Patenty so značkou «zesilovač»

Pneumatický adaptivní poměrový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261257

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bureš Jiří, Kulinkovský Miloš

MPK: F15C 3/04

Značky: zesilovač, poměrový, pneumatický, adaptivní

Text:

...hodnotám a tím se nelinearní průběh vstupního přetlaku na funkci regulátoru nemůže projevit. Dále snižuje na minimum závislost přesností jim osazených reguletorů polohy na zmenách napajecího pretlaku.Příkladné provedení pneumatického adaptivního poměrového zesilovače podle vynálezu je znázorněnc na obr. 1, alternativní provedení na obr. 2.Vstupní komora l opatřená přívodem g vstupního pretlaku je uzavřena první memhránou g, výstupní...

Můstkový zesilovač s ochranou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260022

Dátum: 15.11.1988

Autor: Nazarov Valerij

MPK: H03F 1/52

Značky: proti, zesilovač, můstkový, ochranou, přetížení

Text:

...pemuue ycnnnrenn HaX 0 nHTCHHHXe nopora cpaôarunauua, npu nepeř rpysxax nóspacwaer sume nopora, orxpusaa Tpansncwop perynnpymmero snenenra14 n cosnaaan 3 ero Konnexwopnoü uenn TOK,cO 0 TBeTcTBYmmHŘ saxony usneuenuaMomHócTH pacceaauą nepnoro Tpansucwopa 1.Perynupymmne snemenwu 14, 15 orxpunamwcn TOHBKO npn néperpysxe rpansucro ~ POĚ YCHHHTEHR BBMB ROHVCTHHX SQSUGHHŘ H 0 TOKY H MOMHOCTH DSCCQHHHH, cesna BBH HGDGKDGCTHOB sannpanne...

Dvoukanálový výkonový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257981

Dátum: 15.07.1988

Autor: Holub Igor

MPK: H02P 7/06

Značky: výkonový, dvoukanálový, zesilovač

Text:

...tranzistoru ł typu NPN je spojen s bází Výkonového tranzistoru 3 typu PNP a kolektor vstupního tranzistoru 3 typu PNP je spojen s bází výkonového tranzistoru A typu NPN a kolektory obou výkonových tranzistorů g, A jsou spolu spojeny a tvoří výstupní svorku lg prvního kanálu zesilovače a obdobně vstupní svorka ll druhého kanálu zesilovače je spojená s bázemi druhých dvou vstupních tranzistorů §, 1 různých typů polarity, přičemž kolektor...

Zesilovač jasu zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245239

Dátum: 01.07.1988

Autori: Ottersbach Jens, Wünning Joachim, Beckmann Heinrich

MPK: H01J 61/72

Značky: zářivek, zesilovač

Text:

...obvodu s velkou vzduchovou mezerou jsou magnety zhotoveny přednostně z magneticky tvrdých materiálů s vysokou koercitivní silou přes 80 ka/m, např. feritů.Óbdélníkový průřez pőlů a mezery mezi nimi podle popisovaného řešení zajištují, že v prostoru trubice se vytváří silná složka magnetického pole kolmá k ose trubice, která prodlužuje dráhu výboje. Je výhodné, když je ta část magnetického systému,která přiléhá k zářivkové...

Diferenciální zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255530

Dátum: 15.03.1988

Autor: Rubcov Alexandr

MPK: H03F 1/34

Značky: diferenciální, zesilovač

Text:

...8 aRTMBHOe conpownsneume. Ha uepTemeM 3 o 6 pameHa cwpyxwypnan enexwpmuecnaa exeMa npennaraeuoro ycwpoücwnä.3 ycwpoücwao conepmnr nmýąepeuuąansauü ycunmwenb I, umemmwñ cmmmempuunue Bxon M Bmxon H nononumwenbumñ Bxon,awrenmawop 2,-nepsuü cyMMamop 3, uwàepenunanbumü ycnĽMTGĽB 4 omM 6 xn,HMemmMü nononunwenbnmü àxonu, ynpaBnae~ Mmü Qnnbwp 6,nepBym Qopmupymmym uenb 5 BTOp 0 ü cyumaTop 7, swopym Qopmnpymmym úenb 8, nepBmñAHenMHeüHu aneMGHT 9...

Obrazový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254303

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hinn Werner

MPK: H04N 5/14

Značky: obrazový, zesilovač

Text:

...například 250 V, a bázi druhého tranzistoru 32 a omezovací osmý odpor 38,zapojený mezi kolektorem -druhé-ho tranzistoru 32 a. zdrojem napětí.Z výstupu, obrazového zesilova~cího obvodu 14 pro červenou barvu, to jest od emitoru druheho trenzirstoru 32, je zavedena záporná najpěíová stejnosmětrná vazba k bázi prvního -tirnnzistoru 2 G přes obvod 52 zárporué zpětne vazlby. Na elektrodu 25 pro řízení intenzity elektronové trysky pr-o...

Širokopásmový budicí zesilovač obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252818

Dátum: 15.10.1987

Autori: Naimpally Saiprasad, Tallant Jamess Ii

MPK: H04N 5/205

Značky: obrazovky, budicí, širokopásmový, zesilovač

Text:

...obvodu výstupního druhého tranzistoru gg U tohoto příkladu provedení je první rezistor R 1 v 0,5 wattovém vrstvověm uhlíkovém provedení o hodnotě 130 kgła druhý rezistor R 2je V 0,25 wattovém vrstvovém uhlíkovém provedení o hodnotě 33 kg.V dalším bude vysvětlen způsob, jakým se dosahuje výše uvedeného výsledku. Parazitní kapacity různých typů mají účinek na kmitočtovou odezvu zpětnovazebního obvodu âg. Mezi význačnějšími z těchto...

Výkonový zesilovač signálů nízkého kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244606

Dátum: 14.10.1987

Autori: Koster William Henry, Cimarusti Christopher Michael

MPK: H03F 3/20

Značky: zesilovač, nízkého, kmitočtu, výkonový, signálu

Text:

...napätí se připojuje spotrebič 31, napr. reproduktor nebo motor.Druhý konec zpätnovazebníno odporu 13 je spojen s invertujícím vstupom 33 aonolitickéc ho integrovaného obvodu 1 a přes zpětnovazební odpor 31 se spoločnou evorkou g napújecího napätí.Pro zeeilovéní jen střídavého signálu bez etejnoaměmé slolky zapojuje ee v eerii pltnovezsoní odpor 31 s kondenzétorsm a.Reinvertující vstup zá monolitického integrovaného obvodu l je spojen přes...

Nízkofrekvenční zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246203

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stark Bernd

MPK: H03G 1/00

Značky: nízkofrekvenční, zesilovač

Text:

...připojen trvale do zvláštní vícepôlové zásuvky, v níž se stýká předzesilovací a výkonové část. V případě potřeby lze takto uspořádaný regulátor vytáhnout ze zásuvky a propojit ho se zesilovačem prostřednictvím vícežilového kabelu s odpovídajícími konektory, takže může sloužit jako dálkový regulátor hlasitosti, aniž by s ním mohl jakkoli kolidovat jiný podobný regulační prvek, ktery v zesilovači odpadá právě díky tomuto uspořádání Při...

Zesilovač výkonu třídy BC

Načítavanie...

Číslo patentu: 245708

Dátum: 15.07.1987

Autori: Utess Klaus-dieter, Ba? Jurij Izrajlevie, Donskoj Semjon Aronovie, Gamalej Edvin Josifovie, Antonov Veniamin Vasiljevie, Dolženkov Fjodor Jegorovie

MPK: H03F 3/00

Značky: třídy, výkonu, zesilovač

Text:

...samumm OT nepexonnmx upo ueccon, nmanaunmx nnnyxrmnuun xapąymepom Harpysxn, cxeua ynpanneHnn ououeqnmu Momnmm 6 noKoM.MomeT ero pa 0 KOHeÓHMBaTb no Man cuuannuo BOSMOXHOŘ ero Momnocwn H noanonnws ncnonsaonanne HuaROBOHBTHMX TpaH 3 nCTOpOB Tan, qwo exema ynpanneunn oxoueunmm 6 noKoM M cxeua ynpannenun Tpausncwopaun, pa 6 oTammnMH B pemnme Knacca C, ömnn öm THKHMM, RTO onu He cuuxanu KoawwuuneHT nenesHOFO neňcmnun, xapaxmepnmñ nan ycnnnmenn...

Zesilovač výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251204

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vasilev Boris, Sofijanski Vasil, Vasilev Vasil

MPK: H03F 1/02

Značky: zesilovač, výkonu

Text:

...cpencTBoM syx onnaxonux nocneonawenbno canaauuux Kognencamopoa öonbmoň GMKOCTLW cnasau c sxnHnaneHTHuM KonneKTOpoM aoüuoro cocwaaŕ noro rpausucropa HHHQPO nneua pa 6 owaúmuM B pemuue xnacca C. 3 KnnaaneHTHuñ aMuwwepworo me cauoro TpaH 3 HCTOpa csnaau c aknnnaheuwumn KQnneKTopoM npyroro noňuoro cocranuoro rpauaucwopa HÉXHETO nneua, pą 6 oTammero 3 pemune Knacca B,SKBHBaHBHTHBIŘ auwrrep xoroporo nocpencTsoM Hnsxoonuoro peaucTopa cnnsan c...

Zesilovač jasu neutronového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248925

Dátum: 12.03.1987

Autor: Boleslav Josef

MPK: H01L 33/00

Značky: neutrónového, zesilovač, obrazů

Text:

...světla ve skleněné podložce. Část světla ze stínítka je totálně odražena na rozhraní podložka-vrstva a šíří se v podložce.Velikost rušivého efektu je závislá jednak na indexu lomu skleněněho nosiče jednak na optickém kontaktu mezi skleněným nosičem a luminiscenční vrstvou. Shora uvedené nevýhody jsou odstraněny provedením zesilovače jasu neutronového obrazu podle vynálezu.Předmětem vynálezu je zesilovač jasu neutronového obrazu...

lntegrální zesilovač výkonu pro magnetofon

Načítavanie...

Číslo patentu: 241963

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gajos Tadeusz, Urbaniak Jerzy, Kunicki Jan

MPK: H03F 3/00

Značky: lntegrální, zesilovač, magnetofon, výkonu

Text:

...oemnanuaworo H onmnnanr uaworo Tpansmcmopoa M óasamn nenamoro m nmannams BTOp 0 P 0 TDGHBMOTOPOB - coownemcmneano mecmoñ H cenwmoñ peamcwoPH» KOĽJBRTOP xecaworo Tpaasncwopa coennnea c Tpewseñ muaoñ Haomomnoñ Komneucaunu M o owpnuawensaoñ mnnoñ nnTanmn coomnercmnenao qepes Bocbmoü M neaxmuñ peancwopu,Konuexwop BGCBMOPO Tpanswcwopa - c óasamm nenawnanuaworo K ĽBaĽHaTB nepnoro Tpansmcwopon coomaercmaenno uepea necamuñ H onnnnannawuñ pesncropm,...

Integrální zesilovač ke stereofonní aparatuře magnetického záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237770

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pavuk Vasilij Ivanovič, Rybalko Alexandr Ivanovič, Andrianov Vitalij Vasiljevič, Targonja Oleg Fedorovič

MPK: G11B 5/02

Značky: magnetického, aparatuře, zesilovač, záznamu, integrální, stereofonní

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený integrální zesilovač, skládající se ze vstupního diferenciálního stupně na p-n-p tranzistorech, mezistupně a koncového stupně na komplementárních tranzistorech s ochranou před přetížením a zkraty. Novinka vynálezu spočívá v zavedení přídavných částí a existenci nových vazeb mezi známými a nově zavedenými částmi a také uvnitř těchto částí, zabezpečujících dosažení stanovených cílů. Tak mezi mezistupněm a výstupním stupněm jsou...

Zesilovač s automatickou regulaci zisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232430

Dátum: 15.07.1986

Autor: Seka Jan

MPK: H03G 3/00

Značky: regulaci, automatickou, zesilovač, zisku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu realizuje zesilovač, který na svém výstupu udržuje televizní signál s měřicím řádkem na stanovené jednotkové velikosti. Jeho předností proti dosud známým řešením je jednoduchost zapojení. V zesilovacím kanálu je pouze regulační obvod a zesilovač s dolní propustí na výstupu. V regulační smyčce jsou dva vzorkovací obvody zesilovač s korekcí a integrátor. Zapojení může být využito i v automatických korektorech úrovně...

Diferenční zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232427

Dátum: 15.07.1986

Autor: Havlíček Václav

MPK: H03F 1/00, H03F 3/00

Značky: diferenční, zesilovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení diferenčního zesilovače s operačním zesilovačem, které umožňuje podle potřeby zvětšit dovolené vstupní napětí bez ovlivnění dosažitelného zesílení zesilovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi invertující vstup operačního zesilovače je nulový uzel je zapojen přídavný odpor.

Integrální reprodukční zesilovač pro stereofónní magnetofony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235947

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rybalko Alexandr Ivanovič, Petrov Kir Dmitrijevič, Andrianov Vitalij Vasiljevič, Targonja Oleg Fjodorovič

MPK: G11B 5/02

Značky: zesilovač, reprodukční, stereofonní, magnetofony, integrální

Zhrnutie / Anotácia:

Integrální reprodukční zesilovač pro stereofonní magnetofony patří do oblasti radiotechniky a najde uplatnění při výrobě integrálních mikroobvodů reprodukčních zesilovačů a jejich používání ve stereofonních magnetofonech a také v dalších radioelektronických aparaturách jako malošumový dvoustupňový zesilovač. Cíl vynálezu - je zvýšení reproducibility elektrických parametrů při výrobě a snížení kritičnosti k hodnotám kmitočtově - tvarovacích...

Nízkofrekvenční výkonový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 223982

Dátum: 15.12.1985

Autori: Milavec Johann, Tschol Wilhelm, Kyrian Bohumil

Značky: zesilovač, nízkofrekvenční, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkofrekvenční výkonový zesilovač, zejména jako modulátor pro vysokofrekvenční výkonový stupeň rozhlasového vysílače, obsahující impulsový modulátor s jedním vstupem pro zesilovaný analogový nízkofrekvenční vstupní signál a nejméně dvě výstupní vedení pro dva o 180° fázově posunuté sledy impulsů stejné frekvence a s šířkově modulovanými impulsy, s nejméně dvěma spínacími stupni, jejichž signálový vstup je spojen s jedním, resp. s druhým...

Zesilovač pro čištění v organických rozpouštědlech, zejména kožišin, oděvních usní a výrobků z nich

Načítavanie...

Číslo patentu: 220022

Dátum: 15.10.1985

Autor: Ambrož Vladimír

Značky: usní, oděvních, zejména, zesilovač, organických, výrobků, rozpouštědlech, kožišin, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zesilovač pro čištění v organických rozpouštědlech, zejména kožešin, oděvních usní a výrobků z nich. Zesilovače podle vynálezu jsou dokonale rozpustné ve fluorchlorovaných uhlovodících a umožňují také čištění kartáčováním.

Zesilovač jasu rtg obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213841

Dátum: 01.05.1984

Autori: Boleslav Josef, Reichel Theofil

Značky: obrazů, zesilovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zesilovač jasu rtg obrazu vytvořený z vyčerpané baňky, ve které je umístěno vstupní luminiscenční stínítko citlivé na rtg záření s fotokatodou a výstupní luminiscenční stínítko umístěné na desce skleněného válce, a dále elektronoptický systém pro urychlení elektronů na výstupní luminiscenční stínítko, vyznačený tím, že vnitřní strana desky (9) válce (8) od výstupního stínítka (7) přes vnitřní stranu válce (8) až k jeho zátavu (11) s baňkou (l)...