Víceválcový pístový motor

Číslo patentu: 216913

Dátum: 15.01.1980

Autori: Sparro Francesco, Gerber Alfred

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Víceválcový pístový motor, zejména spalovací motor, který sestává alespoň z jedné čtyřválcové jednotky s písty stejných velikostí, jejichž osy leží v jedné rovině a vždy dva jsou vedeny souose a spojeny s koncem dvouramenné páky uložené otočně na hřídeli spojeném s rámem motoru a k zachycení krouticího momentu slouží výstředníkový nebo klikový mechanismus, jehož tyč je uložena na ramenu páky. Pro odstranění ztrát třením, dosažení malého opotřebení a tichého chodu při vysokém počtu otáček, a tedy i dobrého výkonu je výstředníková tyč (44) výstředníkového mechanismu (36) nebo klikového mechanismu kloubově připojena k jednomu ramenu (37) dvouramenné páky (22) mezi její osou (23) a koncem tohoto ramena a k druhému ramenu dvouramenné páky (22) je připojen dynamický vývažek.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká víceválcového pístového motoru, obzvláště spalovacího motoru, se čtyřmi písty stejné velikosti uspořádanými s »osami V jedné rovině, přičemž dva z nich jsou vždy Vedeny souose, a s konce-m dvouramenné páky, uložené otočně na hřídeli pevne spojeném s rámem motoru, tvoří spojeni přenášející sílu, přičemž k zachycení krouticího momentu slouží výstředuíkový nebo klikový mecbanismus, jehož tyč je kloub-ově ulložena na tělese páky.Na počátku technického vý-voje, ktorý směřovol k dnes všeobecně známým a ve velkém množství vyráběným moderním motorům prro motorová vozidla, byla ploužívána různé jiná konstrukční řešení, rovněž obsahující shoraa zmíněné znaky, k nimž patřily například vahiadlové parní stroje. Vzhledem ke značné dynamické nevyváženosti a malému počtu otáček se tato řešení v dalším vývoji nelprosadila. Přes neustále snahy po zvýšení výkonu, popřípaídě po zvýšení počtu otásček, vztahují se nejnovější zlepšení u motorrů motorových vozidel převážně na motory, jejichž písty pohánějí přes ojnici klikový hřídel.Některé novější konstrukce se shora zminěnými .znaky, uapř. podle franc. pat. spisu č. 1584 539 se nemohly r-ovněž prosadit na základě toho, že byly dynamicky nevyvážené, takže nedošlo k jejich sériové výrobě. Pouze Wankllův motor představuje závažný pokus o od-stranění nedostatků běžných motorů s klikovou hřídelí.e známo, že -dlouhý technický vývoj a značné Výrobní náklady vedly nejprve ke klikovému hřídeli, .u něhoŽ jsou při OlbVYklém počtu otáček dynamické síly poněkud ovládány. Přelnos síly od pístu přes -ojnici na klikový llřídel je přesto spojen se značnými ztrátaami -třením a tomu odpovídajícím silným Wolpotřwebením, takže rychlost pístů musí být lomezenla. Velikosti ztsrát třením, u motorü s ćklikovými hřídell vz-nikající V uložení pístů, ojnic .a klikových hřídelů V závislosti na počtu lotáček motorů jsou graficky znázonněny V publikací Hütte IIA,28. vydání, str. 730, obr. 24. Kromě toho vznikají v .důsledku napříč stěn válců působících složek premenných sil, spojených s klopením pístů, impulsy, kte-ré dav-ají podnět k obzvláště mechanickému chvění p-ouzder Válců, které pnřispívá podstatné k šumu IIIOÍOTU.Úloha vynlezu spočívá V tom, .odstranit nedostatky známých motorů s klikovými hřídeli a nalézt takový pístový motor, který má výh-ody motorů a V úvodu uvedenými znaky, zejména podstatné malé ztráty třením, a mimoto V důsledku dynamické Vyváženosti vykazuje i tichý chod a malé opotřebení, přičemž umožňuje vysoký počet otáček a V souladu s tím dobrý výkon.Výše uvedené nedostatky odstraňuje a vytčenou úlohu řeší víceváloový pístový motor, zejména spalovaci motor, sestávající z nejméně jedné jednotky tvořené alespoňčtyřmi pílsrty stejné velikosti s osami uspořádanými V jedné rovině, přičemž dva z nich jsou vždy vedeny souose a s koncem dvouramenné páky, uložené otočné na hřídeli spojeném s rámem motoru, tvoří spojeni přenášející sílu, přičemž k zachycení krouticího momentu slouží výstředníkový nebo klikový mechanismus, jehož tyč je kloubově uložená na tělese páky, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že tyč výstředníkového nebo klikového mechanismu sloužícího k zachycení krouticího momentu je mezi osou télesa páky a koncem páky kloubově připojen-a k rameni páky, přičemž s ramernem páky, protilehlým výstřednikovému nebo klikovému mechanismu, vzttaženo k ose oltáčení páky, je spojen-o zařízení, které tvoří dynamické vyvážení výstředníkovému nebo klikovému mechanismu, takže sp-0 lečné těžiště veškerých pohyblivých částí motoru leží přinejmenším přibližně V ose otáčení páky. K dynamickému vyvážení může být použit stejný výistředníkový nebo klíkový mechanismus, jaký je, Vztaženo k ose otáčení páky, spojen s protilehlým ramenem páky, takže společné těžiště veškerých pohyblivých částí motoru leží V každé pracovní poloze V úložné ose páky. K překonání úvrarti rdvou výstředníkových nebo klikových mechanismů vzájemné přesazených o 180 ° při spouštění motoru, mohou být tyto vzájemně svázány, například pomocí ozubených kol, hnacích řemenů apod. Méně dokonalého dynamického vyvážení, které může být postačující při nepwříliš velkých požed-avcích na tichý chod motoru, může být wdos-aženo tak, že Vyvažovací hmota je upevněna na rameni páky protilehlém výstředník-ovému nebo klikovému mechanismu,vztaženo k ose otáčeui páky.Podle výhodného- provedení pí-stového motoru podle vynálezu slouží úložná osa páky jako hlavní hřídel, popřípadě jako hnací nebo výst-upní hřídel motoru, přičemž výstředníkový nebo klikový mechanismus uchycený na télese páky je svázán s tímto hřídelem například pomocí ozubených kol.U takovéhoto pTOVeldĽ-Ilĺ má každý výstředníkový nebo klikový mechaní-smus u motoru sestávajicí-ho z více jednotek pouze jeden krátký výstředníkový nebo klikový hřídel -s poulze jedním výstředníkem, popřípadě pouze jedním zalomením, které lze lehce vyrobit, přičemž snášejí Vysoká zatížení. je-li úložné osa páky otočné uložená, je při provozu dosaženo další podstatné Výhody,a to makové, že plynulým otáčením hlavního hřídele může být ložisko dobře mazáno, zatímco při prostém kývavém pohybu úložné plochy páky relativně vůči její .ose otáčení,popřípadě kývání, nemůže být žádný nosný mazací film vytvořen.Volbou přewvod-ového poměru mezi ozubeným kolem spojeným s hlavním Ihřídelem a kolem poháněným výstředníkovým nebo klikovým mechanismem může být stanoven poměr krouticího momentu a otáčok hlav 216913ního hřídele pro danou rychlost pístů. Nezávisle na tom existuje také možnost ur-čít kroutící moment a počet otáček výstředníkového nebo klíkového mechanismu volbou místa jejich kloubového uložení na tělese páky. Cim blíže je místo kloubověho uložení hlavnímu hřídelí, pop-řípadě ose otáčení páky, tím menší jsou rychlostí a tím větší je -kroutící moment. Také tímto způsobem je možné »dosáhnout toho, že přes velmi vysokou rychlost pístů má h-řídel výstředníkového nebo k-líkového mechanismu nebo také centrální hlavní hřídel při vysokém kraouticĺm momentu poměrně malý počet otáčok, popřípadě při provedení motoru jakožto spalovacího motoru je při malém zdví. hovém objemu dosaženo vysokého výkonu a velké pružností. Konečné je dosaženo při cen-trálním uspořádání hlavního hřídele, tím rovněž v rtěžíšti pohyblívých částí, konstrukčních výhod, které mají při montáži motorů např. do motorových vozidel obzvlášt-ní význam.Tím, že dva souose .vedené pracovní pís-ty mohou být vzájemné -pevně spojený, jsou vedeny iołboustranně a mohou být zhotoveny odpovídajícím způsobem krátké, neboť na základě délky páky podmíněné konstrukcí a pohybu jejích konců na velkém kruhovém -oblouku, »tzn. .s malým zlaikřívením, zachycují v podstatě pouze síly působící ve směru osy válců .a musí uvtěsňovat prostor okolo válců. Také pívstaní tyče vzájemné spojující oba písty mohou být ve srovnání s dosud obvyklýmí ojnicemí pr-ovedeny podstatné lehčí, nebot nemusí zachyoovat žádné chybové momenty. Rovněž válce souose vedených pracovních pístů .o stejných průměrech vykazujících při souosostí stejné průměry, mohou být zhotoveny rovněž v jednom kuse, a to společně V jednom pr-acovním pochodu. Spojení mezi koncem páky a dvojitou pístovou jednotkou může být proveden-o konstrukčně jednoduchým kloubovým laoží-skem, které na základě velkého poloměru natáčení konců páky zachycuje velmi malý posuv probíhající niapříč k ose pís~tů. Tavkovéto, výrobné velmi levné kloubové ložísko může být Vytvořeno o sobě známým způsobem ve vnitřním kroužku s vnitřní plochou přízpůsobenou vnějšímu tvaru konce páky a -s kuželovitou nebo konvexně ziakřivenou vnější plochou, odpovídající svým tvarom vnějšímu kr-oužku tohoto ložiska, uloženého ve vstupním otvor-u, nachá-zejícím se ve spojovací tyčí mezi oběma písty. Vnitřní plocha vnítřního kroužku může být na konci páky vyrobena smýkavým pohybom, směřujícím sem a tam. Posuvová dráha provedená ve -směru konceppáky na základě posuvu na v průměru relativně Věłtší kruhové clrálze oproti »pístní tyčí je správně malá a řádově může počínat o-d 1 mm. Aby mohla být tato posuvová dráha stanovena obzvlášť malá, může být část ramene páky ležící mezi místem spojení konce páky a pístní tyčí .a místem kloubového uloženívýstředníkového nebo klik-ového mechanísmu purovedenva delší než část ramene páky ležící mezi tímto místem kloubového uložení a uloženou osou páky. Dlouhé provedení tělesa páky vůči délce zdvíhu pístů má tu výhodu, že na pístrech působí oblzvláště malé příčné síly. Zmen-šení těchto příčných síl nia minimum je hlavní předností prředklád-aného vynálelzu.jelikož mohou být dva pracovní písty vzájemně pevně spojený a nepotřeb-ný klíkový mechnanísmws nemůže vnášet na pracovní písty žádné .podstatné příčné síly, jsou ztrá- ty třením, šum a opotřebení v důsledku to vho nepatrné, a mohou být dusa-ženy podstatné vyšší pístové rychlostí, a -tím i vyšší výkony případajíoí na jednu válcovou jednotku ptři tíchém chodu motoru, než bylo dosud možné. V důsledk-u zachycení kroutícího momentu přes výstředníkový nebo klikový meohanísmus nla místě mezi uložením »páky »a místem spojení s pracovními písty,vznikají na výstředníkovém nebo klíkovém mechanísmu nepvatrné rychlostí ve srovnání s klíkovým mechanismem uspořádaným na pracovních pístech. Dále musí být výstředníkovým nebo klíkovým mechanísmem přenášeny pouze výsledné síly, p-opřípadě užítečný výkon, nebot přenos síl od pístů vykonávajících pracovní zdvih na ostatní písty je proválděn přes páku. Rozumí se také,že .tento přenos sil mezi písty přes páku je spojen s podstatné menšími ztrátami třením než jaké exístovaly u dosud běžně používaného přenosu sil přes klíkový hřídel a klikový -mechanísmus pistů.Konstrukce pístového motoru podle vynálsezu potlíaačuje také ty nedostatky, které vyvolávaly potřebu ohraníčení píot-ové rychlostí, takže .toto ohraníčení je nyní podmíněno pouze zvolenou konstrukcí ventilů a velikosti kompenzovaných dynamických sil. Pro vyšší píst-ové rychlosti může být použite například o sobě známá konstrukce ventilů s rotačnímí šoupátky.Písrtový motor podle vynálezu má ve směnu svého hlavního hřídele z-načně plochý tvar, takže na jednom společném hřídelí může príac-ovtant více čtyřválcových jednotek nebo mohou být za ůčelem úspory p-alíva pomocí ovladatelné spojky vzájemné spojovány pouze určité zvolené jednotky. Takto lze bez konstrukčních obtíží realízovat osmíválcový, divanáctíválcový nebo šestnáctíválcový motor. Žádné těžkosti nepředstavuje ani vyrobit hřídel odpovídajícím způsobem silný, nebol nemá žádná zalomení a může být vytvořen jako válcový, dokonce i dutý, pouze musí mit -odpovídajícím způsobem velký průměr. Tento hří-del, zachycující užíteíčný výkon motoru sestáva-jícího z více jednotek, může být hřídel výstředníku, jehož vý-st-ředníky tvoří část výstředníkového mecha-nísrnu jedné z jednotek nebo to může být hlavní hřídel, který současně tvoří úložnou osu páky všech čtyř válcových jednotek.. V důsledku snepatrnýoh ztrát -třením u motoru podle vynálezu je pro chlazení váloových »stěn dostačující chlazení stříkánímoleje z mazacího .okruhu a Vodní chlazení se může omezit pro odvod spralovacího tepla na hlavy válců. Toto postřikové chlazení olejem může být proveden-o velice jednoduchým způsobem, totiž tím, že z konců tělesa páky, opatřeného mazacími kanálky,vystřikuje olej na oblast kloubového spojení s pístní tyčí, takže se dostává i na vnitřní stěny válců.. vynález je dále popsân pomocí příkladů provedení znázorněných na obrázcích, kde značíobr. 1 ~ pístový motor v příčném řezu vedeném čtyřmi válcí,. obr. 2 ~ příčný řez ve lsměru hřídele vý-středníku u dvou paralelné uspořádalných šednotek podle obr. 1,-. obr. 3 - příčný řez ve směru hřídele výstředníku u příkladu provedení se dvěma paralelné uspořádanými jednotkami, u něhož hřídel výstředníku tvoří hlavní hřídel celého m-otoru. N jak je znázorněno na obr. 1, jsou vždy dva souosé pracovní písty, tj. první píst 1 a druhý píst 2, popřípadě t-řetí píst 3 a čtvrtý upíst 4 spolu pevně spojený pomocí první pístní tyče 5, eventuálně druhé pístní tyče B. Písty mají ve srovnání s dosud obvyklými prsty ma 1 ou výšku, protože jsou v důsledku vzájomného pevného spojení pístní tyčí oboustnanně vedeny ve váłcích,tj. v prvním válci 7, druhém válci 8, třetím válci 9 a čtvrtém válci 1 U. V důsledku souosého uspořádání pístů mohou být vždy i jejich válce vyrobeny jako jeden kus. První válec 7 a d-ruhý válec 8 tak tvoří první váloové těleso 11 a třetí -válec 9 a čtvrtý válec 18 tvoří druhé válcové těleso 12. Obě válcová tělesa jsou pevně uložena v tělese motoru 13. jak vnější plocha 14 prvního válcového tělesa 11, tak i vnější plocha 15 dru»hého válcového tělesa 12 a současně jejích vnitřní plochy mohou být chla-zeny ol-ejem,který je vyst-řikován na stěny váloů z první části 188, druhé části 181, třetí části 182 a čtvrté části 183 olejového vedení napájeného olejovým čerpadlem 184 poháněným řetězovým pohonem 185. Ve střední části prvního válcového tělesa 11 jsou naproti sobě uspořádaný první vnitřní otvor 16 a první vnější otvor 17 a rovněž ve střední části druhého váloového tělesa 12 jso-u naproti sobě ivspořádány druhý vnitřní otvor 19 a druhý vnější otvor 18, jimiž může proudit mazací olej zevně d-o vnitřního prostoru tělesa motoru 13.-.Pr-vní pístní tyč 5 je spojene s prvním koncem 28 a druhá pístní tyč ü s druhým koncem 21 dvouramenné páky 22, která je uprostřed uložena na ose 23. P-ohyb dvojíc pístů způsobuje pootáčení dvouramenné páky 22 kolem osy 23. jelikož jak první konec 2 U,tak i druhý konec 21 dvouramenné páky 22 jsou uloženy napříč k pístním tyčím, jeve střední oblasti 26 první pístní tyče 5 vytvořeno první kloubové ložísko 28 a ve střední oblasti 27 druhé pístní tyče 6 druhé kloubové ložisko 29. K tomuto účelu se hodí například kloubová ložiska známá pod obchodním označením SKF GE 25 ES, D 4. Pro tato spojení konců 2 U a 21 dvour-amenné páky 22 s pístními tyčemi jsou vhodná různá konstrukční provedení kloubových uložení,která musí dovolov-at nepatrný příčný pohyb, který VlZHĺkä pohybem konců 20, 21 dvouramennê páky 22 po kruhové dráze. V důsledku délky dvouramenné páky 22, která odpovídá celkové konstrukcí, je velikost příčného pohybu asi 1 mm, takže může bý~t zachycen existující vůlí V kloubovém ložisku.Rovněž přichází v úvahu takové konstrukční provedení, u něhož Iná každý píst svou vlastní pístní tyč, která může být spojene s koncem dvouramenné páky 22 pomocí lčepu, kde tedy nejsou dvojité pisty spojeny celistvou pístní tyčí. Přitom se projevuje v důsledku pohybu konců 28, 21 dvouramenné páky 22 po kruhové dráze klopení pístů, které je však tak malé, že není na závadu utěsnění pístů.První hlava válce 3 U, druhá hlava válce 31, třetí hlava válce 32 i čtvrtá hlava válce 33 jsou přizpůsoíbeny příslušnému typu motoru a odpovídají například válcové Ihlavě čtyřtaktnílho motoru nebo Díeselova motoru, takže níejsou na obrázku podrobně znázonrněny. Tyto hlavy Válců mohou být s výhodou opatřeny v-odním chl-azením. Šrouby 34, patrné na válcových hlavách, slouží k upevnění neznázorněných vačkovýclh hřídeů k řízení ventilů a k upevnění sacích a výfukových kanálů.Kroutioí moment se zachycuje prvním Výstředníkovým mechanismem 36 a druhým výstředníkovým mechanismem 35, které jsou klvoubově uloženy na prvním rameno 37 a druhém -namenu 38 dvour-amenné páky 22. jeden z obou výstředníkových mecha-nismů slouží k dynamíckému vyvážení hmoty druhého výstředníkového mechanismu, takže první výstředník 41, popřípadě druhý výstředník 42 upevněné na poháněném, eventuálně hnacím prvním hřídeli 39 nebo druhém hřídeli 39 zaujímají polohu navzájom natočenou o 1 B 0 °. Tak tvoří geometrická osa 23 dvouríamenné páky 22 těžiště veškerých pohyblívých hmot pístového motoru, což zaručuje tichý chod tohoto pístového motoru.Obr. 2 a 3 znázorňují řez motorem se dvěma jednotkami podle obr. 1, přičemž řez je veden prvním hříídelem 39 prvního výstředníkovvého mechanismu 36 (obr. 3 nebo prvním hřídelem 39 a prvním hřídelem 48 druhé jednotky (obr. 2 a prvním čwepem 43 prvního výstředníkového mechanismu 38,uloženým v .prvním ramenu 37 dvouralmenné páky 22 a prvním čepem 43 druhé jedn-otky uloženým v prvním ramenu 37 druhé jednotky. Pracovní spojení mezi prvním ramenem 37, popřípadě prvním čepem 43a prvním výstředníkem 41, stejně jako spo-jení mezi prvním ramenem 37 druhé jednot-ky, .eveuntuálně prvním čepem 43 druhé jednotky .a prvním výstředníkem 47 druhé jednotky je provedeno prostřednictvím výstřed-níkzové tyče 44 a výstředníkové tyče 44 druhé jednotky, jejichž první vidlicové rameno 45 a druhe vidlicové rameno 48 vedou první čep 43 a druhý čep 43 druhé jednotky, takže tato ramena obklopují první rameno 37 a p-rvní rameno 37 dvouramenných pák. Vdůsledku převodoveho poměru,odpovídajícíh-o pákovému poměru na ovládłacím míst-ě prvního výstřednívkové-ho mechani-smu 36, eventuálně paralelního výstšedníkového mechanismu 36 k dlvouruamenné páce 22, jsou výstředníkovým mechani-smem »přenášeny -při nepat-.rné rychlosti podstatne větší síly, než jaké působí na prvním konci 20 i druhém konci 21 dvouramenné páky .22, Když je excentricitá prvního -výistředníku 41 a dalšího výstředníku 47 poměrně malá, jsou momenty otáčeni,které působí na hřídelĺch výstřední-.ků přenäšeny s poměrně velkou silou, »kterou je však .možno snadno kompen-zovlat odpovídajícím dimenzováníní jednoduše vytvorených hřídelů a jejich levého loži-srka 48, středního ložiska 49 a pravého ložiska 5 U. Na konci prvního hřídele 40 druhé jednotky se nachází poháněcí kolo 54, zeventuálně hřídelový čep 51 pro pohon vedlejšího agregátu motoru, napr. -větráku, olejového čerpadla opod.U příkladu pro-vedení podle obr. 3, kde první ,hridel 39 prvního výestředníku 41 tvoří hlavní hřídel celého osmiválcového motoru, je na druhém konci hřídele upevněno ozubené kolo 52, o~patřené vnějším ozubením 53, do něhož může zapadat pastorek neználzorněného slpouštěče motorového vozvidla.37 i druhého ,na-mena 3 d dvouramenné páky 22 .přísluší jedné čtyřválc-ově jednoutce ~jeden výret-ředníkový .mechtanrsmus a v souladu tím má každá jedvnsortka dva hřídele výetředníku, může sloužtt druhé polháněcí -kolo 54 k pohonu dalšího vedlejšího agregátu a/nebo k pohonu neznázorněných vačkowých hřídelů pro ovládání ventilů.Aby mohla být při rozběhu motoru pijekonána úvrlat druhého výstředníkovéhomechanismu u jedné jednotky, jsou oba výstředníkové mechanismy spolu funkčné spojeny. K tomu účelu je na druhém hřídeliaa druhého výstředníku 42 druhého tý-středníkového mechani-smu 35 upev-něno druhé -ozubené kolo 58, které přes et-řednínozubené kolo 56, upevnené na ose 23 .zabírá as. prvním ozueným kolem 55 na prvním ,hřídeli 39 prvního výstřed-níku 41. Druhé ozubené kolo 58 zabírá se středním ozubeným kolem 56 s vůlí, -takžed ruhý výstřední-kvový ,mechanismus 35 nepohání hlavní 0511.23.V přík-ladu podle obr. 2 jsou na prvním hřídeli 39 i prvním hřídeli lll-druhé jednotky upíevněna první ozu-bené kolo 5.5 .a plarlalelní ozubené kolo 55 zebírající se středním ozubeným .kolem 5 G, přičemž ,hlavní osa 23, která současně tvoří úložnou osu dvoura-menné páky 22, je v pracovní poloze. e zřejmě, že prevodový poměr mezi spoluząabívrajícími ozubenými koly může být různý, čímž je určena rychlost otáčení hlavní osy 23.Na jednom neznázorněném konci -osy 23,která vyčnívá z tělesa motoru 13, je upevněno sp-ojkové kolo 57. S prípadným ozubením spojkového kola 57 může být v záběru pastorek spouštěče.Druhá neznázorněná jednotka, která je v podstatě provedena stejně jako první jednotka popsaná na obr. 1, může být svoji hlavní osou spojená prostřednictvím hřídelové spojky s hlavní osou 23 první jednotky.1. Víceválcový pístový motor, zejména spalovací motor, sestávající z nejméně jedné jednotky tvorené alespoň čtyřmi písty stejné velikosti, s osami uspořádanými v jedné rovině, přičemž dva z nich jsou vždy vedeny souose, a s koncem dvouramenné páky, uložené otočně na hřídeli spojeném s rámem motoru, tvoří spojení přenášející sílu, přičemž k zachycení krouticího momentu slouží výstře-dníkový nebo klikový mechanismus, jehož tyč je kloubově uložená na tělese páky, vyznačující se tím, že výstředníková tyč 44 prvního výstředníkového mechanismu 36 nebo klikovéh-o mechanismu je mezi osou 23 telesa dvouramenné páky 22 a prvním koncem 20 dvou-ramenné páky 22 kloubově pripojená k prvnímu ramenu 37 dvouram-enné páky 22, přičemž s druhým ramenem 38 téže dvouramenné páky 22 je spojene zařízení dyna mického vyvážení motoru, takže těžiště veškerých pohyblivých hmot motoru leží v oblastí -osy 23 dvouramenné páky 22, 2. Víceválcový pístový motor podle bodu l vyznačující se tím, že zařízení dynamického vyvážení mot-oru je tvořeno druhým výstředníkovým mechanísmem 35, stejným jako je první výstředníkový mechanismus 36.3. Víceválcový pístozvý motor podle bodu 2 vyznačující se stírn, že u první-ho výstředníkovêho mechanísmu 38 je jeho první hřídel 39 kinematicky spojen s druhým hřídelem 39 druhého výstředník-ového mechanismu (35).4. Víceválcový -pístový motor podle bodu 1 vyznačující se tím, že z-erřízení dynamického vyvážení mo-toru je tvořeno tělesem vývažku upevněným na druhém ramenu 38 dvou-ramenné páky 22,

MPK / Značky

Značky: víceválcový, motor, pístový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-216913-vicevalcovy-pistovy-motor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Víceválcový pístový motor</a>

Podobne patenty