Pojazdné zariadenie na odoberanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Číslo patentu: 278635

Dátum: 10.12.1997

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pojazdné zariadenie (1) sa skladá z koľajového vozňa (2) s podvozkami (8) s kolesami (44) s vencami a z pomocného vozňa (6). Na koľajovom vozni (5) nezávisle pojazdný pomocný vozeň (6) a koľajový vozeň (5) majú každý samostatný trakčný pohon (25, 12) a na pomocnom vozni (6) je na každom konci usporiadaný podvozok (15) a pásový podvozok (16). Aspoň jeden z týchto oboch rôznych, samostatným trakčným pohonom (17, 25) vybavených podvozkov (15, 16) je prostredníctvom pohonu (20) výškovo prestaviteľný vzhľadom na plošinový rám (19). Koľajový vozeň (5) sa skladá z dvoch v pozdĺžnom smere koľaje v určitej vzájomnej vzdialenosti usporiadaných a prostredníctvom spoločného pozdĺžneho nosného rámu (7) navzájom spojených podvozkov (8) s kolesami (44) s vencami, pričom ku každému z nich je v každej koncovej oblasti nosného rámu (7) priradená aspoň jedna dvojica (9) zdvihových stojok (13) a na nosnom ráme (7) je v oblasti týchto štyroch podporných miest, tvorených kolesami (44) s vencami podvozkov (8), prípadne v oblasti týchto štyroch zdvihových stojok (13) upravené po jednom uchopovacom ústrojenstve (10) koľajníc.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pojazdného zariadenia na odoberanie alebo pokladanie, ako aj na prepravu koľajových polí,vytvorených z koľajníc a podvalov, ktoré sa skladá jednak aspoň z jedného koľajového vozňa s podvozkami a s kolesami s vencami, na ktorého nosnom ráme sú upravené uchopovacie ústrojenstva koľajníc na dvíhanie, pripadne pokladanie koľajového poľa a aspoň dvojica naprieč k pozdlžnemu smeru koľaje proti sebe usporiadaných zdvihových stojok, ktore sú prostrednictvom pohonu relatívne k dráhovému telesu výškovo prestaviteľné a na nej uložiteľné, a jednak z pomocnćho vozňa, ktorý je vybavený podvozkami s kolesami a vencami, ktorý je vybavený plošinovým rámom ako ložnou plochou, a ktorý je vytvorený na pokladanie koľajového poľa spolu a nim spojeným koľajovým vozňom.Zo zverejnenej prihlášky Vynálezu SRN č. 1 759 863 je známe pojazdné zariadenie na odoberanie alebo pokladanie, ako aj na prepravu koľajových poli, vytvorených z koľajníc a podvalov. Toto zariadenie pozostáva napríklad z ôsmich nezávislých koľajových vozňov, ktoré sú usporiadané V pozdĺžnom smere koľaje za sebou, a ktoré sú upravené vo vzájomných vzdialenostiach ako aj z koľaj ového pomocnćho vozňa. Každý z týchto koľajových vozňov má len jeden podvozok s kolesami s vencami, na ktorého krátkom, len v priečnom smere koľaje upravenom nosnom, ráme sú upravené uchopovacie zariadenia koľajníc na nadvihovanie, pripadne pokladanie koľajového poľa Okrem toho je každý koľajový vozeň spojený s dvojicou zdvihových stojok, ktoré sú usporiadané priečne k pozdĺžnemu smeru koľaje protiľahlo proti sebe, a ktoré sú prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľné vzhľadom na dráhové teleso, a ktoré sú naň uložiteľné. Pomocné vozne, ktoré sa môžu pohybovať prostredníctvom podvozkov s kolesami s vencami na položenej koľaji,majú ložné plošiny na uloženie koľajového poľa vrátane koľajového vozňa, ktorý je s nim spojený. Na prepravu pokladaného koľajového poľa vojdú jednotlivé koľajove vozne svojimi podvozkami na koľajové pole, odložené na položenej koľaji a privedú sa do približne rovnomemých vzdialenosti. Koľajové pole sa uchopí prostrednictvom uchopovacich ústrojenstiev koľajníc a nadvihne sa spustením dvihových stojok na dráhove teleso. Potom vojdú pomocné vozne pod nadvihnuté koľajové pole a zdvihove stojky sa zasunú pri súčasnom položeni koľajového poľa na ložne plošiny pomocných vozňov. Potom je cele zariadenie spolu s koľajovým poľom prepravené po položených pomocných koľajniciach k prestavbovej medzere,ďalej sa koľajové pole po odstránení pomocných koľajníc a pomocného vozňa spustí. Relatívne nákladné a zdĺhavé nasadenie týchto početných, jednotlivých, od seba navzájom nezávislých koľajových vozňov, ako aj pokladanie pomocných koľajníc, vyžaduje neekonomické a veľké časové náklady a spôsobuje Vzhľadom na nutné početné manipulácie poruchy a nehody, pričom neumožňuje ani presné a stabilné pokladanie, prípadne prepravu.Iné známe pojazdné zariadenie, ktoré je opisané vo zverejnenej prihláške vynálezu Veľkej Británie č. 2 104 133, pozostáva z dvoch výškovo prestaviteľných a po pomocných koľajniciach jazdiacich portálových žeriavov, ktoré sú určené na prepravu k prestavbovej me 10dzere, prípadne od prestavbovej medzery pokiadaného koľajového poľa, a ktoré sú navzájom spojené mostovým nosníkom, upraveným V pozdĺžnom smere koľajnice. Pretože obe pomocné koľajnice, a tým aj oba portálové žeriavy, sú usporiadané v navzájom podstatne väčšej vzdialenosti, než je dlžka jedného podvalu, vytvára sa celkovo veľmi rozmerne a relativne neskladné usporiadanie, ktore nielenže je náročné na montáž a demontáž, ale ktorému každá prekážka v oblasti koľaje bránj v nasadení.Dalšie známe pojazdné zariadenie, opísané vo zverejnenej prihláške vynálezu SRN č. 33 40 739, má na prepravu a pokladanie koľajových poli mostový nosník,ktorý je dlhší ako prepravovane koľajové pole. Tento mostový nosník je na koncoch vybavený tak ako jedným koľajovým podvozkom, aj dvomi na oboch stranách každého koľajového podvozka usporiadanými, výškovo aj bočné prestaviteľnými pásovými podvozkami na voliteľné podopreníe na koľaji alebo na dráhovom telese. Na mostovom nosníku sú upravene Viaceré výškovo prestaviteľné zdvíhacie ústrojenstva, ktoré majú na koncoch zdvíhacie háky. Na pokladanie koľajového poľa sa toto zdvíhacie ústrojenstvo prepravi na vozni s ložnou plošinou až do bezprostrednej blízkosti pred prestavbovú medzeru. Potom prejde mostový nosník prostrednictvom pásových podvozkov cez vozeň s ložnou plošinou a koľajové pole, pričom pásové podvozky idú po oblasti hláv podvalov položenej koľaje. Po zachyteni koľajového poľa zdvihacimi ústrojenstvamí, je koľajové pole nadvihnuté nad ložnú plošinu a prostredníctvom podvozkových pásov presunuté cez prestavbovú medzeru. Tam sa vykoná spustenie koľajového poľa, zatiaľ čo pásove podvozky sa zasunú a koľajove podvozky sa premiestnia do koncovej oblasti položenej koľaje. Takéto zariadenie je vzhľadom na zvlášť dlhý mostový nosník veľmi ťažko ovládateľné a obtiažne sa prepravuje k prestavbovej medzere. Okrem toho sú koncové oblasti položenej koľaje,privrátené k prestavbovej medzere, nežiaducim spôsobom zaťažované jazdou pásových podvozkov v koncových oblastiach podvalov, Ďalšie známe pojazdné zariadenie, opisané v rakúskom patentovom spise č. 362 812, ktoré slúži na odstraňovanie alebo pokladanie, ako aj na prepravu kol jových polí, najmä na prepravu výhybkových koľajových polí, pozostáva z pozdĺžneho mostového podvozkového rámu, ktorý ma na svojich koncoch usporiadané podvozky. Každé koľajové podvozkové usporiadanie pozostáva z výškovo prestaviteľného pasového podvozka, ktorý je výkyvný okolo zvislej osi, a ktorý je určený k jazde v prestavbovej medzere alebo na bokoch koľajového lôžka bez položených koľajníc, ako aj z dvoch koľajových podvozkov, ktoré sú k uvedenému pasovému podvozku priradené v pozdĺžnom smere koľaje. Na podvozkovom ráme medzi oboma podvozkovými komplexmi sú upravené zdvíhacie, pripadne prepravné ústrojenstvá na zachytávanie, prípadne držanie koľajového poľa. Toto konštrukčné veľmi robustne zariadenie umožňuje veľmi stabilný výmenný proces a proces pokladania,pretože pri ňom nie sú potrebné žiadne pomocné koľajnice. Okrem toho je možné prostredníctvom otočného pásového podvozka uchopiť aj koľajove pole, ktoré leží vedľa dráhového telesa. Usporiadanie troch rôznych podvozkov na každom konci dlhého mostového nosnika prináša značne výhody tak pri vjazde, ako aj pri výjazde z prestavbovej medzery. Okrem toho ma také veľké zariadenie pomeme jednoduchú konštrukciu.Konečne je známe, a to napríklad z československého patentového spisu Č. 218 575, pojazdné zariadenie na odber alebo pokladanie koľajových polí, ktoré ma po koľaji pojazdný prepravný vozeň a s ním prostredníctvom bočných prestavných portálových podpier spojený mostový nosník, ktorý je upravený nad vozňom. Tento mostový nosník je možné usadíť prostredníctvom výškovo prestaviteľného podpomého ústrojenstva na štrkové lôžko. Okrem toho prečnieva mostový nosník cez jednu čelnú stranu vozidla a ma priechodnú vodiacu dráhu na pojazdne usporiadanú mačku s prístavnými zdvíhacími a prepravnými ústrojenstvami. Tiež toto celkovo rozsiahlejšie pojazdne zariadenie na prácu s zvlášť objemnýmí a ťažkými výhybkovými koľajovými poľami má sice, a to hlavne V pozdĺžnom smere veľkú konštrukčnú dĺžku, ale tiež nepoužíva žiadne pomocné koľajnice, takže nevzniká príležitosť k vytváraniu labilných pomerov v oblasti prestavbovej medzery alebo pri pokladanom, prípadne výmennom procese.Vynález vychádza zo zverejnenej prihlášky vynálezu SRN č.1759863 a kladie si za úlohu vytvoriť pojazdne zariadenie uvedeného typu, ktoré by umožnilo s vysokým výkonom, v presnej a stabilnej polohe prepravovať aj najťažšie výhybkové koľajove polia bez nutnosti použiť pomocné koľajnice.Vytýčená úloha sa rieši a uvedené nedostatky sa odstraňujú pojazdným zariadením, ktorého podstata podľa vynálezu spočíva v tom, že na koľajovom vozni nezávisle pojazdný pomocný vozeň a koľajový vozeň majú každý samostatný trakčný pohon, a že na pomocnom vozni je na koncoch usporiadaný podvozok s kolesami s vencami a nekoľajový podvozok, pričom aspoň jeden z týchto oboch rôznych, samostatným trakčným pohonom vybavených podvozkov, je prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľný vzhľadom na plošinový rám, a že koľajový vozeň sa skladá aspoň z dvoch v pozdĺžnom smere koľaje v určitej vzájomnej vzdialenosti usporiadaných a prostredníctvom spoločného pozdĺžneho nosného rámu navzájom spojených podvozkov s kolesami s vencami, pričom ku každému podvozku s kolesami s vencami je v koncovej oblasti nosného rámu priradená aspoň jedna dvojica zdvihových stojok, a že na nosnom ráme je v oblasti týchto štyroch podpomých miest, tvorených kolesami s vencami podvozkov, pripadne v oblasti týchto štyroch zdvihových stojok upravene vždy jedno uchopovanie ústrojenstvo koľajnic.Zariadením podľa vynálezu je možné dvíhať a spúšťať aj najťažšie výhybkové koľajové polia pri stabilnej polohe koľajového vozňa rovnomemým spôsobom, ktorý šetrí prostriedky na upevňovanie koľajníc. Tak isto preprava koľajového poľa je vďaka nezávislej pojazdnosti pomocného vozňa tak na položenej koľaji, ako aj v prestavbovej medzere podstatne výkonnejšia. Vysoká stabilita koľajového vozňa je zaistená relatívne veľkou vzájomnou vzdialenosťou oboch dvojíc zdvihových stojok,ktoré sú usporiadané na spoločnom pozdĺžnom nosnom ráme, a ktore zaisťujú štvorbodove uloženie so zvlášť vysokou odolnosťou. Toto tuhé mostove vytvorenie a spoľahlivé štvornásobné uchopenie koľajového poľa prostredníctvom celkom štyroch uchopovacích ústrojenstiev koľajnic, umožňuje prenášať na drahové teleso prakticky bez namáhania v torzii a rovnomeme aj tie najväčšie sily, 10prípadne hmotnosti pôsobiace z koľajového poľa. Prostredníctvom vysunutých zdvihových stojok na dráhová teleso s koľajovým vozňom, ktorý je na nich opretý, je ďalej aj pri veľmi asymetrickom vytvorení výhybkového koľajového poľa a s tým spojených nerovnomeme pôsobiacich síl možné dosiahnuť vysokú odolnosť a pevnosť. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že výškovo prestaviteľné koľąiové, prípadne nekoľajove podvozky umožňujú jazdu pomocného vozňa, ktorý prepravuje koľajové pole vrátane koľajového vozňa, a to tak na položenej koľaji,ako aj v oblasti prestavbovej medzery bez toho, že by bolo treba pornocne vytvárať konštrukciu časovo a pracovne náročných pomocných koľajníc, pričom táto jazda je jednoduchá, kontinuálna a prakticky bezporuchová.Ďalšie výhodne vyhotovenie vynálezu spočíva v tom, že nosný rám a/alebo pomocný vozeň je vytvorený na prepravu rôzne dlhých koľajových polí, pričom dĺžka nosného rámu v pozdĺžnom smere koľaje sa rovná najmenej vzdialenosti piatich normálnych vzdialenosti medzi podvalmi a rovná sa najviac vzdialenosti dvadsiatich piatich normálnych vzdialenosti medzi podvalmi. Táto minimálna, prípadne maximálna dĺžka nosného rámu zaisťuje, že sa dosiahne jednak ešte dostatočne veľká stabilita na prepravu koľajového poľa, ktorá je rovnomemá a spoľahlivá z hľadiska preklopenia vozňa, a jednak sa nevytvorí žiadny zbytočne dlhý, ťažký a obtiažne manipulovateľný koľajový vozeň.Ďalšie výhodné vyhotovenie vynálezu spočíva v tom, že obidva trakčným pohonom vybavené a ako pásové podvozky vytvorené nekoľajové podvozky pomocného vozňa sú prostredníctvom výkyvnćho rámu s presahom na každom pozdĺžnom konci plošinového rámu pomocného vozňa a sú spojene s výkyvným pohonom na vykyvovanie do pracovnej polohy, prípadne pokojovej polohy okolo vodorovnej osi, prechádmjúcej naprieč k pozdĺžnemu smeru pomocného vozňa. Toto presahujúce kĺbove spojenie pásových podvozkov zaisťuje bezproblémovú kontinuálnu jazdu v prechodovej oblasti z položenej koľaje do prestavbovej medzery a naopak, a to tým, že sa presahujúci pásový podvozok spustí do prestavbovej medzery, zatiaľ čo inak pomocný vozeň je uložený prostredníctvom svojich obidvoch koľajových podvozkov na položenej koľaji. Okrem toho nasadenie výkyvnćho rámu umožňuje aj pri jednoduchej a robustnej konštrukcii pásového podvozka obzvlášť nízku konštrukčnú výšku celého pomocného vozňa.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu je výkyvný rám pomocného voza, spojený s pásovým podvozkom, vytvorený vo svojej vodorovnej, pásový podvozok do pokojovej polohy uvádzajúcej polohy ako predlženie plošinového rámu. Predĺženie plošinového rámu prostrednictvom výkyvnćho rámu umožňuje ešte dokonalejšie podoprenie koľajového poľa pri nadvihnutom pásovom podvozku. Pridavne je s tým spojená ešte výhoda veľmi nízkej konštrukčnej výšky pomocného vozňa, pretože prakticky je možné použiť časť plošinového rámu bez vkladania pomocného rámu alebo podobne na skĺbenie pásových podvozkov.Pásový podvozok môže byť podľa ďalšieho výhodného variantu vyhotovenia vynálezu na konci výkyvný okolo osi upravenej priečne k pozdĺžnemu smeru pomocného vozňa a môže byť spojený s výkyvným rámom otočne okolo riadiacej osi, upravenej v zvislom smere v pozdĺžnom strede. Toto dvojnásobne skĺbenie pásového podvozka umožňuje zvlášť vysokú pohyblivosť pomocného vozňa, ktorá zaisťuje možnosť okamžitćhoprispôsobenia existujúcemu, napríklad v koľajových oblúkoch zakrivenému dráhovćmu telesu. Riadiaca os tiež umožňuje, že koľajové pole môže v oblasti prestavbovej medzery jazdiť nezávisle od koľaje.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu sa predpokladá, že každý pásový podvozok má. dva pásové reťaze, usporiadané v takej priečnej vzdialenosti k pozdĺžnemu smeru pomocnćho vozňa, ktorá zodpovedá vzdialenosti koľajníc, Použitie dvoch vo vzájomnej vzdialenosti usporiadaných pásových reťazi na pásový podvozok umožňuje v porovnaní sjednou širšou pásovou reťazou podstatne stabilnejšie štvorbodové uloženie pomocného vozňa na bezpečnú prepravu aj asymetrických výhybkových koľajových polí. Okrem toho umožňuje usporiadanie výkyvného rámu medzi oboma pásovými reťazami ešte menšiu konštrukčnú výšku.Ďalší výhodný variant vyhotovenia vynálezu spočíva v tom, že každá zdvihová stojka koľajového vozňa je spojená s priečnou posuvnou stojkou na prestavovanie naprieč k nosnému rámu, ktorá je spojená s pohonom, a ktorá je uložená výhodne v štvorhrannej vodiacej rúre na vytvorenie priečneho posuvného teleskopickćho ústrojenstva, spojené s nosným rámom. Priečne posuvné vyhotovenie každej zdvihovej stojky podstatne zľahčuje najmä prepravu asymetríckých výhybkových koľajových polí,pretože možnosť prispôsobenie zdvihových stojok vonkajším obrysom koľajového poľa zaistí pri usadení na dráhovć teleso veľkú stabilitu a spoľahlivo vylúči možnosť sklopenia. Okrem toho sa tu vytvára možnosť vykonať nepatmć priečne posunutie, pokiaľ by zdvihová stojka dosadla napríklad na šikmý bok štrkovćho lôžka alebo iné miestne nerovnosti, čím sa priradenej zdvihovej stojke zaistí najspoľahlivejšia poloha na dvíhanic ťažkých výhybkových koľajových polí.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu je každá zdvihová stojka vytvorená ako teleskopické vnútomá rúra, ktorá je pohonom pozdĺžne posuvné usporiadaná vo zvislej vonkajšej teleskopíckej rúre v priereze štvorhranného zvislého posuvného teleskopickćho ústrojenstva, a priečna posuvná stojka priečneho posuvnćho teleskopického ústrojenstva je spojená s vonkajšou teleskopickou rúrou zvislého posuvného teleskopického ústrojenstva. Toto vyhotovenie má zvlášť jednoduchú a robustnú konštrukciu a zaisťuje bezporuchovú prevádzku. Štvorhranné a prakticky uzatvorené vyhotovenia teleskopického usporiadania zaisťuje tiež dlhú životnosť zdvihovej stojky s príslušným pohonom a zabezpečuje vysoký prenos sily, najmä pri manipulácíi s veľmi ťažkým výhybkovým poľom.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu zodpovedá každému priečnemu posuvnému teleskopickému ústrojenstvu svojou dĺžkou v zasunutom stave aspoň dlžke podvalu, pričom dlžka zdvihu pohonu hydraulickým pracovným valcom, zabudovaným do každého posuvneho teleskopického ústrojenstva, tiež zodpovedá dlžke podvalu. Tým sa zistí dostatočne veľký posuvný pohyb pri vysúvaní alebo zasúvaní príslušného priečne posuvného teleskopického usporiadania na ľavú alebo na pravú stranu od nosného rámu, pričom jednotlivé zdvihové stojky zostávajú usporiadané v zasunutom stave priečne posuvného teleskopického usporiadania zhruba v oblasti bezprostredne pred hlavou jednotlivých podvalov,čo misťuje maximálne využitie celého usporiadania, prípadne jeho konštrukčnej dĺžky v priečnom smere.Podľa zvlášť výhodného usporiadania vynálezu sú obe dvojice zdvihových stojok usporiadané bezprostrednepred, prípadne za priradeným podvozkom s kolesami s vencami koľajového vozňa. Toto usporiadanie dvojíc zdvihových stojok vzhľadom na podvozky s kolesami s vencami umožňuje zachytávať aj najväčšie sily bez toho,že by dochádzalo k nadmemému zaťaženiu v ohybe nosného rámu.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu je každé z uchopovacich ústrojenstiev koľajníc, spojené s koľajovým vozňom, prestaviteľně samostatným pohonom s hydraulickým pracovným valcom priečne k nosnému rámu. Toto usporiadanie zaisťuje najmä individuálne a spoľahlivé uchopenie veľmi často ťažkej koľajovej konštrukcie, a to najmä pri výhybkových koľajových polí a podobne.Zvlášť výhodné je, pokiaľ má každé uchopovacie ústrojenstvo koľajníc, upevnené na nosnom ráme, aspoň jedno koleso s vencom a k nemu v podstate protiľahlo usporiadaný, k päte alebo hlave koľajnice priložiteľný a pohonom s hydraulickým pracovným valcom výškovo prestaviteľný uchopovacl hák, pričom uchopovacie háky sú usporiadané protiľahlo ku kolesám s vencom podvozkov koľajového vozidla. Tiež toto vyhotovenie je vhodné najmä na manipuláciu s výhybkovými kolesami. Okrem toho sú súčasne kolesá s vencami upravene a slúžia ako súčasti náprav na zaistenie pojazdnosti koľajového vozňa, tak aj ako opomé ložiská na príslušné uchopovacie háky na spoľahlivé zachytenie koľajového poľa.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu sa predpokladá, že uchopovací hák je so svojimi výškovo a priečne prestaviteľnými pohonmi s hydraulickými pracovnými valcami, výhodne spoločne s kolesom s vencom podvozka s kolesami s vencami, uložený na priečnom nosníku, spojenom s nosným rámom a v pozdĺžnom smere koľaje je vytvorený posuvné, pripadne prestaviteľne v pozdĺžnom vedení, usporiadanom na nosnom ráme. Tento pozdĺžny posun umožňuje umiestniť uchopovací hák vždy medzi dvoma odvalmi na jeho priloženie pod pätu koľajnice, a to celkom nezávisle od polohy podvalov uchopovaného koľajového poľa. Pritom je zvlášť výhodná tá skutočnosť, že aj pri posunutí uchopovacieho háku leží tento presne oproti kolesu s vencom, ktoré v danom prípade slúži ako opomé ložisko.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu sú všetky zvislé posuvné teleskopické ústrojenstvá a priečne posuvné teleskopické ústrojenstva v zasunutom stave vytvorené na voľný prejazd stanoveným profilom koľaje, a sú svojimi pohonmi od seba nezávisle z centrálneho ovládacieho ústrojenstva diaľkovo ovládateľné. Toto vyhotovenie nielenže zaisťuje spoľahlivú konštrukciu,ale tiež súčasne umožňuje takto vytvorený koľajový vozeň zaradiť do vlakovej súpravy pri preprave z jedného miesta na druhé. Ďalej je takáto diaľková ovládateľnosť pohonov koľajového vozňa veľmi hospodáma, pričom sa ešte ďalej centrálnym ovládaním zvýši spoľahlivosť a výkonnosť pri manipulácii s uvedenými koľajovými konštrukčnými dielmi.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetlený na príklade vyhotovenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. 1 je schematicky znázomený bokorys pojazdného zariadenia podľa vynálezu s vždy dvoma v pozdĺžnom smere koľaje za sebou usporiadanými koľajovými vozňami a pomocnými vozňami a s pokladanýmvýhybkovým koľajovým poľom s dĺžkou približne 35 m. Na obr. 2 je schematicky znázornený pôdorys predného koľajovćho vozňa a pomocného vozňa pojazdněho zariadenia podľa vynálezu podľa obr. 1. Obr. 3 zobrazuje schematický príečny rez pojazdným zariadením v rovine podľa čiary III - III z obr. l, a to vo väčšej mierke.Na obr. 4, obr. 5 a obr. 6 sú vo veľmi schematickom vyobrazení znázomene rôzne pokladacie a prepravné polohy dvoch koľajových a pomocných vozňov, usporiadaných za sebou vo zväzku pojazdnćho zariadenia, a to s o niečo kratším výhybkovým koľajovým poľom, napriklad v dĺžke asi 26 m.Na. obr. 7 je veľmi schematicky znázomený pôdorys pojazdnćho zariadenia s ďalším, do predpokladanej polohy nad prestavbovú medzeru dopravovaným výhybkovým koľajovým poľom.Pojazdné zariadenie l na odstraňovanie, pokladanie a prepravu koľajových polí 4, vytvorených z koľajníc 3 a priečnych podvalov 2, tak ako je znázomene na obr. l a 2, pozostáva z koľajového vozňa 5 a od neho nezávisle pojazdného pomocného vozňa 6. Na obr. l a 2 je celkom zobrazený predný koľajový vozeň 5, má dva, v pozdĺžnom smere koľaje vo vzájomnej vzdialenosti usporiadané a spoločným pozdĺžnym nosným rámom 7 navzájom spojene podvozky 8 s kolesami 44 s vencami. Ku každému podvozku s kolesami 44 s vencami je v koncovej oblasti nosného rámu 7 priradené dvojica 9 zdvihových stojok, ktoráje usporiadané bezprostredne za podvozkom 8 s kolesami 44 s vencami koľajového vozňa 5. V oblastí štyroch podporných miest, vytvorených kolesami 44 s podvozkov 8, je na nosnom ráme 7 upravene vždy jedno uchopovacie ústrojenstvo 10 koľajníc 3. Na rôzne pohony, ovládateľné ovládacím ústrojenstvom 11, je usporiadaná spoločná centrála na zásobovanie energiou. Koľajový vozeň 5 je samostatne pojazdný pôsobením trakčněho pohonu 12. Každá dvojica 9 zdvihových stojok je zložená z dvoch zdvihových stojok 13, ktore sú uložené navzájom protiľahlo v priečnom smere koľaje. Nosný rám 7 je vytvorený na prepravu rozdielne dlhých koľajových polí,pričom dĺžka nosného rámu 7 V pozdlžnom smere koľaje je aspoň 3 m, prípadne je rovná aspoň vzdialenosti piatich normálnych vzdialenosti priečnych podvalov 2 po 60 cm a má hodnotu najviac 15 m, prípadne je rovná najviac vzdialenosti dvadsiatich piatich normálnych vzdialenosti podvalov 2 po 60 cm.Pomocný vozeň 6 s ložnou plošinou 14 na uloženie koľajového poľa 4 spolu s koľajovým vozňom 5 má na každom konci podvozok 15 s kolesami s vencami ako koľajový podvozok a nekoľajový podvozok, vytvorený ako pásový podvozok 16. Obidva pásové podvozky 16 pomocného vozňa 6, ktoré sú vybavené vždy jedným trakčným pohonom 17, sú s presahom skĺbene prostredníctvom výkyvneho rámu 18 na každom pozdlžnom konci plošinového rámu 19 pomocného vozňa 6 a sú spojene s výkyvným pohonom 20 na vykyvovanie pásového podvozka 16 do pracovnej, prípadne pokojovej polohy okolo vodorovnej osi 21, upravenej priečne k pozdĺžnemu smeru pomocného vozňa 6. Výkyvný rám 18 pomocného vozňa 6, ktorý je spojený s pásovým podvozkom l 6, je vo svojej vodorovnej polohe, v ktorej privádza pásový podvozok 16 do pokojovej polohy, vytvorený ako predĺženieplošinového rámu 19. Každý pásový podvozok 16 je na svojom konci vykývnuteľný okolo osi 22, upravenej priečne k pozdĺžnemu smeru pomocného vozňa 6 a je spojený s výkyvným rámom l 8 otočne okolo riadiacej osi 23, upravenej v zvislom smere v pozdlžnom strede.Ako je vidieť z obr. 2, má každý pásový podvozok 16 dve pásové reťaze 24, ktoré sú usporiadané priečne v určitej vzdialenosti pozdĺžnemu smeru vozňa, ktorá zodpovedá rozchodu koľaje. Pomocný vozeň 6 je samostatnej pojazdný prostredníctvom ďalšieho trakčného pohonu 25, priradenćho k podvozku 15 s kolesami s vencami, tiež po položenej koľaji 26, vytvorenej z koľajníc a podvalov. Uprostred pod pásovým podvozom 16 je upravené zariadenie 27 na zásobovanie energiou a ovládacie ústrojenstvo 28. Ako je vidieť na obr. l, je na prepravu dlhších, napr. 35 m dlhých koľajových poli upravene druhe zhodne pojazdne zariadenie 1 s koľajovým vozňom 5 a pomocným vozňom 6, pričom ku každému pojazdnému zariadeniu 1 je priradená vždy jedna polovica prepravovanćho koľajového poľa 4. Na koncovú oblasť položenej koľaje 26 nadväzuje bezkoľajová prestavbová medzera 29, ktorá je tvorená dráhovým telesom, prípadne štrkovým lôžkom a ktorá je určená na položenie koľajového poľa 4.Ako je vidieť na obr. 3, je každá zdvihová stojka 13 koľajového vozňa 5 usporiadaná ako pozdĺžne posuvná teleskopická vnútomá rúra 32, ktorá je posuvná pohonom 31 vo vonkajšej teleskopickej rúre 30, čím sa vytvára zvisle posuvné teleskopické ústrojenstvo 33 so štvorhranným prierezom. Každá zdvihová stojka 13 koľajovćho vozňa 5 je spojená s priečnou posuvnou stojkou 35, ktorá je prestaviteľná pohonom 34 priečne k nosnému rámu 7. Táto priečna posuvná stojka 35 je uložená v štvorhrannej vodiacej rúre 36, ktorá je spojená s nosným rámom 7, a tak sa vytvára priečne posuvne teleskopické ústrojenstvo 37. Príečna posuvná stojka 35 priečneho posuvného teleskopickćho ústrojenstva 37 je spojená s vonkajšou teleskopickou rúrou 30 zvislého posuvného teleskopickćho ústrojenstva 33. Dĺžka každého priečneho posuvného teleskopického ústrojenstva 37 v zasunutom stave je vytvorená aspoň rovnako veľká, ako je dĺžka priečneho podvalu 2, pričom pohon 34 s hydraulickým pracovným valcom, ktorý je zamontovaný v každom priečnom posuvnom teleskopickom ústrojenstve 37, je vytvorený na zhruba rovnako veľký bočný posun zodpovedajúci dĺžke priečneho podvalu 2. Na spodnom voľnom konci každej teleskopickej vnútornej rúry 32 je usporiadaná vodorovná oporná doska 38, ktorá spoľahlivo a bezpečne zaisťuje podoprenie na dráhovom telese.Každé z uchopovacích ústrojenstiev 10 koľajníc 3,ktore vidno na z obr. 3,je vytvorené ako uchopovací hák 40, ktorý je uložený proti podvozku 8 s kolesami 44 s vencami, ktorý je výškovo prestaviteľne uložený vo vodiacom telesa 39 a ktorý uchopuje pätu alebo hlavu koľajnice 3. Tento uchopovaci hák 40 je pre výškové prestavovanie spojený s pohonom 41 s hydraulickým pracovným valcom, ktorého piestnica je upevnená na vodiacom telese 39. Každé uchopovacie ústrojenstvo 10 koľajníc 3, je spojene s koľajovým vozňom 5, je prostredníctvom samostatného pohonu 42 s hydraulickým pracovným valcom prestaviteľne priečne k nosnému rámu 7. Tento pohon 42 s hydraulíckým pracovným valcom je svojou piestnicou spojený s vodiacim telesom 39 a svojim valcom je spojený s príečnym nosníkom 43. Uchopovací hák 40 je svojím výškovým pohonom 41 s

MPK / Značky

MPK: E01B 29/00

Značky: prepravu, odoberanie, koľajových, polí, kladenie, zariadenie, pojazdné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-278635-pojazdne-zariadenie-na-odoberanie-alebo-kladenie-ako-aj-na-prepravu-kolajovych-poli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojazdné zariadenie na odoberanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí</a>

Podobne patenty