Zařízení na elektrické měření koncentrace jedné složky ve směsi látek při rektifikaci chemicky příbuzných kapalin

Číslo patentu: 232682

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kábrt Jiří

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení na elektrické měření koncentrace jedné složky ve směsi látek při rektifikaci chemicky příbuzných kapalin. Tohoto vynálezu je možno s výhodou použít při destilacích na rektifikačních kolonách. Podstatou zařízení, které sestává ze snímače tlaku, převodníku tlaku, snímače teploty, převodníku teploty, obvodu pro nastavení výpočtových konstant, jednoúčelového počítače a ukazatele výsledku měření je, že snímač tlaku je přes převodník tlaku, stejně jako snímač teploty přes převodník teploty a zároveň obvod pro nastavení výpočtových konstant, připojen na vstupy jednoúčelového počítače, když výstup tohoto počítače je spojen se vstupem, ukazatele výsledku měření.

Text

Pozerať všetko

vynález řeší elektrické měření koncentraoe jedné složky ve směsi látek při rektifikecąi »chemicky ,příbuznými kapvahn měřenílrn teploty bodu varu ta. Íľakil s výhodou při destinácii ne rekctifíkeiční laoloně.Dojposuvd známá zařízení jula. elektrické měření kloooesnvtrece jedne složky ve směsi látek jsou založena na měření jediné vlastnosti, kterou se měřená látka podstatné liší .od látek jí doprovázející-ch. e to například měření tepelné vodivosti, dvieľíełrtnické koostanty, elektrické vodivosti, zmaětny ztrátového úhlu, rychlosti šíření zvukových vln, iazbrsorpce sívě-tla, útlwmu rnniknovln a ,podobně. Zpravídla je toto měření teplotně závislé buď přímo, nebo nepřímo .působeoíim na snímače, nebo vlastní jměřrící přístroj. Pooto je také téměř vždy měření teplota a. výsledný údaj je kíorigován ,podle naměřeně teploty.Rovněž jsou známa zařízení, která zjištují.lvooceotrarci jediné složky ve směsi měřením teploty bodu varu. Taková zařízení je popsálnuo v (s. autorském osvedčení 169 Uvedené zařízení j.e však velmi zjednodušenlo zejména.- pooto, že předpokládá stálý etmosféríoký tlak .a jeh-o změny zanedbává. jeho .podstatou je měřicí müstek, v jehož jedné větvi je teirłmisrtowr pooo-řený do vroucí -kapalíny a- v uhlopříčce protilehlé příVlälděílétmu napájetcímu napětí je měřicí přístroj cejcvlíovarný v objemových prrocenteoh.Nyní bylo nalezeno .zařízení .nia elektrické měření koocenttrxace jedné složky ve směsi látelk při rektiíikalci ohemi-.cky příbuzných kapalin sestávající ze snímače tlaku, převodníku tlaku, snímaiče- teploty, převodníku lteplotyą, obvodu pro nastavení výpočtových klonastont, jedàíuoúčelzového počítače a ukrazetele výsledku měření, jehož podstatou je, že snímač tlieiku je přes převoizníí tlaku, .stejně jako snímač teploty přes ,převodríík teploty. a zároveň obvod pod JIHSJJCLvení .konxstant, přijaojeíi íía vstupy jedínioučelovéhlo počítače, kdy-ž výstup tohoto poučitaąče je -spoje.~n. se vstupem ukazatele výsledku měření.Za ustálenévłío stavu rekatílĺiloačrríí krolony,kdy součet množství destilačních zbytků a destílâtu je rovný, jestliže zannetlbámae ztráty, množství nástřlku, se v závislosti Anna refluxnílm .poměru, rychlostí par ve volném průřezu kiolony a tlaku, za kterého je destílaee vedeoa, ułstaíví na jednotlivých patrech teplotní snovnsováha. Teplota bodu varu směsi oa uľčtĺltéĺľll místě kolony je za daného tlaku íuokicí složení .směsi, e-.li i složení lnástřiku ístálé, je funkcí jednlozloačnou. Tato závislost je pro pary nazývaná kondelnzančlní křivkoo a pro kapalinu varnou křlivkolu. Se vzrůsterm tlaků se kondenzačcní 1 varná křivkva polsouvá směrem k vyšším teplotám, ,přičemž se zmenšuje šíře heteriogexnlnrí ~obvlasti mezi parou a kapallnou. Závislost bodů vanné a. .kronclenzafíní křivky nie tlaku můžeme s dsostatezčsnou přesností poprset ejmpiricklou Antoinerovou rovnicí, kte těKde t - je teplota bodu varu A, B, C jsou konstjanty příslušné danému si žení směsi p - tlak por. Eormálně shodlné s touto rovnicí jsou ri rovni-oe Augustovra a Colingaertova ~ Davisova., ktere se liší,pouze tím, že obě používaj-í pro všechny látky shodnou, avšak v každé z nich odlišlnou hodnotu lvonstanty C.Se vrůstem .tlaku se mění i závislost mezi jednotlivýmí body -obou křlivek. Tato závislost je litneárlní a plyne z Dühring-ova pravidla.Kde tí - je teplota. bodu varu směsi jednoho složení tz - je teplota bodu varu směsi o jctnrem složení D, E ~ jsou konstatíty. Pro látky chemicky príbuzné se koetilcíeot E v rlovniori 2 liší jen málo od jedné. Protože zařízení podle vymrálezu pracuje jen v üzkém snozmezí tlaků a zužováoí šíře lreterogenní oblasti, tento posun teplot klompenzuje, takže způsohena chyba není velká, je uvedeoý peosuąn zanezdbáván, Položíme-li tedy koeíicíemt E v rovnicí 2 rovný jedné, čímž omezízme možnost použití zařízení .no měření jedné složky ve směsíclí chemicky príbuzných látek, bude platit, .že ~rozdíl teplot bodů valrů směsi o různuém složení ,je snaezávislý na změně tlaku. Telnrt-o »rozdíl teplot bodů varů směsi za uvedené podmínky je funkcí složení směsi. Tato závislost je nelíneární, v pnaxí Všakmůžeme. podle požadované přesností züžitrozsah měřenehuo silouželní tank, aby chyba .li neatrity Zůstraąla pod stanoveným litru-tenaké vztažné teploty bcłdu varu. můžeme s výhodonu použít teplotu bodu varu čisté Složky, jejíž množství aměříme. Výhodou je v tomto případě skutečnost, že pro čisté složky jsou V Imntolía. případech Ikeonsteíirityj A, B na C z rovnice l v litersatuře uvede ny aa. nelní nutne je experimentálne sitaooviľt.Tyto kolnstavnlty je však. množné s dostatečł nou přesností stranovit pomocí povpisovane ho zařízení při práci rektililçlalčjní koilornyje zařízení .pojrdle vynálezu. NIa měřeném místě nektlfíkročlní kolony je pomocí snímače tlokií 1 rměřeu tlak part. Snímač tlaku 1 je připojen ke svému převodlníku tlaku 2,jehož výstupní elektnický signál nese innfxormaci o snímoném tlaku a ja zavedeln do jedoo-účelov-věho počítače 6. Na tom-též místě .rzelntífikazčríí kolony je pomocí snímače teploty 5 ,měřenła teąplnota Snímač teploty 5 je připojean ke svélmu převodnííku teploty 4,jehož výstupní elektrický signál nesie tutormaci o snímané lteplotě. Tenrto signál je také .zaveden do jedrnoúč-elového pločítače B.Do jednoúčelovêàho počítače 6 jsou rovněž zavedetnty z obvodu pno nastavení výpočtovgých loonrstant 3 ktonstalnty A, B la C. jednoúčellový počíta-č G výpočte rozdíl mezi teplotou vypočternoír z měřenvého tlaku a výpočtových tk-otnsstetlnt podle rovnisce 1 »a teplnotlou sloutetčně too rektítihatčxní kzoxluomě naměřenou a výsledný elektrický signál nesoucí dntťvcurroatci 0 tomto rozdílu teplot tedy íuměroý složení ,směsi je vedelo 111.3.zaltel výsledku měření 7.Výhxodou tohoto zařízení nia měření motorství jedné složky ve směsi látek pří destilocíž na rektlftknatční koloně je skutečnost,že je ulnliverrzollrtí. Toto zařízení lze pouřít pm měření ve všech př-ípedetzh, k~dy doprovázející složky 1 n 1 aj~í~ koeficient E v novnící 2 jetn málo .odlišný od jedne. Zpravídlvą tak tomu je u látek chemicky příbuznýeh,CM je Většlĺínül příperdů destiliací new rektí-fíkočnítclt ko-Ionách.Na připojenýtch výkresoch je nia obr. 1 celkové btloktově schéma analyzátoru. na obr. 2 .elektrítckxé schéma. převodníku tlaku 2 a spolu se snímizzrčem tlaku 1, »ma obr. 3 je elektrické schéma obvodu nastavení konstamt příslušných dan-é lártce 3, nła obr. 4 je elektrické schéma převodvníku teploty 4 spolu se soímlučem teploty 5 »a no tobrr. 5 je elektrické schéma anallotgovéhro plošinače 6 spolu s ttkazlastelorn výsledku .měření 7.Převoxdmsík pro převod Zľnwělly kapacity slnímalče tlaku 1 Hla nepxěťový líneároní výstup 14 je na obr. 2. Snímač tlaku 1 je připloajeln na svorku 1 Il ,a 11 převodnĺku Sworkta 11 je spojene se spoločným nulovým wodlčem. Svomka 10 je spoj-emo se vstupom nlaspěťwového ktomtparátuowru rnonost-abilního klopoéhuo »obvodu 200 a proměoným .odporom 207. Druhý konec pnoměnnéhío odporu 207 je připojenn ne výstup nlapětowvéhzo stabillzátoru mo»nostab 13 l«n.ího klopného obvodu 206. M-ownostabizlní klopoý obvod 2 tl 6 pro.pojelníłm výstupu loolmprarátouću se vstupom bistalbítlního klopného obvodu pracuje ve funkci zpoždění počátku impulsíl. Výlsttłp monostalbílníhto klopného obvoduje spxojewn s jedním ze vstupů hradel 208 a 210. Nu obe vstupy součtínorzeho huredla monoStvajbtlníłro kllozpoého obvodu 2533 je připojeln ~odtpor 201, výstup hradla 205 a jeden ze vstupů hvrodel 200 a 2119. Obe vstupy ľrrladlo 205 jsou poopojxemy a spojený s kon.delnzátorełm 202 o výstupem hreaxdla 2114. Oba vstupy hnaudla 204 jsou propojeny a spojeny s výstupom 203. Obe vstupy hwrladla 203 jsou plrooojeuny u spojený s k-orndenzát-orem 202 a odporom 201. Výstup hrodla 208 je spojeni .s jedním ze vstupů hradel 209 a 210. Výstup-y hrtaidezl 209 a 210 jsou připojony ne vstupy oradlla 211. Výstup hmadla 211 je.spojseln s uodporetm 212, Odpor 212 je spojaeln jedlnok s odporom 213 a kondenzátorelm 214 a jednIa-k s ítovertujícíamv wstupem operační-Iro Zelâítlowače 215. Neílovertující vstup operačnílłto ZHSÍIUVHČG 215 je připojen .nia bělžec proměznnêho osdp~oru 217. Výstup topeuručlního zesilovače 215 je připojeln jednak na. odporr 213 a koodelnzáttor 214,jednazk na svorku napětověho výstupu převodníku tlaku 14. Proměnný odpor 217 je připojeo přes odpor 219 jednak oo kondenzátor 220 ta. jednak no -svorku západneho napájecího napětí 13. Proměnný odpor 217 je spo-jteííw ,přes .odpon 210 s komadenzátorem 219 a svonkou kladného lľlxapájĺelCĺhü napětí 12. Koodeln-zátolry 219 e.- 220 jsou ,přípojeany na spoločný nulový vodič, který je rovněž spojen se svonrkou 15.Elektrické schéma obvodu nastavení výpočtovýoh skloostant je na obr. 3. svorka kladného oapájeoího ínapětí 12 je spojene s pľolmělnlľným oldpsorrem 301 a 309 a .přes odpoor 305 s proměnným odporemx 305. Proměnsný odpor 301 je přes odpor 302 spojern s promětnlným odporom 303. Pruoměnný odpor 306 je přes odpor 337 spofen s proměoným odporom 300. Proměnuý »odpor 309 je swprojen přes odpor 310 s pnomxěnlným ordporemj 311. Prolrněnný ~odpor 303 je spojenia přes Oldlpůíľ 34 jednak s ,prromsěosným odporom 308 va svorkou zápnorněho oapájecího napětí 13 .a jednok přes odpor 312 ne proměnný odpor 311. Běžeo proměnného odporu 393 je spojen se svorkou oapětového výstupu knontstvalníty A 16. Běážec upwrolměnlnéľro odporu 306 je spojern se svorkou nlapětoJeho výs-tupu koostenty B 17. Běžec prorněnnéiro odporu 311 je spojen se svorkou napěťovéhuo výstupu konstanty C 18.Na 0-br. 4 je elektrické schéma převodoíku teploty. Odporový snímač teploty 5 je,přltpogjeuo na svorrky 19 a 20 převodeníku teploty. Svorkta 19 je spojene jednak s odporem 401, ínvertujícím vstupom opelnačního ZGSMŠUVIHIČQ 408 .a jednak s kondenzátorem 497. Svlorkla 20 je .spojene s ~odp~or~em 402 o přes odpor 400 připojena (D 13. pnoměnlný odpo 410. Odpor 4 I 1 je ,přlpojeo jedtoak no odpor 403 ta jedlntaak na oldpo-ry 413 a 415. Odpor 401 je rovněž pří-pojen .no záporný pól nuajíájení ĺľľĺegľloVlčlĺléłllů stvabílízátworu napětí 417 .a -nua emítor rt~r~alnzístoru 419. Neinvertujíoí vstup opelračlníąhwo zesilovoč-e 408 je ,připosjeín mezí odpory 403 a 404 e také spojen s kondenzáttoretní 427. Promlärrnwý odpor 439 jo přlpojen na vývody nulování soapěto~vé «n~.esymetria vstupů opertaoního zesilovače 408 ta. jeho běžec je přípojen na spoločný vodlč záporného .nepá jewcího napětí. Výstup operaečníhlo zesitlover-če 408 je pitíupnojľen jeclntok oa prrzomě-nlné odpory 4113 a 411 a jetlnak and .svovrku napětového výstupu. převoduíku teploty 21. 0 dpor 404 je spoçen .přes odpor 405 se splolečným -rrul-ovým vodičom. Na .spoločný nulový vnodíč jsou tatké připojeny kondenzátory 422 .a 423 a odpoary 402 a 416. Spoločný nvullový vodič je Vj/Vůiĺelí na svorku společného nulnového vodiče převodníku te~.p 1 «oty 15. Běžec pvoměnoéoo odporu 411 je přes odpor 412 přtipojen jednak mezi odpory 413 la 414 o jedlnlalk »Ina kondenzátor 418 aíinevervtaujicí vstup CÍIYĎOVČÍIO zesilovače iutegtrovamłêhuo stalmilizátoio napětí 417. Neinveritujicí vstup ichybovehno zesiloxvače integrovaného .stabílizátoru napětí 417 je přípojen mezi. iowdplomya 43.53. Výstup referenčtoiłuo napětí integrovaného säabilizátoíŕu 417 je připoijeo tm. odpor 414 a kmitočtwoxrá kompenzace integrovaného sataubilizátoru Hlütpěltĺ 417 nie korudein oi 42.8. Vstup iapiájecílno anjapětí âintegro aoêijo Stabil. z. .a ru 417 je spojen s Kuepájeuim výstupního tnanzistouru integrovaného stabilizá-t-oru ne.pětí 417, korndenzátorem 423 a svorkou kladného loapäjecího napětí 13. Výstup stabillzovaloélmo napětí integr-oviaoéhro steabilrizátoou -nuopětí 417 je spojen přes Zeioełr-Ovu ddiodu 421 jedmak s bázi trranzístoru 419 e jednak SK odporom 42. Kolekłor t-rjzuozästoríl 43-59 je spojevn s odporom 426, kondenzátorom 422 a ,se svorkoąi zápworiuehoo .napájecihio nlapětí 13.Na nohu. 5- je elekatriclçé soliemas- vrluelogoveho počítače. Svovrkia 14 je přípojenua- přes odpor 602 jedąoaik ine iovertují-ci vstup operlaučnihuo ziesiloviače 504 a. jedoak nie koleklior tranzlstoru Giłä. Nolznveŕtující vstup operačrníłio ZEISÍJDVEIČEB Bílé je oddiel spojelu se spozlevčntýem noulovanoíun vodičom I eho svorknou 15 a jedolak přes kondenzátor 6331 j připiojen na spoilečlnrý vodič kladného -u pájecíhio nwpěti~ wa jeho svorku 12. Na vst py lnulováçm njapěiřové HBSYIIIBPFÍB vstup openrzazčnihjo zewsllova-.če E 5134 je jařipojen pmměooý odpor 8.1255 va jeho běťíoc je připojem na Sjľoĺlečłľlľý vodič zápornéhvo oapájecíhno naplěltí. Spoločný vodič záporioéhno napájeciho Koapětí je vyveçierí jednak na s-xmtirku 13 a jednlazk přâąpofen přes kooLierLzát-or EU) oo spoločný iluliůzVý vodič Výstup operačniho zesilovače E 04 je připojelo jednak přes odpor i 07 nie proměnoý odpor eos a jednak .přes odpor i 11 ne neinvert-njíłcí vstlup Olpeąljalčlľlĺshjú zesilovače 615 311111302 612. Promłěuný odpor džiji je připojeo jednak na emitor tijanvzitst-ouru 5 a jed-meli přes odpor HUB nia tejp-lotoě zátrislý odpor 510 ne spo V 35je irovoělž připojelnna .na společný nulový vodič spolu s o-dporem 512. lnvertujítzí vstup opeoračniho zvesiloevače 615 je připojen- jedHlflĺk přes Odpor 613 na svoarku nepětového vstupu kolnstaoty A 35 a jeidoak na »odp-er 614. Na vstupy ~ou»lio~vá.ní snlapětové lnesymetrie vstupů oxpevriačuího zesilovače 515 je připoljen proměnný odpor 515, jehož běžec je př-ipojeun na- spolenčoý vodič záporn-ého .na,pájecíhto injapěti. Výsituj Řpovaičąíího zesilovače 615 je připojení. jeduok na odpor E 14 a, jednou oo oldpotr üifš. Eroitor tranzisiíàrjru(i 23 je připojeo mezi. -odpory § 18 ra i 22, Kolektlor stvraozist-ovu. 623 je př-ipojen na spoločný tueuiový vnodiič a jeho báze přes odpor 632 na katodu idiody 627. Inívertuj§ící vstup -operawčłoího zesilovače 624 je připojen ĺeldlľłlñk nia odpor 522 a jednak roezi odpor 621 a leonldelnzátoxr 5255. Neiuvertujícĺ vstup openaičxníjho zesilovače 624 je připo jein od spoločný vnulový vodič. Na vstupy oulováoí nuarpětové nesymełvrie vstupu opeuačoíłio zesilovače 624 je připojen pJomuĚHný odpor 62 d, jehož běšec je p-řipojen ne spoločný vodič záwgorneš ozipájevciho niapětí. Výstup opeiračního zesilovače 524 je připofeu jednak ,Tue içoodeozátowra jedIľlłak přes .odpor § 29 na iríverrtujĺící vstup openaičn.í~ho~ zesilovače ñíšš. Neioveąrtující vstup opeijaičnuiho- zesilovače eso je připojen jedIliłllk přes odpor 623 .na spoločný u-xiaový vodič o jexdlna«k HIEL odpor § 31. Vvstup operačniho zesílovatčeje jsřijz-.ojeít jednak »na iaoody diod 627 a S 53 a jednak nia odpor E 31 Katode diody E 33 je pripojenie .přes ocipor E 34 no bázi tranzistozwi S 35, jehož kolekt-or je připojen u spoločný nulový vodič. EIIIÍIÍIUĽ traozistorti B 333 je přfLpoje-n jed.utok ina odpor 637 a jednak přes odpor i 36 na. svorku ospětovehą vstupu kon-slamy B 17. Odpotr (i 21 je připojenběglec proměouého odporu 513. P~ron 1 ěn~ný odpor Bü je přípojeo jednak přes odpor § 17 ua spoločný vodič zo neho uapájeeího nopěati a jednak jiřes oipozí i 20 1.3. spo tri vodič lmodznélío n ľecíłítj »rlapě Neiovortující vstup -operaoáoioo zesilov 437 je připojen nia spoleičnýi .Llový voInvertující vstup »operačníhlo ZĽGSĺICF-FBĚÍG E 33 je připiojeâi jed í mezi odpoąry § 37 o 641 a jedook na kiovudeązzátor 630. Jstupjr nulováoi zonapěfšove ne-syrnetrie vstupd oper-ačunílio zesilovače 533 j eu pripojeny ur pcosměonzý odpor 6329., jehož běžoo je připojen na spnolečolý vodilč Zájllülľľlêüü napájecího ľllřilpjělľĺ. Výstup opeoalčního zesziovvoče E 333 je přípwojeo jednak mezi ~odpoxry 511 a 542 a jednnok oo kolndenziituor 64). Odpor 542 je připojení jednak od »oeinvertujíucí VStUIp opeIiočního zesilovače E 545 a jednak .přes odpom i 43 ne spoločný nulo-vý vodič, lnvertujílcí vstup opelr-aačaníhlo zieąsilovače § 45 je připojen jednak na odpor 552/3 a jc-dlnrak přes odpogr 647 Lula soo-rku uuaýoělőovéhno vstupu KOĚV staunnty C 18, Vstupy nui-oväxní nvapělĺové nesymetrie vstupů opeiračniho zesilovače 64.3 jsou pripojeny nia jiromrěuný odpor 644, jehož běžec Te připojen o spoločný vodič záupolrroeliwci -nlająájecíłilo napětí. Výastup opeľüĺČlHĺhO zesilovače 545 je .připojen jedmąak no- odjrcwr (i 46 o jednak na odp-or E 48. Neilulv-ertujĺcí vstup operočaniho zesilovače B 332 je připojeo jeduuek .přes odpor M 9 no spoločný nulový vodič o jednak přes odpor 650 pia ever-ku ľllĺĺlpěťcxvéĺšlů vstupu z -převodoíku teploty 2.1. iovortující vstup operačního zesilovače 652 je připojen mezi odpory 648 a 653. Vstupy vnulováruí oapěťové nes-vrnvetijie vstupü opeiračiíívho zesilovače 632 jsou pripojeny na proměouý odpor E 354, jehož běžoc je připojeo na spoločný vodič zápourného nopájecihxo napětí. Výstup operačnítno zesilovače tižiĺš je připojelo je-dlnak ona Odąpołľ 653 a jedook na svorku napěiového výstupu .awoalogoveho počítačeiviezi -svorku mapuětlovéhto výstupu almologového polčitałče 22 na. .svorku 23, Která j-e sprojeoase spoločným nulovým vodič-em je připoj-en ručkrový ukezatel výsledku tměřeuní 7.Funkční .popis uvedeného príklad-u zapojení začne-me popisom .převodníktt snímače thank-u 2, jehož schéma je znmäzorzíěno na obr. 2.Hradlae 203, 204 .a, 205 tvoří spolu s odporelm 201 a konvdeanzátourem 202 astlabilní multivibrátour. Výstupní signál astrabílítín-o multivlvbrátowrtl jednak spoučtí níonostabílçní klopný obvod 206, který je zapojen ve funkci zpoždění počátku ímpulsu, a jednak je.přlveclen na jeden» ze vstupů lo-giekehío člemn, tvořeneho łnrrardly 203, 239, 210 a 211,který realizuje funk-oi EXCLUSIVE-OR. lvlnotstiebixln-í kloprniý obvod 206 vytváří výstupní impwwlsy, jejichž máběžlná hrana je opro ti náběžvrné hraně vstunpníclí impulsů zkra cewnIa o dobu T - (1,7 RC s, .Q, F 3Kde T - je doba zkrenení náběžné hrany impulsu F. - je V danem případě psoměmnýí odpor 207 C - je v danérn případě kjajparzícta snímače tlaku 1. Výstupní signál monostabilního klopnéno obvodu 2116 je pňivedesn ~oa druhý vstup logického členu EXCLUSIVE-OR Výstupní signál Logické-ho č-leou EXCLUSIVE-OR tvořem-éhlo hraedly 206,209, 210 a 211 má ovpakov-ecí freĺwtveunncí dlanou ttr-ekvencí .astabilníbo multivibrátoru a délku -inltpulsu rovnou T. Tento signál je veden přes odpor 212 na vstup .dolnoŕñrekvenční prepustí tvořene operač-ním zesil-o-vačem 215, kadndenzátorem 214 a odpor-em 213. Pro nlajstavení nuly srtupnice je »na nelnvertttjící vstup operuarčního zesilovače .přivedené napětí z lĺIĚĺvĺČE tvořeného odpory 216 a 210 a proměnným odporom 217. Pro zannezení šíření rušivýclí impulsů jsou .prívody nepájecího napětí p-řipojeny .přes Kondenzátory 219 a 220 na společený nulový vodič.Výstup dolnontrekvenční propusti přivedený na svorku 14 je líneárně závislý .ne změně kapacity snímače tlaku 1. Tento výstup je płřivedejn na svorku 14 jednoüčelového EHSÄUQUVÉHO .počítjałče 6 na obr. 5 a přes odpor 602 je Apřived-en na vstup logvaritmlckého zesilovače. Logaritmický Zesilovač je tvo~řen operečním zesílovačem 604, teplotn-ě závislým olěllčenr ~napětí z odporů 607,609, prjoměunélvlmo odporu 608 a. teplotné závislého odporu 610. Logjarritmická zpětnáProměnný odpor 606 slouží k vynulovvěrní oaąpěťłové nersymetvrie vstupů operačníhuo zesilovajče 604. Výstupní nlapětí .lougarítirniwckého zesilovače je úmrěrné logaritjmu vstupního signálu a tedy i loga» .itmu změny kapacity snímače tlaku 1. Toto napětí. je přivedeno 11116. vstup rozdílového zesilovače, tvořenzěhvo »operałžnílm zesilovačem 615 .a odpory 611, 612, 613 e 614, Br-oměnný odpor 616 slouží k vynulovální nirapěťové nesym-etrie vstujpů toperečního zesilovače 615. Vrov-zedílovezm zesilvovarči je odeč-ítáono luepětí úmerne l-słgaritmu tlaku od napětí tíme-mé.ho konsnaanvtě B, které je ,přivederío nia .stvorku 16. Napětí úmerne ko-nstantě B je nastaveno podle měřene látky pozmocí děliče napětí v obvodu nastavení konstent 3 na obr. 3, tvořenénm odpory 362 e 30/3 e .prornuěmnýnri odpory 301 »a 333. ff/stop z rozdílovélro zesilovexčeu je veden na vstup enelogcové ~děličky tvorené opertačnímri zesilovaJči 624, 630 a 636, oddělovací-mi díodami 627 .a 633, tarenzistolrovýjmí spíoalči 623. 635,ondpory 51 a, 522, 532, 329, 52 a, 631, m 4,636, 617, 620, 621, 637, 641, proměnnýmiodřpory 626, 619, 639 a ktondenzáttlry 625, 64. Popis činností onualogové .dělričaky začíą ná člasovým iot-ervalem, kdy trenzístor 623 V lnve-rzcním zapojení je otevřen ja čäsrt napětí odebíoanelmo z běžce proměnnéhjo od-Í poru 619 děliče napětí 617, 619, 620, .ktenäi je určena »promtěream odporů 621 a 622 je ved-em tma vstup ímtejgsrätoru tvořeneho operačním zesílovačejm 624 a kojndecuzát-orem 625. Nepětowá HBSYIHEÍÍTÍG vrstupů operačníhzo zesilovače 624 je výnulovánar proměnným odporem 626. Výstupní napětí rnxtegrátoru. klesá až drosálme velikosti, kdy překloupí kozmparátonr, tvorený opeoačním zesilovačem 630 ja odpory 626, 623 a 631. Vý-stupníí napětí zkormpartátoxrsu se zmení ze zápornéno nia kladné a přes driodu 627 a odpor 632 uzavře .tna-nzŕstoar 623. Uzlavřertĺm tranzistoru se pripojí napětí z výstupu rozdílovéhta zesilovače .ma vstup integIrät-oru a jeho víla-I pětí stoupá až dosáhne velikosti, kdy opětĺ překlopí komparátor za zmení svůj. výstup z kladného na záąproćmé naspětí. Uvedejnýí jev se opakuje, .přičemž spírraucí poměr je vovlboju rodporů 616, 621 -a 622 upraaven. ne ve l-ikost, která je» -novoa poměru ,napěwtíĺzískülľléhü z běžce uprowměnneho odporu 613 tavýstupního napětí rozdílového zesilovače. přivádněného na odpor 618, Spolu s trajna z výstupu kozmpzarátsoru.ZÍSÍOTGIIE 623 je přes diodu 633 .a odpor 634 spínán téłž tranzistor 635. Pomocí tjranzístorovehno spínače 635 je klíčoválnło njelpětí úměxrné klonstamtě A, p-íjivedesn.éłro~ nIa svor-ku 17. Napětí úměrne konstantě A je »njastaveno podle měřené látky pomocí děllče napětí v obvodu nestovení komstaznt 3 na obr. 3, tvořenévho aoclpory 305 ja 307 a projměnnýmji odpory 306 a 308. Klíčovoné napětí úměrné kornstantě A je přes. »odpor 637 vedeno na vstup dolnofvrekvenční pnopustí, tvorené -opexrjačaníqn zesilovačem 638, kondenzátorem 640 a odporem 641. Briorměnný odpor 639 slouží k .vynulovární nuajpětotvé nesymerríe vstupů operačjníhuo zesilovače 636. vlolbvou časové K 001 staznty RC člexnu 640, 641 je na výstupu donofreekvenčrxí prepustí najpětí úměrné střední hodruotě pulsujícího vstupníhło »napětí Tedy výstupní napětí aaąnalogové děličky je úmjěrné .poměru napětí úníěrného KUHJSÍHJItě A a napětí z výstupu ruozdílovéhro zesilovajče, přičemž lze nastavit k-onstantu uměrnostl plotmocí .napětí- odebíreného z

MPK / Značky

MPK: G01N 7/00

Značky: elektrické, chemicky, měření, látek, koncentrace, složky, rektifikací, jedné, kapalin, příbuzných, zařízení, směsi

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-232682-zarizeni-na-elektricke-mereni-koncentrace-jedne-slozky-ve-smesi-latek-pri-rektifikaci-chemicky-pribuznych-kapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na elektrické měření koncentrace jedné složky ve směsi látek při rektifikaci chemicky příbuzných kapalin</a>

Podobne patenty