Patenty so značkou «silomer»

Strunový ťahový silomer na deformetrické merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288099

Dátum: 08.07.2013

Autori: Gigl Tomáš, Záruba-pfeffermann Jan, Štemberk Pavel

MPK: G01B 7/16, G01B 5/30, G01M 5/00...

Značky: tahový, silomer, merania, deformetrické, strunový

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je strunový ťahový silomer na deformetrické merania zvislých priehybov rozmerných stavebných konštrukcií s využitím princípu prenosu meranej deformácie predpätou invarovou strunou (10) k porovnávaciemu bodu, ku ktorému je upevnený silomer na meranie zmien predpätia ťahovej pružiny (11) vyvolanej deformáciou prenesenou na ťahovú pružinu ( 11) predpätou invarovou strunou (10). Strunový ťahový silomer je tvorený horným trámom...

Mechanický testovací siloměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269335

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pašník Pavel

MPK: G01L 1/04, G01L 1/22

Značky: testovací, mechanicky, silomer

Text:

...ve etienönóm proetoru. Velká výhoda příetroje apočívá v tom, že příetroj eáa o eobä je určen 1 k vyvozování eíly e pro její měření. Příetroj je konstrukčnč jednoduchý a jeho výroba je nateriilov nenáročná.vynález e jeho účinky jsou blíže vyovětleny v popisu příkledu jeho provedení podle výkreeu, který znázorňuje v nlrysu v řezu mechanický testovací ailoměr podle vynálezu.Mechanický testovací eiloačr podle vynálezu sa ekládd z opěrného rámu l,...

Přesný testovací siloměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269334

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pašník Pavel

MPK: G01L 1/04, G01L 1/22

Značky: přesný, testovací, silomer

Text:

...opěrky g. Opečné konce opěrek g Jsou pevně epoJeny s dolnín klcubcvyä lůžkem l,opstřeným otvory, v nichž Jsou uložený Jisticí vzpěrłq i, výhodné dvě, JeJ iohä konec ped tímto dolním klenbou-jn lůžken 1 Je opatřen pružina 5 a válcov-fm zsrkončenín §. Jistioí vzpěrky i Jsou nn opsčném konci upevnény v hornín kloubcvés lůž-ku 1. mezi nimž s dolním klcubovým lůžkem 2 Je umístén měřicí element g. Mäřieí elezzent g představuje klasický silomér,...

Elektromechanický siloměr pro vážení na páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 268977

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jaroš Petr, Rod František, Blažek Ivan

MPK: G01G 11/00

Značky: vážení, silomer, páse, elektromechanický

Text:

...na páse, podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematický řez rovinou B-B elektromechanickým siloměrem z obr. 2, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. 1 v místě uchycení opor a na obr. 3 je znázorněno schematicky umístění měrného otočného válečku u péšú.Měrný otočný váleček Ä je umístěn v periodícké soustavě otoěných váleěků łg s prnvidelnou roztečí g k dopravnímu pásu g s dopravovaným sypkym materiálem Q. Hěrný otočný váleček l je uchycen v...

Kompenzovaný siloměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 265254

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mirsch Miroslav, Bartoň Miroslav

MPK: G01L 1/22

Značky: kompenzovaný, silomer

Text:

...průběh zatěžovacíVynález je objasněn s pomocí přiložených obrázků, pričemž na obr. 1 je v pohledu a řezu schemetickyznázorněno uspořádáníNe obr. 1 je znázorněne dvojice podélných tenzometrů g netmelaných na opečných stranách válcověho povrchu měrnéhočlenunł. Ve stejné rovině kolmého řezu, ale pootočene o 90 ° jeI netmelens dvojice přičuých tenzometrů 2. Připojení tenzometrůje petrně z obr 2. Dvojice podělných tenzometrů g je připojeneperalelně...

Mechanický prstencový silomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 257814

Dátum: 15.06.1988

Autori: Országh Luboš, Slavkovský Ján

MPK: G01L 1/04

Značky: silomer, prstencový, mechanicky

Text:

...vložených členov alebo prevodových mechanizmov v mieste najväčšej deformácie pružného prstenca, v diagonále kolmej na diagonálne usporiadané zatažovacie prvky. Odstránením prevodových mechanizmov sú prakticky vylúčené všetky vole a vplyv výrobných nepresností na výsledok merania, dalej účinok vynálezu zvyšuje možnosť miniaturizácie deformačného prstence pri zachovaní vysokej presnosti merania.vyšším účinkom riešenia silomeru podľa vynálezu...

Prstový silomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 232357

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šimáček Ivan, Partl Ladislav

MPK: G01L 5/02

Značky: prstový, silomer

Zhrnutie / Anotácia:

Prstový silomer je určený na meranie veľkosti vyvíjanej sily a vykonanej práce flexorov prstov na ruke pri súčasnej činnosti programovateľnej signalizácie prekročenia predom nastavenej hodnoty vyvíjanej sily. Podstata zariadenia tvoriaceho predmet vynálezu spočíva v sústave pružín upevnených na jednej strane do pevného rámu a na druhej strane na systém tiahla s nosníkom, ktorý je spojený s bežcom potenciometra. Silová záťaž flexorov prstov na...