Patenty so značkou «znečištěných»

Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 283447

Dátum: 27.06.2003

Autor: Högl Maximilian

MPK: C02F 3/30

Značky: amóniom, odpadových, priemyselných, spracovania, spôsob, silně, znečištěných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd v oblasti odpadových vôd spracovaním odpadových vôd nitrifikujúcimi mikroorganizmami - nitrifikantmi v prítomnosti suspendovanej nosnej látky, v ktorom sa k odpadovým vodám pridá silikátová nosná látka so špecifickým povrchom > 20 m2/g, výhodne > 50 m2/g a s objektom napučania 5 až 80 ml/2 g, výhodne 10 až 20 ml/2 g, a suspenduje sa v nich a nitrifikované odpadové...

Spôsob mikrobiologickej dekontaminácie materiálov znečistených škodlivinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282987

Dátum: 09.12.2002

Autor: Noll Bernd

MPK: A62D 3/00, C12N 1/02, C12S 9/00...

Značky: materiálov, znečištěných, mikrobiologickej, škodlivinami, spôsob, dekontaminácie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata opísaného spôsobu spočíva v tom, že sa dekontaminácia vykonáva pomocou suspenzie špeciálne vypestovaných mikroorganizmov, ktorá obsahuje prednostne rovnaké podiely aspoň troch z nasledovných mikroorganizmov DSM 6988, DSM 6989, DSM 6990, DSM 6991, DSM 6992 a DSM 6993.

Spôsob remediácie znečistených plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1905

Dátum: 22.11.2002

Autori: Davini Enrico, Fabiani Fabio, Molinari Mauro

MPK: B09C 1/10, B09C 1/00

Značky: ploch, znečištěných, spôsob, remediácie

Text:

...vlhkosti vadóznej zóny v pôde, ktorá másklon, obzvlášť behom obdobia len Hdernych zrazoka v povrchových vrstvách pôdy znižovať vlhkosť podkritickú hodnotu pre priebeh degradácie u častiI zaistenia. pravidelnej kontroly pôdy a spodných vôd pre monitorovanie potrebného postupu remediácie, ktorá V prípade bioremediačného zásahu (in situ) môže trvať od 6 mesiacov až po viac ako 3 roky.Vďaka novým poznatkom bola nájdená plne automatická metóda...

Zariadenie na čistenie znečistených vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 938

Dátum: 14.09.1995

Autor: Récsei József

MPK: C02F 1/00

Značky: zariadenie, čistenie, znečištěných

Text:

...za sebou Spojenými jednotkami namiesto toho je upravené jediné trojdielne zariadenie zo sústredne do seba zasunutých jednotiek. Flokulačné činidlo sa vnása do najvnútornejšej upravenej flokulačnej jednotky, kde dochádza ku koagulácii. Vodaobsahujúca polyelektrolyt a nasýtená mikrobublinami vzduchu saprevedie do vedľajšej strednej jednotky prstencového prierezu,pričom vonkajšia číriaca jednotka slúži k oddeľovaniu skoagulovaného kalu od...

Spôsob dekontaminácie pôd znečistených kovmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280330

Dátum: 10.05.1995

Autori: Charpentier Pierre Emmanuel, Rizet Laurent

MPK: B09B 3/00

Značky: dekontaminácie, kovmi, spôsob, znečištěných

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrometalurgický postup dekontaminácie pôd (1) znečistených kovovými prvkami zahŕňajúci stupeň I zásaditého lúhovania na rozpustenie odstraňovaných kovových prvkov, stupeň II cementácie na vyzrážanie uvedených prvkov v kovovej forme (6) uskutočňovaný elektrochemickou výmenou so zinkovým práškom (5) vznikajúcim v stupni III elektrolýzy roztoku (7) z cementačného stupňa. Uskutočňuje sa dodatkový prívod zinku, výhodne na výstupe z lúhovacieho...

Spôsob anaeróbneho čistenia silne znečistených priemyselných odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278249

Dátum: 18.03.1992

Autor: Gött Erich

MPK: C02F 3/02

Značky: spôsob, čistenia, znečištěných, vykonávanie, odpadových, silně, spôsobu, priemyselných, anaeróbneho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhnívací proces začne asi pri 34°C za cirkulácie normálneho kalu, pričom po jeho začatí bez pridania komunálneho kalu sa uskutoční prestavenie na chemické priemyselné odpadové vody. Procesné odpady sú skladované zvlášť, analyzované a potom zmiešavané podľa zloženia v závislosti od vyhnívacieho procesu. Potom je kal flokulovaný a opäť je vedený vonkajšou cirkuláciou do vyhnívacieho procesu. Zariadenie sa skladá z vyhnívacej nádrže, flokulačnej...

Způsob odstraňování pesticidů ze znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268109

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vavrouch Zdeněk

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: způsob, pesticidů, odstraňování, znečištěných

Text:

...nebo fosforečnanů, lze odvodnit a spálit nebo ukládat na akládkových lokalitách. Pro sepnrnci použitého sorbentu z vyćištěné vody lze použít tlotační zařízení, nspř. podle če. autorského osvědčení č. 210970. Vyčištěnou vodu, zbnvenou použitého sorbentu, lze vracet do technologického procesu nebo vypouštět do vodoteče.Do odpadní vody obsahující pesticid chemického složení -chlor~ 4-ethy 1 auino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin o všeobecném názvu...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267764

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Željazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: spôsob, znečištěných, minerálnych, neutralizácie, kyselin

Text:

...kyseliny zneutralizujús hydroxido vbpenatýa. Pri neutrelizácii sa vyzrhłejú 2 nineràlnej kyseliny nečistoty,ktore sa po noutrelizovani oddelia 2 reakčnej znení vo forue kelu. vyzràłene látky sa to najnä 2 enorgenických látok hydroxidy želozitý, hlinitý, horečnatý, zinočnatý. výho~ dou Je, že V minerálnej kyseline sa podstatne zniže obsah zinku, ktorý je toxický a sposobuje řežkosti pri vypúšřani do vodných tokov. Z organických látok sa...

Spôsob neutralizácie minerálnych znečistených kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267903

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Željazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: znečištěných, spôsob, neutralizácie, kyselin, minerálnych

Text:

...sodný a iné nečistoty. Pri reakcii sa vyzrážajú nečistoty ako celulóza, sulfid zinočnatý, sira, ktoré sa oddelía z reakčnej zmesi sedimentáciou vo forme kalu. Po doneutralízovaní s hydroxidom vápenatým nám vo forme kalu vysedimentujú hydroxidy zinočnatý,železltý, hlinitý, horečnatý. Po zneutralizovaní minerálnych kyselín a znećisteného hydroxidu sodného sa pri vypustení do vodného toku dostane menej znečisťujúcich látok, ako keby sa...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267902

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Željazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: neutralizácie, kyselin, minerálnych, znečištěných, spôsob

Text:

...so suspenziou hydruxidu vápenatého na hodnotu pH S až B, s výhodou 6,5 až 7,5. Donoutrnlizúcia sa rnhí v prítomnosti polyelnktrolylu. Vyzrážané nečistoty, predovšeikým anorganickć hydroxidy ako Fe(CH)3, Mg(0 H)2, Zn(0 H)2, Al(0 H)3 sa z reakćnej zmesi oddelia s výhodou sedimentáciou.Výhodou podľa vynálezu je, že sa na predneutralizáciu odpadných minerálnych kyselín používajú odpadne alkalické vody. Vzájomnou reakciou odpadných...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267901

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Žaljazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: minerálnych, znečištěných, spôsob, kyselin, neutralizácie

Text:

...a odpadných alkalickýeh vôd vznikajú menej znećistené odadné vody ako pri neutralizácii odpndných minurálnyuh kynnlín inu 5 hydrnxidum vápenalým n nuulrnlizácinu odnadnýnh alkaiiukýuh vnd 5 minuľúlnymi k innmi. ľunlunm odľn vynáinzu, vzhľadom k tomu, že dôjdek vyzľážunĺu u uddnluniu Čüalĺ nučiulůt z rcnkćnej zmesi vo forme kalu, do vodného tokusa dostane menej nečistút ako keby sa vypúšťali odpadne minerálne kyseliny a odpadne alkalické vody...

Zařízení pro biologické čištění organicky znečištěných odpadních vod v blokovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 247228

Dátum: 01.08.1988

Autor: Lukáe Juraj

MPK: C02F 23/08

Značky: uspořádání, znečištěných, blokovém, zařízení, odpadních, čištění, biologické, organicky

Text:

...2 a stěnami 11 nádrže 1, který je uzavřen přepážkami 12. V horním prostoru dosazovací nádrže 3 je umístěna lamelová vestavba 41, v dolním prostoru dosazovací nádrže 3 je vzduchové čerpadlo Ag pro recirkulaci kalu, prepojené s potrubím Ž recirkulace kalu,umístěným v prostoru sběrného žlabu Q a zavedeným do usazovaoí nádrže 1. Usazovaoí nádrž 1 je umístěna v čelním prostoru nádrže 1, vytvořeném čelní stěnou lg a přepážkou 12, a je doní zaústěn...

Separační prostředek pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečištěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256122

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čálek Luboš, Krška Zdeněk

MPK: C08L 83/04

Značky: preventivní, exponovaných, znečištěných, ploch, separační, teplotně, prostředek, ošetřování

Text:

...dílů polydimetylsiloxanu, o viskozitě 500 mPa.s. při 20 OC a teplotě tuhnutí pod -60 °C40 hmotnostních dílů vodného roztoku karboxymetylcelulôzy, kde poměr vody ku karboxýmetylcelulôze je ve hmotnostníoh dílech 973 a kde karboxymetyl~ celulóza obecného vzorce C 6 H 9040 CH 2 C 00 Na má vymezen stupeň substituce minimálně 0,5 , obsah sušiny minimálně 90 a viskozitu 1 roztoku 15 až 20 mPa.s při 20 °c.Separačni prostředek se připraví tak,...

Spôsob úpravy vôd znečistených organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246857

Dátum: 15.01.1988

Autori: Trhlin Alois, Zeman Luboš, Smolík Jan

MPK: C02F 1/78

Značky: spôsob, organickými, úpravy, látkami, znečištěných

Text:

...sa prejaví v lepšej kvalite upravenej vody, pretože rozrušené častice sú velmi aktívne a rýchle sa obalia koagulantom, ktorý je ešte v dlsocioVanej forme. Súčasne sa dosiahne zvýšenie účinku koagulácie i flokulácie, nakolko prebytočný vzduch vo forme bubliniek intenzívne premieša reakčnú zmes, pričom sa odvetrá veľká čast prchavých látok. Vplyv ozonizácie sa následne prejaví tiež vo zvýšenom efekte separačných stupňov - sedimentácie a...

Způsob čištění vod znečištěných ropnými produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 241226

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fox Eduard, Dvooák Pavel, Bouzek Jaroslav, Šídlo Pavel, Cipryán Jaromír, Maneal Petr, Lorenc Jaroslav, Beran Jaromír

MPK: C02F 1/40

Značky: ropnými, způsob, čištění, znečištěných, produkty

Text:

...času použitím tlaku 0,2 až 0,5 MPa. Podstatou předmětu vynálezu je dále skutečnost,že v 1 m 3 hydroiobizovaného expandovaného perlitu se v průměru zachytí 180 litrů motorového oleje. čištění usnadňuje, je-li znečištěná voda před vstupem do filtru podrobena dispergaci. Předností čištění vod znečištěných ropnými látkami způsobem podle vynálezu je vysoká účinnost. Účinnost byla zjišťována rozborem vyčištěné vody na obsah uhlovodíků...

Zařízení pro vícestupňové biologické čištění organicky znečištěných odpadních vod ve stavebnicovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251716

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: zařízení, vícestupňové, odpadních, organicky, čištění, biologické, stavebnicovém, uspořádání, znečištěných

Text:

...je, že stěny vnější nádrže, stěny a přepážky vnitřní nádrže a mezistěny stavebnicového prvku jsou tvořeny prefabrikáty, přičemž čelní stěny vnější i vnitřní3 nádrže mají úložnou patku ekoeenou. 251715Vyšší účinek zařízení dle vynálezu je dán tím, že zařízení pro oba stupně čištění lze sestavit do jedné komplexní jednotky,maximálně vynžívající obestavěný prostor. Zařízení je možno na» vrhovat dle stanovenáho přiváděného množství odpadní...

Zařízení k vícestupňovému biologickému čištění organicky znečištěných odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251715

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: zařízení, znečištěných, biologickému, čištění, odpadních, vícestupňovému, organicky

Text:

...provedení zařízení dle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení dle vynálezu v základním provedení a obr. 2 v alternativním provedení.Přívodní potrubí 1 mechanicky předčištěné vody je opatřeno oddělovačem g meximálníoh průtoků, ktorý je spojen potrnbím 21 s oběhovou aktivační nádrží Q a přívodním potrubím gg s biokontaktorovou nádrží 2. Biokontąktorová nádrž g je propojena otvorom 31 s...

Přístroj pro elektrochemické čištění znečištěných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Aksenko Alexandr, Nazarjan Miron, Šamša Ljudmila, Koljada Vladimir

MPK: C02F 1/48

Značky: čištění, prístroj, znečištěných, elektrochemické, kapalin

Text:

...6 onbmMe noöanxu HC 1 HnH NaC 1), nocne Hero Ha ČHCTEMY snexrponon 7 nonaerca HanpameHHe, a qepes HEKOTODOG speua (25-30 c) BKnmqamTnoaqy aarpxáąeunoü mHKocrH B annapar uepea narpyöox 6.0 HoapeMeHHoc arnunoxnm-. qaercn K Hcroquuxy HHTaHHH CHCTeMa anexrponon 9, no rpyöonponony 14 exekTODOM 15 noaercx xunxocrb.Hon eůcTBHeM 3 meKTHpyeMoň B oTBepçTHe 10 pasnennrenbnoü neperopoxn xHnKocTH npoHcxoHT noseu Bnepx no cTepxHm 12 Knanaua 11 H npamenne...

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem, tvořených jalovou horninou odpadajíci při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236756

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rumpler György, Horváth Tibor, Czuppon Károly

MPK: C01F 5/26

Značky: způsob, zpracování, kysličníku, dolomitem, vápenatého, znečištěných, přírodních, snížení, tvořených, horečnatého, odpadající, magnezitech, zvýšení, současného, jalovou, jejich, obsahu, horninou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem tvořených jalovou horninou odpadající při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého. Rozmělněný a vytříděný přírodní magnezit se zahřívá na teplotu v rozmezí od 630 do 800 °C rychlostí zahřívání maximálně 20 °C/min, potom se zpracovaný produkt vytřídí prosetím a frakce obsahující menší velikosti zrn se použijí jako...

Zařízení pro rozmělňování pevné složky znečištěných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236698

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bakos Tamás, Bornemissza Endre, Korda Rudolf

MPK: C02F 1/00

Značky: zařízení, rozmělňování, složky, pevně, znečištěných, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozmělňování pevné složky znečištěných kapalin obsahujících zejména vláknovité, vláknité a kusovité látky a/nebo kal. Zařízení sestává z otočného rozmělňovacího kotouče opatřeného na vnějším obvodu zuby a obklopeného nejméně jedním prstencem, opatřeným na vnitřním obvodu ozubením. Podstata zařízení spočívá v tom, že před rozmělňovacím kotoučem jsou ve vstupní komoře zařízení umístěny rozmělňovací desky pro předběžné rozmělňování a...

Zařízení pro dekontaminaci vod znečištěných zejména zinkem, radiem, uranem, molybdenem a ropnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247893

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dubský Jiří, Anděl Petr, Štěpánek Petr, Krušina Josef, Martinovský Václav, Novák Luboš, Čermák Václav

MPK: C02F 1/58

Značky: molybdenem, rádiem, zejména, dekontaminaci, látkami, znečištěných, zinkem, ropnými, zařízení, uranem

Text:

...aorpčniho válce gg jo vytvořensběrnývž 1 abłg.propojený přeu pouštěcim potrubim gg do prostoru vymozaného pevným mezidnen..ngg, zachyceným na sorpšnimvá 1 ci gg nad kuže 1 ovýmperforovąnýmdnem 2 ła vnitřní stěně nosné nádrže łg a aitem gg nad pevnýmmazidnem gg. Při hornín okraji noáné nádrže Ag je připojené vx r ko 33, pod kterýmJsou umietêna alespoň dvě plnĺci potrub 115.nvyvedená vně nosné nádrže gg Rod úrovni aběrnáhož 1 abug§ jeL na...

Flotační reaktor, zejména na čištění odpadních vod, znečistěných tuky, oleji, jejich emulzemi a disperzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234098

Dátum: 01.10.1986

Autori: Dus Karel, Vondra Josef, Morávek Otakar, Boček Jaroslav

MPK: B03D 1/14

Značky: čištění, disperzemi, reaktor, odpadních, tuky, zejména, emulzemi, znečištěných, oleji, flotační, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká flotačního reaktoru, zejména na čistění odpadních vod, znečištěných tuky, oleji, jejich emulzemi a disperzemi. Účelem vynálezu je zvýšit účinnost zařízení a rozšířit oblast jeho možného využití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nádrž reaktoru je vestavbou rozdělena na navzájem propojené funkční prostory, a to homogenizační, uklidňovací, flotační, sestupný, případně sedimentační, přičemž homogenizační prostor, napojený na...

Způsob získávání kyseliny citronové z kvasných a znečištěných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233444

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stehlík Pavel, Hotěk František, Pendl Jiří

MPK: C12P 7/48

Značky: znečištěných, kyseliny, způsob, získavání, citrónové, roztoku, kvasných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání kyseliny citronové z kvasných a znečištěných roztoků podle vynálezu, při němž se kvasné a znečištěné roztoky kyseliny citronové obsahující kyselinu šťavelovou od 0,1 do 20 g v litru roztoku neutralizují vápenným mlékem do rozmezí hodnoty pH 3,8 až 4,8 při minimální teplotě 5 až 50 °C a po ohřátí reakční směsi až do 70 °C se vzniklá suspenze opětně neutralizuje vápenným mlékem do rozmezí hodnoty pH 5,5 až 7,5 a tato suspenze se...

Způsob předčištění a zpracování znečištěných frakcí e-kaprolaktanu zbývajících po jeho destilaci a rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232981

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sladký Jan, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

MPK: C07D 201/16

Značky: rektifikací, způsob, frakcí, znečištěných, zbývajících, e-kaprolaktanu, destilaci, zpracování, předčištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kaprolaktamu a řeší problém předčištění a zpracování těžkých frakcí odpadajících zejména při destilaci a rektifikaci finálního produktu. Vynález řeší využití extrakce k předčištění těžkých frakcí a nakoncentrování extraktů v systému extrakce hlavního výrobního proudu.

Způsob čištění odpadních vod z těžby uhlí nebo rud znečištěných železem a manganem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233847

Dátum: 01.07.1986

Autori: Najvar Karel, Kulhavý Teofil, Brodský Artur

MPK: C02F 1/00

Značky: manganem, odpadních, znečištěných, čištění, těžby, železem, uhlí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob čištění odpadních vod z těžby uhlí nebo rud obsahujících rozpuštěné železo, případně i mangan, při němž se využije železa i manganu jako koagulačních činidel k současnému čištění vod, obsahujících koagulovatelné látky anorganického i organického původu. Obě vody se smísí v poměru 1:10 až 3:1 za současné alkalizace vápnem a použití pomocného flokulantu. Vynález nalezne využití při těžbě uhlí nebo rud.

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237218

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koljada Vladimir Alexandrovič, Šamša Ljudmila Fedorovna, Kosťuk Vladimír Ivanovič, Nazarjan Miron Migranovič, Aksenko Alexandr Alexandrovič, Jefimov Vjačeslav Tichonovič, Moskajev Anatolij Xenofontovič

MPK: C02F 1/48

Značky: znečištěných, elektrochemické, zařízení, čištění, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěných kapalin se týká elektrochemického zpracování průmyslových odpadních vod. Cílem je snížení spotřeby kovů a zabránění znečištění elektrod při odstavení zařízení. Zařízení obsahuje koaxiálně umístěný usazovák, vnitřní cirkulační trubku a blok rozpustných elektrod ve spodní části cirkulační trubky. Novým v zařízení je umístění kónické přepážky opatřené otvorem nad blokem elektrod, zpětný ventil...

Zařízení pro chlazení, odlučování částic a pohlcování zvuku znečištěných plynů o vysoké teplotě, protékajících pod vysokým tlakem potrubním systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221506

Dátum: 15.02.1986

Autori: Czáko András, Kerti János

Značky: teplotě, potrubním, systémem, částic, plynů, chlazení, protékajících, zvuku, pohlcování, tlakem, vysoké, odlučování, vysokým, znečištěných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zařízení prochlazení, odlučování částic, pohlcování zvuku znečištěných plynů o vysoké teplotě, protékajících pod vysokým tlakem potrubním systémem, zejména pro chlazení, odlučovaní částic a pohlcování zvuku výfukových plynů spalovacích motorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že za řízení sestává ze tří svisle uspořádaných souosých prostorů, vytvářejících s sytém nádrží, vzájemně oddělených soustřednými stěnovými plášti. S...

Prostředek na čistění povrchu silně znečistěných rozměrných předmětů, zejména kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 225344

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hezina Jiří, Fűrbacherová Božena, Jaroš Miroslav Rndr, Zika Zdeněk

Značky: zejména, vozidel, povrchu, prostředek, silně, kolejových, předmětů, rozměrných, čištění, znečištěných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na čistění povrchu silně znečistěných rozměrných předmětů, zejména kolejových vozidel, na bázi kyseliny fosforečné, vyznačující se tím, že obsahuje od 5 do 60 hmot. % kyseliny fosforečné, od 0,2 do 20 hmot. % komplexotvorné sloučeniny mající v molekule dvě ketoskupiny spojené metylenovou skupinou, například /3-diketonu nebo /3 ketokyseliny, popřípadě jejich derivátu, a do 100 hmot. % vody, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku.

Způsob úpravy znečištěných vod a zařízení pro úpravu znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 226713

Dátum: 01.11.1984

Autori: Przybylowicz Ryszard, Krolikowski Wojciech, Centrum Techniki Komunalnej, Kiliszek Ryszard

Značky: úpravu, úpravy, zařízení, znečištěných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení je vhodné pro čištění odpadních vod a zahušťování kalů a pracuje tak, že voda, včetně recirkulátu, je pod tlakem 50 až 150 kPa saturována vzduchem za případné přítomnosti srážedel, za intenzivní uzavřené cirkulace, načež je v pomalém usměrněném vzestupném toku spirálového nebo sinusoidového tvaru vystavena průběžné dekompresi a současné flokulaci. Flotační nádrž je s níže umístěnou uzavřenou saturační komorou spojena pomocí...

Spôsob čistenia odpadových anorganických kyselín znečistených fenolom a jeho derivátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218055

Dátum: 15.06.1984

Autori: Filák Mirek, Hässler Jozef

Značky: spôsob, čistenia, derivátmi, znečištěných, fenolom, kyselin, odpadových, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia anorganických kyselín znečistených fenolom a jeho derivátmi je využiteľný v rôznych chemických výrobách, kde tieto kyseliny ako nevyužiteľný odpad sú vypúšťané do odpadových vôd. Podstata vynálezu spočíva v reakcii znečisťujúcich fenolických látok s formaldehydom a močovinou za vzniku fenolformaldehydových živíc, ktoré sú v príslušných kyselinách nerozpustné a z roztoku je ich možné oddeliť sedimentáciou niektorým zo známych...

Biofiltr pro čistění organicky znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 213775

Dátum: 01.05.1984

Autori: Barchánek Michael, Barták Richard, Hapala Petr

Značky: biofiltr, organicky, čištění, znečištěných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká biofiltru pro čistění organicky znečistěných vod, obsahujícího náplň, v několika, ve směru průtoku čistěné vody uspořádaných vrstvách zrnitého materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zrna náplně jsou tvořena granulovaným pěnovým polystyrénem majícím součinitel tepelné vodivosti 0,02326 až 0,04652 W.m-1.K-1 a o nasaklivosti v objemových % v rozsahu 0,2 až 0,9, přičemž náplně těchto vrstev jsou uloženy v otevřených bednách...