Nádoba prijímajúca a deliaca tekutinu, prednostne krvnú plazmu, na jej zložky

Číslo patentu: 279337

Dátum: 07.10.1998

Autor: Holm Niels Erik

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nádoba pozostáva z dvoch tesným spôsobom spojených sekcií (1 a 2). Spodná sekcia (2) nádoby a priliehajúci diel vrchnej sekcie (1) nádoby sú zhotovené z pevného materiálu a obidve sekcie (1, 2) sú vzájomne zoskrutkované. Každá z obidvoch sekcií (1, 2) nádoby obsahuje svoju komoru (29 a 30) na príslušnú zložku tekutiny a tieto komory (29, 30) sú vzájomne prepojené spojovacím kanálikom (31), tvoreným vzájomne spojenými dielmi (9, 10) obidvoch sekcií. Na každom konci spojovacieho kanálika (31) je vytvorené sedlo (21, 27) ventilov (22, 16), tesne uzatvárajúce komory (29, 30), keď sú sekcie (1, 2) nádoby v oddelenom stave. Ventily (22, 16) obsahujú vzájomne sa o seba opierajúce výstupky (23, 19), ktoré zaisťujú, že vzdialenosť medzi ventilmi (22, 16) prevyšuje vzdialenosť medzi zodpovedajúcimi ventilovými sedlami (27, 21), pokiaľ sekcie (1, 2) nádoby sú v spojenom stave, ale je menšia ako vzdialenosť medzi zodpovedajúcimi ventilovými sedlami (27, 21) v polohe počas vzájomného odďaľovania sekcií (1, 2) nádoby pred ich úplným oddelením. Nádoba je vybavená zadržiavacími prostriedkami, ktoré zabezpečujú, že ventily (22, 19) nezapadnú do sediel (21, 27) ventilov, keď sú sekcie (1, 2) nádoby v spojenom stave.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nádoby prijímajúcej a deliacej tekutinu, prednostne krvnú plazmu, na jej zložky, pričom uvedená nádoba pozostáva z dvoch tesným spôsobom spojených sekcií.Zo stavu techniky, napríklad z patentového spisu US 4 714 457 je známe, že frakciu plazmy v krvi je možné použiť na pripravu tzv. tkanivového lepidla. Podľa uvedenej publikácie sú koagulačnć faktory, ako napr. ñbrinogén,fibronektín, faktor VIII a faktor XIII, vyzrážane z frakcie plazmy. Tieto koagulačne faktory sú vyzrážané napríklad pri hlbokom zrnrazení alebo prostredníctvom činidiel podporujúcich zrážanie, ako je napríklad etanol. Vyzrážaná zrazenina obsahuje hlavne fibrinogén a používa sa ako tkanivové lepidlo, napríklad V spojení s operačnými ranami,pridavkom vhodného enzýmu, ako je trombín. Rovnako ako v prirode, ñbrinogén a trombín vytvorí spoločne fibrín,čo je nerozpustná sieť vláknitého materiálu, vytvárajúca istý druh tkanivového lepidla, vzájomne spojujúceho povrchy rán počas hojivového procesu. Ukázalo sa, že v dôsledku tohto javu, koncentrát koagulačných faktorov, obsahujúci hlavne ñbrinogén, má priaznivý vplyv na pooperačný hojivý proces. Koncentrát koagulačných faktorov je ďalej z dôvodu stručnosti označovaný ako ñbrinogén,pretože uvedený ñbrinogénje jeho hlavná zložka.V súčasnosti sa používa niekoľko spôsobov delenia plazmy od krvi. Deliaci proces sa môže vykonávať pomocou filtrov alebo odstreďovacích spôsobov, alebo pomocou kombinácie obidvoch techník. Tieto metódy sa obyčajne nazývajú plazmaforćza. Boli vyvinuté, lebo často postačí poskytnúť pacientom transfúziu plazmy a tým nie je nutný odber pomaly sa regenerujúcich krviniek od darcu.Predtým bolo vyzrážanie ñbrinogénu z plazmy vykonávané v uzavretých vakových systémoch. Zráünie do týchto vakov (krvných vakov) si vynútilo výrobu špeciálnych prostriedkov, zaisťujúcich vaky vo vani odstredivky,v ktorej sa vykonáva odstreďovanie. Okrem toho je ťažko spoľahlivo oddeliť fibrinogén od plazmy. Poddajnosť krvných vakov má často za následok viskózne uvoľnenie fibrinogénu od vaku a jeho zmiešanie s plazmou vo vaku, čím sa jeho koncentrácia podstatne zníži. Vzhľadom na tento problém sa tieto metódy dnes bežne nepoužívajú.Nádoba podľa predloženého vynálezu sa vyznačuje tým, že aspoň jedna sekcia nádoby a priliehajúca časť druhej sekcie nádoby sú zhotovené z v podstate tuhého materiálu, že obidve sekcie nádoby môžu byť oddelené, pričom obidve sekcie zostávajú navzájom spojené a utesnené počas oddeľovacieho pohybu, ked sa obidve sekcie od seba odďaľujú, každá sekcia nádoby obsahuje svoju komoru na príjem príslušnej zložky tekutiny, komory sú vzájomne prepojené spojovacím kanálikom , tvoreným vzájomne dosadajúcími časťami obidvoch sekcií nádoby, na každom z obidvoch spojovacieho kanálíka je vytvorené ventilove sedlo na tesnć uzavretie komôr, ked sú sekcie nádoby od seba oddelené, pričom ventily sú vybavené vzájomne do sadajúcimi výstupkarni, ktore zaisťujú, že vzdialenosť medzi ventilmi prevyšuje vzdialenosť medzi zodpovedajúcimi sedlami ventilov, pokiaľ sú sekcie nádoby v spojenom stave, ale je menšia, ako vzdialenosť medzi zodpovedajúcimi sedlami ventilov, pokiaľ sú v polohe, ktorá nastane počas rozdeľovania sekcií nádoby, a nádoba je vybavená zadržovacími prostriedkami, ktoré zabezpečujú, že ventily nezapadnú do ventilových sediel, ked sú sekcie nádoby v spojenom stave.Výsledná nádoba je dobre uspôsobená na použitie pri nážaní fibrinogénu z plazmy. Táto nádoba navyše umožňuje sterilné uchovanie obidvoch separovaných frakcií v príslušných oddelených sekciách nádoby. Fibrinogén takto môže byť oddelene uchovaný v chladničke, kým bezprostredne pred použitím nie je ohriaty do kvapalného stavu a prevedený do injekčnej striekačky, aby mohol byť použitý ako tkanivové lepidlo. Vhodnosť nádoby sčasti vyplýva zo skutočnosti, že jedna sekcia nádoby je zhotovená z tuhého materiálu, a tak fibrinogén môže byť vyzrážaný na tuhom dne, a sčasti vyplýva zo skutočnosti, že sekcie nádoby môžu byť oddelené, uzatvárajú sa automaticky počas oddeľ vania, čím plazma a ñbrinogén ľahko zaujmú miesto vo svojich príslušných sekciách nádoby. Keďže vzdialenosť medzi ventilmi je menšia ako je vzdialenosť medzi ventilovými sedlami, pokiaľ sú v polohe, ktorá nastane pri oddeľovaní sekcii nádoby, skôr ako sú sekcie nádoby úplne od seba oddelené počas poslednej fázy oddeľovacieho pohybu, ventily uzatvoria otvory obidvoch sekcií nádoby. Týmto spôsobom môže byť dosiahnuté tesné uzatvorenie sekcií nádoby automaticky, vylučujúce možnosť nesprávnej manípulácie s nádobou.Podľa vynálezu môžu výstupky ventilov obsahovať spolupracujúce uvolniteľné zaskakovacie prostriedky, ktoré zabezpečujú, že ventily zostávajú vzájomne spojené, keď sú sekcie nádoby v spojenom stave. Dopredu určený odpor proti vzájomnému oddeleniu ventilov počas oddeľovania sekcií nádoby zaisťuje, že ventily sú prinútené, aby zapadli do príslušných sediel ventilov pôsobením dopredu určenej sily, pričom uvedené ventily môžu pri zapadnutí do ventilových sediel prekonať trecí odpor, ktorým sú potom pridržiavané vo ventilových sedlách. Okrem toho jeden z ventilov môže byť udržovaný v odstupe od príslušného ventilového sedla pomocou iného ventilu a s nim spojených pridržiavacích prostriedkov.Pridržiavacie prostriedky podľa vynálezu môžu mať výhodne zadržiavaci výstupok, umiestnený aspoň na jednom z ventilov, uvedený zadržiavaci výstupok z neho vystupuje smerom od iného ventilu a je v trecom zábere s priliehajúcou časťou zodpovedajúcej sekcie nádoby.Ventily môžu byť podľa vynálezu spojené s príslušnou predpruženou pmžinou, ktorá je prispôsobená, aby tlačila uvedené ventily do ventilových sediel počas oddeľovania sekcii nádoby. Týmto spôsobom je zaistená pridavná tlaková sila, pritlačujúca ventily do ventilových sediel počas a po skončení oddeľovacieho procesu.Podľa tohto vynálezu môže mať zadržiavaci výstupok na aspoň jednom z ventilov výhodne vybratie, zaberajúce s trením s výstupkorn na stene zodpovedajúcej sekcii nádoby naproti ventilového sedla.Ďalej sekcie nádoby podľa vynálezu môžu byť navzájom spojené pomocou do seba zaberajúcich závitov, čím spojenie a oddelenie sekcií nádoby môže byť uskutočnené obzvlášť jednoduchým spôsobom.Ďalej môžu byť podľa vynálezu výhodne použité prostriedky, privádzajúce tekutinu do nádoby za sterilných podmienok a odvádzajúce zložky tekutiny tiež za sterilných podmienok z aspoň jednej oddelenej sekcie nádoby cez jej stenu. Z toho plynie, že je možné odstrániť hlavne frbrinogén z danej sekcie nádoby bez otvorenia ventilu.Konečne môže byť podľa vynálezu v jednom z proti sebe umiestnených výstupkov ventilov umiestnené vybratie, do ktorého teleskopicky zasahuje zvyšujúci výstupok a zaskakovaci prostriedok, tvorený obvodovým rebrom, umiestneným na jednom výstupku a zapadajúcim do obvodovej drážky na druhom výstupku obzvlášť jednoduchým spôsobom s tým výsledkom, že sa ventily vzájomne pridržiavajú.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresu,kde na obr. 1 je bokorys s člastočným rezom nádobou podľa vynálezu, obr.2 znázorňuje vo väčšom merítku spodný diel nádoby z obr. 1, obr.3 zodpovedá obr.2, ale v polohe počas oddeľovania obidvoch sekcií nádoby, obr.4 zodpovedá obr.2, ale znázorňuje obidve úplne oddelené sekcie nádoby, obi-.S je schematicky rez iným uskutočnením nádoby podľa vynálezu.Nádoba z obr. 1 až 4 pozostáva z dvoch sekcií nádoby,označených všeobecnými vzťahovými značkami 1 a 2. Vrchná sekcia 1 nádoby obsahuje bežný krvný vak 3 bez dna, pozri obr. 1, privarený na spodný otvorený koniec 4 medzi rotačne symetrické vyústeníe 5, podopierajúce vnútomú stranu krvného vaku 3 a rúrkový diel 6 v tvare objímky, podopierajúci vonkajšiu stranu krvného vaku 3. Vyústenie 5 prechádza kužeľovou časťou 7 do rúrkovej časti 8, vybavenej vonkajším závitom 9.Spodná sekcia 2 nádoby je naskrutkovaná na závite 9 vyústenia 5, pozri výkres. Celá spodná sekcia 2 nádoby má rotačne symetrický tvar a obsahuje rúrkovú časť 10, vybavenú vnútomým závitom 11. Vnútorný závit 11 zaberá so závitom 9 na vrchnej sekcii 1 nádoby. Růrková časť 10 prechádza kužeľovou časťou 12 do valcovej časti 13. Voľný koniec valcovej časti 13 je uzavretý pomocou dna 14. Dno 14 je tvorené kotúčom s obvodou obrobou 15 , na ktoré dosadá vnútomá strana valcovej časti 13. Dno 14 ďalej obsahuje stredový rotačne symetrický výstupok 15, vyčnievajúci do vnútra spodnej sekcie 2 nádoby. Prvý ventil 16 je na výstupku 15 pridržovaný pomocou trenia, uvedený prvý ventil 16 má tiež rotačne symetrický tvar.Prvý ventil 16 obsahuje rúrkovú časť 17, do ktorej zapadá výstupok 15 dna 14. Rúrková časť 17 prechádza do kužeľovej časti 18, ktorá opäť prechádza do pomeme užšej valcovej časti 19. Valcová časť 19 tvorí výstupok prvého ventilu 16. Výstupok 19 je užší ako valcová časť 17, zaberajúca s výstupkom 15 dna 14. Prvý ventil 16 je pozdĺž prechodovej plochy medzi širokou valcovou časťou 17 a kužeľovou časťou 18 uspôsobený tak, aby tesnil s prilahlou vnútomou stranou závitovej rúrkovej časti 10 spodnej sekcie 2 nádoby. Plocha vnútomej strany rúrkovej časti 10 teda tvorí ventilové sedlo 21 na prvý ventil 16. Ventilovésedlo 21 a prvý ventil 16 sú okrem toho vytvorené tak, aby boli v trecom zábere.Druhý ventil 22 sa teleskopicky nasúva na úzky výstupok 19 prvého ventilu 16. Teda druhý ventil 22 je vybavený valcovým výstupkom 23, obklopujúcim výstupok 19 na prvom ventile 16. Vnútri je valcový výstupok 23 vybavený priečnou stenou 24. Podobne ako prvý ventil 16 aj druhý ventil 22 má kužeľovú časť 25, smerujúcou smerom od výstupku 23 na jeho konci, najvzdialenejšom od prvého ventilu 16, a končiacu na valcovej časti 26. Prechodová plocha medzi kužeľovou časťou 25 a valcovou časťou 26 je uspôsobená, aby tesnila s vnútomou stranou vyústenia 5 vrchnej sekcie 1 nádoby na vnútomej strane závitovej rúrkovej časti 8 vyústenía 5. Uvedená časť vyústenia 5 teda tvorí ventilové sedlo 27 na druhý ventil 22. Ventilově sedlo 27 a ventil 22 sú uspôsobené tak, aby boli vzájomne v trecom zábere.Koniec druhého ventilu 22, obrátený k vnútrajšku krvného vaku 3, je uzavretý prilepeným kónickým viečkom 28.Ako je znázomené na výkrese, teleskopicky spolupracujúce výstupky 19 a 23 ventilov 16 a 22 majú takú dĺžku,že oba ventily 16 a 22 v polohe, znázomenej na obr. l a 2,sú držané vnútri svojich príslušných sekcií 1 a 2 v odstupe od príslušných sediel ventilov 21 a 27 a sú podopretć výstupkom 15 v spodnej sekcii 2 nádoby. Z toho plynie otvorené prepojenie medzi vnútrajškami obidvoch sekcií 1 a 2 nádoby. Takto existuje otvorené spojenie medzi komorou 29 vnútri vrchnej sekcie 1 nádoby a komorou 30 vnútri spodnej sekcie 2 nádoby prostredníctvom spojovacieho kanálika 31. Spojovací kanálik 31 je vymedzený rúrkovýrni časťami 8 a 10 obidvoch sekcií 1 a 2 nádoby.Ako je jasne znázomené na obr. 4, výstupok 19 na prvom ventíle 16 je vybavené obvodovým rebrom 32. S tým V zhode výstupok 23 na druhom ventile 22 je na vnútomej strane vybavený obvodovou drážkou 33. Obvodová rebro 32 a obvodová drážka 33 do seba zapadajú takým spôsobom, že druhý ventil 22 zostane umiestnený na prvom ventile 16 v polohe, znázomenej na obr. 1 a môže sa uvoľniť iba pôsobením dopredu danej sily v axiálnom smere. Vzdialenosť medzi obidvomi ventilmi 16 a 22, keď rebro 32 a drážka 33 do seba zapadajú, má takú veľkosť (pozri obr. 3), že ventily 16 a 22 zapadnú do svojich príslušných ventilových sediel 21 a 27, ked sú obidve sekcie 1 a 2 nádoby čiastočne od seba odskrutkované, ale sú stále ešte navzájom spojené závitrni 9 a 11, Ako je znázomené na obr. 3, prvý ventil 16 čiastočne odsadá od výstupku 15 dna 14 spodnej sekcie 2 nádoby v polohe, v ktorej ventily 16 a 22 plne dosadlí do ventilových sediel 21 a 27. Zakliesnutie ventilov 16 a 22 prostredníctvom obvodového rebra 32 a obvodovej drážky 22 má ten účinok, že ventily 16 a 22 zostávajú navzájom spojené, ked sú ťahané do polohy pri svojich príslušných ventilových sedlách 21 a 27.Ďalšie vzájomne odskrutkovanie obidvoch sekcií 1 a 2 nádoby má za následok, že obidva ventily 16 a 22 sú vytiahnuté zo svojho zakliesnutia (pozri obr.4) a ďalej zostávajú v tesniacom zábere so svojimi ventilovými sedlamí 21 a 27 .Ako je znázornená na výkrese, prvá sekcia 1 nádoby obsahuje hadičku 34, privádzajúcu plazmu do vrchnej sekcie 1 nádoby. Vrchná sekcia 1 nádoby je ďalej vybavená hadičkou 35, ktorá umožňuje za sterilných podmienok cez bežný filter prívod pre činidlá, ako je alkohol, napr. etanol, SK 279337 B 6na urýchlenie zrážania koncentrátu koagulačných faktorov V nádobe.V kužeľovej časti 12 na spodnej sekcii 2 nádoby je ďalej pryžová membrána 37, ktorá umožňuje vysatie koncentrátu zo spodnej sekcie nádoby pomocou injekčnej striekačky.Okrem toho, že pomáha upevniť krvný vak 3 na vyústenie 5 vrchnej sekcie 1 nádoby, vonkajší nirkový diel 6 tiež dodáva nádobe pekný vzhľad, uvedený vonkajší rúrkový diel 6 dosadá na širokú valcovú časť 13 na druhej sekcii 2 nádoby, keď sú obidve sekcie l a 2 nádoby navzájom tesne zoskrutkované.Pri použití nádoby podľa tohto vynálezu nádoba sa naplní plazmou hadičkou 14. Po pridaní vhodných činidiel,urýchľujúcich zrážanie koagulačných faktorov, iniciuje sa zrážací proces bežne známym spôsobom, napr. hlbokým zrnrazením. Potom sa nádoba podrobí odstredeniu tak, aby sa veľmi viskózny koncentrát dostal do druhej komory 30 vnútri spodnej sekcie 2 nádoby. Ked sa koncentrát zhromaždí V spodnej sekcii 2 nádoby, nádoba sa obráti tak, že vrchná sekcia 1 nádoby s krvným vakom 3 je obrátená dole. Následkom toho krvná plazma tečie do krvného vaku 3,zatiaľ čo koncentrát fibribogěnu alebo koagulačných faktorov zostane v sekcii 2 nádoby, ktorá je teraz hornou sekciou. Potom obidve sekcie nádoby l a 2 sa oddelia odskrutkovaním. Keď obidve sekcie nádoby postupne dosiahnu počas ich oddeľovania polohu, znázomenú na obr. 3, obidva ventily 16 a 22 sú zatiahnuté do tesného záberu s príslušnými sedlami ventilov 21 a 27. Pokračujúce odskrutkovanie počas poslednej fázy oddeľujúceho pohybu obidvoch sekcií 1 a 2 nádoby spôsobia, že obidva ventily 16 a 22 sú vytiahnute zo vzájomného zakliesnutia. Nakoniec obidve sekcie 1 a 2 nádoby dosiahnu úplne oddelený stav, znázomený na obr. 4 a uvedený stav umožní oddelenú manipuláciu so sekciami podľa potreby. Spodná sekcia 2 nádoby, obsahujúca koncentrát, môže byť umiestnená do chladničky až po použití koncentrátu. Ked má byť koncentrát použitý, zahreje sa tak, aby sa stal dostatočne kvapalný, aby mohol byť vysatý cez gumovú membránu 37.Obr. 5 predstavuje schematické znázomenie druhého uskutočnenia vynálezu, pričom diely, zodpovedajúce uskutočneniu z obr. 1 až 4, majú rovnake vzťahové mačky. Nádoba podľa obr. 5 obsahuje tiež dve sekcie 1 a 2. Tieto sekcie 1 a 2 sú vzájomne zoskrutkované pomocou krátkeho závitu. Preto okolo spojovacieho miesta je umiestnená sterilne uzatvárajúca membrána 40. Uvedená membrána je schematicky naznačená. Membrána 40 sa poruší, ked po odskrutkovaní obidvoch sekcií 1 a 2 sú sekcie 1 a 2 od seba odtiahnuté na malú vzdialenosť. Obidve sekcie 1 a 2 nádoby majú ventily 19 a 22, spolupracujúce s príslušnými sedlami ventilov 21 a 27. Obidva ventily 19 a 22 majú výstupky 41 a 42, odvrátené od ich ventilových sediel, zasunuté do príslušných vodiacich rúrok 43 a 44. Pružiny 45 a 46 obklopujú obidva výstupky 41 a 42 a pritláčajú ventily 19 a 22 dopredu smerom k ich ventilovým sedlám 21 a 27. Ventily 19 a 22 sú ďalej vybavené výstupkarni 47 a 48,smerujúcími oproti sebe a v polohe, znázomenej na obr. 5,dosadajúce na seba tak, že udržujú ventily 19 a 22 v kontakte s koncami vodiacich rúrok 43 a 44 v odstupe od ventilových sediel 21 a 27. Oddelenie obidvoch sekcií 1 a 2 nádoby aktivuje pružiny 45 a 46 a tie zatlačia ventily do príslušných ventilových sediel 21 a 27, pričom obidva na seba dosadajúce výstupky 47 a 43 majú takú dĺžku, ževentily 19 a 22 dosadnú do ventilových sediel 21, 27 skôr,ako sa poruší membrána 40.Uskutočnenie nádoby, znázomené na obr. 5, sa používa takým spôsobom, ako už bolo uvedené.Nádoba podľa tohto vynálezu sa ľahko vyrobí z dielov,zhotovených injekčným vstrekovaním a čo sa týka uskutočnenia z obr. 1 až 4, obidva ventily 16 a 22 sú zostavené dohromady skôr, ako je krvný vak 3 prilepený na vyústenie 5. Skôr ako je druhý ventil 22 spojený s prvým ventilom 16, uvedený prvý ventil 16 je nasadený na výstupok 15 dna 14, ktorý je následne prilepený na spodnú sekciu 2 nádoby. Krvný vak 3, ako už bolo uvedené, je upevnený lepenim,ale môže byť tiež upevnený zváraním. Spodná sekcia 5 nádoby a rúrkový diel 6 v tvare objímky sú vyhotovené z tuhého plastu akéhokoľvek vhodného druhu, napr. z polyvinylchloridu.Vynález bol opísaný s odkazom na prednostné vyhotovení. Môže byť však uskutočnených mnoho modifikácií bez toho, aby došlo k odchýleniu sa od rozsahu tohto vynálezu. Nádoba z obr. l až 4 môže mať napríklad iný tvar ako rotačne symetrický. Potrebné utesnenie môže byť zaistené vhodnými tesniacimi prostriedkami. Opisaná nádoba je prednostne určená na použitie, spojené s krvnou plazmou, ale môže byť tiež použitá na ine tekutiny so zložkami v stave, ktorý umožní opísane rozdelenie.1. Nádoba prijímajúca a deliaca kvapalinu, prednostne krvnú plazmu, na jej zloäry, pozostávajúca z dvoch tesným spôsobom spojených sekcií, z ktorých každá obsahuje svoju komoru na kvapalinu a obidve komory sú vzájomne premiestnite 1 ne,vyznačujúca sa tým,že aspoň jedna sekcia (l, 2) nádoby a priliehqúce diely (5,6) druhej sekcie (2, l) nádoby sú vyhotovené z tuhého materiálu, obidve navzájom premiestniteľné sekcie (1, 2) nádoby sú pri premiestňovani spojené, komory (29, 30) sekcií (l, 2) nádoby na príjem príslušnej zložky tekutíny sú vzájomne prepojené spojujúcim kanálikom (31), tvoreným vzájomne spojenými dielmi (9, 10) obidvoch sekcií (1, 2) nádoby, na každom konci spojovacieho kanálika (31) je vytvorené sedlo (21, 27) ventilov (22, 16) na tesné uzavretie komôr (29, 30) v oddelenom stave sekcii (l, 2) nádoby,ventily (22, l 6) obsahujú vzájomne sa o seba opierajúce výstupky (23, 48, 19, 47), ktoré zaisťujú, že vzdialenosť medzi ventilmi (22, l 6) je väčšia ako vzdialenosť medzi zodpovedajúcimi ventilovými sedlami (27, 21) V spojenom stave sekcií (l, 2) nádoby, ale je menšia ako vzdialenosť medzi zodpovedajúcimi, ventilovými sedlami (27, 21) v polohe počas vzájomného oddeľovania sekcií (l, 2) nádoby, pričom nádoba je vybavená zadržiavacími prostriedkami, zabezpečujúcími, že ventily (22,16) nezapadajú do ventilových sediel (27,21) v spojenom stave sekcií (1,2) nádoby.2. Nádoba podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že výstupky (19, 32) ventilov (22, 16) sú vybavené zaskakovacími prostriedkami na vzájomné dočasné spojenie ventilov (16, 22) v spojenom stave sekcií (2,l) nádoby.3. Nádoba podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zadržiavací prostriedok je tvorený zadržiavacím výstupkom (17), umiestneným aspoň na jednom ventile (16), pričom zadržiavací výstupok (17) vy SK 279337 B 6čnieva z prvého ventilu (16) V smere od druhého ventilu(22) aje v trecom zábere s priliehajúcou časťou zodpovedajúcej sekcie (2) nádoby.4. Nádoba podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že ventily (16, 22) sú spojené každý so svojou príslušnou predpruženou pružinou (45,46) na pritlačenie ventilov (16, 22) do tesniaceho záberu s ventilovými sedlami (21, 27) počas oddeľovania sekcií (2,1) nádoby.5. Nádoba podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zadržiavací výstupok (17) na aspoň jednom ventile (16) je vybavený vybratim a je na trecom zábere s výstupkom (15), upraveným na vnútomej stene (14) sekcie (2) nádoby naproti ventilovému sedlu (21).6. Nádoba podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 1 až 6,vyznačujúca sa tým,žesekcie(l, 2) nádoby sú navzájom spojené pomocou závitov (9,11).7. Nádoba podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 1 až 6,vyznačuj úca sa tým,žejevybavenâ prostriedkami na privádzanie tekutiny do nádoby za sterilných podmienok a na odvádzanie zložiek tekutiny tiež za sterilných podmienok z aspoň jednej oddelenej sekcie(1, 2) nádoby cez jej stenu.8. Nádoba podľa jedného z predchádzajúcich nárokov Zaživyznačujúca sa tým,žeproti sebe umiestnené výstupky (19, 23) ventilov (16, 22) sú vybavené V prvom výstupku (23) vybratím, do ktorého je teleskopícky zasunutý druhý výstupok (19) a zaskakovacie prostriedky sú tvorené obvodovým rebrom (32), umiestneným na jednom z výstupkov (19, 23) a zapadajúcim do obvodovej drážky (33) na druhom z výstupkov (19, 23).

MPK / Značky

MPK: A61J 1/05

Značky: prijímajúca, zložky, krvnú, plazmu, deliaca, tekutinu, přednostně, nádoba

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-279337-nadoba-prijimajuca-a-deliaca-tekutinu-prednostne-krvnu-plazmu-na-jej-zlozky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádoba prijímajúca a deliaca tekutinu, prednostne krvnú plazmu, na jej zložky</a>

Podobne patenty