Patenty so značkou «železniční»

Dopravní a brázdicí řetězové ústrojí pro železniční stavební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268159

Dátum: 14.03.1990

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/10

Značky: brázdicí, řetězové, ústrojí, železniční, dopravní, stavební, stroj

Text:

...řetězovćho ústrojí.Podla daliího význasu vynalezu je zo dopravníu a brézdící řetězen a za ponocný řetěza ve saěru práce strojní člstíčky ulolena dvojice vzájenně nezávisle řídltelných víbračních sít, uuístčných V podélnén sněru stroje za sebou, příčeui dopravní a brazdící řstůzové ústrojí a/nebo poaocný řetäz jsou spojeny přes líbovolné použítelný dopravní pás e jední z obou víbračních aít. Strojní číatíčka takového provedení á tu...

Způsob rovnání železniční kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266315

Dátum: 13.12.1989

Autori: Faessel André, Deroche Raymond Yves, Bourdon Yves

MPK: E01B 5/02

Značky: způsob, kolejnice, železniční, rovnání

Text:

...mez průtažnosti oceli, až po hodnotu napětí odpovídající celkové plastické deformaci oceli.Toto řešení umožňuje odstranit nevýhody známých způsobů a vyloučit nutnost následného rovnání v rovnacím lisu, přičemž se současně dosahuje toho, že kolejníce jsou prostě všech zakřivení. Dále je zajištěnc pžímé a plynulé napojení mezi konci a tělesem kolejnice přiVyloučení jakýcnkoll polygonálních útvarú. současně je zaručene vyloučení všech...

Zařízení zajišťující pohyb po zadané trase nebo pedál železniční koleje kolových automobilových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263478

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wagner Matthias, Müller Lothar, Wolter Wilfried, Schmidt Klauspeter

MPK: B60F 1/00

Značky: žádané, trase, dopravních, pedál, železniční, pohyb, koleje, kolových, zařízení, automobilových, zajišťující, prostředků

Text:

...- Ban csepxy na ycTpoñcTBo, oöecneuunammee nanmenue no aananuoň Tpacce cornacno HacTonmeMy Hsoöpeweuu.~Pnc.2 - Bn cöoxy Ha ycrpoňcwao, oôecneqnnammee nunmeuue no aanaunoñ Tpac ce B coqeTaHnuc KOHGCHHM aBTOTpaHCn 0 DTHbm cpecrsom cornacuo Ha~ croamemy u 3 o 6 peTeHnm.Puc.3 - Ban cnepxy Ha ycTpoñcTBo, oöecneuuaammee annmenne no 3 anaHHoü Tpac~ ce B coqeranuu c KOHECHBN aBTOTpaHCn 0 pTHHM cpecTsoM cornacuo HacTomueMy Hsoöpeweumo .no saaunoň...

Čelisťová kolejová brzda pro železniční vozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262405

Dátum: 14.03.1989

Autor: Oriol André

MPK: B61K 7/04, B61K 7/06

Značky: železniční, brzda, čelisťová, kolejová

Text:

...řezu na železniční brzd-u podle vynálezu.Tato železniční brzda sestává v. podstatě z několika dvojíc pak, z nichž je na výkresu zobrazená pouze jedna s pákami 1, 2. Páky 1, 2 jsou ulmistěny po obou stranách kolejnice 3 železničních koleji a jsou k nim připevněny brzdové špalky ve tvaru čelistí, isteré jsou v popisovaném přĺkladu provedeny jako brzdicí čelisti 4, tvořené klasickým způsobem prostými odřezky kolejnice.Podle vynálezu může...

Nárazník pro nákladní železniční vozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261936

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matějovský František, Mlčoch Jaroslav

MPK: B61G 11/00

Značky: nákladní, železniční, nárazník

Text:

...pružina.Příkladné provedení nárezníku podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.Nárezník sestává ze skříně nárezníku, v níž je umístěne základní prstencová pružina 3. Sedlo 3 základní prstencové pružiny g je společné i pro přídevnou prstencovou pružinu 3. Přídavné prstencová pružina A je stežena sedlem 3 a vnějším použdrem 5 za pomoci stahovacího táhla Q, které je opatřeno nákružkem 1 e pojistným kroužkem §, čímž je...

Výsypná klapka pro železniční samovýsypný vůz se sedlovým dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258467

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kramer Rolf, Ahlborn Günter, Hübsch Henry, Filk Eberhard

MPK: B61D 7/02, A, B61D 7/16...

Značky: samovýsypný, klapka, výsypná, železniční, sedlovým

Text:

...obr. 2 představuje čelní pohled na výsypnou klapku podle obr. 1. Na obr. 3 je zobrasen příčný řez výaypnou klapkou podle obr. 1.železniční semovýsypný vůz se mñlovým dnem má na každé podělné straně dvě výsypné klapky ł. Každá výsypná klapka ł je na své horní podělně straně prostřednictvím kloubovýoh závěsů g kloubově upevněna na skříni 3 vozu samovýsypného vozu a v uzavřená poloze dosedá svou vnitřní stranou nahoře a v oblasti jejích...

Směs pro železniční stavitelství zpracovatelná za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 255518

Dátum: 15.03.1988

Autori: Schellenberger Wilfried, Pehse Volker, Müller Franz, Bernhard Giersberg, Kreis Johannes, Bischof Gerhard, Lier Werner, Moser Gerhard, Goziewski Werner, Salewski Günter, Heynert Jürgen, Zander Ulrich

MPK: C08L 95/00

Značky: studena, zpracovatelná, směs, stavitelství, železniční

Text:

...R., - pánmcan annnbarnuecxoro vyrnenonopona c 12 no 22, HPEHMYHXGCTBEHHO 16 no 18 aToMoB yrnepoa Rq H R 3 - pauxan CH 3 nnu C 2 H 5 HHH aToM Boopoa AC 4Buryuume amynncun MOPYT ÓHTB móoro pena, Kak aHHOHOaKTHBHbMH, xax KRTHOHO Iaxrnnuumn, Tax k neuouorennbmu.Heomnanuo öbmo Haňeno, uwo npu npHeHeHnn wperuqúmx coneü anxokçnnnponaú.VHux amnmoa Moxno ocruqb B 6 uTyMnoňcMecu Toquo perynnpyeuux npeuen esuynb ruponanun. Hpenomennme no nsoöpereuum cohn...

Vodítko dvojkolí v železniční přepravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251913

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zähr Hans Joachim, Menzel Karl-heinz, Kahl Siegfried

MPK: B61F 5/26

Značky: železniční, vodítko, přepravě, dvojkolí

Text:

...nawenwe HET HHKBKHX yxa saunň. KpoMe TOFO, sro cnocoö Hneew Henocrarox, ufo nocne npousneexuoü yc- 251913wanoskn xonecnoň napu HyxHoeme sucsoöonnra ocenym HànpannnmmymH 1 MenHTE npouemywoqwmü snenenr-coenuuwenbnun sneneawou. B sro npeua, xorna npoucxonur narpysxa wenemxn nocpencTaoM xopnyca aarona, Hennsa coaepmeuuo ncxnmw wars cuemeune xonecaoň napm HGCMOTPR na saxnuuuaane. Kpone roro, acc Bumenasaanuue Hcnanuenmn Hnemr rar oömnň...

Cisternový železniční vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 249978

Dátum: 15.04.1987

Autor: Cimala Ladislav

MPK: B60P 3/22, B61D 5/00

Značky: železniční, cisternový

Text:

...nichž každý je vytvořen jako podélná úseč kuželového plášte.Toto řešení poskytuje vyspádování dna cisternové nádoby při menších výrobních komplikacích a e nižšími náklady. Ani u jednoho z popsaných systémů není však problematika bezeztrátověho a ryehlého vyprazdňování cisternovýchv 0 zů dokonale vyřešena.Uvedené nedostatky řeší cisternový železniční vůz sestávající z cisternové nádoby válcového tvaru uložené na železničním podvozku a podstata...

Těleso osového ložiska pro železniční přepravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245005

Dátum: 16.03.1987

Autori: Fischer Gerd, Reisig Peter, Krell Lothar, Mörl Lothar, Wilk Jan-joachim

MPK: B61F 5/24

Značky: těleso, prepravu, osového, železniční, ložiska

Text:

...na Bepxneü zacina Icopuyca ocenoro nomnmmxa, KOTOPHB emma mm Nnommponna JIBYX czcoó, pacno 245005.HOTELCIIIII-XX nan nponomnoíł onopoñ JCOJIOBOPO nxemxxzzammąłrruum nprpxzxrxnr c Hamm menonpamerłm ynpyroñ llefĺůpMillllíl-IHUM doJIee Jxemcnü Monmavx IA .IĽBMOHTBM mamneñ qacrrn uopnyw KpoMe TOPO, nsaecweu /DJiJ-OS 2 352 436/ BIIGIHIIC co Áocxxorcpyx-Jxuü Kopnyc oceBoro noxmmnmuca, npmcpennemxuñ ze pes ąuanwop Ha noBopoa-Hoñ cwome, npvmeM...

Svěrka pro upevnění železniční kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235058

Dátum: 15.02.1987

Autor: David Wiliam Miller

MPK: E01B 9/30

Značky: upevnění, kolejnice, železniční, svěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit svěrku pro upevnění železniční kolejnice, která by byla lehčí a levnější než dosud známé svěrky. Účelu vynálezu je dosaženo svěrkou sestávající z tyče z pružného kovu, ohnuté do tvaru majícího pět po sobě následujících úseků, kde nejnižší body protilehlých konců prvního úseku tyče jsou oba v první vodorovné rovině a nejnižší body třetího úseku a pátého úseku tyče jsou oba ve druhé vodorovné rovině, ležící nad první...

Vypružené železniční kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247886

Dátum: 15.01.1987

Autor: Honzík Antonín

MPK: B60B 17/00

Značky: železniční, vypružené

Text:

...1 ouštkýpryžovýoh vložek nevy tvoří rovnoměrný tlak ve všeoh ětyřeçh vložkâoh, čínž může dojftivžk jejich.nevhodné deformaoi, Výše uvedené nedoetatky odstraňuje vyoruženê že 1 ezniěnfvq.kolo podle vynálezu, jehož podstata Spoěívâ v tom, že na vnějěfm~. kuželovêm obvodu disku kola je uložena vnitřnfpryžovâ viožką a.na vnitřním kuželovêm obvodu obruče je uložena vnější pŕyžovâ Aevložką. Prostor mezi vnitřní v 1 ožkoua vnější vložkou je...

Železniční podvozek pro přepravu samonosných nákladů, zejména kolejových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228313

Dátum: 15.09.1986

Autor: Karásek Pavel

Značky: prepravu, podvozek, železniční, polí, zejména, nákladu, kolejových, samonosných

Zhrnutie / Anotácia:

Železniční podvozek pro přepravu samonosných nákladů, zejména kolejových polí, o vlastní hmotnosti a vnějších rozměrech, umožňujících odstranění podvozku z koleje a uložení mimo trať zdvihacím za řízením kladecího jeřábu, u něhož je náklad uložen na příčníku s kluznicemi, s nápravami s vnitřními ložisky uloženými v kyvných ramenech, vyznačující se tím, že vyměnitelný příčník (13) je uložen na rámu (1) podvozku otočně kolem svislého čepu (14),...

Železniční přejezd v úrovni kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223853

Dátum: 15.04.1986

Autor: Neumann Gunter

Značky: přejezd, úrovní, kolejí, železniční

Zhrnutie / Anotácia:

Železniční přejezd v úrovni kolejí, u něhož je prostor mezi kolejnicemi překlenut nosnými deskami podepřenými patkami kolejnic a vyrobenými z betonu nebo podobného materiálu, přičemž nosné desky jsou svými čelními stranami opřeny o stojiny obou kolejnic přichycených k pražcům, vyznačující se tím, že pod úrovní kolejnic (1) jsou uspořádána příčná táhla (22) spojující mezi sebou podpěry (18) dvojic postranních desek (11) opírajících se o stojiny...

Železniční brousicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 223819

Dátum: 15.04.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: brousící, stroj, železniční

Zhrnutie / Anotácia:

Brousicí stroj pro obrušování nerovností na jízdní ploše kolejnic, zejména na horní ploše hlavy kolejnic, se strojovým rámem vedeným po koleji podvozky, s vodicími díly přitisknutelnými na kolejnici k vedení bez vůle a s rámovou konstrukcí, přiřazenou alespoň jedné kolejnici a výškově nastavitelnou vzhledem ke strojovému rámu pomocí nastavovacích pohonů k nesení nástrojového agregátu, opatřeného rotačním brusným nástrojem pohyblivým dopředu v...

Železniční vozová zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223037

Dátum: 15.03.1986

Autori: Guhry Miroslav, Soukup Karel, Větrovský Zdeněk, Jelínek Jiří

Značky: zarážka, vozová, železniční

Zhrnutie / Anotácia:

Železniční vozová zarážka se používá k cílovému brzdění kolejových vozidel při třídicích pracích, nebo zajišťuje vozidla proti samovolnému uvedení do pohybu. Funkce zarážky spočívá v mobilní schopnosti bez dalšího technického zařízení účelně mařit pohybovou energii kolejového vozidla za účelem jeho zastavení, nebo zajišťovat vozidla proti ujetí. Řešením vynálezu je konstrukce zarážky, která se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí,...

Způsob srovnávaní železniční trati a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220758

Dátum: 15.12.1985

Autor: Shupe Charles

Značky: srovnávání, zařízení, způsobu, tohoto, železniční, způsob, provádění, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srovnávání železniční trati, při kterém se na úsecích trati provádí první série měření, jehož výsledky indikují boční polohu trati v příslušném místě, výsledky jsou pak sčítány a vytváří se z nich průměr odpovídající průměrné hodnotě polohy, s výhodou průběžná průměrná hodnota, která se pak srovnává s jednotlivými měřeními indikujícími polohu trati v bočním směru v nejméně jednom místě, s výhodou v řadě míst na úseku trati, čímž se získá...

Zařízení k odstranění předem změřené a vytyčené horizontální odchylky kolejí železniční tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 222202

Dátum: 15.09.1985

Autor: Glasser Floyd Adam

Značky: horizontální, železniční, změřené, předem, odchylky, tratě, zařízení, kolejí, odstranění, vytyčené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přímého vyrovnávání odchylek kolejí železniční tratě podle hodnot předem změřených a vykolíkovaných. Problém byl vyřešen tak, že na pojízdném rámu (14) vedeném po odchýlené kolejnici snímací kladkou (25) je uloženo vůči odchýlené kolejnici vratně radiálně pohyblivé stínítko (15) na vodítkách (17) a spojeno pohybovým šroubem (22) přes kuželová kola (21) a hřídel se spojkou (20), opatřeným ovládacími prostředky jeho...

Tlumicí zařízení na pouzdře osového ložiska opatřeného spirálovými pružinami pro železniční dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233337

Dátum: 15.08.1985

Autori: Menzel Karl-heinz, Reichel Bernard, Zähr Hans Joachim

MPK: B61F 5/24

Značky: osového, pouzdře, spirálovými, dopravu, železniční, zařízení, tlumící, opatřeného, ložiska, pružinami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálet se týká tlumicího zařízení osového ložiska opatřeného spirálovýmí pružinami pro železnici. Cílem a úkolem vynálezu je vytvořit tlumicí zařízení, vhodné pro rozebíratelná i nerozebíratelná pouzdra osového ložiska a při kterém je možná rychlá a lehká montáž i demontáž tlumiče, a které vytváří kmitavé technicky vhodné podmínky, jak pro strmější (?) a ponornější (?) pohyby rámu ohassis, tak i pro rotační pohyby pouzdra osového ložiska....

Pojízdný železniční stavební stroj ke zhutňování štěrku pod pražci koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218558

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: pojízdný, stroj, pražci, štěrku, koleje, zhutňování, stavební, železniční

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je vybaven podbíjecími, případně zhutňovacími nástroji, které mohou konat vibrační pohyb a přemísťovat se případně k sobě, a zařízením ke kypření, anebo odstraňování štěrku pod prostředkem jednotlivých pražců. Nástroje tohoto zařízení jsou přiřazeny podbíjecím, případně zhutňovacím nástrojům a mohou být současně vytvořeny jako zhutňovací nástroje.

Způsob srovnávání železniční trati a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216924

Dátum: 15.01.1985

Autor: Von Beckmann Helmuth

Značky: způsob, tratí, zařízení, železniční, způsobu, provádění, tohoto, srovnávání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srovnávání železniční trati, při kterém zařízení prochází po úseku trati a při tomto průchodu měří hodnoty odchylky průběhu trati vůči struně tvořící tětivu v první sérii bodů, přičemž hodnoty průběhu trati jsou automaticky sčítány a je z nich vytvářen průměr, čímž se získává průměrná hodnota průběhu, která se následně srovnává s hodnotou polohy trati získanou v nejméně jednom místě úseku, čímž se získává hodnota chyby průběhu, která se...