Patenty so značkou «výroby»

Strana 166

Spôsob výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240318

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rajniak Igor, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Belko Dušan

MPK: C07C 69/15

Značky: spôsob, výroby, vinylacetátu

Text:

...aktivitu veľmi aktívnych katelytických centier na nižšej úrovniatým za 240318 t V4 braňuje ich urýchlene udezaktívácii, čim sav dosiahne vyššej produkcie katalyzátora. Zá rovcň svojim stabilizujúcim účinkom na aktívne centrá LLZ-trichlóretylenu znižujenebezpečie úletu reakcie, čo zvyšuje rov nomernost chodu výroby a najmä jej bezpečnosť. . Zvlášť pre bezpečnost výroby vinylacetátu má značnú výhodu spôsob podľa vynálezu,že je možne...

Spôsob výroby základových syntetických aromatických olejov a teplonosných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240317

Dátum: 15.06.1987

Autori: Truchlik Štefan, Gostanian Edward Aršak, Kabátová Viera, Suroveík Rudolf

MPK: C10G 7/06

Značky: výroby, spôsob, olejov, teplonosných, médií, aromatických, základových, syntetických

Text:

...priemyselnú aplikáciu pre Výrobu nízkotuhnúcich olejov, ~ olejov pre chladiace kompresory s freóno-~výi 1 i teplonosným médiom hydraulickýchpre vysoke IákuunL teplonosných médií, ojednotlivé frakcie alebo ich parciálne zmesi sa v pripacie potreby dočistia kyselinou šíiovou,óleom alebo plynným Ioxidom sírovým alebo adsorpčne, hydrogenačne alebo minimálne podvojnou kombináciou týcšhto procesov.Pre ilustráciu uvádzame príklady, ktoré...

Minerálnovláknitá tepelnoizolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240313

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bogár Ladislav, Šipkovský Ivan, Longauer Karol, Baller Juraj

MPK: C01B 30/02

Značky: tepelnoizolačná, spôsob, výroby, doska, minerálnovláknitá

Text:

...náboj.Kladno nabité škrobové častice sa účinnejšie zachytávajú na záporne nabitom povrchu minerálnych vlákien ako neutrálne častice.Ďalšou podstatou vynálezu je spôsob prípravy zmazovtaného škrobu, ktorý sa vyznačuje tým, že modifikovaný zmazový škrob sa pripraví vo vodnom prostredi účinkom hydroxiclu vápenatého pri teplote 65 až 95 °C,pričom hmotnostne zastúpenie škrobu je 1,5 až 4 °/o hmot. a hydroxidu vápenateho 0,1 až 0,3 ...

Způsob výroby kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245487

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kodd Jan, Bystrický 1ubor, Tesao Václav

MPK: B22F 1/00

Značky: výroby, způsob, kovových, vláken

Text:

...Koq-opoñ z ws ix Hanpaaaxeua crmay BBepX. Cxopocn npamerma omąoro na Jzetbopmnpynunx enemenTOB, Haupannexme nepwmcannnoü cocwammuueñ cmm KOHTBKTHero rperma Ha óoqne ROTOpOPO B 3 on 9 KOHTGRTH qacmuu c neqxnpmupynmzmn anemenramn connanaew c Hanpasueanem uepe- MemeHI/LH qacmu om nonamero ycTpoücTBa, panna V 4 . CxoPOCTB Bpameiłnñ JIPYPOrO netýopmnpymsero SJIGMGHTB, HanpaaJxezme Bepmzcaimaoü cocrammozueñ own KOHTEKTHOPO rpenmn Ha óorme...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů olefínů obsahujících vinylový ester

Načítavanie...

Číslo patentu: 245473

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fedin Viktor Michajlovie, Tudorache Nicolae, Prasolov Alexej Borisovie, Ryskin Jurij Jevsejevie, Ceausescu Elena, Fedotova Eleonora Fedoróvna

MPK: C08F 8/12

Značky: modifikovaných, olefinu, kopolymerů, obsahujících, výroby, vinylový, způsob, ester

Text:

...nponozwmbcnn cmecurenax c aaxpamoü qameä H sxcwpyIcepax, npzzg. nzyxmaezcoaue arccrpyzxepm npencmamamm HBHCÍOJIBGJBHPOĽHHĚ rexnonorrzesxuñ B 8 pHaHT.-Snanenme onpenenäunux nonan cnupma npomcxonnt HaupQ npu uouomm neexyyuaoñ-nerasaumn. Honyqennue na Buxone na axcmpynepa nponyxru peaxuun uoryr Guma öoneernnm úeaee cunsno Bcnyuenu n B arou.cnyuae nocne monnénxauuu onn nonxnn óurs nonneprnymnca neraaennu. Bpema npeóunaana peanuwonnoü cmecn...

Způsob výroby krystalických silikátů s obsahem kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245467

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schreiter Siegfried, Sack Gunter, Alexaddov Igor Borisovie, Jarausch Hans

MPK: C01B 33/26

Značky: způsob, kovů, obsahem, výroby, krystalických, silikátů

Text:

...K oópazsosaxmo npóctrpancrnermwpememaroů cmpyrcIYPE n KPECTBJIJMBYKJTCE npn trenmepamype om 350 ,no 500 K n nameznm no 0,5 Nina B 0 spemem MEKCIIMBJIBHO no 20 nasom.Heoamaxmo demo ycmanomeno, trro npn nomonm nodamexm JiOBepDCIiOGTHO-GICTIIĽBIIIDC Bemecms azmomzoro n/wm ząezouuorennoro mna a cpaJaHnweJrLHo HGÓOJIBIJIEX Kwmrzecmax, mmomepMBJIBHGH oóparioma cMecn Heoprannqeczcoro coemzcnexma Kpemmao npemmuecmemo GOGJĽEBGIMGM...

Způsob nepřetržité výroby epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245458

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lichtblau Wolfgang, Kunze Alfred, Seeliger Karl-heinz, Reitel Edgar, Bosler Horst, Zöllner Alban, Blosfeldt Horst, Göler Peter, Ziegenbalg Joachim, Schingnitz Manfred, Hauptfleisch Günter

MPK: C08G 59/06

Značky: epoxidové, způsob, pryskyřice, nepřetržité, výroby

Text:

...npn 363-423 K x mamse s Hernepwom peaKTope rŕpn 383-443 K, npn cxopocmn Bpamemiq 8-12 M/cerc n Bpemerm npeósBazazm I-I,5 céx.-4 Hpn arom, coaepmanme B enoxcunnoü cmoxe Moaornnunnnnonu coennnenmü, nmemmmx ěenonsnne runpoxcuxbane rpynnn, cocraBnHeT2-3 Maco. upouenra, a conepxanne nponyxroa omunena nmnnn nnáoaoro aěmpa 5-8 Maccosu npouenroa.B qerseprnü peaxrop npn Heoóxozmocru MOEET ÓHTB nosnponan pacrnopnrens.Pacwnopnreasmm Hsaamrca ronyon,...

Způsob výroby surového plynu z uhlí proměnné kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 240259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ivanie Vojtech, Kožár Oddej, Habán Ivan, Koreis Josef

MPK: C10J 3/02

Značky: surového, způsob, proměnné, výroby, kvality, plynů, uhlí

Text:

...optimálne vytvořenou zplyňovaci směsi kysliku a páry se npak vsázka zpllyñu Specifickáes nižší průměrnouzspotřebou páry.Účinkém výnâľezu Šje v porovnání s dosud známýmí zpüsobý výroby generatorového plynu snížení energetické náročnostíkvýroby,snížení. tlvoñbý ddpadnłch vod a snížení po .ruc hovosti .generatorťLPríklad konkrétního provedení vynálezu je aplikován na zpiyňování hnědéhvoi uhlí směsi kyslíkda vodnír-páry při tlak-u 2,7 MPa....

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245453

Dátum: 15.06.1987

Autori: Byekov Jurij Maximovie, Ionov Alexadd Lvovie, Ionov Lev Pavlvie

MPK: C04B 7/44

Značky: výroby, cementů, způsob

Text:

...cMecn u npmaomw x yxynmermo remonommecxoro npouecca.len npemzaraeuoro uaoóperenu - nonumerme nponanogmnearsaocm u crenexu oóeccoanmaann.Hocramennax nem. nocmraewca Ten. Iro a cnocoóe noarywenna ueueara rryrem cuenmnaaunmupsenon cuecu c rsepmiu TOIHEBOM, som xnopncroro nemam. rpanymmn cuecn c trocnemrmeñ repmoodpadomxon Ha Konneñepaoü peméme, xbropucruñt mmm s Koumecme 60-80 35 cm- a cupsenyn cuecs a uponecce ee cuemunatmz c rnepmim ronJIEBOH,...

Způsob výroby vpichovaného tenisového meltonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240202

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kalinin Michail Ivanovie, Galašev Jevgenij Vasiljevie

MPK: D04H 1/48

Značky: výroby, vpichovaného, tenisového, způsob, meltonu

Text:

...a část jejich délek se v. 10 až 100 vazných bodech na cm vpíchováním zakotvi v licní straně nosné tkaniny a dále se podrobI valchování.Oproti australskému patentu č. 243 410 má tu přednost, že režna tkanina je předvalchována a vyčesaná vlákna jsou z útkových pří 4zí a jsou na licní straně tkaniny, konce a částí délek těchto vláken jsou vpichováním zakotveny k lícní straně tkaniny-a při násleídném- valchování jsou s lícni stranou tkaniny...

Zařízení na odstraňování vlákna ze zpětných a stokových vod celulózo-papírenskě výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245291

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ullmann Pavel, Ružieka František, Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: D21F 1/66

Značky: vlákna, stokových, odstraňování, zařízení, celulózo-papírenskě, výroby, zpětných

Text:

...Bona 4. Ha rpaauue nayx Kauep pacuonomeua cerne 5, nwemmaa çopmy KoHyca,o 6 pameaaoro nepmnaoü B cmopoay paaópuarmnammero conna 6,xowopaa nas xecrxocwn MOKGT cnaóxawbca onopnum ansmenTOM, uanpnep nucxom 7. üopua cewxu nonnepxnnaewcn npymnaoñ 8. Ľnñ naweucnwuxaunu upouecca paaneneuna cycnensun xaMepaocBerneHHoü Bonn 3 Momem cnaóxawnca nampyókom 9 nan uonnnmqeama K naxyymuoü cucmeme.Mcxonuaa cycnenaua Bononaa B conne 6 nonyqaew...

Způsob výroby izocitrátdehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245290

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pilný Josef, Rajchl Miloslav, Vinkler Milan

MPK: C12N 9/02

Značky: izocitrátdehydrogenázy, způsob, výroby

Text:

...Targ npu Jxocmaxemm oTamoHapHoü (jasu, aKTPIBI-IOOTL cžgepmenra nozcasuB 881 ocrpziílł Maxcmwm, coropsrü nocmaewca B come Jzorapzqmmqecxcoü qnaau pocwa. Tarcoe paaBume masa MBOTO B npmumne upy npmwenenm Bcex ncmowmcoa ymepona, cowopue mram B cocmomann KOHOJIBBOBHTL. Aóoomoa-ane snavaemm, KOTOPHG Moryr ÓHTI JIOCTMPayra B xvxarccmyme mi azcmnnuoom cpepmenwa, Haxomrca, OJUíaKO, B samom/room Ka or raaoBLuc ycnoBnñ, marc n oi nccroqnmca ymepo...

Způsob výroby 1-alkyl-6, 7-metylendioxy-4(1N)-oxo-cimolin-3-karbonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245275

Dátum: 15.06.1987

Autori: Halász Edit, Moser Hans, Wedemeyer Karlfried, Stanek József, Schmitt Hans-georg, Petzoldt Karl

MPK: C07D 491/056

Značky: výroby, 1-alkyl-6, kyselin, 7-metylendioxy-4(1n)-oxo-cimolin-3-karbonových, způsob

Text:

...samecmreJm apomarmecxoro KOJILIIB., B ocoóermocwu aJncoKcn rpymm, nonneprammca Kameumaamopnoü amane, -nosrowry noJIytxamrca zname BHxoJm rum Ke KcIUnoquTeJmHo cMoJmcTHe upo mKTH.Honyąenne xnopaHrnnpunoB, çnyxamx mcxonnum nponynwom nas nuxxnsaunn, mmeer Henocwarxn Ha~sa arpeccnnnocwn peaxmauTOB n Tpeóyer noóanoqnux méxxnqecxnx pacxonoa.B coomnewcmnnu c Hacmoamnm nsoópemennem nenzax öuno npeuBĽHGTB pemeHna aanau, Tan Kax He ynauocz...

Způsob výroby výše oxidovaných butadienstyrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240133

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C08F 236/10, C08F 236/06

Značky: výše, butadienstyrenových, výroby, způsob, oxidovaných, kopolymerů

Text:

...přičemž jako alkohol je vhodný zejména isopropyl a isobutylalkohol a/nebo n-propyl- a n-butylalkohol, a tento roztok obsahujp 0,001 až 0,04 hmotnostních organických peroxidů s poločasem rozpadu při 90 °C 0,6 až 11 hodin, zejména dibenzoylperoxid, diH-chlorbenzoyljperoxld, terc.butylperoxyís-obutyrát, di l-hydroxyheptyl peroxid a diacetylperoxid.Postupem podle vynálezu se V aparatuře netvoří inkrusty, dosahuje se reprodukovatelných...

Způsob výroby bis- [.beta. - (4-acetamidofenoxy ) ethyl ] etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240126

Dátum: 15.06.1987

Autori: Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: A61K 31/09, C07C 43/205

Značky: etherů, způsob, výroby, ethyl, 4-acetamidofenoxy, beta

Text:

...reląrystalizaci z n-butylalkoholu za přítomnosti 025 0/0 vody, čímž se získá produkt farmaceutické kvality. -Matečné louhy po ltrystalizaci a azeotropickém odvodnění je možno použítjako. násadu pro další operaci ve fázi vlastní reakce. Rekrystalizaci je. také možno provést ve zředěném ethanolu.iná možnost spočíva v~ oddéstilování rozpouštědla, jnopřípadč za »sníženého tlaku.,vysrážení surového produktu vodouajeho rekrystalizáci. Výchozí...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na základě chlorovaného polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Simon Nicola-carlo, Szikszai István, Rohonczy Viktor, Nürck Wilhelm, Dolkemeyer Wilfried, Widl Wolfgang

MPK: C08L 23/28, C09D 3/74, C08F 8/22...

Značky: způsob, koncentrovaného, výroby, lakového, polyolefinů, chlorovaného, roztoku, základě

Text:

...xnopmponammm m peremepmponaanue nmcrmunnumem m cona Bneneamue B nponecc pacmnopmrenm oóycnannmaamr aameruoe cammenme CTHÓHHLHOGTH xnopmpoBaHHuX nonmonemHoB.Hpyroñ npmumnom nanenma wepmo - m cnemocrommoomm xnopmponaanux nonmonemmaon HBHHBTCH npmcymcrnme Heaacumeanux 3 aő/Á ~ nonomenmax mapóoaoaux KMGĽOT mnm mx aarmnpmnon, morupue oômumo noöannamr B mcxonmue nonmonewmau nepen mnm B 0 npe MH npouecca xnopmponanmn uns nonmmenma anreamm.Bce arm...

Způsob výroby dispergátoru ze sulfitových výluhů a/nebo sulfitových výpalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240123

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nimeeek Zdenik, Zastinker Georgij Naumanovie, Simerský Mojmír, Šafránková Jana, Jermolajev Jurij Ivanovie

MPK: B01F 17/50

Značky: způsob, výroby, výpalků, výluhu, dispergátoru, sulfitových

Text:

...reakčuí iádoby opatřené míchadlem a zpětným chladičem se predloží 8500 kg kalciumsuliitového výluhu odvápněného Líhličitanem sodným. Koncentrace takto upraveného výluhu je 350 kg.m 5. Provede se alkalizace přídavkem 70 kg hydroxidu sodného pro dosažení pH prostředí 10 až 10,5. .Po alkalizaci se za iníchání pridá 250 kg vodného 40 roztoku formaldehydu. Nakonec se do nádrže vloží 1200 kg 400/0 vodného roztoku obsahujícího 65 hmot....

Způsob výroby krystalické alfa.formy hydrochloridu 1-(4-amino-6, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl) piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mathuny Anikó, Székely Tibor, Zoltán Sándor, Németh Sándor, Kemény Gábor

MPK: C07D 405/14

Značky: 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl, krystalické, alfa-formy, výroby, způsob, hydrochloridu, 1-(4-amino-6, piperazinu

Text:

...qwo 3-qnpma nonynaercn na p-ąěqpmu rnnmoxnopnna I-(4-amno-6,7-mmeroxcn-zxnnasonnnmn)-4-(2 Qypomu)-nnnepaauna nywem nepexpncrannnaann na naoammnonoro cnpwa npn Harpenannm pacmnopa no II 5 ° C. M HBOÓOPOT, RBK npnneneno B npumepe 4 TOPO me nawenra, Harpenauney BBBBCH 7 r«®opM rnnoxnopnna I-(4-amHo-6,7-nuMeToKcn-2-xnnasonnEux)~ 4 ~(2-Qyponu)-nmnepasnua manxe B nsoammnosom cnnpwe, onHERO no 130 - I 32 ° C, nonyqamw 0( -Qopmy.Bonee Buwonnum...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl) piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Blattner Rudolf, Mincsovics Emil, Kepplinger Werner, Tyihák Ernö, Mosse Madeleine

MPK: C07D 405/14

Značky: hydrochloridu, způsob, piperazinu, alfa-formy, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl, 1-(4-amino-6, výroby, krystalické

Text:

...qwo 3 -®opMa uonyqaemcz na p -®opMu rnnpoxnopnna I-(4-aMMHO-6,7-ĽMMGTOKOK-2-XEHEBOHHHEH)~ 4-ĺ 2 Qyponx)-nnnepasnna nymem nepenpucranmnsanm na naoammnonoro cnpma npu Harpenaann pacmsopa no II 5 ° C. M HHOÓOPOT, Kax npnseneno B npnmepe 4 TOTO me nawenma, narpesaunem BBBGCM 3-ěopmm rnnpoxnopmna I-(4-aMBO-5,7-ĽEMeTOKCE-2-XHBa 30 nEHKM)-4-(2-Qypoxn)-nnnepasnaa Taxme B naoammnonom cnnpre. onHERO ao 130 - I 32 ° C, nonyqamw...

Způsob výroby ohebných křemenných kapilárních chromatografických kolon a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240116

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hrdlovie Pavol, Chmela Štefan, Muchová Jana, Mostecký Jioí Akademik, Šplháeek Roman, Paldan Milan

MPK: G01N 30/60

Značky: zařízení, křemenných, chromatografických, kolon, výroby, způsobu, kapilárních, provádění, ohebných, způsob

Text:

...průměru a pomocí regulátoru rychlosti posunování trubice do horkézóny gratitové pece byl vnitřní průměr ka-piláry udržován s přeností i 4 0/0. Na výstupu z grafitové pecebyla na vytaženou křemennou kapilârtl nanesena pomocí nanašecího zařízení vrstva polyesterimidoveho laku, který byl vysušen jirůchodem sušicí pecí vyhřátou v horní části na 400 °C a lna 250 (1. lytvrzotfání poly. trendové vrstvy bylo pFOVGÚGHO zehříváním kapiláry v...

Způsob výroby standardních referenčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240114

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eervinka Bohumil, Kutý Jaroslav

MPK: G01N 21/25

Značky: způsob, materiálů, referenčních, standardních, výroby

Text:

...vyráběné k účelům rentgenologické analýzy oxidických materiálů, jež obsahují přes 80 procent hmot. boritanů, a které se stávajípo provedení rozboru odpadem. Analytické.kontrola výsledného výrobku je v tomto případě bezpodmínečně nutná.Standardní referenční materiál ve zředěné formě vyrobený podle vynálezu lze použít přímo v práškově podobě nebo v tabletách, či po přetavení ve formě perly, pří 4 .padně po rozpuštění v kyselině ve formě...

Spôsob spoločnej výroby vysoko a stredne indexového rafinátu a extraktu so zníženým hodom tuhnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239848

Dátum: 15.06.1987

Autori: Povolný Jioí, Palka František, Šildberger Karel

MPK: C10G 29/22

Značky: zníženým, tuhnutia, stredne, výroby, spoločnej, indexového, vysoko, spôsob, rafinátu, hodom, extraktu

Text:

...z rropného oleja opúštajúceho extrakčnérzariadenie, pričom po ich-zmiešaní sa teplota zmesi uupraví na 40 až 70 C a. po oddelení fáz V usadzováku sa z jednotlivých vrstiev ovddestiluje rozpúšlĺadlo, ktorého podstata spočíva v tom, že pridávaným médium je extraIkt z -rovnakého alebo iného ľüjpľléllů oleja alebo ich zmes v množstve 10 až 100 0/) hmot. na roztok extraktu. tTakto získaný ratinat stredne indexový má viskozitný index VI pred...

Spôsob výroby ľudských imunoglohulínov pre intravenóznu apliikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239838

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šoupálek Jaromír, Franc Viadimír, Komárek Karel, Futera Miroslav, Knizek Josef

MPK: A61K 39/395

Značky: výroby, spôsob, apliikáciu, ľudských, imunoglohulínov, intravenóznu

Text:

...pre intrauvenóznu aplikáciu sa půilžĺVžłljü technologické postulpy štiep-enia imunoglobulívnov pepsínom Koch F. Dtsch. med. Wschr.ciou pri kyslom pH za prítomnosti qpepsínul-I. Vox Sang. 7, 19012, str. 157 .až 174). Nedostatkom takto vyrobenýoh pripravkov sú zmenené, biologické tvlastnostL ako schopnost opsonizacie ainé biologické alkt 1 vl-ty. Podstata nového spôsobu prípravy lud« imunogl-obulínov pre intravenoznuV imunoglobulinov...

Spôsob výroby komplexnej očkovacej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239810

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štryncl Vladimír, Osuský Juraj, Šnajdr Petr

MPK: C22C 35/00

Značky: zliatiny, výroby, očkovacej, spôsob, komplexnej

Text:

...oblúkovej peci vyrobí zliatina s požadovanýim »obsahom kr-emíka, železa. a vápnika, Iktorá v tekutom stave, pri teplote 1170 až~ 125 i 0 °C sa prenesie »do tlakovej nádoby .a pri tlaku 0,5 až 1,0 MPa sa do tejto zliatiny pridáva horčík, prípadne kovy vzácnych zemín.Týmto spôsobom je možno vyrábať kom- .plexnú očkovaciu zllatirnu v hutníctve, kde sa vyrába zliatina kremíka a železa s obsahom kremíka 44 až 57 °/0, alebo zliatiny kremíka a...

Elektrolyt k nanášaniu deformačných sietí, spôsob jeho výroby a zariadenie na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239807

Dátum: 15.06.1987

Autor: Matijíeek Jioí

MPK: C25D 7/00

Značky: elektrolyt, zariadenie, spôsob, výroby, spôsobu, deformačných, tohto, sietí, nanášaniu, prevádzanie

Text:

...12 až 18 V a intenzita 8 až 16 A po dobu 6 až 8.minút a potom sa hotový elektrolyt precedí cez papieroviú vatu.Podstata zariadenia na vykonávanie spôsobu prípravy predmetného elektrolytu spočíva rv tom, že pozostáva z rámu, V ktorom sú nad sebou otočne uložené horný valec a spodný valec piotia-hnutý iplstou, pričom horný valec »dosadá na spodný valec, ktorý je svojou spodnou časťou umiestnený V miskepre elektrolyt, pričom horný valec je na...

Spôsob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239806

Dátum: 15.06.1987

Autori: Netolický Zdenik, Hroch Vít, Kalous Zdenik

MPK: C07C 11/24, C07C 11/04, C10G 9/38...

Značky: etylénu, spôsob, výroby, acetylénu

Text:

...uhoľnatétho. Vyššia rýchlosť spaľovania, ako aj rovn-ováha C 0/C 02 posunutá značne v prospech C 0, má za následok narastanie obsahu oxidu uholnatého.Vyšší obsah C 0 vo zvyškovom plyne znižuje spalova-ciu rýchlosť, t. . pri velmi krátIkej reakčnej dobe v reaktore má .dopad na energetické využitie zvyškoveho plynu a na výťažnosť pnocesu.Preto v zmysle nových poznatkov je potrebné obsah CO v systéme minimalizovať. Pre udržanie h-ladiny...

Kombinovaná tesniaca pilótová stena a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239801

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ráček Jaroslav, Trmal Vladimír

MPK: E02D 5/18

Značky: pilótová, tesniaca, výroby, kombinovaná, stěna, postup

Text:

...pilótových stien zo samostatne stoja cich pilót. Nevýhodou takejto steny je jejvoodpriepustnost cez medzery medzi jednotlivými pilótami.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia pilótovej steny podľa vynálezu tým, ženosné piloty sú V priamom kontakte s medzipilótami po veľkej ploche tým, .že nosné pilóty sú zapustené do medzipilót. Medzipiloty svojou spodnou ,plochou sú zapustené do .nepriepustného podložta len na hĺbku potrebnú na tesnenie...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239592

Dátum: 15.06.1987

Autori: Abrahám Ladislav, Berek Dušan, Gašpar Alojz, Jehlár Peter, Novák Ivan

MPK: C07C 47/055

Značky: oxidačnou, výroby, metanolu, dehydrogenáciou, spôsob, formaldehydu

Text:

...koncových plynov do reakcie sa dosiahne nariedemeplynnej reakčnej zmesi vstupujúcej na katalyzátor, čím sa jednak zvýši tepelná kapacita k viazaniu časti reakčného tepla uvoľneného exotermickými reakciami, jednak V dôsledku nariadenia sa posunie rovnováha dehydrogenačnej reakcie 2 doprava. Postup Jcdľa tohoto vynálezu umožní jednoduche, lacné- a bezpečné zvýšenie moto.vého pomeru vzduch/metanol. nad hodnotu 1,5, čím sa značne zvýši konverzia...

Spôsob výroby súčiastok tvárnením s ostrou vonkajšou hranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239585

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kukueka Vendelín, Škrabal Rudolf, Bartek Ján, Rychtera Josef

MPK: B21D 22/24

Značky: spôsob, hranou, tvárnením, súčiastok, vonkajšou, výroby, ostrou

Text:

...výroby podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchosťou a umožňuje vyrábať súčiastky s ostrou vonkajšou hranou, pričom nedochádza k porušeniu vlákien materiálu, naopak, materiál v mieste ostrej hrany je výrazne spevnený, čo vytvára predpoklad zníženia kritickej hrúbky súčiastky. Vyrobené súčiastky vykazujú vysokú geometrickú a rozmerovú presnosť. V porovnaní s doterajšim stavom umožňuje spôsob podľa vynálezu vyrábať súčiastky s rôznou kombináciou...

Spôsob spracovania zvyšku z výroby fenolu kuménovým spôsobom a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239572

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kuchárek Alexander, Lengyel Ladislav, Pacala Jozef, Harmady Gašpar, Nagy Peter, Kotulie Miloslav

MPK: C07C 39/367

Značky: kuménovým, fenolů, zvyšku, vykonávanie, spôsob, spracovania, spôsobu, tohoto, zariadenie, výroby, spôsobom

Text:

...p-kumylfenolu. Výtažok žiadaných produktov je možné zvyšovať hlavne recykláciou medzifrakcií a rozpüšťadla, ktoré bo lo použité, pričom sa jednoduchá techno-.logia procesu nekomplikuje. Použité r-ozpúšťadlo môže byt podľa nároku alkán, aromát, cyklán, alkylaromat, alkylcyklán, chemický jedinec, poťažne ich zmes, tiež však technická frakcie, pričom rozhodujú hlavne aspekty, dostupnosti a ekonomiky. Neutralizáciou kyseliny sírovej, potažne...

Spôsob výroby koncentrátov mliečnych bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 239565

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: A23C 23/00

Značky: spôsob, bielkovín, výroby, koncentrátov, mliečných

Text:

...sa ultrafiltrát koncentruje odparovaním za čiestočného vákua pri teplotách 30 až 72 °C.Po dosiahnutí koncentrácie bielkovín 22 až 34 g v 100 g ultrafilträtu sa ultrafiltrát suší rozprašovacím spôsobom. Spôsob výroby podľa vynálezu sa znače líši od popísaných doterajších spôsobov výroby koncen 4trátov mliečnych bielkovín. e podobný spôsob, ktorý líši sa však v tom, že pri spôsobe výroby podľa vynálezu sa bielkoviny nemodifikujú prídavkom...

Spôsob výroby tepelnej izolácie rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 239552

Dátum: 15.06.1987

Autor: Paleeek Jaroslav

MPK: F16L 59/14

Značky: výroby, izolácie, spôsob, tepelnej

Text:

...vnútorný priestor.Postup prevádzanie izolácie zobrazený na obr. 2 je zhodný s predchádzajúcim, avšak medzikružie 8, 9 a 10 sa vytvoria tlakom alebo úderom) na hornú vrstvu sypkej izolačnej hmoty zmiešanej so spojivom, uloženú na vopred vsypanú vrstvu sypkej izolačnej hmoty 4 bez spojiva.Vyhotovenie tepelnej izolácie kolien a oblúkov obr, 6Vnútorná rúra 2 príslušného tvaru bola uprostred oblúka opatrena strediacim medzikružím 14 a vložená...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239400

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kotoue Josef

MPK: C07D 209/48

Značky: výroby, ftalimidu, spôsob, draselného

Text:

...odstrániť poidlłrpredloženêho vyná lezu, ktorého podstatou je, že sa hydroxid draselný rozpustí V minimálnom množstve polárneho rozpúštadla, pripraví sa nesýtený roztok, napríklad pri teplote 60 °C. Do takto pripraveného nasýteného roztoku sa pridá tuhý kryštalický ftalimid v molovompomere ku KOH 1 ku 1,0 až 1,2. Reakční zmes sa refluxuje 10 až 120 minút, ďalej sa ochladí. Ftalimid draselný sa izoluje od rozpúštadleu vysušl a...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239399

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kuncl František

MPK: C07D 0/8

Značky: spôsob, výroby, draselného, ftalimidu

Text:

...vynálezu, ktorého podstatou je, že sa ttalímid rozpustí do formy nasýteného roztoku v polárnom rozpúštadle pri teplote varu rozpúšťadla. Do takto pripraveného vyhriateho nasýteného roztoku sa pridá roztok KOH v polárnom rozpúšładle pri teplote varu rozpúštatlla alebo priamo KOH. Molový pomer medzi ftaliiniclom a KOH je 1 ku l až1,2. Po zmiešaní sa do uvedenj zmesi pridá benzén. Zmes sa refluxuje 1 až 2 hodiny,pričom dochádza k...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239398

Dátum: 15.06.1987

Autor: Prochazka Josef

MPK: C07D 209/48

Značky: spôsob, draselného, výroby, ftalimidu

Text:

...oboch roztokov pri teplote blízkej teplote varu rozpúštadla sa zmes udržuje počas 5 až 3 U minút a po ocbladení sa vyzrážaný ftalimid draselný izoluje, premyje malým množstvom, čistým rozpúšťadlom a vysuší sa. Použité rozpúšťadlo sa čistí regeneráciou.Predmet výnálezu dokumentujú nasledujúce príklady prevedenia.Do 500 ml metanolu sa nadávkovalo zaIniešailia 8 g ftalimidu, postupne sa roztok z ftalimidu vyhirial na 50 °C a pridalo sa 250 ml...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239397

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nigrin Zdenik

MPK: C07D 209/48

Značky: výroby, draselného, ftalimidu, spôsob

Text:

...možno odstrániť podľa predloženého vynalezu, ktorého podstata je v tom, že sa do suspenzie ftalimidu v polárnom rozpúšťadle pri 60 C pridá ekvivalentné množstvo hydroxidu draselného vo forme roztoku v polárnom rozpúštadle pri teplote 50-60 °C a za miešania sa zmes udržuje za refluxu počas 5 až 120 minút a po ochladení sa ftalimíd draselný izoluje filtráciou.Použité rozpúšľadlo sa regeneruje destiláC 1011.Predmet vynálezu dokumentujú...

Spôsob výroby prostriedku na postrek cestných komunikácií proti zamŕzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239390

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pohl Jaromír, Lindner Jozef, Franik Miroslav

MPK: C09K 3/18

Značky: komunikácií, výroby, prostriedku, zamŕzaniu, postrek, proti, cestných, spôsob

Text:

...režimu vznikne číra anorganiclíä vrstva, ktorá po zneutralizovaní tuhne pri teplote -30 °C až maximálne 20 °C. To ju predurčuje k tomu, aby sa použila na postrek cestných komunikácií proti zamřzaniu. Bežný chemický posypový material je účinný iba do teploty -5 až -7 °C.Najvýhodnejšie je používať na výrobu polievacieho prostriedku proti zamŕzaniu anorganickú vrstvu z rozrážania kalov z výroby petrosulfonätu vápenatého s kyselinou...

Spôsob výroby plošného útvaru povrstveného penovým vulkanizátom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239380

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kadlec Vítizslav, Hula Josef, Svatoš Zdenik, Vávra Miloš, Záruba Jioí, Sláma Josef, Obrusník Petr

MPK: D06N 3/06

Značky: penovým, plošného, vulkanizátom, výroby, útvaru, spôsob, povrstveného

Text:

...v súvislosti s obsahom termoplastického polymérneho plniva. Priestorové vzorovanie umožňuje zvýšiť elasticitu celého útvaru, čo je výhodou pre použitie tohoto materiálu ako nášlapovej vrstvy v podlahovinách, v obuvnickych stielkach a v iných aplikáciách.Pod pojmom prísady do povrstvovacej zmesi sa rozumeju plnidla tenzidy, vulkanizačné, koagulačné prostriedky a alkälie.Pod pojmom chlorované vinylové polyméry sa rozumeju homopolyméry a...

Spôsob výroby ozubenia u zvarovaných vencov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239352

Dátum: 15.06.1987

Autor: Prídavok Valent

MPK: B23F 17/00

Značky: vencov, výroby, zvarovaných, ozubenia, spôsob

Text:

...skruženého venca, mechanickými hodnotami a vlastnosťami použitého materiálu, ako i nárokmi na požadovanú presnosť. Na delenie týchto ozubených segmentov v pozdĺžnom smere je možné použitstroje s trieskovým obrábanim, napr. hoblovacie stroje, ale i delenie plameñom. Z hladiska produktivity, je možné tento .zámer zdokonaliť tak, že naraz a súčasne sa prevedie rozrezanie viacej poprípade i všetkých ozubených segmentov. Závisi to od možností a...

Způsob hromadné výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243900

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vymital Jan, Málek Karel, Vaníeek Miloš, Langhans Jioí, Maloušek Antonín

MPK: B22F 3/08

Značky: práškových, způsob, tělísek, materiálů, hromadné, tvrdých, výroby

Text:

...vyšší než 0,5. V jediné výbuchové operací lze takto vyrobit několik desítek až stovek výlisků, které mohou mít různý geometrický tvar.Na výkresu jsou na obr. 1 a obr. 2 příklady dvou použitých způsobů výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů.Na obr. 1 je základní těleso (lisovnice) l tvořeno válcem z konstrukční uhlíkové oceli,na jehož čelní ploše je souose vypracována válcová dutina. Do dutiny je vložen větší počet tenkostěnných kovových...