Patenty so značkou «výroby»

Strana 72

Sposob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260387

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Zikmund Miroslav

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, čistého, vápenatého, uhličitanu, spôsob

Text:

...hydroxid draselný. Použiteľné, ale technicko-ekonomicky náročné sú tiež hydroxidy lítia, Cézia a rubídie.Množstvo hydroxidov alkalických kovov býva 0,1 až 20 hmot., počítané na soli alkylamínov a amönnych solí organických alebo anorganických kyselín. Vyššie množstvá sú síce použiteľné, ale prakticky neprinášajú výhody. Navyše môžu vzniknúť problémy s regeneráciou lúžiaceho roztoku a nižšie sú už prakticky neúčinné. Prísadyliydroxidov...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Vysoký Ladislav, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton

MPK: C07C 47/055

Značky: spôsob, metanolu, formaldehydu, katalyzátore, výroby, striebornom, dehydrogenáciou, oxidačnou

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Vysoký Ladislav, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Olejník Vincent

MPK: C07C 47/055

Značky: formaldehydu, výroby, spôsob, striebornom, metanolu, katalyzátore, dehydrogenáciou, oxidačnou

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Sposob výroby mliečnych výrobkov fortifikovaných vlákninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260329

Dátum: 15.12.1998

Autor: Jamrichová Soňa

MPK: A23C 9/154

Značky: výrobkov, fortifikovaných, spôsob, mliečných, výroby, vlákninou

Text:

...olej pre tvárnenie kovov za studena je bližšie uvedený nasledujúcimi príkladmi. ktoré rozsah vynálezu neobmedzujú.Mazaci olej pozostáva z 0,5 °/o hmotnostných blokového kopolyméru etylenoxidu a propylenoxidu, z 2,2 hmotnostných zinočnatej soli izobutyl-dodecylditiofosforečnej kyseliny, z 1 °/o hmotnostného 2,6-di-terc.butylmetylienolu, z 0,2 hmotnostných monoetanolaminu, z 0,5 lairolinu a 95,6 hmotnostných ropného oleja o viskozite 21 mm...

Sposob výroby bielkovinového prípravku z jatočnej krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260316

Dátum: 15.12.1998

Autori: Špitálníková Lenka, Krkošková Bernardetta

MPK: A23J 1/06

Značky: výroby, jatočnej, bielkovinového, přípravků, spôsob

Text:

...ako je-acetón, izopropylaikohol a etanol. Koagulovaná z krvi sedimentuje v spodnej časti kolóny, odkiaľ sa odoberá na ďalšie spracovanie sedimentácinou, centrifugdcioua sušením.Bieikov-inový prípravok možno využívat ako prídavok do krmív s vysoký-m obsahom bielkovín, alebo ho po dalších úpravách spracovať na produkt v-hlodný ako potravinárske Iaditívum, prípadne ho možno použiť na získanie cenných látok, ako sú aminokyseliny. získaný...

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fehér Pavol, Braunsteiner Michal, Lukačovičová Yveta, Šimko Karol, Klempa Vladimír, Křižka Pavel, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Bratský Daniel

MPK: C10G 59/06

Značky: výroby, benzinu, motorového, spôsob

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Sposob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260295

Dátum: 15.12.1998

Autori: Balák Jiří, Macho Vendelín, Svoboda Josef, Kavala Miroslav

MPK: C07C 41/06

Značky: spôsob, 2,2-dialkoxypropánu, výroby

Text:

...na rovnovážnost reakcie je výhodné odstraňovať z reakčnej zmesi LZ-dialkoxypropán i. vodu. Z reakčnej zmesi po druhom stupni syntézy možno izolovať 2,2-dialkoxypropán pomerne vysokej čistoty extrakciou vhodným roztokom hydroxidov alkalických kovov a prípadne 2,2-dialkoxypropán prečistit destiláclou za zníženého tlaku. Vhodná je tiež rektifikácia alebo špeciálne destilačné procesy Beregovych V. V. a i. Chim. farm. ž. 17, 454 /1983/ Brunner...

Priemyselné dusíkato-horečnato-sírne, alebo dusíkato-horečnato-vápenato-sírne kompaktované hnojivo a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260191

Dátum: 15.12.1998

Autori: Gabčo Milan, Štec Boris, Jaššo Igor, Hutár Eduard, Molnár Alexander, Teren Ján

MPK: C05C 11/00, C05D 5/00

Značky: dusíkato-horečnato-vápenato-sírne, dusíkato-horečnato-sírne, hnojivo, kompaktované, výroby, spôsob, priemyselné

Text:

...CS 2 je účelne ak sa v súvislosti s aplikáciou kompaktovaného hnojive do .pôdy zapraví 0,2 až 12 kg sulfi-du uhličitého sonpčne viaza-ného na po-réznu látku(napr. prírodný zeolit, aktívne uhlie, silikagél a pod.) na hektár poľnohospodárskej pôdy.Výhody navrhovaného riešenia sú nasledovné- Zníženie, resp. odstránenie vplyvu fyziologickej kyslosti síranu amónneho. l-lnojivo svojim zložením je kombináciou fyziologlcky kyslej zložky - NH 42...

Sposob výroby izotropných elektrotechnických plechov valcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260188

Dátum: 15.12.1998

Autor: Švantner Ján

MPK: C21D 8/12

Značky: výroby, za, studena, válcovaných, plechov, izotropných, elektrotechnických, spôsob

Text:

...~ magnetické Starnutie. Po určitej dobe od ukončenia vyrobeného cyklu, závislej na teplote, sa zvyšujú merné wattové straty v dôsledku dodatočného vylučovanie karbidov železa z tuhého roztoku. Starnutie dodatočne zhoršujúce magnetické vlastnosti dynamoplechov. zhoršuje a mení aj pôvodne charakteristiky elektrických strojov, s dlhodobým nepriaznivým dopadom na straty elektrickej energie v národnom hospodárstve. Velmi účinným opatrením na...

Způsob výroby polyaramidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260187

Dátum: 15.12.1998

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C08G 69/32

Značky: výroby, způsob, polyaramidů

Text:

...vlastních kondenzací podle tohoto vynálezu, se zvolené reakční složky zahřívají na teploty 180 až 380 °C, přičemž dochází nejprve k roztavení »a posleze ke kondenzaci. .Mírou probíhajíci reakce je jednak množství uvolněného alkoholu ~ napr. metylalkoholu pri použití dimetyltere- nebo dimetylizoftalátůą jednak prüběžné zvyšovaní viskozity reakční směsi. Funkce, prípadne prítomných polárních rozpcuštědel »byla deilnována již pred tím....

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lelko Jozef, Berežný Viktor, Molnár Gabriel, Balaďová Paulína, Mičák Jozef, Jurovčák Ondrej, Ferenčík Ján

MPK: C01G 51/04

Značky: kobaltu, výroby, spôsob, zmesného, oxidů

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Sposob výroby modifikovaného 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260177

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hauskrecht Peter, Leška Štefan, Argaláš Peter

MPK: C08K 5/47, C07D 277/72

Značky: modifikovaného, spôsob, výroby, 2-merkaptobenztiazolu

Text:

...tkaiptaxu a síranu vápenatého 1až 5. Zmes kaptaxu a síranu vápenatého sa zo suspenzie oddelia. Pre prípad požiadavky na vyšší obsah inertu síran vápenatý než je ho možné získat reakciou vápenatej soli kaptaxu s kyselinou sírovou sa pridá po vyzrážaní vápenatej soli kaptaxu prebytkom kyseliny sírovej .k vzniklej suspenzii oxid vápenatý, hydroxid vápenatý .alebo uhličitan váipenatý, ,pričom súčasne dochadza i k neutralizácii prebytočne...

Sposob výroby zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260173

Dátum: 15.12.1998

Autori: Škuba Andrej, Hoľko Michal, Kurajda Pavol, Horochonič Jozef, Čollák Mikuláš, Sás Ivan, Magura Miroslav

MPK: C07F 9/28

Značky: zmesných, triarylfosfátov, výroby, spôsob

Text:

...obsah fenolu 10 až 50 hmotnostných a katalyzátora sa za miešania vyhreje na .teplotu 130 až 160 °C. Počas reakcie je udržiavaný miernypodtlak 99 až 99,5 kPa). Do vyhriatej reakčnej zmesi za miešania sa pod hladinu privádza oxichlorid fosforečný až do vydávkovania 30 až 60 hmotnostných. Potom sa súbežne s dávkovaním oxlchloridu fosforečného dáv-kuje fenol s obsahom 1 až 210 percent hmotnostných nalkylfenolov (v molámom pomere P 0015 ...

Vystužený drevený nosník a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260168

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mackuliak Vladimír

MPK: E04C 3/292

Značky: vystužený, dřevěný, spôsob, nosník, výroby

Text:

...ohybových momentov. Okremvyriešenie problému otlačenia nosnika jeho uložení-m na výstuže sa riešením zvyšuje .aj tuhiost V smere šírky nosníka, čim sa znižuje riziko jeho vybočenia pri extrémnom zaťažení. Použitím riešenia podľa vynálezu sa znižuje aj pomer výšky prierezu k únosnosti nlosníka.Príklad vytvorenia vystuženého dreveného nosnika podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese, kdeina obr. 1 je priečny rez nosníkom a na obr. 2...

Způsob výroby vysoce jakostních elektrokeramických materiálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260116

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jiskra Jiří, Vaculík Zdeněk, Mužík Vítězslav

MPK: B02C 23/32

Značky: materiálů, zařízení, jakostních, způsob, vysoce, provádění, elektrokeramických, výroby

Text:

...zvyšuje elektromagnetické parametry finálních výrobků. Dále značně zkraouje cyklus operace vlastního rozmělňování materiálového zrna a cyklus operace mokréholisování - čas vlastního odvodzĺování feritové suspenze v liso vacím nástroji - cca až o 1/3. ~ ľ Výhodou uvedeného zařízení sestaveněho do velkokapacitníkontinuální linky je, že umožňuje produkční výrobu vysoce je. kostních materiálů a tím i speciálních výrobků magnetický tvr dých...

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Szabó Josef, Zvěřina Karel, Kroupa Petr, Buchar Miloslav, Bartuška Miloslav

MPK: C23C 4/04

Značky: hlinitého, výroby, materiálů, plazmové, způsob, stříkání, oxidů, bázi, žárově

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Alkylestery 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoyl]-benzoovej kyseliny s rozvetveným reťazcom, spôsob ich výroby a ich použitie ako spazmolytických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279536

Dátum: 02.12.1998

Autori: Rajgopalan Ramanujam, Dohadwalla Alihussein Nomanbhai, Bickel Martin, Blumbach Jürgen, Bal-tembe Swati, Lal Bansi, Punekar Narayan Sudhindra, Rupp Richard Helmut

MPK: C07D 295/088, A61K 31/445

Značky: alkylestery, výroby, reťazcom, 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoyl]-benzoovej, kyseliny, rozvětveným, spazmolytických, použitie, spôsob, prostriedkov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (III), v ktorom substituenty R4 a R5 majú rovnaký alebo rozdielny význam a znamenajú C1-4alkyl a R6 znamená vodík alebo C1-4alkyl, ako i ich farmaceuticky použiteľné soli. Tieto zlúčeniny sa pripravujú reakciou zlúčeniny vzorca (IV), v ktorom substituent R znamená skupinu -C(R4)(R5)(R6) s 2-piperidinoetylderivátom, ktorý obsahuje dobre odštiepiteľnú skupinu, alebo esterifikáciou zlúčeniny vzorca (VI)...

Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279532

Dátum: 02.12.1998

Autori: Uhlár Ján, Lehocký Peter, Zušťáková Jana

MPK: C07C 211/55, C07C 209/02, C07C 211/48...

Značky: kaučuky, použitie, kvapalný, spôsob, stabilizátor, výroby, zmesový

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový kvapalný stabilizátor pozostáva z 0,1 až 99,9 % hmotnostných N(1,3-dimetylbutyl)-N'fenyl-p-fenyléndiamínu a z 99,9 až 0,1 % hmotnostných zlúčeniny (I), kde R je alfa-metylbenzyl, alebo alfa alfa imetylbenzyl. Spôsob výroby zmesového kvapalného stabilizátora na báze N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamínu, aplikáciou na stabilizáciu latexov syntetických kaučukov, ako aj stabilizáciu suchých kaučukových zmesí.

Cyklosporíny, spôsob ich výroby a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279529

Dátum: 02.12.1998

Autori: Payne Trevor Glyn, Naef Reto, Eberle Marcel Karl, Boelsterli Johann Jakob

MPK: C07K 7/64, A61K 38/13

Značky: spôsob, výroby, farmaceutické, cyklosporíny, kompozície, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cyklosporíny, pri ktorých skupina v polohe 1 má všeobecný vzorec I, v ktorom skupina -x-y- znamená skupinu (trans)-CH=CH- alebo skupinu -CH2-CH2-, X znamená atóm kyslíka alebo síry a R znamená atóm vodíka, prípadne znamená atómom halogénu alebo hydroxylovou skupinou substituovanú alkylovú skupinu či alkoxylovú skupinu alebo alkyltioskupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, alebo amínovú skupinu, monoalkylamínovú skupinu s 1 až 2 atómami...

Piperazínové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279528

Dátum: 02.12.1998

Autor: Cliffe Ian Anthony

MPK: A61K 31/55, C07D 403/06

Značky: deriváty, piperazinové, výroby, prostriedky, spôsob, farmaceutické, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny 2,3,4,5,6,7-hexahydro-1-{4-[1-[4-(2-metoxyfenyl)piperazinyl]]-2- fenylbutyryl}-1H-azepínu alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Látky majú väzbu na 5-HT (najmä 1A typu) receptory a môžu sa použiť ako anxiolytiká, antidepresíva, hypotenzíva alebo činidlá s reguláciou cyklov bdenia a spánku, krmného chovania a/alebo sexuálnych funkcií.

Xantínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279525

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kuhn Franz-josef, Ensinger Helmut, Lehr Erich, Weber Karl-heinz, Stransky Werner, Schingnitz Günter, Küfner-mühl Ulrike, Walther Gerhard

MPK: A61K 31/52, C07D 473/06

Značky: výroby, spôsob, použitie, deriváty, obsahom, xantínové, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú xantínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok je možné použiť na liečbu ochorení vyvolaných prebytkom adenozínu, najmä degeneratívnych ochorení mozgu.

Soli kyseliny fumarovej so zlúčeninami 9,9-alkylén-3,7-diazabicyklo[3,3,1]nonánu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279519

Dátum: 02.12.1998

Autori: Schön Uwe, Mätzel Uwe, Heitmann Walter

MPK: C07D 471/10, A61K 31/445

Značky: výroby, kyseliny, farmaceutický, 9,9-alkylén-3,7-diazabicyklo[3,3,1]nonánu, spôsob, obsahom, zlúčeninami, fumarovej, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú soli kyseliny fumarovej so zlúčeninami vzorca (I), v ktorom A znamená alkylénový reťazec so 4 až 5 atómami uhlíka a R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba alkylovú skupinu s 3 až 4 atómami uhlíka s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo cyklopropylmetylovú skupinu, ktoré obsahujú 1,5 mólu kyseliny fumarovej na 1 mól bázy, spôsob ich výroby, pri ktorom sa roztok bázy všeobecného vzorca (I) a aspoň 1,5-násobné molárne množstvo kyseliny...

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279506

Dátum: 02.12.1998

Autori: Schullerer Gerhard, Schobermayr Harald, Leitl Florian

MPK: B65D 90/02

Značky: predovšetkým, guľovitá, nádrž, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií, s vnútornou stenou (1) a vonkajšou stenou (3), ktorá vo vzdialenosti (2) obklopuje vnútornú stenu (1) a vytvára tak priestor (4) na kontrolovanie netesností, pričom tento priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený tkaninou, pričom priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený napustenou vytvrdenou dištančnou tkaninou (5), ktorej vnútorná...

Spôsob výroby elektrickej energie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279491

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hendriks Rudolf, Ankersmit Hendrik Jan

MPK: H01M 8/04, F02C 6/00, F02C 6/08...

Značky: výroby, elektrickej, zariadenie, energie, spôsob, spôsobu, vykonávanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu elektrickej energie v otvorenom okruhu prúdu plynného prostredia. Zariadenie zahŕňa kompresorovú jednotku (2) poháňanú hnacou turbínou (4) kompresorov, do ktorej prúdi stlačený prúd plynného prostredia po prietoku výmenníkom (1) tepla, v ktorom sa odohráva výmena tepla s odpadovými plynmi. Zariadenie zahŕňa elektrický generátor (14) poháňaný plynovou hnacou turbínou (6) elektrického generátora....

Spôsob výroby alkyl-N-arylkarbamátov a/alebo dialkyl-N-aryldikarbamátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279487

Dátum: 02.12.1998

Autori: Lapidus Aľbert Ľvovič, Jakuš Vladimír, Macho Vendelín, Schmidtová Mária

MPK: C07C 271/26, C07C 271/06

Značky: spôsob, dialkyl-n-aryldikarbamátov, výroby, alkyl-n-arylkarbamátov

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba sa uskutočňuje konverziou aromatických nitrozlúčenín alebo dinitrozlúčenín s alifatickými, cykloalifatickými alebo arylalifatickými alkoholmi s počtom uhlíkov v molekule 1 až 10 s oxidom uhoľnatým s prísadami kyslíka a ďalších plynov pri teplote 70 až 240 °C a tlaku 0,1 až 30 MPa, za katalytického účinku síry alebo selénu a ich zlúčenín, prítomných v množstve 0,1 až 15 % hmotn. na aromatické zlúčeniny. Ďalším komponentom je promótor na...

Agregát biomasy salinomycínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279482

Dátum: 02.12.1998

Autor: Höhl Rolf

MPK: C12P 17/18

Značky: agregát, spôsob, biomasy, salinomycínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Agregát biomasy salinomycínu obsahuje 30 až 40 % hmotnostných protispekacieho činidla, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej uhličitan vápenatý, kyseliny kremičité prírodného pôvodu, kriedu, diatomickú hlinku, mastenec a kaolín a činidlo zlepšujúce tokové vlastnosti, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej syntetickú a zrážanú kyselinu kremičitú, ako aj 0,5 až 2 % hmotnostných éteru celulózy, výhodne karboxymetylcelulózy, vzťahujúc na hmotnosť fermentáciou...

Koncentrovaný fungicídny prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279555

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hytte Jean- Michel, Segaud Christian

MPK: A01N 59/26, A01N 25/14, A01N 57/10...

Značky: spôsob, použitie, koncentrovaný, fungicídný, prostriedok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaný fungicídny prostriedok na báze účinnej látky fosforitanového typu a prípadne aspoň jedného ďalšieho kontaktného fungicídu, obsahujúci 5 až 95 % spomenutej účinnej látky alebo látok, 0,1 až 8 % zmáčadla, 0,3 až 15 % dispergačného činidla, 0,1 až 50 % nosiča a prípadne až 30 % ďalších pomocných prísad. Opisujú sa tiež spôsoby výroby týchto granulovaných prostriedkov a ich použitie na potláčanie húb napádajúcich rastliny.

Analógy oligonukleotidov s terminálnymi 3′-3′-, prípadne 5′-5′-internukleotidovými väzbami, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279544

Dátum: 02.12.1998

Autori: Rösch Hannelore, Montenarh Matthias, Seliger Hartmut, Fröhlich Anja, Ramalho-ortigao Jose Flavio

MPK: C07H 21/04, A61K 31/70, C07H 21/00...

Značky: vazbami, oligonukleotidov, obsahom, spôsob, farmaceutické, prostriedky, 5'-5'-internukleotidovými, případně, analogy, výroby, 3'-3, terminálnymi

Zhrnutie / Anotácia:

Terapeuticky použiteľné oligonukleotidy vzorcov (I) a (II), kde význam substituentov je vysvetlený v opise, sa získajú zavedením terminálnych 3'-3'-, prípadne 5'-5'- väzieb. Tieto proti nukleázam stabilné zlúčeniny potláčajú biologickú funkciu nukleových kyselín.

Spôsob výroby keramického stavebného dielca a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279537

Dátum: 02.12.1998

Autori: Redlhammer Wolfgang, Gründlinger Karl, Steininger Guido

MPK: B28B 11/16, E04C 3/22

Značky: vykonávanie, spôsobu, zariadenie, výroby, dielca, keramického, spôsob, tohto, stavebného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby keramického stavebného dielca so škrupinovým telesom, vymedzujúcim dutinu, ktorej konce ústia do čelných plôch na výrobu nosného prvku, tvoreného z dvoch alebo viacerých stavebných dielcov uložených v pozdĺžnom smere za sebou so vzájomne zlícovanými dutinami, s vyplnením dutín betónom alebo maltou, a s čelnými plochami vymedzovanými po obvode vonkajším okrajom a ustupujúcim v pozdĺžnom smere (11) dielca šikmo k vnútornému...

Deriváty 2-piperidino a 2-pyrolidino-1-alkanolov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279476

Dátum: 04.11.1998

Autor: Chenard Bertrand Leo

MPK: A61K 31/38, A61K 31/445, A61K 31/40...

Značky: 2-pyrolidino-1-alkanolov, spôsob, výroby, 2-piperidino, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (II) a ich soli, kde substituenty majú významy uvedené v opise, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, ktoré predstavujú účinnú zložku farmaceutických prostriedkov vhodných na liečenie mŕtvice alebo degeneratívnych ochorení centrálneho nervového systému.

Substituované N-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny a -piperazíny, spôsob výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279474

Dátum: 04.11.1998

Autori: Helsley Grover Cleveland, Chiang Yulin, Strupczewski Joseph, Bordeau Kenneth

MPK: A61K 31/495, A61K 31/445, C07D 231/56...

Značky: piperazíny, spôsob, výroby, obsahom, n-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny, použitie, substituované, farmaceutické, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú N-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny a piperazíny všeobecného vzorca (I), kde substituenty majú významy uvedené v opise, spôsob ich prípravy, ich použitie na výrobu liekov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Zlúčeniny podľa vynálezu majú antipsychotické účinky a analgetické účinky.

(Endo)-N-[[(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktán-3-yl)amino]karbonyl]-2- (cyklopropylmetoxy)benzamid, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279469

Dátum: 04.11.1998

Autori: White Janet Christine, Bradley Gerald, Ward Terence James

MPK: C07D 451/04, A61K 31/46

Značky: endo)-n-[[(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktán-3-yl)amino]karbonyl]-2, obsahom, prostriedky, výroby, cyklopropylmetoxy)benzamid, spôsob, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je (endo)-N-[[(8-metyl-8-azabicyklo-[3.2.1]oktán-3-yl)-amino]karbonyl]-2- (cyklopropylmetoxy)benzamid a jeho adičné soli s kyselinami, prijateľné z farmaceutického hľadiska, ako aj jeho spôsob výroby, kde sa a) na 2-cyklopropylmetoxybenzoylizokyanát pôsobí s (endo)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]-oktán-3-amínom alebo sa b) na 2-cyklopropylmetoxybenzoylmočovinu pôsobí s (endo)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]-oktán-3-amínom, alebo sa h) premení...

Spôsob výroby indolových derivátov s obsahom 1,2,4-triazol-1-ylového substituentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279468

Dátum: 04.11.1998

Autor: Houghton Peter Grenville

MPK: C07D 403/06, C07D 249/08

Značky: substituentu, spôsob, výroby, obsahom, indolových, 1,2,4-triazol-1-ylového, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tryptamínových derivátov a príbuzných zlúčenín, obsahujúcich v molekule 1,2,4-triazol-1-ylové zoskupenie, zahŕňa reakciu 4-amino-1,2,4-triazolu s nitrobenzénovým derivátom, ktorý obsahuje ľahko odstupujúcu skupinu deamináciu takto získanej aminotriazoliovej soli pomocou kyseliny dusitej a následnú neutralizáciu redukciu takto získaného triazolyl-nitrobenzénového derivátu transhydrogenáciou reakciu takto získaného...

Materiály na báze kaučuku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279467

Dátum: 04.11.1998

Autori: Datta Rabindra Nath, De Block Rudolf Frank, Talma Auke Gerardus, Hogt Andreas Herman

MPK: C08K 5/3415, C08J 3/24, C08L 21/00...

Značky: výroby, kaučuku, spôsob, báze, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Materiály sú tvorené vulkanizačným reakčným produktom kaučuku, síry alebo donora síry a špecifického antireverzného pomocného činidla. Toto pomocné činidlo reaguje pri vulkanizačnej reakcii pomocou síry iba čiastočne až do optimálnej vulkanizácie a po optimálnej vulkanizácii tvorí priečne medziuhlíkové väzby. Spôsob vulkanizácie sa uskutočňuje v prítomnosti antireverzného pomocného činidla. Získané materiály sú vhodné najmä na výrobu pneumatík.

Spôsob výroby celistvého vozidlového kolesa z ľahkého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279465

Dátum: 04.11.1998

Autor: Berg Otto

MPK: B60B 3/02, B21K 1/28

Značky: ľahkého, kolesa, celistvého, spôsob, výroby, vozidlového

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kolesa z ľahkého kovu, ktorý pozostáva z náboja a ráfikových častí, pričom sa vytvorí v podstate kotúčový polotovar z liateho predvalku alebo z podobného zaobleného pevného kovového telesa, polotovar sa zahreje na vysokú valcovaciu teplotu a potom sa orbitálne valcuje na rotačne súmerný predtvarovaný materiál, vonkajšia časť obruby materiálu sa rozpoltí a potom sa vytvorí vonkajší povrch ráfika (vykovaním) vonkajšej...

Spôsob výroby soli 9-amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklínu s minerálnou kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279462

Dátum: 04.11.1998

Autor: Sum Phaik-eng

MPK: C07C 237/26

Značky: 9-amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklínu, spôsob, kyselinou, výroby, minerálnou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby soli 9-amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklínu [(4S-(4alfa,12aalfa)]-9-amino-4-(dimetylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a- oktahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-2-naftacenkarboxamidu s minerálnou kyselinou, ktorého podstata spočíva v tom, že sa a) 6-demetyl-6-deoxytetracyklín nechá reagovať v chladnej koncentrovanej minerálnej kyseline s halogenačným činidlom pri teplote od 0 ° do 20 °C, pričom sa získa soľ...

Farmaceutický prípravok vo forme mikroguličiek a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279461

Dátum: 04.11.1998

Autor: Steber William

MPK: A61K 47/44, A61K 38/00

Značky: farmaceutický, výroby, spôsob, formě, mikroguličiek, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok vo forme mikroguľôčok na parenterálne podávanie obsahujúci biologicky aktívnu látku zvolenú zo súboru zahrnujúceho proteíny, peptidy a polypeptidy a tuhý tuk alebo vosk, alebo ich zmes a ďalej tiež olej, tvorený monoestermi, diestermi a/alebo triestermi mastných kyselín s 2 až 18 atómami uhlíka a glycerolu, alebo polotuhý tuk, tvorený estermi mastných kyselín a glycerolu s teplotou topenia v rozmedzí od 15 do 30 °C,...

Spôsob výroby zipsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279459

Dátum: 04.11.1998

Autor: Frohlich Alfons

MPK: A44B 19/42, A44B 19/54

Značky: výroby, spôsob, zipsu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby zipsu tkaním na tkacom ihlovom automate je monofilová niť z plastickej hmoty tkacou ihlou, ktorá sa trvalo pohybuje z vonkajšej polohy do vnútornej polohy a späť, splietaná okolo tŕňa, vytvárajúceho uzavierací člen, pričom je priebežne tvarovaný z monofilovej nite z plastickej hmoty rad uzavieracích členov, ktoré sú tvorené spojovacou hlavou a pripojenými, spojovacie očká vytvárajúcimi ramenami uzavieracích členov, a sú...

Spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279455

Dátum: 04.11.1998

Autori: Barton Jerry Michael, Doehner Robert Francis

MPK: A01N 43/36, C07D 207/36, C07D 207/34...

Značky: výroby, zlúčenín, spôsob, 1-(alkoxymetyl)pyrolových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde všeobecné substituenty X, Y, Z, W a R11 majú význam uvedený v hlavnom nároku, pri ktorom sa 1-H-pyrolová zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné substituenty majú uvedený význam, nechá reagovať s di(alkoxy)metánom, dimetylform-amidom a oxychloridom fosforečným v prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Na vzniknutú reakčnú zmes sa potom...

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov, spôsob ich výroby, medziprodukty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279453

Dátum: 04.11.1998

Autori: Reichl Richard, Bauer Rudolf, Banholzer Rolf

MPK: A61K 31/46, A61K 31/445, C07D 451/10...

Značky: kyselin, obsahom, aminoalkoholov, estery, prostriedky, použitie, farmaceutické, spôsob, výroby, medziprodukty, tienylkarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov všeobecného vzorca (I), kde A znamená skupinu všeobecného vzorca (II), Q znamená jednu z dvojväzbových skupín -CH2-CH2, -CH2-CH2-CH2-, -CH=CH-, R znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, prípadne substituovaný atómom halogénu alebo hydroxyskupinou, R' znamená alkyl a R a R' môžu spolu tvoriť alkylénový zvyšok, R1 znamená tienyl, fenyl, furyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, pričom všetky zvyšky...