Výrobný postup a zariadenie na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek v určenom rozsahu tlakov

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek polyuretánovej peny predkladaného vynálezu zahŕňa prípravu polymerizačnej reakčnej zmesi, ktorá obsahuje nosnú látku, vypustenie reakčnej zmesi na pohybujúci sa dopravný pás (7, 10) a voľnú expanziu a polymerizáciu tejto reakčnej zmesi, prebiehajúce vo vnútri hermeticky uzatvoreného priestoru (17). Tlak vo vnútri tohto priestoru je udržiavaný vo vopred stanovenom tlakovom rozsahu priebežným dodávaním plynu do uvedeného priestoru naviac okrem plynu, ktorý sa uvoľňuje počas reakcie a súčasným odčerpávaním plynu z tohto priestoru. Týmto spôsobom je možné znížiť kolísanie tlaku v uzatvorenom priestore a ovplyvňovať ďalšie výrobné parametre, napr. teplotu, čo vedie k tvorbe peny s konštantnými vlastnosťami. Predkladaný vynález sa ďalej zaoberá zariadením, na ktorom sa dajú vyrábať dosky polyuretánovej peny podľa spôsobu predkladaného vynálezu, a ktoré zahŕňa hermeticky uzatvorený stroj (1) na kontinuálnu výrobu peny.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka kontinuálneho spôsobu výroby penových polyuretánových dosiek, ktorý zahŕňa prípravu polymerizačnej reakčnej zmesi, ktorá obsahuje nosnú látku, kontinuálnu aplikáciu uvedenej reakčnej zmesi do pohybujúceho sa dopravníka a voľnú expanziu a polymerizáciu tejto reakčnej zmesi pri vzniku peny, pričom voľná expanzia a polymerizácia reakčnej zmesi prebieha v herrneticky uzatvorenom priestore, kde je aspoň čiastočne obklopená vrstvou plynu, ktorého tlak je v priebehu voľnej expanzie a polymerizácíe udržiavaný vo vopred určenom rozsahu, prinajmenšom odčerpávaním plynu z uvedeného priestoru.Tento výrobný spôsob je uvedený v EP-Al-O 044 226,kde tvorba peny prebieha v podmienkach riadeného tlaku. Penu je možné, napríklad vyrábať pri zníženom tlaku, keď na vznik žiadanej nízkej hustoty stačí menšie množstvo fyzikálnych a chemických nosných látok. Vďaka menšiemu množstvu vody je vyrobená polyuretánové pena mäkšia. Naproti tomu tvrdosť polyuretánovej peny je možné zvýšiť pri vyššom tlaku a väčšom množstve nosných látok, napr. vody. V tomto prípade sa dá využiť tlak ako dodatočný výrobný parameter.Všebecne známym problémom pri kontinuálnej výrobe penových polyuretánových dosiek je udržanie tlaku vzduchu obklopujúceho penu na konštantnej úrovni, čo je podmienka konštantných vlastností vznikajúcej peny, Je dobre známe, že aj malé kolísanie tlaku ovplyvňuje, napríklad, hustotu a tvrdosť vyrobenej peny. Bolo pozorované,že pri použití súčasných strojov na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek, ktoré sú všetky otvoreného typu, t. j. tvorba peny prebieha pri atmosférickom tlaku,vedú každodenné zmeny atmosfćríckého tlaku pri penových doskách k premenlivej hustote, aj k ďalším prernenlivým vlastnostiam, napr. tvrdosti. Ďalej je zrejmé, že pri zavedení henneticky uzatvoreného stroja na kontinuálnu výrobu peny, bez možnosti príslušného riadenia tlaku, môže dochádzať k ešte väčším a častejším tlakovým zmenám v uvedenom uzatvorenom priestore, než je denné kolísanie atmosféríckého tlaku.EP-Al-O 044 226 uvádza prostriedky pre riadenie tlaku v uzatvorenom stroji na diskontinuálnu výrobu peny. Možnosť využiť tieto prostriedky pri kontinuálnej výrobe peny je spomenuté iba v jedinom odseku. Stroje na kontinuálnu výrobu peny majú výrazne väčšie rozmery ako stroje na dískontinuálnu výrobu, napr. vyžadujú uzatvorený priestor 1000 až 1500 m 3.Na udržanie konštantného vysokého tlaku navrhuje EP-Al-O 044 226 využitie odvzdušňovacieho ventilu umožňujúceho odčerpávanie plynu, ak presiahne tlak určený rozsah hodnôt. Ďalej je možné zaviesť kompresnú pumpu spojenú s tlakovým meradlom, odvzdusňovací ventil a prepínače. I ked EP-Al-O 044 226 sa ďalej nezmieňuje o ovládaní týchto prostriedkov riadenia tlaku, je zrejmé, že prepínače majú zapínať a vypínať kompresnú pumpu podľa hodnôt nameraných meradlom tlaku. Ďalej podľa záverov US-A-4 777 186 bude skúsená osoba používať kompresnú pumpu iba na zavedenie vysokého tlaku, výhodne pred začiatkom tvorby peny. Po dosiahnutí žiadaného tlaku kompresnú pumpu vypne a bude udržiavať konštantný tlak nad hodnotou atmosférického tlaku, iba odvzdušňovanímuzatvoreného stroja počas reakcie.Nedostatkom vyššie uvedeného postupu je, že neumožňuje udržanie dostatočne vysokého tlaku vo veľkých strojoch na kontinuálnu výrobu peny, určených na výrobu penových polyuretánových dosiek jednotných vlastností. Skutočne je nutné, aby i veľmi male kolísanie tlaku v stroji na výrobu peny aktivovalo prepínače na zapnutie alebo vypnutí kompresnej pumpy, a/alebo otvorenie, alebo zatvorenie odvzdušňovacieho ventilu.EP-Al-O 044 226 sa ďalej zmieňuje o použití vákuovej pumpy a príslušných prepínačov, ktoré nie sú podrobnejšie opísané, na udržanie konštantnćho zníženěho tlaku. V tomto ohľade bol v predkladanom vynáleze uskutočnený rad experimentov s veľkým hermeticky uzatvorenýrn strojom na kontinuálnu výrobu peny. Tieto experimenty boli zamerané na udržanie konštantného zníženého tlaku riadením rýchlosti pumpy odčerpávajúcej plyny z uzatvoreného priestoru, na rýchlosť približne zodpovedajúcu rýchlosti uvoľňujúceho sa plynu pri reakcii, ale ukázalo sa, že tento postup neudrží tlak dostatočne konštantný, Predmetom predkladaného vynálezu je preto zavedenie spôsobu kontinuálnej výroby penových polyuretánových dosiek, ktorý znižuje kolísanie tlaku počas tvorby peny, s cieľom dosiahnuť výrobu penových polyuretánových dosiek s jednotnou akosťou, Podľa predkladaného vynálezu je do uvedeného uzatvoreného priestoru kontinuálne dodávaný plyn,okrem plynu, ktorý sa uvoľňuje pri voľnej expanzii a polymerizácii, a súčasne je plyn z uvedeného priestoru odčerpávaný tak, aby sa tlak pohyboval v určenom rozsahu hodnôt a aby bolo obmedzené kolísanie tlaku v rámci tohto rozsahu. S prekvapením bolo experimentálne potvrdené, že kontinuálne dodávanie plynu do uzatvoreného priestoru okolo reakčnej zmesi a súčasné odčerpávanie plynu z tohto priestoru vedie ku zníženiu kolísania tlaku V porovnaní so situáciou, ked nie je dodávaný žiadny ďalší plyn a keď sú odčerpávane iba plyny, ktoré sa uvoľňujú z reakčnej zmesi.Prínosom predkladaného vynálezu je konštantné teplota vrstvy plynu v uvedenom uzatvorenom priestore udržiavaná, aspoň počas voľnej expanzie a p 0 lymerizácie, v rozsahu 5 nad alebo pod stanovenou hodnotou teploty. Tento stav sa dosiahne riadením teploty a/alebo rýchlosti toku plymu dodávaného do uzatvoreného priestoru. Týmto postupom umožňuje predkladaný vynález tiež riadiť teplotu v okolí reakčnej zmesi, čo má taktiež vplyv na vlastnosti vyrábanej peny.Zvláštnym prínosom predkladaného vynálezu je,že tlak vo vnútri uzatvoreného priestoru je možne udržiavať na alebo pod hodnotou tlaku okolia, a že uvedený plyn je dodávaný pri rýchlosti toku, ktorá je rovná aspoň polovičnej rýchlosti toku plynu uvoľňovaného pri reakcii, výhodne rovná rýchlosti toku uvoľňovaného plynu, ale menšia ako päťnásobok rýchlosti toku uvoľňovaného plynu a výhodne menšia ako trojnásobok rýchlosti toku uvoľňovaného plynu.Ďalším prínosom predkladaného vynálezu je, že tlak vo vnútri uzatvoreného priestoru sa dá udržiavať nad hodnotou prevažujúceho tlaku okolia, a že uvedený plyn je dodávaný pri rýchlosti toku, ktorá je rovná aspoň jednej desatine rýchlosti toku plynu uvoľňovaného pri reakcii, výhodne rovnájednej tretine rýchlosti toku uvoľňovaného plynu, ale nižšia akoštvornásobok rýchlosti toku uvoľňovaného plynu a výhodne nižšia ako dvojnásobok rýchlosti toku uvoľňovaného plynu.V rámci rozsahu rýchlostí tokov definovaných v predchádzajúcich dvoch odsekoch sa dá tlak i teplota riadiť s dostatočnou presnosťou a bez nadbytočnej tvorby odpadových plynov, ktoré musia byť čistené.Podľa predkladaného vynálezu sa dá plyn dodávať do uzatvoreného priestoru aktívne alebo pasívne, pod tlakom okolia, zatiaľ čo odčerpávať sa dá aktívne alebo pasívne v závislosti od tlaku vytvoreného v uvedenom priestore. Pri konštantnom tlaku, alebo pri tlaku, ktorý sa približuje atmosféríckému tlaku je plyn dodávaný a odčerpávaný aktívne.Predkladaný vynález sa ďalej týka zariadenia na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek, ktore obsahuje henneticky uzatvorený priestor, dopravník vo vnútri tohto priestoru, miešaciu hlavu na miešanie polyuretánových reakčných zložiek, ktoré zahŕňa i nosnú látku,zariadenie na kontinuálne vypúšťanie uvedenej reakčnej zmesí na pohybujúci sa dopravník, čo umožňuje priebežnú voľnú expanziu a polymerizáciu uvedenej reakčnej zmesi pozdlž dopravníka, zariadenie na pumpovanie plynu so vstupom a výstupom a zariadenie, ktoré prepája vstup plynu s uzatvoreným priestorom, umožňujúce aktívne odčerpávanie plynu z uzatvoreného priestoru počas voľnej expanzie a polymerizácie.Uvedené zariadenieje opísané v EP-Al-0 044 226. V tomto známom zariadení slúži ako prostriedok na aktívne odčerpávanie plynu vákuová pumpa. Ako už bolo vysvetlenć vyššie, je nereálne udržať dostatočne konštantný znížený tlak v uzatvorenom priestore veľkého stroja na kontinuálnu výrobu peny iba pomocou vákuovej pumpy.V snahe prekonať túto i ďalšie prekážky je zariadenie predkladaného vynálezu vybavené prostriedkami na kontinuálne dodávanie pljmu do uzatvoreného priestoru počas voľnej expanzie a polymerizácie a prostriedkami na súčasné aktívne odčerpávaníe plynu z uvedeného priestoru, čo znižuje v tomto priestore kolísanie tlaku.Ďalšie podrobnosti a výhody výrobného spôsobu a zariadenia na kontinuálnu výrobu peny, podľa predkladaného vynálezu, sú zrejmé z nasledujúceho opisu niektorých jeho charakteristík tento opis má formu ilustratívneho prikladu a nemá obmedzovať rozsah predkladaného vynálezu. Čísla odkazov sa týkajú pripojených obrázkovObr. 1 je schematický obrázok častí zariadenia predkladaneho vynálezu, ktorý pracuje pri nížšom tlaku ako je tlak okoliaObr. 2 je taktiež schematický obrázok častí zariadenia predkladaného vynálezu, ktoré však pracuje pri vyššom tlaku ako je tlak okolia.Podľa výrobného spôsobu predkladaného vynálezu,podobne ako V bežných otvorených strojoch na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek, je najskôr pripravená polymerizačná reakčná zmes, ktorá obsahuje nosnú látku a táto zmes je kontinuálne dodávaná na pohybujúci sa dopravník, ktorý má obvykle jeden pohybujúci sa papier alebo film a jeden alebo viacej pásov, a táto reakčná zmes voľne expanduje a polymerizuje pri tvorbe peny. Tento spôsob tvorby peny sa dá realizovať na bežných strojoch na kontinuálnu výrobu peny typu inclined conveyor, MaxfoamNarimax alebo Quadro-Foamat, všetky tri môžu alebo nemusia zahŕňať flat top system, alebo na stroji typu Vertifoam. Reakčná zmes je obvykle pripravovaná z polyólových a polyizokyanátovýeh zložiek.Polyólová zložka napríklad zahŕňa- polyéterové polyóly vznikajúce reakciou jedného alebo viacej alkylénoxidov, napr. etylénoxidu alebo propylénov, s jedným alebo viacerými iniciátorrni,ktoré majú jeden alebo viac aktívnych vodíkových atómov, napr. s glycerolom alebo trimetylolpropánom.- čiastočne alebo úplne aminované polyćterové polyóly vyššie uvedeného typu,- polyestery polyólov pripravené reakciou, napr. jednej alebo viacerých polykarboxylových kyselín, alebo anhydridov, alebo príslušných esterov, napr. kys. adipovej, ñalovej, s jedným alebo viacerými polyhydroxylovými alkoholmi, napr. s etylénglykolom,glycerolom,- polyéterové polyóly alebo polyestery polyólov obsahujúce polyadičné, alebo polykondenzačné polyméry, dispergované, alebo rozpustné.Polyizokyanátová zložka zahŕňa rôzne alifatické alebo aromatické izokyanáty, z ktorých bežne používané sú TDI, MDI, polyméme prekurzory TDI alebo MDI a rôzne zmesi týchto látok.Ako nosné látkyje možné použiť chemické nosné látky, napr. vodu, kys. mravčiu a jej deriváty, fyzikálne nosné látky, napr. CFC 11, metylénchlorid a ďalšie látky typu CFC, HCF C a kvapaliny s relatívne nízkym bodom varu.Reakčná zmes obsahuje ďalej katalyzátory, napr. amínovć a/alebo kovové katalyzátory. Obvykle je nutné použiť i povrchovo aktívne látky existuje mnoho vhodných typov. Akje nevyhnutné, dajú sa do reakčnej zmesi zaradiť i ďalšie prídavné látky, ako napr. ochranné látky proti vzplanutíu, crosslinkery,plnidlá, cellopenery, pigmenty, antioxidanty, atďPodľa preclkladaného vynálezu prebieha voľná expanzia a polyrnerizácia v herrneticky uzatvorenom alebo vzduchotesnom priestore, kde reakčná zmes je aspoň čiastočne obklopená vrstvou plyn-iu. V prvej fáze výroby, t. j. na začiatku voľnej expanzia, výhodne dokonca pred začiatkom, je adjustovaný tlak plynu na vopred určený tlakový rozsah. Tento rozsah je obvykle 05 x 105 až 10 x 105 N m 4, často 0,7 x 105 až 1,5 x 105 N m 4. V druhej fáze výroby, t. j. počas kontinuálnej výroby polyuretánovej peny, je tlak udržiavaný v určenom rozsahu tlaku, alebo odčerpávaním plynu z uzatvoreného priestoru, alebo kontinuálnym dodávaním plynu do uvedeného priestoru, naviac k plynu, ktorý sa uvoľňuje počas voľnej expanzie a polymerizácie reakčnej zmesi. S prekvapením sa zistilo, že toto kombinované odčerpávanie a súčasné dodávanie plynu do uvedeného priestoru, naviac okrem plynu, ktorý sa uvoľňuje pri reakcii, výrazne znižuje kolísanie tlaku.Pokial má byť reakčný tlak V uzatvorenom priestore výrazne nižší ako tlak okolia, je možné plyn dodávať vstupom do uvedeného priestoru pod atmosférickým tlakom. Dodávka plynu je v tomto prípade riadená napríklad nastaviteľným vstupným ventilom alebo pomocou dosiek s otvonni s rozličným priemerom.Okrem pasívneho dodávania plynu je možné plyn do uzatvoreného priestoru dodávať aj aktívne, pod tlakom. Táto situácia nastáva V prípade, ked má byť reakčný tlak blízky alebo vyšší ako tlak okolia. Do uvedeného priestoru je výhodné dodávať vzduch, ale dajú sa použiť i iné plyny, napr. oxid uhličitý, dusík,alebo zmesi uvedených plynov.Dodávanie plynu do uzatvoreného priestoru, ak SK 278281 B 6tívne i pasívne, umožňuje nielen ovládanie tlaku, ale i teploty. Riadenie teploty je realizované pomocou adjustácie teploty a rýchlosti toku plynu dodávaného do uvedeného priestoru. Taktiež je možnć V reakčnom priestore alebo jeho okolí recirkulovať chladiacu alebo výhrevnú kvapalinu. Je Výhodné týmto spôsobom udržiavať teplotu V uzatvorenom priestore, najmä počas druhej fázy výroby, v rozsahu 5 nad alebo pod stanovenou hodnotou teploty. Tento rozsah je obvykle 10 až 75 °C.Vo výrobnom spôsobe, podľa predkladaného vynálezu,je nepriehľadnosť plynov V priestore okolo reakčnej zmesi tiež ovplyvňovaná vetraním tohto priestoru, najmä odčerpávaním a súčasným dodávaním plynu do tohto priestoru Týmto spôsobom sa z reakčného priestoru odčerpávajú pary, napr. prchavć izokyanáty, čo je dôležité, pretože tieto pary sa inakšie môžu ukladať na kamerách, snímačoch,fotobunkách, priezoroch, atď, dôležitých prvkoch kontroly práce automatického stroja na výrobu peny.Výrobný spôsob podľa predkladaného vynálezu umožňuje úplné ovládanie rôznych podmienok reakcie penivej reakčnej zmesi, Vrátane tlaku, teploty, nepriehľadnosti a výhodne tiež vlhkosti, napr. vlhkosti plynov, ktoré obklopujú reakčnú zmes.Prvým výrazným prínosom predkladaného vynálezu je udržiavanie tlaku V uzatvorenom priestore na alebo pod hodnotou atmosférického tlaku, t. j. tlaku V uzatvorenom stroji, ktorý kontinuálne vyrába penu druhým významným prínosom je udržanie reakčného tlaku nad hodnotou atmosférického tlaku. So zámerom znížiť kolísanie tlaku a umožniť riadenie teploty vo vnútri reakčneho priestoru je plyn do uvedeného priestoru dodávaný aktívne alebo pasívne, v prvom prípade pri rýchlosti toku, ktorá je rovná aspoň polovičnej rýchlosti toku plynu uvoľňovaného pri reakcii, výhodne rovná rýchlosti toku uvoľňovaného plynu a V druhom prípade pri rýchlosti toku, ktoráje rovná aspoň jednej desatine rýchlosti toku uvoľňovaného plynu a výhodne rovná jednej tretine rýchlosti toku uvoľňovaného plynu. V prvom prípade je plyn dodávaný pri rýchlostí toku nižšej ako je päťnásobok rýchlosti toku uvoľňovaného plynu a výhodne nižšej ako je trojnásobok rýchlosti toku uvoľňovaného plynu, a V druhom prípade je plyn dodávaný pri rýchlosti toku nižšej ako je štvornásobok rýchlosti toku uvoľňovaného plynu a výhodne nižšej ako je dvojnásobok rýchlosti toku uvoľňovaného plynu. Tento stav umožňuje efektívne riadiť tlak a vyhnúť sa veľkým objemom odpadových plynov. Odpadové plyny je nutne pred vypustením do atmosféry čistiť alebo vrátiť do výrobného cyklu. Realizovateľný hospodárny stroj na kontinuálnu výrobu peny,produkujúci napr, 1000 m 3 peny za hodinu, pracuje pri rýchlosti toku dodávaného plynu 100 až 5000 N m 3/hod(norm. m 3 t. j. počet m 3 plynu pri normálnom atmosférickom tlaku).Podľa predkladaného vymálezu sa dá plyn dodávať pri konštantnej rýchlosti. Voľbou rýchlostí toku plynu je tlak V druhej fáze výroby udržiavaný V rozsahu l pod alebo nad vopred danou hodnotou. Zostatkové kolísanie tlaku je nižšie ako denné zmeny atmosférického tlaku, a teda výrobný spôsob predkladaného vynálezu Vedie k tvorbe peny jednotnejších vlastností, V porovnaní s výrobnými výsledkami bežných otvorených strojov na výrobu penových dosiek. Pokiaľje to nevyhnutné, dá sa riadiť i tok dodávaného plynu a tak ďalej znížiť kolísanie tlaku V uzatvorenom priestore.Ďalším prínosom predkladaného vynálezu je nutnosť čistenia menšieho množstva odpadových plynov v porovnaní s možnosťami bežných strojov na kontinuálnu výrobupeny vyšší obsah škodlivých látok V odpadových plynoch, takže čistiaca jednotka môže pracovať efektívnejšie a potreba menšieho množstva nosnej látky. Bez ohľadu na uvedené Výhody, nebol doposiaľ hermeticky uzatvorený stroj na kontinuálnu výrobu peny použitý V praxi, pretože nebolo možné pohodlne riadiť Vnútorný tlak a teplotu. Bez príslušnej možnosti ovplyvňovať tlak, je skutočne premenlivá akosť vyro benej peny porovnateľná s akosťou peny vyrobenej pri atmosférickom tlaku.Priložené obrázky schematický znázorňujú časti vhodného zariadenia na kontinuálnu výrobu polyuretánovej peny podľa predkladaného vynálezu. Toto zariadenie obsahuje stroj na kontinuálnu výrobu peny l V hermeticky uzatvorenom priestore 2. Použitý stroj na kontinuálnu Výrobu peny 1 je známy, vhodný je typ MaxfoamNarimax, ako znázorňujú obrázky, alebo typ inclined conveyor, Verifoam alebo Quadro-foamat. Zobrazený stroj na Výrobu peny 1 obsahuje miešaciu hlavu 3 na miešanie polyuretánových reakčných komponentov s nosnou látkou, koryto 4 spojené kanálom 5 s výpustom miešacej hlavy 3,tzv. časť fall-plate 6 a prvý dopravný pás 7. Zásobná jednotka spodného papiera alebo filmu 8 je uložená alebo vo vnútri uzatvoreného priestoru 2, alebo V samostatnom uzatvorenom priestore 9, ako na zobrazenom zariadení. Spodný papier alebo film 10 dodávaný uvedenou zásobnou jednotkou 8 prebieha pozdĺž časti fall-plate 6 a prvého dopravného pásu 7 aje znovu navinutý na pretáčaciu jednotku spodného papiera l 1. Ďalej sú tu dve zásobné jednotky postranného papiera/filmu 12, na každej strane stroja jedna, a dve pretáčacie jednotky spodného papiera/filmu 13,pripevnené tak, aby dodávaný postranný papier alebo film prebiehal medzi postrannými stenami 14. Prípadne môže byť prítomná i zásobná jednotka vrchného papiera/filmu a príslušná pretáčacia jednotka.Zobrazené zariadenie ďalej obsahuje rezačku penových blokov 15, umiestnenú nad ďalším dopravným pásom 16, ktorý pokračuje za prvým dopravným pásom 7, ktorý je vo vnútri uzatvorenćho priestoru 2.Uzatvorený priestor 2, V zariadení predkladaného vynálezu, je Výhodne rozdelený aspoň na dve časti 17 a 18 hermetickými oddeľovacími dverami 19. Časť 17, tzv. výrobný uzatvorený priestor 17, obsahuje stroj na kontinuálnu výrobu peny, časť 18, alebo vzduchovo uzatvorený priestor 18, je Vybavená výstupnýrni dverami 20 pre vyrobené penové bloky.V zariadení predkladaného vynálezu je reakčná zmes pripravená miešacou hlavou 3 vypustené. na pohybujúci sa dopravnik, ktorý sa skladá zo spodného papiera 10, ktorý priebežne prebieha časťou fall-plate 6 a prvého dopravného pásu 7, čo umožňuje voľnú expanziu a polymerizáciu uvedenej reakčnej zmesi. Takto vyrobený penový polyuretánový pás 21 je ďalej narezaný V jednotke 15 na bloky 22 požadovanej dlžky. Rezačka 15 je umiestnená V takej vzdialenosti od koryta 4, aby vyrábaná pena 21 pred vstupom do rezačky 15 bola dostatočne spolymerizovaná a nedochádzalo k jej zbytočnému poškodzovania počas rezania. Minimálna doba polymerizácie je obvykle 6 minút. Vzdialenosť medzi rezačkou 15 a vzduchovo uzatvoreným priestorom 18 sa riadi požadovanou dĺžkou penových blokov, napr. 30 m. Je zrejmé, že dĺžka vzduchovo uzatvoreného priestoru 18 sa tiežriadi požadovanou dĺžkou penových blokov a môže predstavovať tiež napr. 30 m. Pre dopravu narezaných penových blokov 22 z výrobného uzatvoreného priestoru 17 do vzduchovo uzatvoreného priestoru 18 obsahuje výrobný uzatvorený priestor 17 druhý dopravný pás 23 a vzduchovo uzatvorený priestor 18 tretí dopravný pás 24, ktoré majú urýchlovať prechod narezaných blokov do vzduchovo uzatvoreného priestoru 18. Je zrejmé, že veľké rozmery uzatvoreného priestoru a kontinuálna výroba polyuretánovej peny sťažujú udržanie konštantného vnútomého tlaku.Ako bude uvedene ďalej, predkladaný vymález prináša prostriedky na zníženie kolísania tlaku v uzatvorenom priestore vo všetkých prípadoch, keď vnútorný tlak má byť vyšší, nižší alebo blízky tlaku okolia. Takýmito prostriedkami sú výhradne pumpy a vhodna potrubná sieť vybavená ventilmi. Na obr. 1 je plnými čiarami zvýraznená tá časť potrubia, ktorá je v činnosti pri udržiavaní nižšieho tlaku ako je tlak okolia, a čiarkovane je vyznačená časť potrubia oddelená uzatvorenými ventilmi označenými plným symbolom (otvorený ventil má prázdny symbol ). Obr. 2 uvádza situáciu, keď vnútomý tlak je vyšší ako tlak okolia.Zariadenie predkladaného vynálezu obsahuje prostriedky na pumpovanie plynu 25, výhodne fúkaciu jednotku 25, vybavenú vstupom 26 a výstupom 27 plynu a potrubnou sieťou spájacou vstup plynu 26 s výrobným uzatvoreným priestorom 17, aby pri otvorenom ventile 29(obr. l) bolo možné z uvedeného uzatvoreného priestoru aktívne odčerpávať plyn. Odpadové plyny sú vedené potrubím 30, otvoreným ventilom 31 do práčky plynov, napr. absorpčnájednotka s aktívnym uhlím 32, kde sú odpadové plyny čistené pred vstupom do atmosféry.Dôležitým rysom predkladaného zariadenia je časť 33 na kontinuálne dodávanie plynu do výrobného uzatvoreného priestoru 17 pri súčasnom odčerpávaní plynu fúkacou jednotkou 25. Zariadenie na dodávanie plynu 33, na zobrazenej schéme, obsahuje potrubie dodávajúce okolitý vzduch, teplotný výmenník 34 ovládajúci teplotu dodávaneho vzduchu a nastaviteľný ventil 35 umožňujúci riadenie rýchlosti toku dodávaného plynu, najčastejšie vzduchu.Ako už bolo vysvetlené vyššie, súčasné odčerpávanie a dodávanie plynu prekvapivo znižuje kolísanie tlaku v uvedenom uzatvorenom priestore, alebo, udržiava vo vnútri uzatvoreného priestoru konštantný tlak. Vnútorný tlak môže byť výrazne nižší ako tlak okolia, ale pokiaľ zariadenie dodávajúce plyn 33 obsahuje napr. pomocnú pumpu 36,ktorá zabezpečuje dostatočnú dodávku plynu do uzatvoreného priestoru, je možne vytvoriť vnútorný tlak blízky tlaku okolia i o niečo vyšší.V zariadení predkladanćho vynálezu, zozbrazenom na obr. 2, je možné výstup plynu 27 z fúkacej jednotky 25 spojiť pomocou potrubia 37 cez teplotný výmenník 34 s výrobným uzatvoreným priestorom 17, zatiaľ čo vstup plynu 26 je striedavo v kontakte s voľnou atmosférou alebo zásobníkom plynu. Pre udržanie konštantného tlaku vyššieho ako tlak okolia vo výrobnom uzatvorenom priestore sú plyny odčerpávané potrubím 38, nastaviteľným ventilom 35 a pomocnou pumpou 36 do práčky plynov 32. Ako pomocná pumpa 36 výhodne slúži dvojcestná pumpa lúkacej jednotky umožňujúca dodávanie i odčcrpávanie plynu z výrobného uzatvoreného priestoru 17. Naproti tomu fúkaciajednotka 25 sa otáča vždy ibajedným smerom a vytvára vo výrobnom uzatvorenom priestore alebo pretlak, alebo podtlak príslušným nastavením rôznych ventilov. Analogický mechanizmus sa dá však použiť i pre pomocnú pum 10pu 36. Vzduchový uzatvorený priestor 18 predkladaného zariadenia zaisťuje výstup narezaných penových blokov 22 z výrobného uzatvoreného priestoru 17 bez toho, aby pri tom v tomto priestore dochádzalo ku kolisaniu tlaku. Z tohto dôvodu obsahuje uvedené zariadenie ďalej prostriedky umožňujúce udržanie toho istého vnútomého tlaku vo vzduchovo uzatvorenom priestore 18 ako v priestore 17. Tým sa myslí uzatvorenie výstupných dverí 20 a oddeľovacích dveri 19 pred otvorením oddeľovacích dverí 19. Takto sa dá tiež udržať konštantný tlak vo vzduchovouzatvorenom priestore 18, aspoň pri otvorených oddeľovacích dverách 19. Na vyobrazenom zariadení zahŕňajú tieto prostriedky, podobne ako v prípade výrobného uzatvoreného priestoru 17, fúkacíu jednotku 39 a vhodnú sieť potrubia spájajúce vstup 40 a výstup 41 plynu so vzduchovo uzatvoreným priestorom 18.V situácii uvedenej na obr. l, pri nižšom vnútornom tlaku ako je tlak okolia, je vstup 40 fúkacej jednotky 39 spojený potrubím 42 so vzduchovo uzatvoreným priestorom 18 kvôli zníženiu kolísania tlaku,zatiaľ čo výstup 41 je potrubím 43 spojený s práčkou plynov 32. Kollsaniu tlaku vo vzduchovo uzatvorenom priestore 18 zamedzuje, najmä pri otvorených oddeľovacich dverách 19, ako ukazujú obrázky, a tiež na nastavenie teploty v priestore 17 slúži potrubná sieť 44, napojená na teplotný výmenník 45, ktorá dodáva vzduch do vzduchovo uzatvoreného priestoru 18. Potrubná sieť 44 ďalej prípadne obsahuje nastaviteľný ventil 52 a pomocnú pumpu 46, výhodne dvojcestného typu, ovládajúcu rýchlosť toku potrubím 44, najmä pri hodnote vnútomého tlaku vo vzduchovo uzatvorenom priestore blízkej tlaku okolia.Na dosiahnutie vyššieho vnútorného tlaku vo vzduchovo uzatvorenom priestore 18 ako je tlak okolia, ako na obr. 2, je výstup 41 fúkacej jednotky 39 spojený potrubím 47 cez teplotný výmenník 45, nastavujúci teplotu vzduchu vo vzduchovo uzatvorenom priestore, so vzduchovo uzatvoreným priestorom 18,zatiaľ čo vstup plynu 40 do fúkacej jednotky 39 je striedavo v kontakte s voľnou atmosférou alebo zásobníkom plynu. V tomto pripade sú plyny odčerpávané zo vzduchovo uzatvorenćho priestoru 18 pomocou nastaviteľného ventilu 52 a dvojcestnej pumpy 46 potrubím 48 do práčky plynov 32. Pumpa 45 a/alebo dvojcestná pumpa 46 ovláda rýchlosť toku plynu odčerpávaného zo vzduchovo uzatvoreného priestoru 18.Zariadenie predkladaného vynálezu obsahuje pre výstup narczaných blokov 22 z výrobného uzatvoreného priestoru 17 zariadenie na otváranie oddeľovacích dveri 19 pri tlaku a výhodne i teplote vo vzduchovo uzatvorenom priestore 18 rovnakých ako vo výrobnom uzatvorenom priestore 17, zariadenie na dopravu aspoň jedného odrezaného penového bloku 22 uvedenými otvorenými oddeľovaclmi dverami 19 do vzduchovo uzatvoreného priestoru, ktorý obsahuje druhý 23 a tretí 24 dopravný pás (pozri obrazky), zariadenie na zatváranie oddeľovacích dveri 19 po prechode bloku do vzduchovo uzatvoreného priestoru 18, zariadenie, napr. na otváranie vstupu vzduchu alebo plynu, vybavené zatváracím ventilom 49 udržujúcí tlak v uvedenom vzduchovo uzatvorenom priestore na úrovni b tlaku okolia, zariadenie na otváranie výstupných dverí 20, zariadenie 24 a 50 na prenos na

MPK / Značky

MPK: B29C 67/22

Značky: tlakov, dosiek, výrobu, postup, určenom, polyuretánových, rozsahu, zariadenie, výrobny, pěnových, kontinuálnu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-278281-vyrobny-postup-a-zariadenie-na-kontinualnu-vyrobu-penovych-polyuretanovych-dosiek-v-urcenom-rozsahu-tlakov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výrobný postup a zariadenie na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek v určenom rozsahu tlakov</a>

Podobne patenty