Patenty so značkou «vodivého»

Spôsob vytvorenia vodivého obrazca na nevodivom povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20541

Dátum: 16.08.2012

Autor: Wismann William

MPK: H05K 3/10, H01L 21/288, H01L 21/768...

Značky: nevodivom, vodivého, vytvorenia, spôsob, povrchu, obrazca

Text:

...pri spracovaní medi.0010 Pretože sa počet vrstiev spojov zvyšuje, je potrebná planarizácia predchádzajúcichvrstiev na zaistenie rovného povrchu pred následnou litograñou. Bez nej by sa vrstvy stále viacej zakrivovali a rozkladali by sa mimo hĺbku ostrosti použiteľnej litografie, čo by prekážalo schopnosti vytvoriť vzor. CMP (chemicko-mechanická planarizácia) je spôsob spracovania na dosiahnutie tejto planarizácie, hoci sa ešte niekedy...

Antény pozostávajúce z vodivého polymérového kompozitu a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15721

Dátum: 29.05.2009

Autori: Dias Sampath, Curran Seamus, Talla Jamal

MPK: H01B 1/24, H01Q 1/38

Značky: výroby, spôsoby, antény, kompozitů, pozostávajúce, vodivého, polymérového

Text:

...špecifických podrobných údajov. Vmnohých prípadoch neuvádzame podrobné údaje napriklad o koncentráciách a podobne, pretože dané údaje nie sú potrebné nato, aby čitateľ mohol V plnej miere pochopiť predmetný vynález. Zároveň dané hodnoty dokáže určiť každá osoba, ktorá má v danej oblasti štandardne znalosti.0020 Čo sa týka obrázkov, vo všeobecnosti platí, že obrázky slúžia na opísanie konkrétnych uskutočnení predmetného vynálezu, pričom...

Spôsob elektricky vodivého spojovania laniek a ultrazvukové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14013

Dátum: 04.06.2008

Autori: Stroh Heiko, Stroh Dieter

MPK: H01R 43/02

Značky: ultrazvukové, spôsob, vodivého, spojovania, zariadenie, laniek, elektricky, zváracie

Text:

...tvoriacim rovnomerný lichobežník, zabráni legovaniu na ploche sonotródy. Príčinou toho by mohlo byť, že celkové priečne sily vznikajúce pri stlačení a zvareni laniek súv značnom rozsahu zachytávané bočnými plochami sonotródy, teda bokami hlavy sonotródyposkytujúcej zváraciu plochu, takže lanká nachádzajúce sa zvonku priestoru ohraničeného zváracou plochou sa bez ohľadu na tečenie u oblastí hlavy sonotródy vznikajúceho pri zváraní sa...

Spôsob elektricky vodivého spájania lakovaných drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3602

Dátum: 30.06.2003

Autor: Stapel Anton

MPK: H01R 43/02

Značky: drôtov, spôsob, spájania, lakovaných, vodivého, elektricky

Text:

...medzi dotýkajúcimi sa lakovanými drôtmi sa vrstva laku odstráni a teda sa uskutoční elektricky vodivé spojenie. To isté platí v oblasti dotyku s plášťom. odstránený izolačný lak samotný sa pritom dostane do medzipriestoru medzi drôtmi,takže tým nemôže byť negatívne ovplyvñovaný požadovanýNajmä je uskutočnené také opatrenie, že väcší počet lakovaných drôtov spoločne s lankami materiálu sa obklopíčiastočne, aby sa potom pôsobením ultrazvuku...

Zařízení pro galvanické povlékání elektricky vodivého předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270231

Dátum: 13.06.1990

Autor: Niemeyer Rolf

MPK: C25D 17/00, C25D 7/06, C25D 21/10...

Značky: vodivého, elektricky, galvanické, předmětů, zařízení, povlékání

Text:

...nejměně jeden zakrývací pás 11 z izolačního materiálu, vytvořemr jako nekonečný pás. Mezi první vretnou kladkou 1 a 511114011 vratnou kladkou Eš jo zakrývací pás n veden těsně kolem obvodové plochy kola 2 a je přitlačovćn na obvodovou plochu kola g- tím je přitlačován na povrch kovo věho pásuá. Uspořádáním kola g, vodioích kladek i, ž a vratných kladek 1, g, g, lg, na základní desce 1 se dosahuje toho, že osy všech těchto částí zařízení jsou...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265078

Dátum: 12.09.1989

Autori: Aichmaier Jan, Spanilý Josef, Melen Jaroslav

MPK: H02H 3/14

Značky: zapojení, obvodech, kostru, spojení, vodivého, pracovních, signalizaci, strojů, řídících

Text:

...ch trensformátorů 5, 5, je~e uzemněn - spvjen 5 kostrou stroje. Jmeno i c J t 3 ~.unJárníh vinntí pomocného oidělovacího trano már ich vínutí 3, 1 jednofázových transfort.má orů Q, g jsou si rovne. V sekuniárních obvodech jednofázových transforzátorů 5, 5 jsou zapnjeny signální žárovky g, i,přičemž konec vinutí Q prvního jeânofázového transformátoru Q je spjen se souhlasně orientovanjm Koncom vinutí 5 druhého jeânofázového transformátoru...

Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi, zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263053

Dátum: 11.04.1989

Autori: Toula Pavel, Dušek Karel, Mezírka Milan, Švéda Zdeněk, Zajíc Jan, Krtička Jan

MPK: H02K 15/04, H02K 3/46

Značky: vytvoření, spojení, elektrických, vodivého, částmi, cívek, točivých, elektricky, strojů, zejména, vinutí, vývodními, způsob, vývodu

Text:

...vzájemného styku. 4Výhodou tohoto způsobu je,že z vývodů vinutí se nemusí odstraňovat izo 1 ace,že svár je možno provést v ostře 1 oka 1 i~ zovaném pásmu s minimálním tepelným ovĺivněním okolí sváru e bez přídavku dalšího materiálu a že svár je velmi kvalitní z hlediska elektrické vodivost 1,mechan 1 cké pevnosti,trvanlivosti 1 provozní spolehlivosti.Užitím způsobu vytvoření eĺektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi podle...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252756

Dátum: 15.10.1987

Autor: Melen Jaroslav

MPK: H02H 3/14

Značky: signalizaci, zapojení, spojení, kostru, strojů, řídících, pracovních, obvodech, vodivého

Text:

...Zařízení řidících obvodůj pracovního stroje se tak stává z htediska obstuhy a údržby stožitějši.Výše uvedené nevýhody v pod statné míře odstraňuje zapojenípro signatizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů podle vynátezu, jehož podstata spočívá v tom, že paraletně k sekundárnímu vinutí oddělovaciho transformátoru, napájejícího řídící obvod pracovního stroje, jsou za jistícímíprvky přípojena v sěríí zapojená...

Složení ochanného, elektricky vodivého povkaku elektrografického papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247134

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kondelíková Jaroslava, Prokopová Irena, Králíeek Jaroslav, Kašáková Radka

MPK: G03G 5/14

Značky: papíru, povkaku, vodivého, ochanného, elektrografického, elektricky, složení

Text:

...sa cqer xunuqecxoro asaunoneäcmaua Memny Monexynxpnmun uenzuu cuonm ymensmaer ewekruocrb u pumnocrb n 0 KpHTHH,qro npnnouw K yuenbmenm nnnrumaeuocmn HM opraunqecxux.pacrBopTeneú.B KaľleCTBe öapbepuoro areI-ľra MOPYT Óbľľb HCIIOIIBSOBaI-łbł ramxe ram-le BemecwB 8, xax SMYHBCHH Ha ocuose nonnáuuunauerara, nuuunmneuxnopnna, nonnaxpunauua, nonncrnpona, óyranneacruponbuue narexcu, nonnnununonuň CHHpT,. amnpu uennmnosu, excrpnn, KpaxMan Hnn...

Zapojení třístavového indikátoru vodivého spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240198

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mazanko Anatolij Fedorovie

MPK: G01D 7/00

Značky: třístavového, indikátoru, zapojení, vodivého, spojení

Text:

...připojeném výkresu je nakreslen příklad zapojení třístavového indikátoru vodivého spojení podle vynálezu. zkoušený prvek 9 zapojený do série se světelnou diodou i s nižším napětím v propustném směru a světelná dioda g s vyšším napětím v propustném směru zapojená do serie s přechodem kolektor-emitor tranzistoru 3 jsou paralelně připojeny ke zdroji § stejnosměrného napětí přes společný omezovací rezistor Z, přičemž báze tranzistoru g je přes...

Kontaktní vložka elektricky a tepelně vodivého spoje a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226453

Dátum: 15.11.1985

Autori: Laňka Jiří, Smrček Karel, Zůna Jaroslav, Ministr Zdeněk, Pellant Michal

Značky: způsob, elektricky, její, spoje, vložka, tepelně, vodivého, výroby, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní vložka elektricky a tepelně vodivého spoje, vyznačená tím, že je tvořena nosnou částí (1), vytvořenou z kovu s vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí např. z mědi a opatřenou alespoň jednou vrstvou slitiny kovu (3), jejíž tavící teplota je nižší než provozní teplota spoje, přičemž nosná část (1) je opatřena soustavou otvorů (2), jejichž plocha tvoří minimálně 5 % plochy nosné části (1) a tloušťka nosné části je v rozmezí 10 až 500...

Zapojení pro vyhodnocení vodivého stavu spínacího prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221751

Dátum: 15.05.1985

Autori: Podzimek Oldřich, Hăjek Miloš, Javůrek Jiří

Značky: zapojení, vyhodnocení, spínacího, prvků, stavu, vodivého

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je řešení jednoduchého obvodu, vyhodnocujícího vodivý stav spínacího prvku, například tyristoru. Řešení spočívá v tom, že z pomocného napájecího zdroje se přes odporový dělič uzavírá obvod přes spínací prvek a úbytky napětí na jednotlivých odporech děliče se vyhodnotí pomocí vyhodnocovacího transistoru. V kolektorovém obvodu tohoto transistoru je zapojena luminiscenční dioda optoelektronického převodníku signálu. Při záporné...

Zapojení pro vyhodnocení vodivého stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214177

Dátum: 15.02.1985

Autori: Podzimek Oldřich, Javůrek Jiří

Značky: zapojení, stavu, vodivého, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vyhodnocení vodivého stavu impulzy řízeného bezkontaktního výkonového spínacího prvku, zejména tyristoru, se zdrojem pomocného napětí a s galvanickým oddělením silového od vyhodnocovacího obvodu. Paralelně k hlavním elektrodám řízeného bezkontaktního výkonového spínacího prvku je připojen obvod tvořený sériovým zapojením zdroje pomocného napětí. Je pólovaný v propustném směru výkonového bezkontaktního prvku. Využití...

Zařízení pro určení magnetické orientace magneticky vodivého vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215988

Dátum: 15.02.1985

Autori: Galaš Jiří, Hrabák Jaroslav

Značky: určení, vodivého, zařízení, vzorků, orientace, magnetický, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro určení magnetické orientace magneticky vodivého vzorku, sloužící ke stanovení roviny, v níž leží směry snadné magnetizace, u vzorku například ve tvaru koule. Podstata zařízení podle vynálezu, tvořeného držákem magneticky vodivého vzorku, kolem něhož jsou proti sobě střídavě uloženy dvojice zdrojů hlavního a pomocného magnetického pole, spočívá v tom, že mezi držákem a magneticky vodivým vzorkem je umístěna...

Způsob povlékání elektricky vodivého substrátu filmotvorným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214823

Dátum: 15.10.1984

Autor: Doroszkowski Andrew

Značky: vodivého, substrátů, filmotvorným, elektricky, způsob, povlékání, materiálem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob povlékání elektricky vodivého substrátu filmotvorným materiálem. Vynález se týká způsobu povlékání elektricky vodivého materiálu filmotvorným materiálem, při kterém se povlékaný předmět ponořuje jakožto anoda do disperze filmotvorného materiálu stabilizované neiontovou stabilizací a elektrický proud se vede mezi anodou a druhou elektrodou ponořenou do disperze. Disperze se destabilizuje a ukládá na anodu interakcí mezi podílem...

Způsob zhotovení elektricky vodivého vinutí na keramické trubici hladinoměru pro kapalný kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214359

Dátum: 01.06.1984

Autori: Plíhak Karel, Urbančík Libor, Bár Jaromír

Značky: hladinoměru, způsob, vinutí, zhotovení, trubici, elektricky, kapalný, vodivého, keramické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení elektricky vodivého vinutí na keramické trubici hladinoměru pro kapalný kov, vyznačený tím, že na povrch keramické trubice se nanese nátěr suspenze, sestávající z kysličníku stříbrného a organického rozpouštědla a keramická trubice s tímto nátěrem se zahřívá na teplotu od 100 až 500 °C tak dlouho,až se na keramické trubici vytvoří souvislý bělavý povlak vyredukovaného stříbra, načež se v povrchové vrstvě keramické trubice...