Patenty so značkou «šoupátko»

Rychlouzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268846

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mehrhoff Willi, Meyer Walter

MPK: F16K 31/363

Značky: rychlouzavírací, šoupátko

Text:

...1 a má skríň 2 se vstupním hrdlom3 s výstupním hrdlem à. Ve,skEíni 2 jsou pŕivsřeny sedlové prstence 2, mezi něž se můžezasouvet uzavírací člen É, ktorý se skladá z těanící desky 1 a teanícího kroužku Ě. Uzavírací člen É je upevnan na vretenu 2 spojeném a píetem lg. Píst lg je veden ve válcí 11, ktorý je připevněn Jako víko na skříni Ě pomocí šroubů lg.Vřeteno 2 prochází horním víkem lg válce 11 a je nad tímto horním víkem 12 opatřeno...

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268661

Dátum: 11.04.1990

Autori: Winklmann Ervin, Gladisch Manfred

MPK: F16K 3/14

Značky: šoupátko, uzavírací

Text:

...desky v jiných provedeních podle vynélezu.znázornená uzaviraci šoupátko je tvořeno tělesem eeatávejícim se zékl-adny 1 a z nástavec g. Nástaveo g je uzemi-en zévěrem 3. V rovine základna 1 je vložen v nástavci g sedlový prstence ž, uzavireciho ěoupátka, opatřený na vnitřní straně těsnicimi plochemi ž.Další části uzavirecího šoupétka jsou dvě klinové deslq 6 zavěšeni na vŕetenu g. Na svých vněj ších plochách jsou klinové desky § opatřeny...

Šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 267664

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bragin Boris, Markuntovič Felix

MPK: F16K 1/48

Značky: šoupátko

Text:

...cynuapuoñ nnomanu nazov 22 H 26. pacnnnumeuuux Ha noaepxuocru 17.Hpn aron nasu 22. coennunnmne nosepxnucra 17 c Hapymnoñ nusepxuucrbn 23 usuňnu 19. uepenynrcn c nasanu 26. coennnnnmunn HOBBPXHOCTB 17 c nonepxuocwnn rnyxoü cwenxn 27. npnTHB 0 n 0 M 0 mHoü noaepxuocrn 17.Auamornuno nunonueuu nasu B orpauuwenno noaunmuow T-aapaanun coeunuuunn xuuua 12 (mur. 6 H 7) mTUKa 13 c nasou 18 muóepa 9.HpHMep bunonneuun naaos B orpauuqenuo nonnumuon...

Šoupátko s rotačním uzavíracím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263989

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mlíkovský Jiří, Smitka Josef, Skružný Jiří

MPK: F16K 3/08

Značky: šoupátko, členem, rotačním, uzavíracím

Text:

...Lehce přístupná rozpěrná pružina umožňuje její snadné a časté výměny, navíc lze velikost přítlaku dle potřeby regulovat hlubším zašroubováním opěrné matky.Příklad konkretního provedení šoupátka podle vyvnálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, který představuje osový řez šoupátąkem.Podle vynálezu ěoupäízko sestává z tělesa 1 uzavřeného víkem 2 a z plochého uzavíracího členu 3 s prĺichozím otvorem 32. Víko 2 je opatřeuo...

Šoupátko s rotačním uzavíracím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263988

Dátum: 12.05.1989

Autori: Skružný Jiří, Mlíkovský Jiří, Smitka Josef

MPK: F16K 3/08

Značky: rotačním, členem, šoupátko, uzavíracím

Text:

...že je těleso i víkvo opatřeno rovinnými čely, projevuje se výhodnější působení tlakových sil na uzavírací člen tím, že jej neni nutné dimenzovat na velké tlaky. Zanedbatelnä není .ani možnost snadné výměny všech třecích plech» po jejich opotřebení. Příklad konkrétního provedení šoupátka .podle vynálezu je schematicky znáz-orněn na jpřiložených výkresoch, kde obr. 1 představujeřez šoupátkem, obr. 2 pohled na uzavínací člen ve tvaru...

Šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258437

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rjabenko Boris, Kolosov Vladimir, Ekber Boris, Markuntoviš Felix, Bragin Boris, Iljušin Alexej, Kulikov Michail

MPK: F16K 3/14

Značky: šoupátko

Text:

...OTHOCHTBHBHO ocu 3 npu npunoxeKun uenwpanbnoä Harpysxu 5 saxpuwou nonoxeHun«(®nr. 2). 5ĺücecnwerpuquuň nncx 28 uenecooőpasuo BHHOHHHTB rnöxmu, Tax Kax nonumenne ero xeçrxocrn caasano c yaennqennàn ronmnnu, HTO Hexenawenbno, norony qro npnnonur K ynenuueam Macau n raöapàwon mnüepuoň sanumxu. Kecwxocrb ocecnnMewpnqnoro nucxa 28 ocwawoqna, ecnn ero npornů 5 ueurpe He npenmaew 0,001 Dy, rue Dy - nnauewp xanana 2.B ueurpanbupñ...

Ploché rotační šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 244063

Dátum: 01.06.1988

Autor: Doušek Karel

MPK: F01L 5/20

Značky: rotační, ploché, šoupátko

Text:

...odstředivou silou a vedeným v radiál ním otvoru. Závaží je pevně spojeno s unášečem, eventuelně můžebýt řešeno s unášečem jako jediný celek, přičemž unášeč obvykle válcového tvaru prochází radiální drážkouo Radiální otvor je uzavřen běžně známou zátkou se zajištěním nebo jiným způsobem.ľloché šoupátko muže být vytvořeno z velmi tenkého kovového nebo nekovového materiálu a svou pružností a rozdílem tlaků těsní vstup sącího kanálu do...

Dělicí šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257262

Dátum: 15.04.1988

Autor: West Henrik

MPK: F16K 3/22

Značky: dělicí, šoupátko

Text:

...ll, jímž je otočná. K deskové narážce ka 1, spolu s ní otočná, kryjící kruhovou úseč vodorovné kruhové plochy ll určené hranoudeskové narážky 3. Krycí deska 1 zakrývá otvory ve vodorovné kruhové ploše ll za deskovou narážkou 5, avšak u tohoto příkladu provedení není bezpodmínečně nutná k funkci dělicíhoQ prooházejícím stŕedem vodorov§ je připojena vodorovné krycí des Obr. 3 znázorňuje dělicí šoupátko jako na obr. 0 1 so°. § s vodorovnou...

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 255895

Dátum: 15.03.1988

Autor: Augsburger Rolf

MPK: F16K 3/316

Značky: šoupátko, uzavírací

Text:

...kanálu a druhou odvěsnou vedou závěrný člen, nebo o průtoková tělesa, která procházejí po celém průřezu průtokového kanálu a jsou určitým způsobem upevněna nahoře a dole. Ve spojení s dalším vytvořením vynálezu, podle něhož je místo upevnění vodicího tělesa upraveno v odstupu od dosedacího kroužku, zabráni se tomu, aby napětí,která vzniknou případně tepelným roztahováním, mohly mít nepříznivý Vliv na dosedací kroužky.vynález je znázorněn...

Pojistné šoupátko zejména u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239958

Dátum: 01.02.1988

Autor: Eada František

MPK: F16K 17/12

Značky: sudů, koželužských, zejména, pojistné, šoupátko

Text:

...distančni vložkou gg, spojenou s pouzdrem 2 a nástavoem lgg s kolmým otvorem na povrchu ústicim do vybrání, které navazu je na slepý otvor v ose šoupátka §. Mezi nástavcem gg a šoupátkem § jsou vymezovací podložky gg k dooilení souososti kolmého otvoru v nástavci gg, kolmého otvoru na válcové částixšoupátka Q a oeou páky 15. Na distanční vložce gg je uohyoen kryt ggs otvory na jeho obvodě.Pojistné šoupátko pracuje tak, že při otáčeni sudu 1...

Šoupátko pro uzavírání potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254306

Dátum: 15.01.1988

Autori: Böing Kurt, Meyer Walter, Mehrhoff Willi

MPK: F16K 3/02

Značky: šoupátko, uzavírání, potrubí

Text:

...segmenty 8, .a to po obou stronách uzavírací soupravy šoupätik-a. Vodicí segmenty l zaručují řádné vedení obou šoupátkových desek 4 v ote-vřené vpoloze šouwpátska obzvláště při jeho lvod-orovnem zohu-dování ve svislém potrubí. Vodicí se menty B jsou připevněny k těsnicím kroužlkům 13 vloženým do tělesa 1 po obou stranách uzaivírací .soupravy a tvořícíni část prüchozího kanálu 3.Šoupátkové desky 4 jsou vedený uvnitř tělesa 1 šoupátka pro...

Rotační šoupátko odvzdušňovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240889

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kalous Vladimír, Qualizza Jaroslav, Landa Josef, Barták Stanislav, Jirásek Vojtich, Ježek Jaroslav

MPK: F01M 13/00

Značky: šoupátko, rotační, zařízení, odvzdušňovacího

Text:

...který svým povrchem nebo uzavíracím ventilkem otevírá olejový kanál pouze při dosažení určené výšky kondenzované olejové náplně. Celé zařízení je výrobně jednoduché, jako rotující šoupátko může být s výhodou využito i kolo rozvodu nebo jiná rotující součást. Největší výhodou zařízení je dosažení podtlaku v motorové skříni, což vylučuje možnost znečištování motoru Aa dále potom zamezení úniku motorového oleje. Zařízeňípdle vynálezu přispívá k...

Šoupátko rozvaděče hydrauliky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243101

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mirek Teodor, Prokop Jaroslav

MPK: A01B 63/10

Značky: hydrauliky, rozváděče, šoupátko

Text:

...mnm je omesen válcovou plochou, doupátka. Tangonciální dráäky prostorové ohraničené dnem ddväms blolq jsou spojeny propojeními. Propojení je Vytvořeno vybréním na povrchu každého matku. Propďjení je ukohčeno ve dnoch tangencidlních drdžek. Propojení je vytvořena otvorom, vedeným ze dna jedné tangencidlní drdzky do dna druhéVýhodou ěoupútka podle vynálesu je nejen svýäení iivotnosti rozvedlčc, ale také smtečnost, le navrhované loupétko lze...

Šoupátko rozvadeče hydrauliky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243050

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kredátus František, Krolák Marián

MPK: A01B 63/10

Značky: rozváděče, hydrauliky, šoupátko

Text:

...Mezi oběma zápichy je umístěn můetekOba zápichy jsou po obvodu vzájemné propodeny několika propojeními. Bud několika vybráními na povrchu válcové plochy můstku, nebo několika otvory prooházejicími můstkem,nebo různou kombinací otvorů s vybránim.Výhodou vynálezu je nejen zvýšení životnosti rozveděče, ale také skutečnost, že navrhované šoupátko lze použít u rozvaděčů již vyráběných, protože neklade požadavek na prostorové zvětšení...

Rozdělovací šoupátko vstřikovače s elektrohydraulickým ovládáním dodávky paliva do motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238137

Dátum: 16.02.1987

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 51/00

Značky: vstřikovače, elektrohydraulickým, motorů, paliva, ovládáním, rozdělovací, šoupátko, dodávky

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká rozdělovacího šoupátka vstřikovače, zejména pro naftové motory. Rozdělovací šoupátko sestává z rozdělovacího pístu, vodicího otvoru, vratné pružiny a škrticí clony, přičemž na rozdělovacím pístu je vytvořen zápich s rozdělovací hranou, přepouštěcí hranou a tvarovacími otvory a ve vodicím otvoru je vytvořen přívodní zápich s propojovací hranou a středotlakým kanálem, technologický zápich s propojovacím kanálem, dále do vodicího...

Šoupátko, zvláště motocyklového karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238678

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pitra Jiří, Daňha Stanislav

MPK: F02M 9/06

Značky: karburátoru, zvláště, motocyklového, šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátka, zvláště motocyklového karburátoru, vedeného v tělese karburátoru a opatřeného odběrnou jehlou, zasahující do jehlové trysky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve spodní části šoupátka je uspořádána stínicí komůrka, jejíž spodní stěna je opatřena průchozím otvorem, do něhož zasahuje ve spodní poloze šoupátka uzavírací vložka, obklopující odměrnou jehlu a uchycená k tělesu karburátoru. Stínicí komůrka je propojena ve...

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 229950

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gladisch Manfred, Traeger Klaus

MPK: F16K 3/14

Značky: šoupátko, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací šoupátko je opatřeno dvěma klínovitými šoupátkovými deskami, zavěšenými na společném vřeteně. Šoupátkové desky jsou na vzájemně protilehlých čelních stěnách opatřeny alespoň jedním vybráním. Do tohoto vybrání je vloženo několik pružících, axiálně vzájemně posuvných kroužků, opatřených vzájemně se stýkajícími kuželovitými, přednostně kulovitými čelními plochami.

Šoupátko výduchu klimatizačního vzduchovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226123

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hofman Břetislav

Značky: klimatizačního, výduchu, vzduchovodu, šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátko výduchu klimatizačního vzduchovodu, u nějž je výduch vytvořen jako pravoúhelníkový výřez ve spodní stěně vzduchovodu, vyznačené tím, že ke spodní stěně (2) vzduchovodu (1) jsou na šířku výduchu (3) připevněny dvě vodicí lišty (4, 5), v nichž je suvně uloženo šoupátko (6), které je na svém konci opatřeno ohybem (7).

Šoupátko s děleným klínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218696

Dátum: 15.04.1985

Autori: Harazim Alfons, Gala Alexander, Vašíček Miroslav, Kerlín Kurt

Značky: šoupátko, děleným, klínem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zvýšení spolehlivosti a životnosti šoupátka. Týká se šoupátka s děleným klínem, zejména do potrubí pro dopravu plynů a kapalin, sestávající z tělesa, v jehož vedení je uložen dělený klín s vybráním pro tvarovou hlavu vřetena a jeho podstatou je, že v dělicí rovině klínu jsou kolem jeho podélné osy rozmístěny alespoň tři pružné prvky, dále že vybrání pro tvarovou hlavu vřetena a drážky pro vedeni klínu jsou...

Uzávěrové šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 218009

Dátum: 15.02.1985

Autor: Čulen Jozef

Značky: šoupátko, uzávěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěrové šoupátko, zvláště pro potrubní sběrné systémy surového zemního plynu a ropy na těžebních polích. Účelem vynálezu je prodloužení životnosti šoupátka, zamezení průsakům a zvýšení těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne použitím uzávěrové koule. V posuvné desce je upraveno kulové lože, ve kterém je uzávěrová koule uložena a které je prodloužené kosým žlabem. Do kulového lože ústí manipulační otvor upravený proti zarážce, uspořádané na dně...

Bistabilní reverzační šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 224761

Dátum: 01.09.1984

Autor: Zahrádka Jan

Značky: bistabilní, šoupátko, reverzační

Zhrnutie / Anotácia:

Bistabilní reverzační šoupátko, vyznačující se tím, že je tvořeno rozváděcím pouzdrem (2), uvnitř kterého je vratně posuvný rozváděcí píst (1), který je ve styku s pružinou (3) a uvnitř kterého je posuvně uložen plunžr (4) s vybráním pro střídavé propojení spojovacího kanálu (7) s přívodním kanálem (5) nebo odpadovým kanálem (6), přičemž plunžr (4) je v dotyku s pracovním pístem (11) pomocí dorazu (15) nebo osazení (16) a celé reverzační...

Šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 214469

Dátum: 01.07.1984

Autori: Engliš Karel, Hosperger Bohumil

Značky: šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátko, zejména vodárenské, pro potrubí uložená v zemi, sestávající z tělesa šoupátka, ve kterém je kolmo na jeho podélnou osu uloženo nestoupající vřeteno, na jehož činné části je pomocí závitu upraven uzavírací klín, vyznačené tím, že k tělesu (l) šoupátka je v místě jeho horní příruby připevněno vnější duté,těleso (3), kterým v jeho ose prochází s nestoupajícím vřetenem (2) šoupátka spojené nástavné vřeteno (4), mezi jehož vnějším povrchem...

Regulační šoupátko pro cyklotermické pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 214446

Dátum: 01.07.1984

Autor: Limpouch Bohuslav

Značky: pekařské, regulační, cyklotermické, šoupátko, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační šoupátko pro cyklotermické pásové pekařské pece. Regulační šoupátko sestává z pevné části s otvory a z posuvné části s otvory. Podstata spočívá ve tvaru otvorů, charakterizovaných vztahem mezi podílem maximálního zdvihu, okamžitého zdvihu a podílem příslušných ploch, pro který plat.

Rotační šoupátko rozvodu dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215744

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rajchrt Jan, Křivka Jan

Značky: šoupátko, spalovacího, motorů, rozvodu, dvoudobého, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního šoupátka rozvodu dvoudobého motoru. Řeší problém netěsnosti a pomalosti šoupátek, u jiných konstrukcí velké stavební šířky či komplikovanosti pohonu šoupátka. Šoupátko dle vynálezu je tvořeno dvěma válcovými segmenty, které jsou souosé a protiběžné. Sycí kanál motoru je segmenty šoupátka otevírán ve dvou průřezech. Vynález může být využit na vozidlech a dvoudobým motorem. Nejlépe ho charakterizuje obrázek č. 2.