Patenty so značkou «výroby»

Strana 180

Způsob výroby injekčního roztoku bromsulfaleinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249288

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kopička Karel, Hradilek Pavel, Kronrád Leo

MPK: A61K 43/00

Značky: způsob, radioaktivním, injekčního, výroby, izotopem, roztoku, značeného, bromsulfaleinu

Text:

...nezreagovaný nejödovený bromsulfalein a dále v určitém poměru zastoupené mono- a dijódbromsulfalein. Přitom biologické chování jednotlivých složek je různé, a proto je třeba připravit značený dijödbromsulfalein pomocí izotopové výměnné reakce ve vysoké radiochemické čistotě. Pro některé účely, zejména funkční testy, je výhodnější používat monojôdbromsulfalein, který má rychlejší průběh vylučování z organismu.Uvedené metody jsou tedy...

Způsob výroby víceklínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249257

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dočekal Josef, Mikel Eduard, Hovorka Jiří

MPK: F16G 5/20

Značky: víceklínových, výroby, řemenů, způsob

Text:

...vysoké kvality výrobků. Navíc se jedná o univerzální způsob aplikovatelný u rotačních bubnových lisů různé konstrukce a tedy použitelný i pro výrobu víceklínových řemenů celé řady obvodových délek.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady praktického provedení způsobu výroby víceklínových řemenů. Na příloženém výkrese je zjednodušene znázorněno technologické schéma procesu vulkanizace víceklínového řemene na...

Ochranné rukavice so zvýšenou mechanickou pevnosťou a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249250

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lukáčová Mária, Rosík Peter, Horečný Anton

MPK: A41D 19/00

Značky: rukavice, spôsob, pevnosťou, ochranné, výroby, zvýšenou, mechanickou

Text:

...sa rklzkých predmetov po ich uchopení ochrannými ru-kavicami podľa vynálezu.Spôsob výroby ochranných rukavíc podľa vynálezu je jednoduchý a v svojom základe dobre .prepracovaný, Hlavnou častou výroby rukavic .podľa vynálezu je nanesenie .hrubozrnného suspenzného polyvinylchloridu fluidnou technikou na vlhký povrch funkčnej vrstvy plastizolu. Po vybratí z fluidizačnej lázne sa formy s navlečenými -rukavicami vložia do želatinačnej pece,...

Sposob výroby alkánických monokarboxylových kyselín z alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249241

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Spitzer Pavol, Fančovič Karol, Skalák Pavol

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, spôsob, alkanických, monokarboxylových, alkénov, výroby

Text:

...v reaiktívnom rozpúšťławdle, aby nedošlo .k tvorbe dvoch fáz kvapaliny.Horná hranica, 50 0/0 hmotnosltných východiskovej alkéniclkej suroviny v reaktívnom rozpúšťadle, je daná podmienkou, aby bola favorizovaná ozonizácia mechanizmom tvorby esterhydroperoxidov a/alebo .alkoxyhydroperoxidov..Ozón použitý pri -ozonizacii sa obyčajne pripravuje o koncentrácii 1 až 10 hmotnostných, s výhodou 2 až 8 hmotnost 6nývch. Môže byt zriadený...

Sposob výroby aldehydov a monokarboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249240

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gašparíková Zuzana, Prachár Viktor, Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: monokarboxylových, výroby, kyselin, ozonizáciou, spôsob, aldehydov

Text:

...možno-stou odv-odu reakčného tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich dvojitú väzbu na lkvartérnotm uhliku allkánického a/alebo cytklánickeho reťazca je okolo 419 lkJ . mô~l 1.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám východiskovej suroviny sa môže pohybovať v rozmedzí 0,09 až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompetnzovať jeho reko-mbináciu na kyslík, poťažne ,potrebu ozónu .na vetilajšie reałkcie.Teplota V stieranom...

Sposob výroby ketónov a karboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249239

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šimová Anna, Maťaš Michal, Fančovič Karol, Lacko Rafael

MPK: C07C 51/34

Značky: ozonizáciou, kyselin, spôsob, výroby, karboxylových, ketónov

Text:

...možnosťou odvoclu realkč-neho tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich látok obsahujúcich dvojitú väzbu na »kv-artérnom uhlíku alkánticikéhvo a/alebo cyklánického reťazca je okolo 419 k.umolĺ.Molový pomer ozónu k Východiskovej surovine sa môže ,pohybovať V rozmedzí 0,95.až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat jeho rekombináciu na kyslík, potlažne potrebu vozonu na vedľajšie reakcie.Teplota V sieranom filme...

Sposob súčasnej výroby monokarboxylových a dikarboxylových kyselín ozonizáciou alkénických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249238

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: ozonizáciou, alkénických, spôsob, dikarboxylových, monokarboxylových, súčasnej, výroby, kyselin

Text:

...,mechanickým stieraním kvapaliny prichadzajúcej na hornú časť temperovaného valca a účinkom gravitácie vykonáva šjpirálovitý pohyb smerom dolu. Súčasne sa kontaktuje -s ozónom prúdiacim súprüdne,alebo lepšie protiprúdne v štrbine medzi dvoma valcovitými plochami.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám alkénických kyselín je obmedzený ekvimolárnym množstvom ako spodnou hranicou. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat rek-ombináciu ozónu na...

Sposob výroby polykarboxylových kyselín ozonizáciou polyénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249237

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: spôsob, výroby, polykarboxylových, polyénov, ozonizáciou, kyselin

Text:

...z polyenu rozpustného v reaktívnom rozpúšťadle. Film kvapaliny na vytvára mechanickým stierainím kvapaliny prichádzajúcej na hornú časť temperovaného valca, ktorá účinkom gravitácie vykonáva špirálovitý vpohyb smerom dolu, pričom sa kontaktuje s ozónom nachádzajúcim sa v kyslíka, alebo vo vzduchu, prúdiacim súprúdne, alebo lepšie protiprúdne v štnbine medzi dvoma valcovitými ploclhami.lvlólový pomer ozónu k polyénu je obmendzený...

Sposob výroby aromatických monokarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249236

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: aromatických, monokarboxylových, spôsob, kyselin, výroby

Text:

...ozonizačného reaktore je závislá od mólovej hmotnosti aromatického uhľovodíka obsahujlíceho dv.ojitú väzbu v alkylov-om refazcí a od typu použitého reaktívnebo rozpúšta-dla. Môže sa menit v rozmedzí od -60 do 60 °C. Horná hranica teploty v ~ozonizátore sa musí nachádzať .pod teplotou rozkladu produktu ozonizácie.lvlolový pomer kyslíka počítaný na mól aromatického uhľovodíka obsahujúcehondvojitú väzbu v alkylovom retazci vstupujúceho do...

Minerálnovláknitá tepelnoizolačná doska celulózovým spojivom a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249231

Dátum: 12.03.1987

Autori: Papánek Demeter, Pach Ladislav, Lapčík Ľubomír, Jablonková Helena

MPK: C04B 24/10, E04B 1/80

Značky: doska, tepelnoizolačná, minerálnovláknitá, celulózovým, spojivom, spôsob, výroby

Text:

...vody, len až 30 sekúnd. Za tento čas s-a v systéme nerozpu.stia. Vzápätí suspenzia sa odvordní a častice derivátov celulózy sa zachytia V mokrej doske. Pri ďalšom postupe mokrej dosky v technologickom procese sa .V nej rozpúšťajü a tak Vytvárajú spojivo materiálu. Ak by sa spojivo vnášalo do systému skoršie, vo veľkom prebytku vody by sa úplne rozpustilo a pri odvodňovauí by sa dostalo do ,pordsltných vôd, čím by .neplnilo svoju...

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bernauer Bohumil, Harmaniak Ivan, Švergo Ján, Sabadoš Július, Šimeček Antonín, Kondrát Emanuel, Vosolsobě Ján, Čollák Mikuláš, Jurovčák Ondrej

MPK: B01J 21/00, B01J 23/74, C01B 21/26...

Značky: dusnatého, amoniaku, výroby, oxidáciou, oxidů, spôsob, katalytickou

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Způsob výroby antioxidantu na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šafránek Jiří, Čihák Pavel, Chupík Lumor, Bartoš Svatopluk, Souček Viktor, Petrů Vladimír, Janák Miloš

MPK: C09K 15/18

Značky: bázi, výroby, způsob, fenolů, hexametyléntetramínu, antioxidantu, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke způsobu výroby antioxidantů na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů v prostředí minerálního oleje při teplotách vyšších než 120 °C.

Způsob výroby přesných bezešvých trubek zejména pro parogenerátory jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 232238

Dátum: 01.03.1987

Autori: Huták Invan, Pačák Jan, Wiesner Hubert, Bembenek Zdeněk, Lička Stanislav, Petruželka Jiří, Valášek Pavel

MPK: B21D 35/00

Značky: zejména, elektráren, výroby, parogenerátory, trubek, jaderných, bezešvých, přesných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby přesných bezešvých trubek pro parogenerátory jaderných elektráren, kterým lze docílit podstatného zlepšení kvality vnitřního povrchu trubek. Účelu je dosaženo zavedením operací třískového mechanického a elektrochemického opracování nebo třískového mechanického opracování a tryskání vnitřního povrchu předhotovního rozměru. Tímto způsobem jsou z vnitřního povrchu polotovaru před poslední deformací odstraněny...

Spôsob predčistenia odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231375

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lichvár Milan, Berežný Viktor, Lipka Radislav

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: odpadových, lepidiel, výroby, močovino-formaldehydových, predčistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie málo stabilného močovino-formaldehydového kondenzátu z odpadových vod z výroby močovino-formaldehydových lepidiel a tým vylúčenie možnosti zanášania potrubí dopravných trás a čistiarenských zariadení. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel anorganickou, alebo organickou kyselinou na pH 1-5, s výhodou na pH 1,2-2. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa...

Způsob výroby síranu hlinitého vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231280

Dátum: 01.03.1987

Autori: Beňovský Jan, Stříbrný Vilém

MPK: C01F 7/74

Značky: vysoké, síranu, výroby, způsob, hlinitého, čistoty

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je velkokapacitní postup výroby síranu hlinitého a vysoké čistotě, použitelného například pro přípravu velmi čistého oxidu hlinitého. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhné postupem, při němž se vrstva kusového nebo práškového hliníku shora skrápí 35 až 65 % kyselinou sírovou a ze spodní části vrstvy se odvádí roztok síranu hlinitého. Celý reakční systém je pod atmosférou interního plynu. Vytékající roztok se recirkuluje přes...

Jádrový antikorozní pigment a jeho způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235887

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pálffy Alexander, Braun Stanislav, Koutník Vilém, Donát Teodor, Jiráková Dagmar, Knápek Bernard, Svoboda Miroslav, Halamová Květoslava, Chaloupka Vladimír, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: jadrový, výroby, způsob, antikorozní, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment na bázi anorganických pigmentů a plniv, sestávající hmotnostně ze 70 až 92,5 % jádra titanové běloby, železitých pigmentů, křemičitanů hliníku a alkalických zemin, síranu barnatého, oxidu křemičitého, slídy, zinkové běloby, litoponu, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku, mastku, lístkového hematitu a z 2,5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnany zinku, vápníku, hořčíku, manganu a hliníku. Povlak se vysráží na povrch...

Způsob výroby morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235886

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: výroby, způsob, morfolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby morfolinu z diethylenglykolu a amoniaku za přítomnosti vodíku v plynné fázi na hydrogenačních katalyzátorech při teplotě 160 až 250 °C a tlaku 0,1 až 0,3 MPa spočívá v tom, že se reakční směs, opouštějící reaktor ochlazuje výměnou tepla s reaktanty vstupujícími do aminace a zavádí se do střední části destilační kolony, v jejíž ochuzování části se zbaví amoniaku a kapalná fáze se odvádí k dalšímu zpracování na morfolin, plynná směs...

Jádrový antikorózní pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235851

Dátum: 01.03.1987

Autori: Chaloupka Vladimír, Knápek Bernard, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Donát Feodor, Braun Stanislav, Svoboda Miroslav

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: antikorozní, výroby, jadrový, způsob, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment se stává hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, hematitu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, křemičitanů alkalických zemin, kaolínu, bentonitu, mastku, křídy a slídy, a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem manganatým se připravuje tak, že se na povrch pigmentů a plniv ve vodné suspenzi o koncentrací 50 až 300 g/l nanáší při...

Způsob výroby vzduchové pružiny a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234719

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bidlas Václav, Kučera Stanislav, Jón Vlastimil, Špís Ladislav

MPK: B60G 13/10

Značky: výroby, vzduchové, způsob, provádění, pružiny, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby vzduchové pružiny spojením závěrného víka s pružným tělesem uzavřením okraje závěrného víka kolem zesílené části pružného tělesa pomocí dělené čelisti opatřené tvarovým vybráním, jehož tvar odpovídá tvaru této zesílené části pružného tělesa, případně může být čelist opatřena pružným materiálem nebo konstruována jako díl o proměnném průměru.

Spôsob výroby izolačného a krycieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234491

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mitter Ladislav, Pukaj Anton, Baluch Eduard, Glevitzký Edmund, Janikovič Anton, Mičega Ján

MPK: B29C 29/00

Značky: výroby, spôsob, materiálů, izolačného, krycieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby izolačného a krycieho materiálu sa týka odboru chemickej technológie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zmes odpadných látok z výroby PVC, usní, polyetylénu a polyesterov za prítomnosti zmäkčovadla sa spracuje na kalandri, respektíve na výtlačnom stroji vo forme požadovanej hrúbky na fóliu. Materiál vyrobený týmto spôsobom možno s výhodou využiť v stavebníctve ako strešnú a kryciu izoláciu proti poveternostným vplyvom, zimnej...

Způsob výroby cyklohexanu z ropných benzinových frakcií při současné výrobě n-hexanových koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234481

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vitvar Milan, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Pražák Václav

MPK: C07C 13/18, C10G 45/62

Značky: n-hexanových, benzinových, koncentrátů, způsob, výroby, frakcií, současné, ropných, cyklohexanu, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu cyklohexanu z ropných benzinových frakcí při současné výrobě n-hexanových koncentrátů kombinací destilace a velmi nízkotepelné hydrogenace spojené s isomerizací cyklanů na katalytickém systému tvořeném platinou a chlorovanou aluminou.

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Procházka Bohumil, Gaško Pavol, Fridrich František, Berežný Viktor, Kovaĺ Eugen, Dimun Milan, Lichvár Milan, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Kellner Michal

MPK: C07D 251/06, C07D 487/08

Značky: odstraňovania, formaldehydu, matečných, výroby, cyklických, dusitanov, spôsob, nitrózamínov, lúhov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Aglomerované desky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234437

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vaněk Izidor, Hubatsch Horst, Pánek Jiří, Kožuch Jiří, Novotný Milan, Martínek Jiří, Mikšová Filomena, Coufalík Jaroslav, Černý Jaroslav

MPK: B32B 21/02

Značky: výroby, aglomerované, způsob, jejich, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Aglomerované desky na bázi lignocelulózové hmoty a syntetického pojiva tvořeného aminoaldehydovou pryskyřicí, aminosloučeninou, tvrdidlem, hydrofobizačním činidlem a popřípadě aditivy ze skupiny fungicidů, retardérů hoření, plniv, pigmentů a barviv. Tyto aglomerované desky se vyznačují velmi nízkým únikem formaldehydu, maximálně 5 mm na 100 g desky, a jsou vhodné zejména pro výrobu nábytku a tvorbu interiéru staveb.

Spôsob výroby fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234416

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dimun Milan, Fedák Ján, Kellner Michal, Kudelás Boris, Procházka Bohumil, Zeman Peter, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Tomis Bořivoj, Truchlik Štefan

MPK: C08L 61/24, C05C 9/02

Značky: kondenzátu, výroby, modifikovaného, spôsob, fyzikálne, močovinoformaldehydového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu spôsobem pôsobenia na vodonerozpustný močovinoformaldehydový kondenzát, neizolovaný a/alebo vopred izolovaný z reakčnej zmesi jeho syntézy, pri teplote 3 až 103 °C vo vodnom prostredí sulfonovanými derivátmi lignínu v množstve 0,01 až 3 hmot. diely na 1 hmot. diel močovinoformaldehydového kondenzátu za nasledujúceho odstránenia tekavých podielov rezultujúcej...

Způsob výroby vysokooktanové komponenty motorového benzinu ze surovin pocházejících z tepelné přeměny uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234404

Dátum: 01.03.1987

Autori: Goppoldová Miluše, Škácha Vladimír, Vitvar Milan, Smrž Zdeněk, Kadlec Vlastimil

MPK: C10G 45/08

Značky: pocházejících, způsob, surovin, vysokooktanové, komponenty, motorového, výroby, tepelně, přeměny, uhlí, benzinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vysokooktanové komponenty motorového benzinu ze surovin pocházejících z tepelné přeměny uhlí, při němž se destiláty z tepelné přeměny uhlí destilující do 200 °C hydrogenují s přídavkem oxidačního inhibitoru na hydrorafinačních katalyzátorech, jejichž aktivními složkami jsou kobalt-molybden nikl a wolfram v různých kombinacích na alumině nebo aluminosilikátu při prostorovém zatížení katalyzátoru 0,3 až 3 m3 h-1 m-3 v přítomnosti...

Způsob výroby zkušební gramofonové desky pro nastavování kmitočtů a zatlumení antirezonátorů přenoskových ramen hifi gramofonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234333

Dátum: 01.03.1987

Autori: Burdych Jiří, Janda Jiří, Kuss Ladislav, Láb Miroslav

MPK: G11B 3/68

Značky: výroby, zatlumení, kmitočtu, zkušební, desky, antirezonátorů, ramen, gramofonu, gramofonové, nastavování, způsob, přenoskových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zkušební gramofonové desky pro nastavování kmitočtu a zatlumení hifi gramofonů spadající do oboru elektroakustiky, umožňuje vizuální nastavení a kontrolu kmitočtu antirezonátoru přenoskových ramen hifi gramofonů bez použití měřicí techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že formou vertikálního záznamu s velkou amplitudou se na gramofonovou desku zaznamená signál buď s konstantním kmitočtem odstupňovaným po 1 Hz, nebo s kmitočtem...

Způsob výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234306

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kubový Petr

MPK: A01G 9/10

Značky: výsadbu, výroby, automatickou, pěstebních, způsob, řetězů, šestibokých, buněk

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu, vzájemně spojených za sebou v pás, určených pro výsadbu předpěstované sadby se zemním balem v sázecích automatech. Podstata výroby pěstebních buněk podle vynálezu spočívá ve slepení dvou pásů papíru odvíjených z rolí, kdy tyto pásy nejsou slepovány po celé ploše, ale pouze v pruzích. Tímto způsobem slepené pásy papíru jsou poté klikatě vrstveny a...

Způsob výroby vícevrstvých plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234301

Dátum: 01.03.1987

Autori: Varhaník Jiří, Oškera Emil, Žáček Josef, Malida Rostislav, Mikula Jaroslav, Kratochvíl Antonín, Petřík Stanislav

MPK: B32B 27/30

Značky: výroby, útvaru, vícevrstvých, plošných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vícevrstvých plošných útvarů, především dvouvrstvých a třívrstvých a koženkových materiálů, které jsou určeny zejména pro galanterní a čalounické aplikace. Podstata tohoto způsobu výroby spočívá v tom, že se na ocelový pás nanese ve formě pasty lícová vrstva, tato vrstva se povrchově zpevní tepelnou expozicí při teplotách l20 - 160 °C, načež se na její zpevněný neochlazený povrch o teplotě 60 - 100 °C ihned nanese...

Způsob výroby celistvého kovaného válce zejména pro zvlňovací stolici papírenského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234295

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bouše Karel, Fryček Václav

MPK: B21K 1/10

Značky: celistvého, kovaného, válce, stroje, způsob, výroby, papírenského, stolici, zvlňovací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit životnost pracovních válců papírenské zvlňovací stolice, vyrábějící vlnitou lepenku používanou zejména k obalovým účelům. Způsobem výroby podle vynálezu lze vyrábět celistvé válce se značně rozšířenou dutinou z tvářené legované oceli, chemickotepelně zpracované, přesahující svým účinkem dosavadní válce lité nebo skládané. Tvářením za tepla se po vykování odstupňovaného polotovaru s jedním čepem obrobí dutina a...

Způsob výroby nekonečných, vinutou kostrou vyztužených útvarů z elastomerních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234253

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří

MPK: B65H 81/02

Značky: elastomerních, způsob, výroby, směsi, útvaru, vinutou, kostrou, nekonečných, vyztužených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nekonečných, vinutou kostrou vyztužených útvarů z elastomerních směsí, především pak hnacích řemenů s kostrou na bázi vinutého výztužného provazce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při přípravě konfekčního polotovaru daného útvaru se při vinutí jeho výztužné kostry nacementované lepivé provazce plynule odvíjejí postupným odlepováním a zesmykováním jednotlivých závitů provazce ve směru osy cívek z návinu na...

Způsob výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsí uhlovodíků, obsahujících odpadní produkty vznikající při pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234240

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sokol Ludvík, Schöngut Jiří, Kvapil Zdeněk, Zelenka Jan, Oháňka Vlastimil

MPK: C10G 47/32

Značky: obsahujících, pyrolýzou, způsob, etylénu, pyrolýze, odpadní, produktů, dalších, produkty, směsi, výroby, uhlovodíku, vznikající

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsi uhlovodíků obsahujících i nenasycené uhlovodíky včetně diolefinů nebo samotné nenasycené uhlovodíky při molárním poměru vodíku k surovině nad 0,3, výhodně nad 0,4, hmotnostním poměru vodní páry k surovině nad 0,4 a obsahu sirných sloučenin nad 100 ppm hmot. Molární poměr vodíku k surovině je výhodně 0,31 až 1,5, popřípadě 0,5 až 0,8 a přídavek vodíku se může nahradit...

Způsob výroby vína a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234226

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pardonová Blanka, Voldřich Rudolf, Kahler Miroslav, Poledníková Michaela, Šedová Helena

MPK: C12G 1/00

Značky: způsobu, výroby, provádění, tohoto, vína, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vína, jehož podstata spočívá v tom, že se tirážní směs nebo mošt zkvašuje vázanými kvasinkami zabudovanými v přírodním nebo syntetickém polymeru až na hotové víno.

Antivibrační oboustranně samolepící páska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233944

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čada Oldřich, Zvoníček Josef, Šedivý Jaroslav, Čepel Jaroslav, Doležel Josef

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02

Značky: oboustranné, výroby, páska, samolepicí, antivibrační, její, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení adhezívních vlastností antivibračních oboustranně samolepících pásek, určených pro výrobu samolepících automobilových lišt. Profily těchto lišt, vyráběné v ČSSR většinou z měkčeného polyvinylchloridu - materiál s tvarovou pamětí a velkým smrštěním - kladou zvýšené nároky na parametry samolepících antivibračních pásek. Tyto nároky splňuje řešení podle vynálezu, kdy nosným materiálem pásky je ohebný porézní pásový...

Způsob výroby epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233939

Dátum: 01.03.1987

Autor: Jíšová Václava

MPK: C08L 63/00, C08K 5/34

Značky: výroby, epoxidové, kompozice, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby epoxidové kompozice zejména pro použití v elektrotechnice. Imidazol a/nebo jeho deriváty se nanesou na anorganické plnivo za stálého míchání a zahřívání na teplotu vyšší než je teplota tání použitého imidazolu. Tato směs je stálá a kdykoli se smísí s epoxidovou pryskyřicí za pokojové teploty. Způsob výroby je výhodný při přípravě malého množství kompozice.

Způsob výroby oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 233644

Dátum: 01.03.1987

Autor: Doubek Jiří

MPK: C21C 5/52

Značky: způsob, oceli, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby oceli v indukční kyselé kelímkové peci s mimopecním oduhličením, odfosfořením a odsířením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ohřev oceli po mimopecním zpracování se provede v kyseke vyzděné kelímkové peci, kde se také provede uklidnění a legování.

Brousicí a lešticí těleso a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238103

Dátum: 16.02.1987

Autor: Smutný Ladislav

MPK: B24D 11/00

Značky: těleso, způsob, lešticí, výroby, brousící

Zhrnutie / Anotácia:

Složení a způsob výroby brousicího a lešticího tělesa, tvořeného nosnými textilními podložkami z vláknitých materiálů vhodně upravených, jehož podstata spočívá v tom, že podložky jsou prosyceny brousicí či lešticí směsí, složených z brousicích či lešticích prášků, pojiv a pórotvorných a speciálních plnidel ve formě homogenních směsí a tyto jsou po tepelné úpravě zhutněny na hustotu 0,40 až 1,20 g/cm3 br. hmoty. Způsob výroby brousicího a...

Způsob výroby aromatických hydroxysloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237640

Dátum: 16.02.1987

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 39/225, C07C 37/04, C07C 39/06...

Značky: aromatických, způsob, výroby, hydroxysloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aromatických hydroxysloučenin ze směsí získaných působením sulfonačních činidel na aromatické uhlovodíky obecného vzorce Ar(R)x, v prostředí kyseliny octové nebo jejího anhydridu, případně směsí obou, tak že se výchozí směs po sulfonaci neutralisuje alkalickým činidlem, vzniklé arylsulfoneny alkalických kovů a alifatické karboxyláty se zahřívají, načež se vzniklá tavenina mísí s ledem nebo vodou anebo směsí obou, potom se okyselí...

Způsob výroby vpichovaných textilií z bavlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237633

Dátum: 16.02.1987

Autori: Krčma Radko, Jawich Mohamed Bachir Saleh

MPK: D04H 1/46

Značky: výroby, bavlny, způsob, textilií, vpichovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákenná vrstva, například rouno, vytvořené vrstvením pavučin nebo pneumaticky, se podrobí působení jehelného pole vpichovacího stroje, obsahujícího pravidelně uspořádané jehly bez ostnů, které před vniknutím do rouna nebo po průniku rounem se uvádějí do styku s adhezním médiem jako bobtnadlem celulózových vláken. Tyto textilie jsou vhodné jako materiál jako vložka pod lůžkoviny nebo tepelné vložky pro oděvní a obuvnický průmysl.

Způsob výroby nízkotlaké epoxidové lisovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 237630

Dátum: 16.02.1987

Autori: Jirůtka Vladimír, Jurča Václav, Makovička Jan, Kolman Bohumil

MPK: C08L 63/02

Značky: epoxidové, hmoty, nízkotlaké, způsob, výroby, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nízkotlaké epoxidové lisovací hmoty. Podstatou vynálezu je, že se do hnětače nalije nízkomolekulární epoxidová pryskyřice předehřátá ne teplotu 30 až 70 °C. Do pryskyřice se přidá stearin roztavený při teplotě 50 až 90 °C a dále tvrdidlo, např. aromatický diamin, případně aromatický diamin s nízkomolekulární aminoformaldehydovou pryskyřicí ve stavu podchlazené kapaliny. Postupně se přidává plnivo, případně...

Způsob výroby porézních polymerních psacích hrotů do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237622

Dátum: 16.02.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Lazár Milan Drsc, Marek Vojtěch

MPK: B43K 8/02

Značky: polymerních, psacích, hrotu, porézních, prostředků, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní polymerní psací hroty jsou určeny k použití do psacích prostředků, které jsou známy pod názvy popisovače nebo značkovače. Vynález řeší způsob výroby těchto hrotů, a to způsob výroby z práškového polyethylenu nebo polypropylenu sintrováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se práškové polymery před sintrováním zesíťují, a to působením gama záření, anebo působením organického peroxidu, případně kombinací obou způsobů. Způsob výroby...