je z priesvitných materiálov spravidla aj zo slnečných kolektorov 82. Do otvorov 24 slnečných kolektorov 82 sú napojené potrubia či hadice 33 ukončené kropeničkami 38,ktoré spolu tvoria samostatný (nezávisle od potrubí 36) okruh potrubia či hadíc 33 na zavlažovanie, resp. na zvlhčenie a na vybrievanie, alebo ochladzovanie rastlín 48 v lokálnom priestore 45.Na pripojenom výkrese č. 3 na obrázku 5 a obrázku 6 sú schematícky znázomené príklady umiestnenia, či zavesenia účelových zariadeni 42 do spoločného priestoru 27 v sklenikoch ako vzor umiestnenia účelových zariadení 42 aj v iných spoločných priestoroch.Na výkrese č. 4 na obrázku 8 schematicky znázomený priklad krytu nad vrchným otvorom 5 nad základnou nádobou 1 je usporiadaný nasledovne - na obrázku 8 nad vrchným otvorom 5 základnej nádoby 1, vyhotovenej v tvare ako pohár 70 na nosných tyčiach 18, pripevnených k základnej nádobe l, je zavesený kryt v tvare zvonca 76 prispôsobený tvaru základnej nádoby l zospodu s voľným pritokom vzduchu a vybavený vrchným otvorom 29.Na výkrese č. l obrázok 1 je sehematicky znázomený vnútomý uzatvorený okruh systému zariadení v sériovom zapojení, pri ktorom v horizontálnych radoch sú vertikálne pod sebou ako príklady dva skladané komplexy zariadení,ktoréA) Ako vonkajší okruh zariadenia napojené na zdroj teplej kvapaliny z vlastnej kotolne 56 a vlastným zdrojom studenej kvapaliny alebo zdrojom studenej kvapaliny z vonkajšej vodovodnej siete pracujú nasledovne - kvapalina preteká potrubím 57 tlakom čerpadla 67 do viacúčelovej vyrovnávacej nádržky 93, kde tlak kvapaliny sa znižuje na tlak vonkajšej atmosféry. Gravitačnýrn spádom cez vstupné potrubie 11 a zloženými potrubiami 81 kvapalina vypĺňa prvý komplex zariadení na vyhrievanie či ochladzovanie priestoru. Cez spojovacie potrubie 84 kvapalina preteká do spoločnej vyrovnávacej nádržky 10, odkial napĺňa zariadenia vo vertikálne pod sebou nasledujúceho radu druhého skladanćho komplexu zariadení. Pričom prúdením či prelievaním v priamom styku so vzduchom vyhrievaného či ochladzovaného priestoru kvapalina odovzdáva či preberá teplo do/z priestoru. Ak hodnota teploty kvapaliny nestačila poklesnúť či sa zvýšiť na nastavenú hodnotu teploty v teplotnom spínači 39, potom trojcestným ventilom 61 a spätným potrubím 64 a pomocným čerpadlem 53 kvapalina sa vracia späť do viacúčelovej vyrovnàvacej nádržky 93, z ktorej kvapalina znova prúdi vo vnútomom uzatvorenom okruhu zariadení dovtedy, kým teplotný spínač 39 zaregistruje, že teplota v priestore 27 a teplota pretekajúcej kvapaliny už majú požadovanú hodnotu teploty. Potom cez trojcestný ventil 61 a cez pokračujúce potrubie 65 kvapalina prúdi do účelových zariadeni 42 na pestovanie rastlín 48 v skleniku 49, či fóliovníku 49, či umiestnených v obytných priestoroch. Pritom kvapalina zo skleníka 49 prúdi prípadne spolu aj so zohriatou kvapalinou z priesvitných slnečných kolektorov 82 umiestnených pod zasklenými plochami v skleniku 49 alebo aj v obytnej budove a potrubím 50 sa zbiera do spoločnej zbemej nádoby 51, z ktorej vodámičkou 52 a pomocným čerpadlem 53 cez potrubie 54 sa prečerpáva vo vlastnej kotolni 56 ku zariadeniam na úpravu vody s cieľom ďalšieho použitia vody, prípadne sa vypustí ako stočná voda.B) Alebo ako hlavný vonkajší okruh zariadenia napojené na zdroj teplej kvapaliny zo spoločnej siete teplej vody alebo napojené na spoločnú kotolňu 56 a napojené na zdroj studenej vody z vonkajšej vodovodnej siete alebo na iný zdroj studenej kvapaliny pracujú nasledovne - kvapalina s teplotou zo zdroja kvapaliny 56 s tlakom hlavného čerpadla 67 hlavným potrubím 60 s ovládaným hlavným ventilom 59 preteká do hlavnej vyrovnávacej nádržky 30, kde tlak kvapaliny sa znižuje na tlak vonkajšej atmosféry a kvapalina gravitačným spádom spoločným podružným potrubím 58 a vstupným potrubím 20 s ovládaným ventilom 19 preteká do viacúčelovej nádržky 93, odkial preteká do už hore opísaného vnútomého uzatvoreného okruhu systému zariadenia a všetkých uvedených procesoch kvapalina preteká cez skleník 49, či fóliovník 49 a už opísanými potrubiami a zariadeniami sa vracia späť do spoločnej kotolne 56, či do vlastnej kotolne 56 na úpravu vody na ďalšie použitie, prípadne sa vypustí ako stočná voda. Základné nádoby 1 znázomcné na výkrese č. 2 obrázok 2 pracujú nasledovne - z potrubia 60 zo vstupného okruhu potrubia zo zdroja kvapaliny v ktorých kvapalina prúdi s tlakom hlavného čerpadla 67 cez vstupné potrubie 21 (vybavené ovládaclm ventilom 32) kvapalina preteká s tlakom čerpadla 67 do základných nádob l až po výstupné otvory 7. Na tejto úrovni vytvárapracovnú hladinu 6 kvapaliny, z ktorej hlavne sálanim a prúdením, ale aj tepelnou vodivosťou cez steny základnej nádoby 1 kvapalina odovzdáva do priestoru teplo, alebo z priestoru teplo pohlcuje. Súčasne prípadne aromatizujc vzduch v priestore. Cez výstupné potrubie 8 napojené ku výstupným otvorom 7 v stenách či ku dnu základnej nádoby 1 kvapalina vytekâ do spoločného výstupného potrubia 44 a späť k pôvodnému zdroju kvapaliny. V pripade, že niektoré z výstupných potrubí 8, či potrubia 44 sa zapchá a pretekajúca kvapalina zo vstupného potrubia 21 nestačí vytiecť zo základných nádob 1, čí zo spoločného výstupného potrubia 44, potom v pokazenej úkladnej nádobe, či vo viacerých základných nádobách 1 hladina kvapaliny 6 stúpne na úroveň protihavarijných poistných otvorov 13 a cez protihavarijné potrubie 14, napojené k protihavarijným poistným otvorom 13, kvapalina sa prelieva do protihavarijnej nádržky 15, z kiorej vyteká cez výstupné potrubie 8 do spoločného výstupného potrubia 44. V prípade, že kvapalina sa nestačí preliať cez protihavarijnú nádržku 15 do spoločného výstupného potrubia 44 a jej hladina v protihavarijnej nádržke stúpne na úroveň protihavarijného spínača 16, v tomto momente protihavarijný spínač 16 uzavrie ovládaný ventil 32 k pokazenej základnej nádobe l, alebo umvrie spoločný ovládaný ventil 59, alebo vypne hlavné čerpadlo 67 a tým sa kvapalina nerozleje von zo základných nádob l a porucha sa zastaví.Na výkrese č. 2 obrázok 3 je schematicky znázornená skladaná nádoba 3, poschodovitá skladaná nádoba 4, sú skladané zo základnej nádoby l v tvarovom vyhotovení ako žľab 17 a k bočným stenárn 12 žľabu 17 sú pripevnené dve pridružené nádoby 2 v tvarovom vyhotovení plošných radiátorov 22 a pracujú nasledovne - kvapalina teplonosného média nehlučne sa vylieva z plošných radiátorov 22 a teplonosné médium gravitačným spádom sa prelieva do vrchného otvoru 5 základnej nádoby l (žľab 17). Tým teplonosné médium do priestoru teplo odovzdáva a súčasne zvlhčuje či aromatizuje vzduch, alebo z priestoru pohlcuje teplo. Potom kvapalina gravitačným spádom vyteká cez výstupné pouubia 8 napojené k výstupným otvorom 7 na úrovni pracovnej hladiny kvapaliny 6 v základnej nádobe 1 žľab 17. Prípadná porucha sa odstraňuje protihavarijnou ochranou.Na výkrese č. l, č. 3 a č. 4 obrázku l, ale aj obrázku 4 až obrázku 7 schematieky znázomené príklady na regulované zavlažovanie rastlín 48, či na zvlhčenie pripadne na aromatizovanie vzduchu, najmä pri súčasnom ochladzovani či ohrievanl priestoru (pričom rastliny 48 sú zasadené v kvetináčových nádobách, alebo sú voľne zasadené, napríklad aj zasadená kľĺkOVá zelenina) pracujú nasledovne - zo zdroja kvapaliny (ktoré môžu byť kotolné zariadenia, ale aj iné zariadenia, napríklad sústava slnečných kolektorov, cez ktoré voda z vonkajších zdrojov najprv sa zohrieva na žiadanú hodnotu na zavlažovanie rastlín, či sa aj biologicky upravuje so žiadanou výživou pre rastliny) kvapalina cez vstupný prívod 20 s vcntilom 19 s tlakom hlavného čerpadla 67 preteká do vyrovnávacej nádržky 10 (vlastnej či spoločnej) či vyrovnávacej viacúčelovej nádržky 93, kde tlak kvapaliny sa znižuje na tlak vonkajšej atmosféry. Potom do potrubí či hadíc 33 ukončených kropeničkami 38,gravitačným spádom kvapalina vystupuje - alebo nepriamo cez pripojné potrubie 40, napojené na potrubia či hadice 36,zahrabané do zeminy 37 či ponorené do kvapaliny 37 okolo koreňovej sústavy rastlín 48, pričom potrubia či hadice 33 sú pripojené na potmbia či hadice 36 - alebo priamo, ak potrubia či hadice 33 vytvárajú nezávislý okruh potrubia na zavlažovanie či ak sú napojené do otvorov 24 slnečných kolektorov 82, ktorých prípade sa skladajú lokálne priesto ry 45. Pričom posunom vyrovnávacej nádržky 10, prípadne otvorenými, či zatvorenými ovládanými ventilmi 32, kvapalina kropenkami 38 regulované zavlažuje rastliny 48 a súčasne zvlhčuje či vyhrieva či ochladzuje, pripadne aromatízuje vzduch v spoločnom priestore 27 či v lokálnom priestore 45. Cez výstupné potrubia 8, napojené na spoločné výstupné potrubie 44 kvapalina prúdu späť ku zdroju kvapaliny na ďalšiu tepelnú či biologiekú či inú úpravu. V lokálnych priestoroch 45 sa šetrí energiou a lokálne priestory 45 slúžia aj na ochranu rastlín 48 proti zaprášeniu či kyslým dažďom.Na pripojenom výkrese č. 4 na obrázku 7 a 8 schématicky znázornené príklady krytu nad krikovou zeleňou 48,obrázok 7 a krytu na obrázku 8 nad vrchným otvorom 5,nad základnou nádobou 1, pracujú, či vykonávajú nasledovné funkcie - konštmkčne sú Spôsobilé na prirodzený,alebo nútený ťah vzduchu z priestoni a tým sprostredkujú a zracionalizujú vyhrievanie, či ochladzovanie lokálneho priestoru 45, pri súčasnom zvlhčení vzduchu, prípadne aromatizovani priestoru - bránia spadnutiu či vniknutiu predmetov zvonku do prúdiacej kvapaliny cez zariadenie na vyhrievanie či oehladzovanie slúžia na zrážaníe prebytočných vodných pár, čo je výsledok, že najracionálnejšie je prevádzkovať vykurovanie pri zníženej teplote teplonosného média a keďže spôsob a zariadenie na vyhrievanie podľa vynálezu sa vyznačuje s vysokým koeñcientom tepelnej účinnosti, potom technickým dôsledkom je, že vykurovanie určitého priestoru na určitú žiadanú teplotu sa dosahuje s menej tepelnou energiouSpôsob a zariadenie podľa vynálezu sa môže využitfv bytovom hospodárstve, v nemocniciach, najmä pre astmaĺikov, v priemysle, pri výrobe liekov vo farmácii, v nábytkárskom priemysle, pri spracovaní dreva, v poľnohospodárstve, v skleníkovom hospodárstve, pričom pri zavlažovaní sa šetrí vodou a energiou, v botanických záhradách, v lesnom hospodárstve a inde, kde sa pri súčasnom zvlhčení či aromatizovani vzduchu priestory ochladzujú, alebo ohrievajú, pričom tieto priestory spolu so zariadeniami podľa vynálezu tvoria ekologicky neškodný altemativny zdroj energie na ohrievanie, alebo predohrievanie kvapaliny.Nevýhodou na doteraz existujúcich systémoch vykurovania s radiátormi okrem toho, že na ochladzovanie priestoru konštrukčne sú nespôsobilé je, že tieto ako nádoby plynotesne uzavreté pracujú pod tlakom a že majú väčšiu hmotnosť a pri vyhrievani vysušujú vzduch v priestore a majú malú tepelnú účinnosť.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob a zariadenie na vyhrievanie podľa vynálezu.Pokrok vynálezu Spôsob a zariadenia na vyhrievanie je v účelom-technickom, konštrukčnom a prevádzkovo nenáročnom riešení nového, najmä heztlakového spôsobu a zariadenia, ktoré vysokou účinnosťou vyhrievajú alebo ochladzujú pri súčasnom zvlhčovaní, prípadne aromatizovaní vzduchu, a to do určitej nastavenej teploty teplonosného média alebo teploty v priestore, alebo riadené zavlažujú,pričom sú ekologicky neškodné, zdravotne užitočné a šetria energiu.

MPK / Značky

MPK: A01G 9/00, A01G 9/24, F24J 2/04

Značky: vykonávanie, ochladzovania, spôsobu, zariadenie, spôsob, vyhrievania, priestoru, tohto

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-281138-sposob-vyhrievania-a-ochladzovania-priestoru-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vyhrievania a ochladzovania priestoru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty