Patenty so značkou «výroby»

Strana 153

Spôsob výroby olefínov iniciovanou pyrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245544

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartolomijev Alexadd, Didek Otakar

MPK: C07C 11/02

Značky: spôsob, olefínov, výroby, pyrolýzou, iniciovanou

Text:

...podmienkach, je najčastejšie obmedzené ich účinnosťou, dostupnosťou alebo cenou.Vyššie uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií v prítomnosti vodnej pary a homogennych prísad v teplotnom intervale 600 až 1300 C pri reakčnom čase kratšom ako 1 sekunda podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva- v tom, že sa do suroviny pred pyrolýzou pridávajú v-...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov iniciovanou anorganickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245543

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koevký Jaromar, Kocman Karel

MPK: C07C 11/12, C07C 11/02

Značky: zlúčeninami, anorganickými, pyrolýzou, spôsob, iniciovanou, výroby, olefínov, uhľovodíkov

Text:

...skupiny periodickej tabulky a sirnik fosforečný.Vynálezom sa dosahuje pokrok V tom, že sa pôsobením kovových dusitanov a dusičnanoV vo väčšom rozsahu zhodnocuje uhľovodíkový nástrek. Zvýši sa rýchlosť a selek 4tivita premeny. Ďalším prínosom vynálezu je využitie účinku sirníka fosforečného, ktorý efektívne zabraňuje konverzii uhľovodíkov na pyrouhlík, takže sa neukladá vo forme koksu na vnútornom povrchu pyrolýzneho zariadenia. Tým sa...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245542

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beránek Jaroslav, Hruška Karel

MPK: C07C 11/02

Značky: pyrolýzou, spôsob, výroby, olefínov, uhľovodíkov

Text:

...Dev. 22, 2, 335 1983 benzylamínu o 29,1 0/0, benzylnitritu o 30,0 0/0 AO ČSSR 190 747 a benzylchloridu o» 20,2 0/0. Napriek zisteniu, že prejavujú vysokú iniciačnú účinnost pri pyrolýze uhľovodíkov, v súčasnosti ich širšiemu prevádzkovému zavedeniu bráni zložitá syntěza a v- konečnom dôsledku vysoká cena.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov zo- zemného plynu, ropy a spracovania...

Spôsob výroby prevažne rovnoreťazcových kyslíkatých organických zlúčenín C .sub.5.n. až C .sub.24.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245538

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bydžovský Jan, Synek Pavel, Frank Josef, Matulka Jan, Klazar Jaromír

MPK: C07C 27/00

Značky: kyslíkatých, organických, zlúčenín, sub.5.n, rovnoreťazcových, převážně, sub.24.n, spôsob, výroby

Text:

...Prítomnosť pyridínu, fj-pikolínu a y-pikolínu a prípadne ďalších organických zásad jednak napomáha urýchľovaniu hydrokarboxyalkylácie, ale objemnosťovu katalytického systému vytvoreného s karbonylmi kobaltu umožňuje hydrokarboxyalkyláciu dvojitých väzieb, V podstate hlavne V polohe 1 .a navyše tento komplex prakticky nekatalyzuje hydroformyláciu.Ako alkénické suroviny prichádzajú do úvahy hlavne produkty dehydiogenácie n-alkánov,...

Prípravok pre biologické čistenie extraktov alebo odpadových vôd a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245508

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krejea Bohumil, Eík Gabriel, Žuffa Milan, Sroková Iva, Fiala Ivo

MPK: C02F 3/34

Značky: čistenie, spôsob, biologické, extraktov, odpadových, prípravok, výroby

Text:

...pôdu s 5 hnrotnaosinými 0/0 krvného agaru vobohatenú o 2 hmotnostnê glukózy a alkalický výluh lanu o 1 objeuiové 0/0. Z narastených monokultúi kultivcąvaných na uvedenej pevnej pôde za acrobných podmienok sa testujú bunky mikroorganizmov na číriacu účinnost a zdiavstnii vadnost. Zdravotná nezávadn-osť sa testuje známym spôsobom, na základe biochemických vlastností a neškodnosii pre pokusné zvieratá. ČIriaci efekt sa testuje na modelovom...

Spôsob spracovania vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Olejník Vincent

MPK: C07C 55/02, C07C 49/403

Značky: spracovania, vedľajších, produktov, výroby, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...bez-odpadová výroba cyklohexanónu oxidáciou cyklvohexánu.Spôsob oxidácie vedľajších produktov z výroby cyklonhexánu ukazujú ďalej uvedené príklady, pričom samozrejme len dokladajú avšak nevymedzujú predmet vynálezu.Do prietowčného reaktora valcovitéhno tvaru, opatrenéhio miešadlom, rúrkuovou vostavbou na vyhrievanie a chladenie, prívodom surovín a odberovým potrubím pre produkty, o objeme 420 m 1 sa privádza 17,8 g . h vedľajších...

Způsob výroby 2, 2,3, 4,4, 4-hexafiuorbutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245149

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vasvári Lelle, Horváth Ágnes, Nagy Gábor

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, způsob, 4-hexafiuorbutanolu

Text:

...radilkálových iniciát-orü, takže je nutno pracovat za zvýšené teploty a zvýšeného tlaku.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob prípravy 2,2,3 AAA-líexafluorbutanolu obecného vzorcereakcí hexaflíiorpropenu s methanolem za iniciace ultraíialovým zářením. Podstata způsobu podle vynalezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve totochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,8 MPa při teplotě -70až 70 °C. Při reakci se hexafluorpropen uvádí do...

Způsob výroby 1, 2-dihydro-1, 5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-fenyl-3H-pyrazol-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schaeffer Howard John, Krenitsky Thomas Anthony, Beauchamp Lilia Marie

MPK: C07D 231/26

Značky: výroby, způsob, 5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-fenyl-3h-pyrazol-3-onu, 2-dihydro-1

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje tím,že se redukční alkylace provádí přebytkem acetonu v hmotnostním poměru 31, vztaženo na 3-methyl-l-fenyl-S-pyrazolon a zínkeín v prostředí kyseliny octové o koncentraci 30 až 80 obj.Způsob podle vynálezu se též vyznačuje tim, že se surový produkt rozpustí ve zředěné kyselině clrloro-vodíkové o koncentraci 10 až 30 0/0 obj.Způsob podle vynálezu se dále vyznačuje tím, že se surový produkt překrystaluje z...

Způsob výroby syntetického mullitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245145

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bernhard Claude, Gautier Patrick, Schaeffer Howard John, Cautreels Werner, Krenitsky Thomas Anthony

MPK: C01B 33/26

Značky: způsob, mullitu, výroby, syntetického

Text:

...54 0/0 oxidu křemičitého a 38 až 44 oxidu hlinitého přidá oxid nebo hydroxid hlinitý bez jaIkékoliv předběžíié úpravy nebo aktivace a krystalizátor. Směs se zhomogenizuje, vytvaruje a vypalí při teplotě 1 500 až 1 550 °C. ako krystalizátor lze použít oxid měcľný,oxid měďnatý, oxid hořečnatý, oxid kademnatý, oxid vanadičný, oxid molybdenový,oxid wolframový, dihydrogenfostorečnan amonný, Ikarhid křemíku nebo směs 3 AlzOs..2 Si 02 ~ a SiO 2 a...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděných drátů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 245141

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chazan Jean-bernard, Samreth Soth, Bernhart Claude, Bellamy Francois

MPK: C10M 159/24, C10M 173/00

Značky: přípravků, měděných, chladicího, mazacího, způsob, výroby, mokra, drátu, tažení

Text:

...stabilní emulze ve vodě.Do sulfatačiního reaktoru opatreného míchadlem se predloží 540 kg ricinového oleje o teplotě 30 °C a během 1,5 hodiny se za míchání pridá 25,3 kg 960/0 kyseliny sírové (tj. 4,5 0/0 hmot. 100 kyseliny sírové, vztaženo na hmotnost predloženého ricinového olejej, přičemž se obsah reaktoru udržuje neprímýim chlazením na teplotě 30 až 33 °C. Po pridaní veškeré kyseliny se realkční směs míchá ještě 8 hodin. Poté se smíchá s...

Kladivo pro mlýny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245129

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jaszlits László, Kósa Edit

MPK: B02C 13/28

Značky: mlýny, způsob, kladivo, výroby

Text:

...části 1 R - 40 min bylo tvarově rozděleno do dvou částí. Klínoviiá (fast 3 nosné části 1 kladiva je směrem do bicí části 2 zúžena pod íthlem 5 °,přičemž její konec je zakončen radiusem R 10 mm. V druhé rovině se rozšířené část il kladiva klínovitě rozširuje směrem ke konci 5 v úhlu 2 °. Na klínovité části 3 byly vytvořeny tři tvarované prohlubně 7 o hloubce 3 mm, šířce 8 mm ve vzdálenosti 2 U mm, a to rovnoběžně s osou otvoru pro čejp....

Způsob využití odpadního tepla kouřových plynů z výroby slínku křemičitanového cementu a současné výroby aglomerovaného aditiva pro odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kenessey Ágnes, Tardos László

MPK: F28C 3/12

Značky: tepla, cementů, současné, odpadního, spalin, výroby, slínku, aditiva, způsob, využití, křemičitanového, kouřových, aglomerovaného, odsířování, plynů

Text:

...značné energetické ztráty.Většina výše uvedených nevýlhod je ve značné míře odstraněna způsobem využití odpadního tepla ksouřových plynů za disperzními výměníky tepla při výrobě slínlku křemíčitanového cementu suchým způso 245128bem podle vynálezu, při němž se výše zmíněných kouřových plynů ponejvíce o »teplotě 250 ~ 450 C používá k odpařování vody z vodných suspenzí jemných prachových částíc rozstřikovaných do proudu řečených...

Způsob výroby dihydrátu nebo/ a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245120

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kohler Rolf-dieter, Markert Juergen

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, způsob, dihydrátu, výroby

Text:

...vápenatá surovina. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým přímým výrovbním postupům výrazně výhodnějším,neboť produkt má lepší jakost a zužitkování surovín je vyšší.Výroba může být kontinuální, disk-outlnuální, nebuo kombinace obou těchto postupü. Postupuje se například tak, že do cirkulujícího roztoku částečně zneutralizované kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 0/0 až nasycený roztok při dané teplotě se...

Perforovaná měkká kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245064

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šprachta Alois

MPK: G02C 7/04

Značky: měkká, její, způsob, výroby, kontaktní, perforovaná, čočka

Text:

...kapalina v-ytlačí pohybom víčka ke kraji čočky, který ji jakoby zpětným ventilem prepustí nad spojivkou.Na ostrost vidění nemají otvory v papilární oblasti oka žádný podstatný vliv., jelikož plocha otvoru zabíra jen malý zlomek oční clony. l při průměru otvoru 1 mm je to jen devítina plochy panenky o průměru 3 milimetrü a tento podíl pro rektrakci ztraceně optické plochy je pochopitelně ještě menší při větším otevření panenky, nebo při...

Způsob výroby roztoku bydroxylamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 245052

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Vít, Skoupil Vladimír

MPK: C07C 143/64

Značky: způsob, roztoku, bydroxylamindisulfonanu, amonného, výroby

Text:

...je kyselina sínová wvonlměná při -hvdnoulyze Zvyšováním teploty a snižováním pH, resplektive zvyšováním koncentrace H 2 SO 4 dochází ke ZŽVYŠÚVÍĚJHÍ rychlosti -reekcena výstupu z labsorplční kolotny výsledný ĺH 0-NHg 2.H 2 S 04 leona. v g/l roztok vytěžek vPodstatou způsobu výroby roztoku HAD podle vynálezu je, že v absorpční předloze kolony HAD .se .pnacuje prňl teplote -vyšší než 238 °K.Výhoda zpüsobw podle vynálezu spočívá...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244247

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, bezvodého, dihydrátu, výroby, vápenatého, způsob

Text:

...složení produktu od 0 OC až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, napříkladfiltrací nebo odstředěním, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepel ným zpracováním k získání produktu požadovaného složení.Z části nebo veškerého zbylého roztoku se přidáním páleného vápna nebo/a vápanného hydrátu nebo/a vápenného mléka regeneruje amoniak nebo/a hydroxid amonný a roztok vodorozpustná vápenaté soli. Regenerace se...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforačnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244246

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hruba Josef, Špáník Tomáš

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, vápenatého, dihydrátu, bezvodého, způsob, hydrogenfosforačnanu

Text:

...nebo postupně, případně je možno provést současně i ředění. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 ° C až do bodu varu.Vzniklá sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší,případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání produktu Požadovaného složení. Z části nebo veškerého zbylého roztoku, obsahujícího převážně chlorid amonný,se regeneruje v regeneračním...

Způsob výroby porézního materiálu pro jemnobublinně aerační elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244207

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kostiha Jioí

MPK: C04B 35/10

Značky: jemnobublinně, elementy, materiálů, aerační, způsob, porézního, výroby

Text:

...párů, kdy je prokúlúno, že ucpávání probíhá především v profukovaných pórech, dochází k postupnému obsazová ní rezervních pórů, které mají nejblíže vyšší tlakovou ztrátu.Výhodou pri použití porézního materialu vyrobeného způsobem podle vynúlezu pro jemnobublinnć aerační elementy je to, že material vykazuje v průběhu procesu ucpávání rovnoměrny a nízky núrůst tlakové ztráty. procento využití kyslíku téměř neklesá, neboř s postupujícím...

Způsob výroby kationizovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244205

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gloser Ivo, Fanderlik Ivan, Macháeek Milan

MPK: C08B 31/08

Značky: výroby, způsob, kationizovaného, škrobu

Text:

...ve slabe kyselém prostředí podle vynálezu spočíva v tom, že se jako ketionizačni ćinidlo použije roztok formaldehydu a stranu amonného, nebo jine amonné soli, nebo organického aminu v molárním ponůru 1 1 až 1 4. Po 30 až 240 minutách se jeden díl reakční směsi při teplotö 30 až 50 °C pridá k 10 až 15 dilúm bramborového, kukuřičného nebo päoniěné ného škrobu a v misiči zhomogenizuje.Po 15 až 60 minutách se vzniklý produkt bud vysuěí při...

Způsob výroby kapalného hořečnatého nebo dusíkatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238596

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pálffy Alexander, Šulc Josef, Hegner Pavel, Kadlas Pravdomil

MPK: C05D 5/00

Značky: kapalného, způsob, výroby, hnojiva, horečnatého, dusíkatohořečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt způsob přepracování odpadní štěpné kyseliny sírové z výroby Ti běloby na kapalné hořečnaté hnojivo. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se štěpná kyselina částečně zneutralizuje přídavkem mletého magnezitu do pH max. 2, načež se neutralizace dokončí přídavkem amoniaku nebo kysličníku hořečnatého.

Způsob výroby stabilních tablet s obsahem hydrochloridu N-/2-diethylaminoethyl/-4-amino-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242444

Dátum: 01.12.1987

Autori: Reuther Christian, Gudymov Ernest

MPK: A61K 9/20, A61K 31/165

Značky: způsob, hydrochloridu, stabilních, výroby, tablet, obsahem

Text:

...potížemi. Vzhledem k rozdílně velikosti částic účinné látky a laktosového granulátu probíhárhomogenizace velmi nesnedno a dále vyrobené tablety jsou mechanicky málo pevné. Navíc jejich chemická stabilita není vyhovující.inalší známý způsob výroby tablet a obsahem hydrochloridut N-(2-diethylaminoethylĺ-4-aminobenzamidu epočívá v přímém li V 3 242 444aování účinné látky se směsi mikrokryetalické celulosy a přímo tabletovatelného mléčnéhd...

Způsob výroby kelímků pro tavení oxidů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242418

Dátum: 01.12.1987

Autori: Buekov Dimiter Todorov, Savov Svetoslav Alexaddov, Novik Viktor Grigorijevie, Georgijev Georgi Gavrilov

MPK: C30B 15/10

Značky: tavení, způsob, výroby, kovů, kelímků, oxidů

Text:

...vysuší při teplotě so až 90 °c s. potom provede konečný výpal V etmosféře vodíku při teplotě 1700 až 2300 °C, na níž se udržuje po dobu 2 až 8 hodin.Kelímky se lisují z~prášků o střední zrnitosti 1 až 10 /um isostaticky tlakem 100 až 200 Mľa obvykle o síle stěny 5 až 20 mm, které mají po lisování nebo předsintraci při teplotě 900 až 1100 °C ve vodíkové atmosféře pőrovitost v rozleží 43 až 53 . Postupom podle vynálezu se předkonečnou...

Proplet s plyšovým vlasovým povrchem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242417

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mottitschka Wilhelm, Eidner Dieter

MPK: D04B 21/14

Značky: výroby, proplet, způsob, plyšovým, vlasovým, povrchem

Text:

...vzdálenosti mezi dvěma sousedními sloupky oček.Pro zafixování ramen plyšového vlasu proti vytažení je výhodné použít k proplétání nítí se dvěma vlákennými komponenty, u kterých se jedna komponenta tepelnou úpravou nataví azafí×uje ramena plyšového vlasu proti vytaženi.K výrobě popsaného propletu s plošným vlasovým povrchem slouží proplétací stroj, který je kromě běžného vybavení strojey pracovními prostředky doplněn formovatelnými pohyblivými...

Způsob výroby bipolárních integrovaných obvodů v pevné fázi s ochranou proti svodovým proudům způsobeným inverzními vrstvami typu P na povrchu epitaxních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 242395

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štirba Bohumír, Doležal Jan, Šrubao Eestmír, Akerman Vnislav, Pazdera Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: bipolárních, vrstvami, vrstev, ochranou, povrchu, výroby, svodovým, proti, inverzními, způsob, proudům, integrovaných, způsobeným, pevně, fázi, obvodů, epitaxních

Text:

...záporných schodků. Je zvýšen počet schodků ve vrstvě kysličníku křemičitého Si 02 a tedy i pravděpodobnost přerušení hliníkového spoje.Při zmenšení kapacity dielektrických vrstev zvětšením tlouštěk vrstev kysličníku křemičitého S 102 dochází ke změně rozměrů motivů při všech fotolitografických operacích prováděných do tlustých vrstev kysličníku křemíčitého SiO 2 a k zúžení až přerušení hliníkových spojů vedoucích přes vysoké schodky ve...

Nearomatický technický benzin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241949

Dátum: 01.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bartoník Petr

MPK: C10G 49/00

Značky: benzin, technicky, nearomatický, způsob, výroby

Text:

...sloučenin, metylcklopentanovými a cyklohexanů, který je podmínkami přípravy posunut na stranu prvně uvedených. Tím se zlepšuje rozpouštěcí účinnost pro některé způsoby použití a také se příznivě ovlivňují hygienické vlastnosti. Totéž platí také o zbylých aromátech, kde zcela chybí nejnižší monojaderné homology, zvláště benzen,a polyaromáty, což zase způsobuje postup výroby a použitý katalyzátor. V postupu výroby vychází nový postup ze...

Způsob výroby elastického propletu se strukturálním povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241943

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šigut Jaroslav, Musálek Vladimír

MPK: D04B 21/14

Značky: výroby, strukturálním, elastického, propletu, povrchem, způsob

Text:

...elasticity hotového propletu, neboř propletenim jakěhokoliv neroztaženého- elaotického plošného nitového útvaru se elasticita ruší v dů sledku propletení osnovními nitěmioVýhodou způsobu výroby podle vynálezu je mimo jiné skutečnost, že je možno při použití určitého druhu elastického ploěného niřového útvaru dosáhnout podle stupně jeho roztežení při proplétání rozdílného stupně elasticity hotového propletu. Tento je opatřen zahuštěným...

Způsob výroby substituovaných benzisothiazolin-3-on-1, 1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241932

Dátum: 01.12.1987

Autori: Voborník Václav, Fajt Ludvík, Lihtarová Ludmila, Ripka Josef, Šafáo Václav, Junek Jan, Jirsák Oldoich, Jaroš František, Dídek Stanislav

MPK: A61K 31/425, C07D 275/06

Značky: způsob, substituovaných, benzisothiazolin-3-on-1, výroby, 1-dioxidů

Text:

...solí, polyetherů zvyšuje podstatným způsobem reakční rychlost a zkracuje výrazně reakční dobu. Jako kvarterních solí se s výhodou používá nexadecyltrimethylamoníumbromid,trioktylmethylamoniumchloríd, benzyldodecyldimethylamoniumbromid,jako polyethery se s výhodou používá cyklických polyetherů, nnpříklad 18-crown-6, dibenzo-18-crown-6, nebo polyethylenglykol 350-monomethylether, polyethylenglykol 600-dimethylether. Jako organické...

Průmyslové hnojivo z částic rostlinného původu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241908

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ptáeek Jaroslav, Kartous Vladimír, Kaše Oldoich

MPK: C05P 11/02

Značky: způsob, výroby, rostlinného, průmyslové, částic, původu, hnojivo

Text:

...biogenníoh prvků, protože tyto prvky jsou uměle vázány na částice rostlinného původu, které v podstatě vytvářejí uměle vyrobený humus, ze kterého jsou biogenní prvkyuvolňovány jen velmi pomalu a přitom především působením kořín 3 241 908kůrost 1 in. Tím je prakticky zabráněno pronikání iontů z hnojiva do spodních vod i do povrchových vod. Hnojivo se po odčerpání biogenních prvků dále rozkládá püsobením pýdních mikroorganismů,e jejichž pomocí...

Mykaná příze a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241897

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vyskup František, Tošnár Pavel, Podrábský Antonín, Vališ Václav, Adam Radoslav, Brychta František

MPK: D02G 3/04

Značky: výroby, příze, její, mykaná, způsob

Text:

...na bubnových pilkových agregátech. Před enzymatickým získává,ním králičích nebo zaječích chlupů .se z kožek mechanicky oddělují ohonky a pacičky. Mechanické oddělení, například odříznutí. paciček a ohonků musí být provedeno do té míry, aby v získané241 897 srsti nepřevýšil hmotnostní podíl ohonků a paciček 3 z celkové hmotnosti kréličích nebo zaječích chlupů. Po ohemickémprocesu získávání králičích nebo zajeöích chlupů se další čištění...

Způsob zvýšení výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241882

Dátum: 01.12.1987

Autori: Molek Antonín, Kvapil Jan, Vleek Jan, Vácha Jaroslav, Levý Kamil, Fojtu Blahoslav, Svoboda Zdenik

MPK: C01B 3/32

Značky: zvýšení, způsob, výroby, vodíku

Text:

...mohlo být sníženo při zachování přibližně stejného hydrodynamického zatížení absorbérů í při zvýšené výrobě vodíku.Při výběru vhodných aktivátorů byla odzkoušena řada látek,především aminy, které obsahují v molekule nejměně jednu aminoskupinu primární a/nebo sekundární a/nebo terciární. Lze použít např. tyto aminy, jejich deriváty a nebo jejich směsiPro praxi jsou důležité především ty aminy, které jsou k disposici na trhu a mají přiměřenou...

Způsob výroby trans- a cis-1, 5, 5 ,5-tetrachlor-2- pentenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241855

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mislovieová Danica, Markovie Oskar, Biely Peter

MPK: C07C 19/02

Značky: 5-tetrachlor-2, pentenu, způsob, cis-1, trans, výroby

Text:

...vzorce je např. aziridin, pyrolidin, piperidin, diethylamin nebo morfolin.Výtěžky trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu jsou v reakcich katalyzovaných práškovou kovovou mědi v prítomnosti uvedených aminů srovnatelné nebo vyšší ve srovnání s dřiva popsanými katalytickými systémy, a to při podstatné kratší reakčni době. Dále uvedené příklady bliže popisuji způsob připravy trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu, aniž by vymezovaly nebo...

Spôsob výroby gumových dopravných pásov vystužených oceľovou tkaninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236187

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bahno Jozef

MPK: B29H 7/22

Značky: gumových, ocelovou, pásov, tkaninou, dopravných, vystužených, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zposob výroby gumových dopravných pásov vystužených oceľovou tkaninou týkajúci sa výroba dopravných pásov riešiaci zvyšovanie produktivity, technologický postup a kvalitu vyrábaných výrobkov. Podstatou vynálezu je, že gumové adhezívne a krycie vrstvy sa na oceľovu tkaninu nanesú z oboch strán súčasne prechodom cez dvojicu dublovacích valcov a až takto zhotovený pás sa pomocou ťažných valcov a navíjacieho zariadenia vťahuje do vulkanizačného...

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236186

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pola Josef, Chvalovský Václav

MPK: C07C 11/167, C07C 4/08, C07C 11/04...

Značky: cyklohexanu, současné, výroby, ethylenu, způsob, 1,3-butadienu, rozkladem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu, při němž se rozklad cyklohexanu indukuje fokusovaným infračerveným zářením kontinuálního C0? laseru o vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaný způsob je významný především tím, že může byt alternativou středně teplotní pyrolýzy této sloučeniny a může se uplatnit v petrochemickém průmyslu.

Způsob výroby kyseliny (2E,4E)-11-methoxy-3, 7,11-trimethyl-2, 4-dodekadienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247395

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hedrlín Ladislav, Körbl Jioí, Kraus Eduard

MPK: C07C 57/03

Značky: 4-dodekadienové, 2e,4e)-11-methoxy-3, výroby, způsob, 7,11-trimethyl-2, kyseliny

Text:

...nebo ve směsích těchto rozpouätědel, vyloučená smonnú sůl kyseliny(2 E,4 E)11-methonq-3,7,1 l-trimetłąyl-a,rt-dodeksdísnové se odfíltruje s působením minerální lwseliny se pŕevede na kyselinu (2 É,4 E)-1 I-mothoaq-Sfhl|-trimetłsyl-Z,-t-dodeksdienovou. s výhodou za přídavku organickáho rozpouätědls.Produkt reakce (2 E,4 E)-izomer MTILDD slouží jako mezistupeň pro výrobu některých juvez noídů, rüstových regulátorů huąyzu, nspříklnd pro...

Způsob výroby nafukovacích člunů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247389

Dátum: 16.11.1987

Autor: Odstreil Libor

MPK: B29D 24/00, B29K 23/00

Značky: nafukovacích, člunů, výroby, způsob

Text:

...na nánosovacím zařízení vrstva polypropylonu o hmotnosti 60 až 150 g/m 2 odolávající vulkanizační teplotě do 160 °C za použití hladkého nebo dezénového válce a provede se nános 2. strany.Z materiálu se slepí jednotlivé díly, provede se konfekční zhotovení dílu člunu tím způsobem, že se spojí jednotlivé díly lepivou stranou k sobě včetně vnitřních mezistěn a obvodových pásek a díly se zvulkanizují.Pro výrobu materiálu pro člun se použije...

Způsob výroby navářecích elektrických plátovaných kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246650

Dátum: 16.11.1987

Autor: Makovský Jioí

MPK: H01R 43/24, H01R 43/16

Značky: plátovaných, způsob, navářecích, elektrických, výroby, kontaktů

Text:

...přestřihne drát, přičemž současně posune přes navařený üstřižek drátu základní materiál o nastavitelný krok k tvarovací jednotce, kde je navařený ústřižek drátu včetně základního materiálu vytvarcván do tvaru navářecího elektrického plátovaného kontaktu a v dalším kroku, nebo jeho násobku k děrovací jednotce, která jej ze základního materiálu vystřihne.Na přiloženém výkrese je schématicky znázorněn příklad výrobního postupu elektrických...

Způsob výroby vodičů izolovaných radiačně zesítěným polyetylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246649

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krejeí Miloš, Hotový Milan, Lejsek Lubomír, Roeák Jaroslav, Toešoák Radim

MPK: CO8J 3/28

Značky: vodičů, izolovaných, výroby, způsob, polyetylénem, zesítěným, radiačně

Text:

...se většinou rozkládají vlivem ionizujícího zäření, a aby se dosáhlo potřebné termomechanické odolnosti je nutno aplikovat vysoké dávky záření.Nevýhody dosavadních uvedených postupů se odstraňují způsobem výroby vodičů izolovaných radiačně zesítěným polyetylěnem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že granulovanývysokotlaký polyetylén se smísí s N,N-bis/3,5-diterc.buty 1-hydroxyfenylpropionyl/hydrazinemv množství 0,2 až 4 díly na...

Způsob výroby polyisobutylenu s reaktivními chlorovými nebo bromovými funkčními skupinami v polymerním řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246647

Dátum: 16.11.1987

Autor: Matheisl Jioí

MPK: C08F 110/10

Značky: polyisobutylenu, řetězci, výroby, chlorovými, funkčními, způsob, skupinami, reaktivními, bromovými, polymerním

Text:

...poměr chloridu boritého k alkylhalogenidu je výhodně v rozsahu 1.l 03 až 5.103. Polymerizace se provádí při teplotě 20 až -140 °C, s výhodou -15 až -30 OC. Polymerizace isobutylenu probíhá po inhibiční periodě, která je závislá na koncentraci chloridu boritého a zkracuje se například přídavkem látek obsahujících chlor vázaný na terciární uhlík.Bez přídavku těchto látek trvá inhibiční perioda například více než 15 minut. Pro...

Způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246638

Dátum: 16.11.1987

Autori: Jakschová Miroslava, Frey Milan

MPK: A43D 3/00

Značky: způsob, výroby, forem

Text:

...e tlnito formaai ručal aenipulujíoíUvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby forum podle vynálesu, jehož podstata spočívá v tom, ie do tvsrovscí dutiny jsderníku se centrálnä umístí vložka ve tvaru zmensená formy z nízkotavitelnáho materiálu a upevní ae na kotevní dehku, jíž je opatřeno dno tvarovací dutiny, načež se do prostoru mezi vloäkou o stenou tvar-ovocí dutiny vleje odlávací hmota a po jejím ztuhnutí se takto vzniklé forma a vloäkou...

Způsob výroby kompozitu na bázi polypropylenu, mikromletého vápence a amorfního kopolymeru etylenu s propylenem a případně dienem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246637

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vašák Pavel Ing, Pineík Karel, Jaromioský Jaroslav, Míchal Václav, Šika Jioí, Beran Zdenik, Fousek Milan, Khol Miroslav, Texl Petr, Stanik Jaroslav

MPK: C08L 23/16, C08L 23/10

Značky: etylénu, mikromletého, bázi, způsob, polypropylénu, vápence, kopolymerů, kompozitů, případně, výroby, dienem, amorfního, propylenem

Text:

...mají při stejném modulu pružnoati vyšší houževnatost 52. ľlêplnčný komerční kompozit polypropylen-EPDN nebo při stejně houžovnatosti vyšší tuhoŕt než má tento komerční kompozit.Vlastní technologický proces výroby nového typu kompositnich materiálů se s výhod» provádí v kontinuálních amäěovacich extruderech. vhodnými typy zařízení ,jsou například KO-hnětić fy Buss nebo dvojänekový extruder ty wernerařfleiderer. V prvni fázi procesu je třeba...