Patenty so značkou «skľučovadlá»

Upínací prvok sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260367

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: upínací, skľučovadlá, prvok

Text:

...1 000. V sty.kovej rovine 101 upínacej čeľuste 110 a zá kladnej čeľuste 120 je vytvorené rybínové ozubenie 102 pozostávajúce z radu rybinových zubov 103 a rybinových drážok 104 usporiadaných striedavo za sebou po celej dĺžke h upínacej čeľuste 110 i po celej dĺžke l 2 základnej čeľuste 120. Rozstup zubov tz a rozstup drážok tm rybinového ozubenia 102 je rovnaký pre obe čeľuste upínacieho prvku 100 a preto je možné radiálne prestavovať...

Blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260362

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, zariadenie, blokovacie, mäkkých, čelustí

Text:

...polomeru hmitť od rotačnej osi 202 skľučovadla 200 a pevná odstredivá blokovacie plocha 104 na vzdialenosť najväčšieho blokovacieho polomeru h max. Celkový radiálny odstup ai v tomto prípade musi byt väčší, než je súčet dĺžky d mäkkej čeľuste 201 a jej prestavovacieho rozsahu. p. V prípade, že výška v blokovacieho segmentu 110 odpovedá jednému prestavovacicmu skokumäkkej čeluste 201, JOČFJÍ blokovacich seg~ meniov 110 v jednom hlokovacom...

Spojovacie zariadenie na spojenie delených čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260361

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: dělených, zariadenie, spojenie, spojovacie, skľučovadlá, čelustí

Text:

...hmotnosť a zároveň je prevádzanie spevnenia jednoduché a ľahké.Príklad spojovacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkre-se, kde na obr. 1 je vidiet spojenie delenýchčeiusti V priečnom reze, na obr. 2 je iný priklad vytvorenia spojenia.Spojovacie zariadenie 100 na. spojenie delených čeľusii skľuížovadla pozostávaInatice 110, spevňovacej matice 120 a zo skrutky 130, ktorá má vytvorený jeden závit s ľavotočivým stúpanim...

Spojovací prvok najmä pre spevnenie základnej a upínacej čeluste sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260359

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23Q 3/10

Značky: upínacej, spevnenie, základnej, čeľuste, najmä, prvok, spojovací, skľučovadlá

Text:

...pozostá 4va zo spevňovacej časti 12 a vodiace časti 11. Vodiaca časť 12 je usporiadané v dražke 21, napríklad tvaru l zakladnej čeľuste 2 U posuvne a otočne okolo svojej osi, čo umožňuje vodiace presadenie 14 rotačného tvaru. S touto časťou je pevne spojená spevňovacia časť 12 tvorená hlavou 13, napríklad tvaru T usporiadanou vo vybraní 32,vytvorenom na upínacej čeľusti 3 U zo strany stykovej roviny 31, v ktorej môže byt vytvorené...

Čelusť skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270190

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: čeľusť, skľučovadlá

Text:

...vložiek sa diätanćná vložky možu spojit v kompaktný celok, čo je výhodné pri automatickej menipuláoii a nimi.Na pripojenom výkreee je znázornený priklad riešenie upinacej čeĺuete ekĺuoovadlapodla vynálezu, kde ne obr. l je znázornený bočný pohlad na beĺuef v zoradenom stave pre upnutie a na obr. 2 čiastočný raz rovinou I - I z obr. 1 LČeĺusf igg pozostáva zo základnáho teleea lg, upinaoej vložky gg a dištančnej vložky gg. Medzi dotláćacim...

Ochranné zariadenie rotujúcich tlakových valcov najmä pre skľučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 269509

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/24

Značky: valcov, rotujúcich, najmä, ochranné, zariadenie, skľučovadlá, tlakových

Text:

...valce voči pevnej časti stroja, napriklad pri rozbehu,zeetavovani, zmene otáčok, nedostatočným mazanim a pod., ochranná zariadenie vypina pohon stroja automaticky. Naviac ae vylúči potreba súčasne použivanej konzoly pre mechanická iatanie, ktorej prichytenie k vretenniku je z dâvodu umiestnenia pohonných remenic, bŕzd a pod. na zadnej atrane vretena stroja problematická.Na pripojenoa výkrese eů znázornená priklady ochranného zariadenia...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265794

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/16

Značky: upínacia, skľučovadlá, čeľusť

Text:

...upínacej čeluste s jej plynulým prestavením v priečnomUpínacia čelusť lgg pozostáva z vodiacej časti lll, ktorá je usporiadaná v radiálnych drážkach lll základného telesa llg uchyteného skrutkami llg na vreteno obrábacieho stroja svojimi klopnými vedeniami lll. Vodiaca časť lll upínacej čeluste lgg je prepojená so silovým kinematickým mechanizmom lgg skľučovadla lgg. Upínacia časť lll upínacej čeľuste lgg prečnieva axiálne nad rovinu...

Blokovacie zariadenie čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265325

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: čelustí, skľučovadlá, blokovacie, zariadenie

Text:

...vytvorené v základnom telese ggg T-zub ggg a základná čelust 299 má vytvorený T-otvor ggg. T-hlava glg základnej čeluste ggg respektive T-drážka głg blokovacieho zariadenia ggg sú vytvorené tak, že blokovacie zariadenie ggg je možné radiálne z čela skľučovadla jpg zasunúť do záberu so základnými čeľustami ggg. Kedže však pri dostredivom blokovani sa základné čeluste ggg nachádzajú pri vkladaní blokovacieho zariadenia ggg V hornej úvrati E 1 a...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264814

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacia, skľučovadlá, čeľusť

Text:

...333 a z axiálneho blokovača łgg umiestneného na čele łgg čeľuste łgg tak, aby sa radiálne nemohol pohybovať.Radiálna upínacia plocha lggg čeluste jpg môže byt v príklade hladká, napríklad presústružená, ako pri známej mäkkej čelusti, čo je vidiet na obr. 2 a obr. 10, s axiálnym zúbkovaním ako je na obr. 4, s častou závrtu gggg ako je na obr. 1 a obr. 9, s častou závitu jggg, ktorého priemer Q je nekonečne veľký ako na obr. 5, 6. Je výhodné....

Spôsob výroby špirály sklučovadla a špirála sklučovadla vytvorená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264812

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: špirály, skľučovadlá, výroby, špirála, spôsob, spôsobom, týmto, vytvorená

Text:

...špirály sklučovsdiel je nasledovnýNosný profil 2 pružného materialu a dlžky odpovedajúcej dlžke nosnej špirály llg špirály lg sa zvihie tak, aby medzi závitmi nosnej špirály łlgbola vzdialenosť radiálneho stúpa nia 3. Rovnaká vzdialenost medzi závltmi nosnej špirály lłg o hrúbke bl sa dosiahne napríkladpomocou vymedzovacej špirály lip o hrúbke 52, ktoré sa spoločne, ale axiálne presadene o oso vé presadenie Ä súčasne zvinú. Hrúbky 31, hl...

Rýchlovýmenná čelusť sústružnickeho viacčelusťového sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264709

Dátum: 12.09.1989

Autori: Práznovský Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/12

Značky: viacčelusťového, sústružnickeho, čeľusť, rýchlovýmenná, skľučovadlá

Text:

...čeľusti llg vytvorená sústava vybraní łgg a na rýchlovýmennej čeľusti łgg sústava výstupkov ggg. Je výhodné, ked táto sústava je tvorená jednoducho vyrobiteľnými valcovými plochami kruhového prierezu. Vtedy výstupky łgg môžu byť realizované ako známe valcové koliky s výhodou pružné,čím je umožnené ich ľahké prispôsobenie pri nasúvaní do vybraní ggg, ktoré preto môžu byť menej ak presné ako V rozstupoch tak i v qeometrickom tvare....

Dostredivé blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263386

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: mäkkých, čelustí, dostředivé, zariadenie, blokovacie, skľučovadlá

Text:

...łgg. Jednotlivé samostatné segmenty łgg sú radiálne posuvne usporiadané na ramenách lłł nosnej hviezdice łgg, pričom medzi nosnou hviezdicou łgg a každým samostatným segmentom łgg je usporiadané polohovacie zariadenie łjg.V príkladoch podľa obr. 1 a obr. 2 je toto polohovacie zariadenie łgg tvorené kolíkom lil, dvomi radmi polvalcových drážok 353 a polohovacimi otvormi ljg vytvorenými na samostatných segmentoch łgg. samostatné segmenty łgg...

Zariadenie na nastavenie polohy plynule prestaviteľných čeľustí skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245304

Dátum: 15.12.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: B23B 31/36

Značky: čelustí, přestavitelných, skľučovadlá, polohy, nastavenie, plynule, zariadenie

Text:

...výkrese je znázornený priklad zariadenia na nastavenie polohy čelustí skľučovadla v bočnom pohľade podla vynálezu.Zariadenie pozostáva z polohovacieho zariadenia 300, realizovaného napr. ako suport sústružníckeho stroja 100, prípadne ako rameno robota, s držiakom 320 polohovacieho telesa 310. Pri nastavovaní polohyupínacej čeluste 210 dorazováplocha 312 polohovacieho telesa 310 sa polohovacím zariadením 300, pomocou jeho prestavovacieho...

Tesniaca manžeta pre vrtačkové sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255310

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kočický Jozef

MPK: B23B 31/04

Značky: vrtačkové, manžeta, tesniaca, skľučovadlá

Text:

...vŕtačkové sklučovadlá podľa vynálezu je, že je súčasťou sklnčovadla a umožňuje bez jej Výmeny použít celý rozsah priemerov nástrojov pre dané skiučovtadlo, pričom je zabezpečené dostatočné idSIlSHíS voči vnikaniu prachu a nečistot k (Linizčííým častiam sklučvoxradla.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vybudovania tesnlacej manžety pre vŕ 4tačkové skľučovadlá podľa vynálezu v reze.Tesniaca manžeta 1 pre vŕtačkové skiučvrlvadlä do...

Spojovací zámok najmä pre karuselové sklučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 252026

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: zámok, skľučovadlá, spojovací, karuselové, najmä

Text:

...v rybinovej drážke 32 na základnej čeľusti. 30 a horná rybina pre vedenie v rybinovejdrážke 32 na upinacej čeľusti 31. V deliacej rovine 11 telesa 1 U je vytvorené oválne vybranie 12 pre Silový prvok 2 D. Silový prvok ZI má tvar hranolu, ktorého plášt 25 tvorí dvojica valcových plôch 23 pre spevňovací pohyb a dvojica rovinných plôch 24 pre uvoľňovací pohyb spojovacieho zámku 5 usporiadaných vždy proti sebe. Silový prvok 2 l) je otočne uložený...

Sposob zmeny spojovacej väzby čeluste sklučovadla a zariadenie na uskutočnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252025

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/12

Značky: zariadenie, tohto, změny, spôsobu, čeľuste, skľučovadlá, spôsob, väzby, uskutočnenie, spojovacej

Text:

...pohľade v usporiadaní súčasného spevňovania zo stredu. Na obr. 2 čelný pohľad na zariadenie v usporiadaní súčasného uvoľňovania z obvodu. Na obr. 3 je príklad zariadenia podľa vynálezu V čelnom pohľade v- usporiadani so samostatným spevňovaním čeľustí. Na obr. 4 je priečny rez spojovacím zariadením pri pohľade z obvodu v smere čeľustí. Zariadenie na uskutočnenie zmeny spojovacej väzby čeľuste skľučovadla pozostáva zo skľučovadla 100 s...

Sposob ovplyvnenia upínacích sil sklučovadla a zariadenie na uskutočnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250825

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/14

Značky: uskutočnenie, tohto, ovplyvnenia, zariadenie, upínacích, spôsob, skľučovadlá, spôsobu

Text:

...a na druhomkonci v stykcvej ploche E s čeľusťou 11 § skľučovadla 10 g. Páka Lg je vo svojej otočnej časti v stykovej ploche A v zábere s jedným prvkom skľučovadla łgg, ktorý je za rotácie mechanimom eliminácie É pridavne zatažovaný. Podła obr. 1 a 3 je týmto prvkom známeteleso 12 Q skľučovadla 10(1 a podľa obr. 6 prstenec 12 g z pružného materiálu, telesa 129 skľučovadla EQ, umiestnený na jeho vonkajšom obvode. Pri posledne menovanej...

Axiálne polohovacie zariadenia najmä pre sklučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 248923

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/18

Značky: skľučovadlá, zariadenia, axiálně, najmä, polohovacie

Text:

...prispôsobený pre uchytenie chápačom manipulačneho zariadenia âg napriklad na obvode vytvorenými uchopovacimi plochami łě. zoradený nosič lg umiestnený napríklad na odkladacom mieste V dosahu manipulačného zariadenia §g, je nim uchopený v smere šípok a podobne ako obrobok a priložený polohovane k čelnej referenčnej ploche 33 skľučovadla 39 tak, že zadná dorazova plocha 23 polohovacieho elementu gg dorazí prípadne bude v jej tesnej...

Spôsob výroby strediaceho kužeľa, najmä pre sústružnicke skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228644

Dátum: 01.01.1986

Autor: Motúz Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: najmä, skľučovadlá, výroby, spôsob, kužeľa, sústružnícke, strediaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby strediaceho kužeľa, najmä pre sústružnícke skľučovadla strediaci kužeľ sa vytvorí tak, že teleso skľučovadla sa opatri pružným tesnením a spojovacími skrutkami sa pripojí redukovanou silou k vretenu obrábacieho stroja. Do čeľustí skľučovadla sa upne merací tŕň a miernym poklepom na teleso skľučovadla pri jeho pomalom otáčaní sa skľučovadlo vystredí. Potom sa spojovacími skrutkami skľučovadlo zafixuje ku vretenu...

Prestavovacia jednotka pre sústružnícke skľučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 215249

Dátum: 15.10.1984

Autori: Motús Dušan, Balla Jozef

Značky: sústružnícke, skľučovadlá, prestavovacia, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká obrábacích strojov najmä sústružnickych, zaradených do samostatných technologických pracovišť alebo pružných výrobných liniek, kde manipuláciu s obrobkami zabezpečuje manipulátor alebo robot. Vynález rieší spôsob využitia hlavného pohonu sústružníckeho stroja a vlastného zariadenia na odmeňovanie pootočenia vretena k prestavovaniu upínacích čelustí silovoovládaného sklučovadla s plynulým prestavovaním upínacích čelustí. Využíva...