Časticová detergentná, bieliaca alebo čistiaca zmes

Číslo patentu: 281006

Dátum: 06.12.1995

Autor: Chapple Andrew Paul

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Časticová detergentná, bieliaca alebo čistiaca zmes, ktorá obsahuje zložky citlivé na vlhkosť, napríklad bieliace zložky, a tiež obsahuje kryštalický hlinitokremičitan, pričom najmenej 5 % hmotn. vymeniteľných katiónov kryštalického hlinitokremičitanu sú katióny amóniové, lítiové alebo vodíkové ióny alebo ich kombinácie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka časticových detergentných, bieliacich alebo čistiacich zmesí, ktoré obsahujú kryštalickć hlinitokremičitany (Zeolity), a tiež obsahujú zložky citlivé na vlhkosť, zvlášť bieliace zložky, napriklad anorganické peroxosoli, ako napriklad peroxouhličitan sodný, organické a anorganickć peroxokyseliny, prekurzory bíelidla alebo katalyzátory bielenia.Schopnosť kryštalických hlinitokremičitanov (zeolitov) sekvestrovať vápenatý ión z vodných roztokov iónovovýmenným mechanizmom viedla k tomu, že sa stali dobre známou náhradou fosfátov ako detergentnej zložky. Mnohé časticově detergentnć zmesi v súčasnosti predávané v Európe, Japonsku a USA obsahujú zeolity.Hoci sú známe mnohe kryštalickć formy zeolitov, zeolitmi výhodnými na použitie ako detergenty doteraz vždy boli zeolity A v sodnej forme.Príkladmi doterajších dokumentov z tejto oblasti opisujúcich detergentné zmesi obsahujúce zeolity sú EP 456 5 l 5 A (Procter 8 L Gambie), EP 38 591 A a EP 21 49 lA (Procter Gambie), EP 87 035 A (Union Carbide), US 4 604 224 a CA l 072 853 (Colgate). Použitie zeolitov A, X, B (P) a Y je známe aje dané všeobecné zloženie prípravkov s rozsahom možných katiónov, ale sodný katíón je vždy vysoko uprednostňovaným katíónom a všetky špecifické opisy sa týkajú zeolitov v sodnej forme.Peroxouhličitan sodný je dobre známou biellacou zložkou v bieliacich a detergentných zmesiach a je široko oplsaný v literatúre, hoci v posledných rokoch bolo jeho používanie V komerčných produktoch nahradenć v prospech peroxoboritanu sodného. Peroxouhličitan sodný je v prítomnosti vlhkosti menej stabilný ako peroxoboritan sodný a jeho stabilizácia v detergentných práškoch je už dlho považovaná za problém. Tento problém sa stáva zvlášť akútnym, ak peroxouhličitan sodný má byť včlenený v detergentných práškoch s vysokým obsahom pohyblivej vody,kde má sklon deaktivovať sa pri skladovaní. Táto situácia plati zvlášť pre prášky obsahujúce zeolity, pretože tieto materiály obsahujú veľké množstvo relativne pohyblivej vody.Tento problém je riešený v GB 2 013 259 A (Kao), ktorý navrhuje ako jedno riešenie použitie zeolitu, v ktorom sodne katióny boli čiastočne vymenené vápenatými alebo horečnatými iónmi. Toto opatrenie zlepšuje stabilitu peroxouhličitanu sodného, ale za cenu zmenšenej detergentnej účinnosti (iónovć vymenenie vápnika a horčíka). Altemativny pristup k problému stability peroxouhličitanu sodného v časticových detergentných zmesiach obsahujúcich zeolit je opisaný v EP 522 726 A (Unilever), podľa ktorého sa konvenčný zeolit A nahradí maximum aluminium zeolitom P (zeolit MAP), materiálom, ktorý je opísaný a nárokovaný v EP 384 070 A (Unilever). Použitie tohto zeolítu poskytuje podstatné zlepšenie stability peroxouhličitanu sodnćho pri skladovaní.Podobné zlepšenie stability pri skladovaní bolo pozorované pre monohydrát peroxoboritanu sodného, ako je opísané v EP 552 053 (Unilever) prekurzorov bíelidla, ako je opísané V EP 552 O 54 A (Unilever) peroxokyselin, ako je opísané v súbomej Medzinárodnej patentovej prihláške č. EP/93/03369 podanej 29. novembra 1993 a publikovanej ako W 0 94/ 13773 A (Unilever).Tento vynález je založený na zistení, že ďalšie významne zlepšenie stability pri skladovaní peroxouhlíčitanu sodnćho a iných zložiek citlivých na vlhkosť, v časticovýeh detergentných a čistiacich zmesi obsahujúcich zeolit sa môže dosiahnuť použitím zeolitov, v ktorých sodné ióny boli úplne alebo čiastočne vymenené za iné katióny. To je prekvapivé, pretože iónovo vymenenć formy vo všeobecnosti nemajú nižší obsah vlhkosti než ich sodné protipóly, a v tomto vynáleze boli použité úplne hydratované formy v prostrediach, kde nie je obmedzenie obsahu pohyblivej vody. Zlepšenie sa pozoruje aj pre zeolit A aj pre zeolit MAP.EP 364 l 84 A (Unílevcr) opisuje nevodnć čistiace zmesi obsahujúce dispergované hlinitokremičitanovć častice, ktoré boli deaktivovanć opracovaním s amónnou alebo substituovanou amónnou zlúčeninou a potom zahriate na zníženie obsahu vody pod 24 hmotnostných. Táto úprava znižuje hlinitokremičitanom katalyzovaný rozklad prekurzorov bielenía, ako je napriklad tetraacetylćndiamín, v kvapalnom produkte. Na rozdiel od tohto vynálezu sa EP 364 l 84 A zaoberá s prostredím (nevodná kvapalina), v ktorom obsah vody je presne obmedzený a riadený, a s hlinitokremičitanmi, ktoré musia byť čiastočne dehydratované.Vynález poskytuje časticovú detergentnú, bieliacu alebo čistiacu zmes, ktorá obsahuje bieliacu zložku citlivú na vlhkosť a kryštalický hlinitokremičitan, ktorý má vymeniteľné katíóny, kde vymeniteľné katióny hlinitokremičitanu zahrnujú amóniové, lítiovć alebo vodíkové ióny alebo ich kombinácie.Špecifickejšie vynález poskytuje časticovú bieliacu detergentnú zmes obsahujúcu organickú detergentnú povrchovo aktívnu látku, bieliacu zložku citlivú na vlhkosť a kryštalický hlinitokremičitan, kde hlinitokremičitan je taký,ako je definovaný v predchádzajúcom odstavci.Vynález ďalej poskytuje použitie hlinitokremičitanu, ako je definovaný, na zlepšenie stability bieliacej zložky citlivej na vlhkosť v časticovej detergentnej, bieliacej alebo čistiacej zmesi.Vynález ďalej poskytuje ako nový materiál zeolitP s pomerom kremíka ku hliníku nepresahujúcim 1,33, výhodne nepresahujúcim 1,15 a výhodnejšie nepresahujúcim 1,07, ktorý má vymeniteľné katióny, kde vymeniteľné katióny zahrnujú amóniovć, litiovć alebo vodikové ióny alebo ich kombinácie.Zmes podľa vynálezu má dve podstatné zložky hlinitokremičitan a bieliacu zložku citlivú na vlhkosť.Zmesi podľa vynálezu vyžadujú ako podstatnú zložku kryštalický hlinitokremičitan (zeolit), v ktorom vymeniteľnć katióny pozostávajú aspoň čiastočne z katiónov zahrnujúcich amóniové, lltiové alebo vodíkové ióny alebo ich kombinácie. Takýto zeolit môže byť ľahko pripravený iónovou výmenou sodnćho zeolitu, a pre pohodlie bude označovaný ako iónovo vymenený zeolit, hoci v princípe by mal vynález tiež zahmovať použitie priamo syntetizovaných nie úplne sodíkových zeolitov nepripravených iónovou výmenou v rozsahu, v ktorom takéto materiály môžu byť pripravené. Zeolity schopné iónovej výmeny sú predstavované nasledujúcim všeobecným vzorcomkde M je monovalentný katión. Pomer kremika ku hliníku(yx) sa môže meniť, rovnako ako aj množstvo hydratačnej vody.Zeolit s čiastočne vymenenými katiónmi môže byť predstavovaný akokde M 1 a M 2 sú dva rôzne vymeniteľné monovalentné katíóny.Percentuálny (molový) rozsah výmeny uvádzaný ďalej môže byť teda definovaný pre katión M l akoHodnoty x a x môžu byť určené konvenčnými analytickými metódami, napríklad atómovou absorpčnou spektroskopiou.Výhodnými katiónmi M pre zeolity použité v tomto vynáleze sú amónny, lítny a vodíkový katión. Výhodné sú zeolity vo vodíkovej a amónnej forme a zeolity vo vodíkovej forme sú zvlášť výhodné. Zistilo sa, že draselné ióny odvodené zo silnej zásady majú opačný účinok, draselné zeolity dávajú horšiu stabilitu zložiek citlivých na vlhkosť než zodpovedajúce sodné zeolity.Ak M je vodíkový ión, hodnota x je najlepšie definovaná rozdielom medzi obsahom hliníka (x) a obsahom druhého katiónu (M 3).Zeolit môže byť v akejkoľvek lcryštalickej forme vhodnej na použitie v detergentoch. Ako bolo skôr naznačené,zeolit A je nąipopulámejší detergentný zeolit. V tejto oblasti je tiež opísané možné použitie zeolitov X, Y a P(B),hoci v praxi tieto nenašli priazeň, pretože ich katiónová výmena vápnikom je buď neadekvátna alebo príliš pomaliZeolit A má výhodu v tom, že má maximum aluminium štruktúru, ktorá obsahuje maximálne možný pomer hliníka ku kremiku (alebo minimálny možný SiAl pomer rovnajúcí sa 1,0) a tak jeho kapacita na zachytenie vápnikových iónov z vodného roztoku je vnútome väčšia ako kapacita zeolitov X, Y a P, ktoré všeobecne obsahujú menší podiel hliníka (alebo Hrajú väčší pomer SiAl).Podľa toho v jednom výhodnom uskutočnení vynálezu čiastočne alebo celkom iónovo vymeneným zeolitom je zeolit A.Altematívne a najvýhodnejšie čiastočne alebo celkom iónovo vymeneným zeolitom môže byť zeolit MAP, ako je opísaný a nárokovaný v EP 384 070 B (Unilever). To je maximum aluminium zeolit P, teda zeolit P s pomerom SiAl nie väčším ako 1,33, výhodne nie väčším ako 1,15 a výhodnejšie nie väčším ako 1,07. Zeolit MAP má rôzne výhody pred zeolitom A, z ktorých jednouje, že aj v sodnej forme zlepšuje stabilitu peroxouhličitanu sodnćho a stabilitu rôznych iných bieliacich zložiek, ako je diskutované skôr.Zeolity s vymenenými iónmi sú opísané v literatúre,napríklad D.W. Breckoma EM. Flanaganom, Molecular Sieves, Soc. Chem. Ind. (Londýn), 1968, strany 47 až 61 dokument US 4 346 067 (Exxon Corporation) opisuje amóniom vymenené zeolity a EP 223 396 A (Mobil Oil Corporation) opisuje vodíkom vymenené zeolity, oba sú užitočné ako katalyzátory v reakciách konverzie uhľovodíkov.Ale o zeolite MAP v iónovo vymenenej forme sa predpokladá, že je novým materiálom a je v nárokoch ako časť tohto vynálezu.Zdá sa, že zeolity majú byť vhodne v iónovo vymenenej forme v rozsahu najmenej 5 , výhodne najmenej 10 a výhodnejšie najmenej 20 na to, aby sa plne realizoval zisk zlepšenej stability zložky citlivej na vlhkosť. Väčšie rozsahy iónovej výmeny neposkytujú ďalšie zlepšenie, ale ani tento úžitok opäť neklesáPodľa toho zeolity použité podľa tohto vynálezu majú byť výhodne v iónovo vymenenej forme v rozsahu najmenej 5 , výhodnejšie najmenej 10 a najvýhodnejšie najmenej 20 .Zistilo sa, že zeolit A dáva dobré výsledky vo fonne s rozsahom výmeny 10 až 50 , výhodnejšie vo forme s rozsahom výmeny 20 až 50 , kým pre zeolit MAP sa zistilo,že dáva dobré výsledky, keď je vo forme s rozsahom výmeny 10 až 90 °/u, výhodnejšie vo forme s rozsahom výmeny 20 až 90 , Tu uvedené dolné hranice sú špecificky aplikovateľné pre amóniom vymenené zeolity. Zodpovedajúca hranica pre iné katióny nemusí byť nevyhnutne identická, ale mohla by byť ľahko zistené odborníkom v tejto oblasti pomocou metód opísaných v príkladoch v tomto dokumente.Zeolit s vymenenými iónmi môže byť pohodlne pripravený ponorením zodpovedajúceho sodného zeolitu do vodného roztoku soli požadovaného katiónu, napríklad soli amónej alebo lítnej.Vodíkom vymenené zeolity môžu byť pripravené podobne, ponorením do vodného roztoku silnej kyseliny, napríklad kyseliny chlorovodíkovej.Percento rozsahu výmeny môže byť riadené zmenoukoncentrácie soli alebo kyseliny a mnoĽtva pridaného ze» olitu, ako je opísané podrobnejšie D.W. Breekom a spolv JACS 78, 5963 et seq (1956). ~Zmesi podľa tohto vynálezuDetergentné, bieliace alebo čistiace zmesi podľa tohto vynálezu obsahujú detergentný systém založený na kryštalickom hlinitokremičitane (zeolite), a tiež obsahujú najmenej jednu zložku citlivú na vlhkosť. Kým vynález sa považuje za aplikovateľný na akúkoľvek zložku citlivú na vlhkosť, počiatočná práca sa koneentrovala na bieliace zložky citlivé na vlhkosť.Bieliace zložky citlivé na vlhkosťPríklady bieliacich zložiek citlivých na vlhkosť zahrnujú peroxo bieliace látky, napríklad anorganické alebo organické peroxosoli a peroxokyseliny, aktivátory bieleniaAnorganické peroxosoli zahrnujú peroxoboritany alkalických kovov, peroxouhličitany, peroxofosforečnany, peroxokremičitany a peroxosírany. Anorganické peroxosoli precitlivené na vlhkosť, ku ktorým je tento vynález zvlášť aplikovateľný, zahrnujú monohydrát peroxoboritanu sodného a predovšetkým peroxouhličitan sodný.Anorganické peroxosoli sa môžu výhodne použiť V spojení s prekurzorom bielidla alebo aktivátorom bielenia Prekurzory bielidla môžu byť samotné citlivé na vlhkosť a ich stabilita teda môže byť zlepšená pomocou tohto vynálezu, Tiež môže byt prítomný stabilizátor bielidla (sekvestrant ťažkých kovov). Vhodné stabilizátory bielidla zahrnujú etyléndiamíntetraacetát (EDTA) a polyfosfonáty, ako je napríklad Dequest (obchodná mačka), EDTMP.Výhodnými prekurzonní bielidla sú prekurzory peroxokarbonylových kyselín, konkrétnejšie prekurzory kyseliny peroxooctovcj a prekurzory kyseliny peroxobenzoovej a prekurzory kyseliny peroxouhličitej.Príklady peroxokyselinových prekurzorov bielidla vhodné na použitie v tomto vynáleze zahmujúN,N,N,N- tetraacetyletyléndiamin (TAED) 2-(N,N,N-trimetylamónium)etyl-4-sylfofenyluhličitan-chlorid sodný (SPCC), známy tiež ako cholyl-p-sulfofenyluhličitan (CSPC)Peroxokyseliny, na ktoré je tento vynález aplikovateľný, môžu byť organické alebo anorganickć.Organické peroxokyseliny majú normálne všeobecný vzorecHOOC-C-R-Y, kde R je alkylénová alebo substituovaná alkylénová skupina obsahujúca od l do 20 atómov uhlíka, voliteľne s vnútomou amidovou väzbou alebo fenylénová alebo substituovaná fenylénová skupina a Y je vodík, halogén, alkyl, aryl, imidoaromatická alebo nearomatická skupina, skupina karboxylovej kyseliny alebo peroxokarboxylovej kyseliny,alebo kvartérna amóniová skupina. Typické monoperoxykyseliny použiteľné v zmesiach podľa tohto vynálezu zahmujú napríklad(i) kyselinu peroxobenzoovú a kyseliny peroxobenzoové substituované na kruhu, napriklad kyselinu peroxo-alfanañoovú(iii)kyselinu 6-oktylamino-ó-cxyperoxohexánovú. Typické diperoxokyseliny použiteľné v zmcsiach podľa tohto vynálezu zahmujú napríklad(ix) kyselinuN,N-tereñaloyl-dKó-aminoperoxokaprónovú), známu tiež ako N,N-di(5-perkarboxypentybtereftalamid (TPCAP).Zmesi podľa tohto vynálezu môžu byť napríklad detergentným prídavkom tvoreným úplne alebo prevládajúco hlinitokremičitanom a jednou alebo viacerými na vlhkosť citlivými bieliacimi zložkami.Prídavok tohto typu sa môže použiť v spojení s konvenčnými produktmi za podmienok, ked vysoká tvrdosť vody a/alebo silné zašpinenie vyžadujú zvýšenú detergentnú a/alebo zvýšenú bieliacu kapacitu.Takýto prídavok môže tiež tvoriť časť Stavebnicového systému, napríklad ako je opísané V EP 419 036 A (Unilever), kde môže byť použitý spolu s nedostatočne detergentným a/alebo nebieliacim hlavným pracim práškom.Zmesi podľa tohto vynálezu môžu byť altematívne časticové detergentne zmesi, ktoré môžu vhodne obsahovať nasledujúce zložky a) jednu alebo viaceré organické povrchovo aktívne látky,b) detergentný systém zahmujúci kryštalický hlinitokremičitan, ako je definovaný,c) jednu alebo viac zložiek citlivých na vlhkosť,d) voliteľné iné detergentne zložky.Detergenté zmesi podľa tohto vynálezu obsahujúce na vlhkosť citlivé bieliace zložky môžu vhodne obsahovať nasledujúce zložkya) jednu alebo viaceré organické povrchovo aktívne látky,b) detergentný systém zahrnujúci kryštalický hlinitokrcmičitan, ako je definovaný, c) bielíaci systém zahmujúci jednu alebo viac zložiek citlivých na vlhkosť, d) voliteľné ine detergentné zložky.Výhodné detergentne zmesi podľa tohto vynálezu môžu obsahovať nasledujúce zložky v nasledujúcich množstvách a) od 2 do 60 hmotnostných jednej alebo viacerých organických povrchovo aktívnych látok, b) od 10 do 80 hmotnostných detergentných zložiek,zahmujúcích zeolit v čiastočne alebo úplne iónovo vymenenej forme, c) od 5 do 40 hmotnostných bieliaceho systému zahmujúceho bielaciu zloüu citlivú na vlhkosť, a(d) voliteľne iné detergentne zložky do 100 hmotnostných.Bieliaca zložka citlivá na vlhkosť môžu byť, ako je skôr naznačené, peroxosoľ, prekurzor bielidla, peroxokyselina alebo katalyzátor bielenia konkrétnejšie peroxouhličitan, peroxokyselina alebo katalyzátor bielenia, ako je definované.Detergentné zmesi podľa tohto vynalezu, budú tiež obsahovať ako podstatné ingredienty jednu alebo viac detergentne aktívnych látok (povrchovo aktívnych látok), ktoré môžu byť vybrané z mydlových a nemydlových aniónových, katiónových, neiónových, amfotémych a zwiteriónových detergentne aktívnych látok a ich zmesi.Je dostupných veľa detergentne aktívnych látok a sú plne opisané v literatúre, napríklad v Surface Active Agents and Detergents, Volumes l and II, od Schwartza,Penyho a Bercha.Výhodné detergentne aktívne látky, ktoré môžu byť použité, sú mydla a syntetické nemydlové aniónové a neíónové látky.Aniónové povrchovo aktívne látky sú dobre známe odbomíkom v danej oblasti. Príklady zahmujú alkylbenzénsulfonany, zvlášť sodné lineáme alkylbenzénsulfonany,ktoré majú alkylový reťazec dĺžky Crcu primárne a sekundárne alkylsulfáty, zvlášť sodné sulfaty primámych Cn-Cl alkoholov alkylétersulfáty oleñnsulfonany alkylxylénsulfonany dialkylsulfojantarany a estery sulfonanov mastných kyselín. Všeobecne sú výhodné sodné soli.Neiónové povrchovo aktívne látky, ktoré môžu byť použité, zahmujú etoxyláty primárnych a sekundámych alkoholov, zvlášť Cg-Cgo primárne a sekundárne alifatícké alko SK 281006 B 6holy etoxylovane V priemere s l až 20 molmi etylénoxidu na mol alkoholu, výhodnejšie primárne a sekundárne Cç-Cls alkoholy etoxylovanć v priemere s l až 10 molmi etylénoxidu na mol alkoholu.Zaujímavé sú tiež neetoxylované neiónové povrchovo aktívne latky, napríklad alkylpolyglykozidy O-alkanoyl glukozidy, ako sú opisané v EP 423 968 A (Unilever) a polyhydroxyamidy.Výber detergentne aktívnej látky (povrchovo aktívnej látky) a použité množstvo bude závisieť od uvažovaného použitia detergenmej zmesi môžu sa zvoliť rôzne systémy povrchovo aktívnych látok, ako je dobre známe skúseným tvorcom detergentov pre produkty na ručné pranie a pre produkty na pranie v rôznych typoch práčok.Celkové množstvo prítomnej povrchovo aktívnej látky bude tiež zavisieť od zamýšľaného konečného použitia, ale všeobecne bude v rozsahu od 2 do 60 hmotnostných, výhodne od 5 do 40 hmotnostných.Detergentné zmesi vhodné na použitie vo väčšine automatických práčok na tkaniny všeobecne obsahujú aniónové nemydlové povrchovo aktívne látky alebo neiónové povrchovo aktívne látky, alebo kombinácie týchto dvoch v nejakom pomere, voliteľne spolu s mydlom.Detergentné zmesi podľa vynálezu tiež obsahujú jednu alebo viac detergenlných zložiek. Celkové množstvo detergentnej zložky v zmesiach bude vhodne v rozsahu od 10 do 80 hmotnostných.Detergentný systém zmesi podľa vynálezu je založený na zeolite, voliteľne v spojeni sjednou alebo viacerými dodatočnými detergcntnými zložkami.Množstvo prítomného zeolitu môže byť vhodne v rozsahu od 5 do 60 hmotnostných, výhodnejšie od l 5 do 40 hmotnostných, počitané na bezvodom základe (ekvivalentne od 6 do 75 hmotnostných, výhodne od 19 do 50 hmotnostných, počítané na hydratovanom základe).Zeolit sa môže, akje to požadované, použiť v spojení s inými anorganickými alebo organickými detergentnými zložkami.Anorganické detergenmé zložky, ktoré môžu byť prítomné, zahmujú uhličitan sodný, ak je to požadované so zárodočnými kryštálmi uhličitanu vápenatého, ako je opísané v dokumente GB 1437 950 (Unilever). organické detergentné zložky, ktoré môžu byť ďalej prítomné, zahmujú polykarboxylátové polyméry, ako napriklad polyakryláty a akrylát/maleinátové kopolyméry, a akrylové fosfináty monoméme polykarboxyláty ako napríklad citraty, glukonáty, oxydijantarany, glycerol mono-, di- a trijantarany,karboxymetyloxyjantarany, karboxymetyloxymalonáty, dipikolináty, hydroxyctyliminodiacetáty, alkyl- a alkenylmalonáty ajantarany, a soli sulfónovaných mastných kyselín. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci.Výhodné doplnkové detergentné zložky na použitie v spojení so zeolitom zahmujú soli kyseliny citrónovej, výhodnejšie citran sodný, vhodne použité v množstve od 3 do 20 hmotnostných, výhodnejšie od 5 do l 5 hmotnostných. Táto kombinácia zeolitu MAP s citrátom ako systému detergentných zložiek je opísaná a v nárokoch v EP 448 297 A (Unilever).Výhodné sú tiež polykarboxylátové polymćry, výhodnejšie akrylové/maleínové kopolyméry, vhodne použité v množstve od 0,5 do 15 hmotnostných, zvlášť od 1 do 10 hmotnostných detergentnej zmesi tato kombinácia zeolitu MAP s polymćmymi detergentnými zložkami je opísaná a v nárokoch v EP 502 675 A (Unilever).Ako bolo skôr naznaöené, detergentné zmesi podľa vynáíezu môžu obsahovať bieliaci systém, ktorý obsahuje najmenej jednu zložku citlivú na Vlhkosť. Bieliaci systém môže všeobecne obsahovať peroxo bieliace látky, napríklad anorganickć alebo organické peroxosoli, voliteľne v spojení s aktivátorom bielenia (prekuizor bielidla) na zlepšenie bieliaceho pôsobenia pri nízkych teplotách prania alebo anorganické alebo organické peroxokyseliny. Môže byt tiež prítomný stabilizátor bielidla (sekvestrant ťažkých kovov). Podľa výhodného uskutočnenia vynalezu môže byť tiež prítomný katalyzátor bielenia, akoje definovaný skôr.Výhodné anorganické peroxosoli sú monohydrát peroxoboritanu sodného a peroxouhličítan sodný. Ako je naznačené, peroxouhličitan sodný je zvlášť citlivý na vlhkosť a tento vynález je zvlášť preň výhodný.V detergentných zmesiach podľa tohto vynálezu môžu byť peroxouhličitan sodný alebo iné peroxosoli vhodne prítomné v množstve od 5 do 30 hmotnosmých, výhodne od 10 do 25 hmotnostných, počítané na celkovú zmes.Prekurzory bielidla sú vhodne použité v množstvách od l do 8 hmotnostných, výhodne od 2 do 5 hmotnostných.organické alebo anorganícké peroxokyseliny sú normálne použite v množstve v rozsahu od 2 do 10 hmotnostných, výhodne od 4 do 8 hmotnosmých.Množstvo bieliaceho katalyzátora, ktorý je opísaný,prítomného v detergentných zmesiach podľa tohto vynálezu, je vhodne od 0,02 do 0,08 hmotnostného.Iné zložky Iné materiály, ktoré môžu byť prítomné v detergentných zmesiach podľa vynálezu zahmujú kremičitan sodnýantiredepozičné reagenty, ako napríklad celulózové poly-vméry íluorescenčné látky anorganické soli ako napriklad. síran sodný podľa potreby reagenty na obmedzenie penivosti alebo zosilnenie peny pigmenty a parfumy. Tento zoznam nie je vyčerpávajůci. ~Časticové detergentné zmesi podľa tohto vynálezu môžu byť pripravené akoukoľvek vhodnou metódou.Jedna vhodná metóda zahmuje striekanie-sušenie kaše kompatibilných tepelne necitlivých zložiek zahmujúc zeolit, akékoľvek ostamé detergentné zložky a najmenej časť z detergentne aktívnych látok a potom nastriekanie alebo post-dávkovanie tých zložiek, ktoré sú nevhodné na spracovanie cez kašu, zahrnujúc peroxouhličitan sodný a akékoľvek iné bieliace zložky. Odborník na detergentné prípravky nebude mať ťažkosti v rozhodovaní, ktoré zložky majú byť začlenené do kaše a ktoré začlenené byť nemajú.Zmesi podľa tohto vynálezu môžu byť tiež pripravené celkom nevežovými spôsobmi, napriklad suchým zmiešavaním a granulovaním, alebo takzvaným procesom partpart (časť-časť) zahmujúcim kombináciu vežových a nevežových krokov spracovania.Výhody z tohto vynalezu sú pozorované pri práškoch s vysokou sypnou hustotou, napríklad 700 g/l alebo viac. Takéto prášky môžu byť pripravené bud postvežovým zhustením striekaných-sušených práškov, alebo celkom nevežovými metódami, ako napríklad suchým zmiešavaním a granuláciou v oboch prípadoch môže byť výhodne použitý vysokorýchlostný mixér/granulátor, Procesy používajúce vysokorýchlostné mixéry/granulátory sú opisané napríklad v EP 340 013 A,EP 367 339 A, EP 390 251 A a EP 420 3 l 7 A (Unilever).

MPK / Značky

MPK: C11D 3/12, C11D 3/39

Značky: detergentná, časticová, bieliaca, čistiaca

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-281006-casticova-detergentna-bieliaca-alebo-cistiaca-zmes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Časticová detergentná, bieliaca alebo čistiaca zmes</a>

Podobne patenty