Patenty so značkou «výfukový»

Výfukový systém spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1246

Dátum: 12.01.2004

Autori: Bühler Frank, Diez Rainer

MPK: F01N 3/28, F01N 7/00, F01N 7/10...

Značky: spaľovacieho, motora, systém, výfukový

Text:

...zvlášť výhodného ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú aj sacie rúry a/alebo lambda sonda umiestnené a stvámené zrkadlovo symetricky. Po prvé je týmto možné ešte viac vyrovnať prúdenie výfukových plynov. Okrem tohto má táto konštrukcia tú výhodu, že je možné unifikovať konštrukčné časti výfukového systému. Obzvlášť je možné použitie rovnakých konštrukčných súčiastok pre rôzne potrubné vedenia výfukových plynov. Tak môžu byť napriklad...

Odlievaný výfukový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 768

Dátum: 18.09.2003

Autor: Lilley John

MPK: C22C 38/34, C21D 6/00, C21D 6/02...

Značky: výfukový, odlievaný, systém

Text:

...ktoré by mohlo byť prínosom vylúčenie problému riadenia0006 Mechanické vlastnosti takýchto zliatin možno ďalej zdokonaliť a rôznym výrobným ťažkostiam, týkajúcich sa zachovania vhodnej grafitovej morfológie, možno zabrániť elimináciou grafitu. Toto je jedným z cieľov predloženého vynálezu. Tu opísaná zliatina je alternatívou. molybdénommodifikovanej tvárnej železnej zliatiny ASTM A 439 D 5 B.0007 Pri zliatine podľa predloženého vynálezu boli...

Sťahovacia spojka, spoj konca rúrky a výfukový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2562

Dátum: 28.08.2003

Autori: Lambe Peter John, Larsen Lars Christian

MPK: F16L 23/00

Značky: spojka, systém, sťahovacia, rúrky, konca, výfukový

Text:

...smere rúrok, s výsledkom, že sa dosiahnezvlášť dobre tesnenie, rovnako ako ľahká montážna procedúra.Tesniaca páska môže byť podľa vynálezu vyrobená 2 materiálu tkaných sklenených vlákien s výsledkom, že sťahovacia spojka môže byť použitá pri vysokých teplotách, napríklad V súvislosti so spojením súčiastok vo výfukových systémoch.Podľa uskutočnenia, sťahovacia spojka je valcovitá a podľa tohomá byť použitá na spojenie valcovitých...

Výfukový potrubný systém spaľovacieho motora, preplňovaného turbodúchadlom, na báze modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1535

Dátum: 09.07.1997

Autori: Prpič Ivan, Polóni Marián, Zelezník Jozef

MPK: F01N 7/10, F01N 7/18, F01N 5/00...

Značky: spaľovacieho, systém, výfukový, motora, modulu, báze, přeplňovaného, potrubný, turbodúchadlom

Text:

...90 mm pred vyústenim do zbemého potrubia, pričom os dýzy je voči osi zberného výfukového potrubia, ktoré má priemer D 3 90 až 130 mm, sklonená pod uhlom 0 L 20 až 60 ° a dýza ústi do zberného potrubia. Vzdialenosť x osi zberného výñikového potrubia od príruby je 90 až 300 mm. Zberné výfukové potrubie je vybavené drážkami na použitie tesniacich elementov, umožňujúcich dilatácie v smere osi zberného3 Podstata výfukového potrubného systému na...

Výfukový kanál dvoudobých motorů se šoupátkovým rozvodem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269794

Dátum: 14.05.1990

Autori: Katzula Udo, Gerbig Wolfram

MPK: F02B 27/00

Značky: rozvodem, šoupátkovým, motorů, plynů, kanál, dvoudobých, výfukový

Text:

...ranu ľIUCTyľlaDT 663 peaxoro HSHEHEHHSI HDHBPGHHOTG 08481045 B YHHCTÚK PECILIMPBHHR. oopaaoeaurluñ aepxneñ CTEHKÚŘ KâlłaJla. 60 KDBMHH CTEIIKBHH BNHYCKHOFO Kauama H HDPNHEH. H PaClIlłIPñDTCä HPOIIUPIIIIOIIČIJIJIIO HPDUVCKHOMY HDHEPBHHOMV CEWEHHD. IIEHPEPMBHO YBEJIHHHENJIIIIIGHVCH 8 HEIHPBDJIEIIMH HCTBWEIIHSI. BÉJlMf-lłllła HPOHVCKHDFO HOHGPEWHOFO CBWGHHS B DCHOBHÚM OHPEABJHETCH BMHVKJIQŘ CTEHKÚŘ Kauana. PH nanbneümeu X 0118 HDPHIHSI...

Výfukový systém pro dvoutaktní spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266486

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pöhler Hansjoerg, Weigelt Kurt

MPK: F02B 27/06

Značky: motory, dvoutaktní, výfukový, spalovací, systém

Text:

...5 OHbmHM, Tax KHK nawpyőox Heoőxonnmo öyer ynnuHnTn numa nesnaqnrenbno nan yćwanoaxu~pa 6 oqeronopmHn. Hpu pa 3 MemeHnu peaonancnoü Kamepu na BHHyCKHOM Kanane naTy 6 oK oTnaaeT, Tax qro paöoqnň ndpmenb nomemaewca B peaonancnoü xanepe. Ynpaanxmmee ycTpoücTBo nemeäo c woukn 3 peHHH HSFOTOBHBaug nue TpeÓYGT ÓOHBWMX aawpaw Ha Texuuqecxoe oőcnyxnnaue, Tax Kax oHo.conepmmT Mano öuçrpousuammsammuxcnuacTeů.Huxe nsoöpewenue nonćunewcx ua npKMepe...

Výfukový systém pro dvoutaktní spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 264043

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hofmann Thomas, Karl Günter

MPK: F02B 27/06

Značky: výfukový, motory, systém, dvoutaktní, spalovací

Text:

...nuanaspue Harpysxn OCYIIIGCTBHHGTCX, C noMombm yaennqnnalomerocn ,nameHHR orpaöoraamero P 833, IIOLLKJIIOIXGHHG, COOTNB. OTKHłOYłeI-Ilďe, pGSOHHHCHOĚI KaMepbl,H TeM caMmM npenynpemnamrcn.noTepH Momnocwu. Ynpannnmmee ycTpoňcTBo nnnaewcnnpocTHM n HGCHOKHMM, Tax Kax ono He rpeőyew ncnouorawenbnoro aurarenn nan ocoöoro perynnponounoro ycwpoňcwna.Hnmeu 3 oöpeTeHue öonee nopoöuo noncunercn Ha npHMepe ocymecwsneuna. Owuocsmecx.cmna me...

Výfukový systém turbodmychadlem přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242619

Dátum: 01.05.1988

Autor: Štipán Pavel

MPK: F02B 37/00

Značky: motorů, přeplňovaného, systém, výfukový, spalovacího, turbodmychadlem

Text:

...spočíva v tom, že zakřivené plochy žeber mají se společnou osou turbiny a výfukové trouby jeden společný bod. Do výfukové trouby turbiny jsou natrubký zaüstěny vyoseně, přičemž velikost vyosení je větší než 0,05 a menší než 0,5 vnítřního průměru výfukové troubyL Alternativní členěnà výfukové trouba namísto výfukové trouby je opatřena v místě spojení se svými dalšími větvemi alespoň dvouramennou vloženou deskou a každé j její rameno je...

Výfukový systém motorového vozidla, zejména traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255128

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kučera Dalibor, Vlček Jiří

MPK: B60K 13/04

Značky: vozidla, motorového, traktoru, systém, zejména, výfukový

Text:

...odváděcího výfukového potrubí odřidiče a tím zlepšení výhledu řidiče, které rovněž zvyšuje bezpečnost a kvalitu práce obsluhy. uspořádání výfukového systému podle vynálezu snižuje hladinu vnějšího hlukuv okolí traktoru, což se příznivé promítá do zlepšování životního prostředí. Uspořádání výfukoveho systému podle vynálezu je znázorněno na výkresu v pohledu shora.Na sběrné výfukové potrubí 3 motoru je přípojeno předním koncem spojovací...

Výfukový kanál ručního vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249093

Dátum: 12.03.1987

Autor: Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: prachu, výfukový, vysavače, ručního, kanál

Text:

...část vany vysavače ve směru toku vzduchu,.na obr. 3 je naznačen v příčném řezu celý výřukový kanál a na-2 í obr. 4 je naznačen celý výfukový kanál v podélném řezu. 249093Výfukový kanál 3 je tvořen stěnou §. bokom Z na vaně vysavače Q e přepážkou§. šikmou stěnou Q na víku vysavače 5. od sacího prostoru je hermeticky oddělen těeněním g a z vnějšku je uzavřen okrajom AQ. Podél okraje gg v šikmé stěně § víka g jsou provedeny výfukové otvory łł....

Výfukový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 249319

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jerie Jan, Kliment Vladimír

MPK: F01L 3/22, F01L 3/20

Značky: ventil, výfukový

Text:

...(s, kde ÚS őv a fs fzťNa talíři je průměr kružnice, která je řezem druhé kuželové plochy a třetí kuželové plochy talíře, větší nebo je roven průměru kružnice, která je řezem druhé kuželové plochy a třetí kuželové plochy na sedle.Příkladné provedení výfukového ventilu a jeho sedla v hlavě válce podle vynálezu je zobrazeno na přiloženém výkresu, na němž je znázorněn ventil a jeho sedlo v řezu podle roviny procházející osou ventilu.Talíř l...

Výfukový systém turbodmychadlem přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222114

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ševčík Jiří, Macek Jan

Značky: přeplňovaného, turbodmychadlem, spalovacího, motorů, systém, výfukový

Zhrnutie / Anotácia:

Zkrácení vyložení turbodmychadla od nejbližšího válce motoru. Výfukový systém turbodmychadla na výfukové plyny přeplňovaného spalovacího motoru, jehož měnič pulsací vytvořený tryskou, směšovací trubicí, difuzorem a vstupní skříní turbiny je umístěn uvnitř kompenzátoru teplotních dilatací.