Patenty so značkou «separace»

Způsob separace ceru z roztoků dusičnanů vzácných zemin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270775

Dátum: 12.07.1990

Autori: Procházka Jaroslav, Bízek Vladislav, Heyberger Aleš, Horáček Jan

MPK: C01F 17/00

Značky: vzácných, zemin, zařízení, způsobu, tohoto, dusičnanu, provádění, separace, způsob, roztoku

Text:

...zdrojem potřebné tepelné energie lacíné odpadní teplo parního kondenzátu.Zařízení k provádění zpúsobu separace ceru z roztoků vzácných zemin podle vynálezu je soubor o sobě známých aparátů, které jsou však upraveny a vzájemné propojeny tak, že umožňují provedení způsobu podle vynálezu. Pro vysoce účinné protiproudé kontaktování dvou vzájemné nerozpustných nebo omezeně rozpustných kapalnýoh fází pomocí vibrací se osvědčíly vibrační patrová...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beranová Marie, Roušalová Blanka, Kutý Václav, Staňková Oldřiška

MPK: C02F 1/04

Značky: amoniaku, pevného, způsob, fenolů, odpadů, vzorků, separace, kalů, formaldehydu, průmyslové

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Způsob separace mikronového diamantového prášku od grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270047

Dátum: 13.06.1990

Autori: Holubář Pavel, Potměšil Karel

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, separace, grafitu, prášků, mikronového, diamantového

Text:

...oxídeca kyeeliny dueíčná za tlaku v autoklávu tavení e okyeelonýní dueíčnanyf žíhání ae oloučenínaai olova oxídeoe kyeelinou ohloríetou leptàní v nízkotoplotnín plaznatu v kyolíkovéa prostředí o delší výhodná metoda využívá jevu, že oxídeční eaáe eeotávající z koncentroveno kyseliny sírová e 1 až 15 dvojohromanu draoelnáho způeobuje bobtnání grefitu za vzníku emáoí Jemná rozptýlenáho grafítu a oxídečních produktů grafitu (kyaoliny...

Čiřič pro úpravu vody vločkovým mrakem s použitím pulzační flokulace a separace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270036

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šnajdrjaroslav, Vidlář Aleš, Tesařík Igor, Látal Milan

MPK: C02F 1/52

Značky: úpravu, mrakem, použitím, separace, vločkovým, flokulace, čiřič, pulzační

Text:

...válec s dvojčinným pístem. V horní části nádrže g čiříče 1 při hladině j 32 upravené vody jsou umístěny žlaby 2 pro výtok upravené vody, které vyúsřujív do výtokového potrubí il upravené vody. Ve dně g 2 nádrže 2 v zahuštovacím prostoru i je umístěno odkalovací potrubí g.V alternativním provedení podle obr. 2 je čiřič l tvořen paralelne zapojenými.jednotkami 12, z nichž každá eestává ze společného tlokulačního a separačního prostoru 1 a...

Způsob separace enzymu cyklodextrin glukosyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269904

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gottvaldová Maria, Hrabová Hana, Kučera Jiří, Šillinger Vladimír

MPK: C12N 9/10

Značky: enzymů, glukosyltransferázy, způsob, cyklodextrin, separace

Text:

...nebo modifikovaným škrobem při teplote 0 až 25 °C a pH 5,0 až 8,5 na dobu 1 až 4 hodiny a po promytí škrobu a enzymemvodou ae škrob inkubuJe ve vodě při teplote 40 až 60 °c ke ztekucení škrobu a získání eh- .zymoveho konoeatrútú, přičemž obě operace mohou být provedeny Jak vsádkově, tak i v průtokuPo ztekuoení äkrobu uvedeným postupom Je získán enzymový koncentrát, neobeahující žádná další enzymy a stabilizovaný hydrolrzútem škrobu.Výhodou...

Způsob separace suspendovaných látek ulpívajících ve funkční náplni zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269111

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fáměra Jiří, Hűbner Pavel, Kittler Jiří, Kadlec Václav

MPK: C02F 1/00, C02F 1/42

Značky: funkční, látek, způsobu, tohoto, separace, způsob, suspendovaných, zařízení, provádění, náplní, ulpívajících

Text:

...například aktívního uhlí nebo filtračního pisku je výhodné použít granule o velikosti 3 až 6 mm a specifické hmotnosti nejvýše 0,5 g/cm 3 Další výhodou je skutečnost. že způsobem a zařízením podle vynálezu lze snížit na minimum expanzní (prázdný) prostor kolon, čímž dochází k výrazné ůspoře materiálu a ke snížení výšky filtrů. tedy k Úsporám jak na strojních, tak 1 stavebních investicích V neposlední řadě je výhodou způsobu a zařízení...

Způsob separace agroklavinu ze směsi klavinových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269105

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sajdl Přemysl, Flieger Miroslav, Zapletal Jiří, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef, Votruba Jaroslav

MPK: C07D 519/02

Značky: směsi, separace, způsob, agroklavinu, alkaloidů, klavinových

Text:

...alkaloidů, a to především ze směsi, ve kterých je agroklavin obeažen v maximální konoontraci 20 z celkového obsahu alkaloidů. Pro aoparaci je využite specifické eorpce agroklavinu na moditikovaný silikagel - upravený navázúním nepolärního aubstituentu jako je alkanová skupina obsahující dva až osmnáct uhliků, renylová skupina, s výhodou oktadocylcvá skupina. Specifioká adsorpco, respektive hodnoty Freundlichovy a Langmuirovy isothermw jsou...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav

MPK: B01D 43/00

Značky: kusových, materiálů, prachových, termické, odpadových, fázi, zařízení, jemných, kapalných, provádění, separace, způsob

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Způsob separace rtuti ze vzduchu a plynů kontaminovaných jejími parami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268203

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrank Zlatko, Vyskočilová Olga, Hájek Bohumil, Toman Bernard

MPK: B01D 53/34

Značky: vzduchu, plynů, způsob, parami, separace, rtuti, jejími, kontaminovaných

Text:

...ťázi za vzniku pevné látky. Tento princip byl aplikován u čištění odpadních plynu od par rtuti plynným sulfanem za vzniku pevného sultidu rtutnatého. Základní výhodou tohoto postupu je jeho vysoká účinnost, ktoré je v důsledku přívodu stále čerstvého reakčního média konstantní, e zanedbatelný aerodynamický odpor. Jeho nevýhodou je jedovatost sulfanu a použitelnost při teplotách nad 70 °C, což podstatně omezuje možnosti jeho...

Zařízení desublimace a separace 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267298

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: zařízení, 9,10-antrachinonu, desublimace, separace

Text:

...Jeho podstatou je, že se reakční plyny o teplotě 230 až 250 °C vedou do desublimačního směšovače, ve kterém se postupně na lthmotnostní díl reakčního plynu přimísí 1,3 až 3,5 hmotnostnich dilů chladicího vzduchu 0 teplote -10 až G 0 OC. Následně se ze směsi Y navazujícím odlučovacím zařízení při teplotě 80 až 120 °C filtraci separuje desublimovaný 9,10-antrachinon.Využití zpúsobu deaublimace a separace 9,10-antrachinonu z reakćních...

Způsob separace ceru od ostatních lanthanoidů a ytria

Načítavanie...

Číslo patentu: 266881

Dátum: 12.01.1990

Autori: Broul Miroslav, Hošťálková Dana, Novák Jaromír, Janoš Pavel, Bejrová Věra

MPK: C01F 17/00

Značky: ytria, ostatních, lanthanoidů, separace, způsob

Text:

...z promýváIll.Tyto spojené filtráty se použijí v následujícím kroku cyklu, kdy se k nim přidá původní koncentrát prvků vzâcných zemin a ytria v takovém přebytku, aby došlo ke konverzi čtyřmocného ceru z filtrátu sloučeninami trojmocných lanthanoidů z původního koncentrátu prvků vzácných zemin a ytria a aby zreagovala veškerá volná kyselina s trojmocnými lanthanoidy. Tuto srážecí reakci poskytující jako produkt roztok trojmocných Ianthanoidů...

Způsob separace rhodia, platiny a palladia z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263421

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jandová Lenka, Mastný Libor, Švec František, Kálalová Eliška

MPK: C22B 11/04

Značky: palladia, platiny, jejich, směsi, způsob, rhodia, separace

Text:

...sloučenin palladia a rhodia. K dělení platiny a rhodia byl použit anex a platina vy myta vodou nebo zředěným vodným roztokem anomiaku, zatímcoRh(III) až kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 6 mol/1 při zvýšené teplotě (W.M.MacNevin, ms. McKay Anal. Chem. 29Pro dělení směsí obsahujících i kovy, které jsou předmětem zájmu tohoto vynálezu, byla použita směsná lože anexu a katexu nebo katexu a chelatační pryskyřice. Jednou ze součástí...

Způsob separace kalu při biologickém čištění koncentrovaných odpadních vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261392

Dátum: 10.02.1989

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: způsob, provádění, zařízení, čištění, odpadních, biologickém, koncentrovaných, separace

Text:

...vynálezu využívá poznatku, že nařeěováním koncentrované aktivační směsi, t.j. směsi s koncentrací 6 až 15 g/l, roste její usazovací rychlost rychleji než lineárně. Při dvojnásobném naředění vzroste tato rychlost obvykle 3 až 6 krát. Uvedená závislost platí až dokoncentrace cca 2 g aktivního kalu/l, kdy se pŕírůstek sedimentační rychlosti stává lineární. Podle tohoto postupu je tedy aktivační směs přiváděna přívodním kanálem l do mísící šachty...

Způsob separace organických látek z vodných roztoků zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261143

Dátum: 12.01.1989

Autori: Němeček Bedřich, Nikl Stanislav, Exner Bedřich

MPK: C02F 1/04

Značky: organických, způsob, separace, odpadních, vodných, látek, zejména, roztoku

Text:

...vrstvy. Odsazená organické vrstva se od-dělí .a oddestiluje se 1 000 hmot. dilů vody. Ke koancentrovanému ľOlZ toku a suspenzi .chloridu sodného se jpřidá 1000 rhmot. dílů odpadní vody, ze kterého se oddělí 13,5 ~dillů hmot. organické vrstvy a celý .proces se cyklicky vopakuje.2 000 hmot. dilů destil-ačních vod z výroby funan-keto-aldowlového kondenzátu s obsahem 40 dilü hmot. směsi funalu, formaldehydu a acetonu se snríchá s 500 dílly...

Způsob separace amylolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261324

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kučera Jiří, Prošková Alexandra, Gottvaldová Maria

MPK: C12N 9/26

Značky: enzymů, amylolytických, separace, způsob

Text:

...Touto dvojí afinitní separací je získán enzym o vysoké čistotě s téměř kvantitatívním výtéžkem, jehož kvalita není ovlivněna kvalitou použité suroviny.Kolona rozměru 1 x 12 cm je naplněna acylodextrinem kova 1 entněvázaným na perlovoucelulosu a promyta 0,lM acetátovým pufrem pH 5,5. Potom je kolonou propuštěn extraktžita obsahující Žitná alfa - a beta-amylázy. Po průtoku 30 ml extraktu obsahujícího 40 mg bílkovin je sloupec promyt 0,1 M...

Způsob separace přebytečného dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258327

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mikulec Jan, Vinš Luděk

MPK: F25J 3/00

Značky: separace, zařízení, tohoto, přebytečného, dusíku, způsobu, způsob, provádění

Text:

...výměníku tepta jev teplejši části spojen potrubim se vstupem.do expanzní turbiny, a druhý trubkový proštor jo ve studenějši části spojen potrubia s výstupom expanzní turbiný.Zařízení tohoto provedení podle vynálezu nůže být doplněno prací kolonou umištěnou pod trimedíovým výměníkem tepla,která je propojéna s jeho mezitrubkovým prostorem, přičemž. přtvodní potrubí z mezítrubkového prostoru čtyřmedíového výměníku tepla je spojéno se...

Způsob kontinuální separace drobných nečistot a nerozvlákněných zbytků z rozvlákněného sběrového papíru a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257634

Dátum: 16.05.1988

Autori: Gottfried Vladimír, Kmeco Rudolf

MPK: D21D 5/00

Značky: zbytků, způsob, rozvlákněného, sběrového, zařízení, nerozvlákněných, kontinuální, nečistot, tohoto, způsobu, provedení, drobných, separace, papíru

Text:

...skříní 3 s dělicí stěnou gg. Výstup přepadově skříně 3 je přes potrubí gg spojen se sáním čerpadla 5, jehož výtlak je potrubím 55 zaveden do sběrné skříně 5. Další částí zařízeníje konečně sítový třídič 1 se sítem Zł, vývodem lg, který je zaústěn do prostoru pod sítem ll a odveden lg. S prostorem nad sítem Zł sítového třídiče 1 potrubím gl je propojen vývod gg výplivu vířivého dovlákňovače 3, jehož vývod gl je společně s vývodemlg sítcvého...

Způsob separace 2-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254633

Dátum: 15.01.1988

Autor: Víšek Luboš

MPK: C07C 39/14

Značky: 2-naftolu, separace, způsob

Text:

...například polyisobutylensukcinetyldmiLh V parafinovém oleji, přičemž se jedná o hmotnostni, 2 ~naftol difunduje povrchově aktivní látkou, která stabilizuje emulzi, rozpouští se v organické fázi emulze a je reextrahován uvnitř emulze roztokom hdyroxidu sodného za současného vzniku 2-naftolátu sodného, který je V organické fázi emulze nerozpustný.způsobem podle vynálezu se postupuje tak, že emulze připravená intenzivním promícháváním...

Způsob separace kovů z odpadních vod polymetalických kalů v kovoprůmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254463

Dátum: 15.01.1988

Autori: Grüner Karel, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 11/00, C02F 1/46

Značky: kovoprůmyslu, polymetalických, odpadních, separace, způsob, kovů, kalů

Text:

...Úprava pH do rozmezí 4 až 10 se provádí pH-statem.V katodovém prostoru se vylučují kovy v elementární formě neho sumárně ve formě slitin,v kompaktním nebo práškovém stavu podle podmínek elektrolýzy.V anodovém prostoru se oxiduje chrom na chroman.Anody mohou být uhlíkové, titan-platinové, nerezové apod. Jako katody lze použít všechny běžně kovy používané v galvanostegii.Postup umožňuje separovat kovy přímo ze suspenze bez předchozí úpravy...

Způsob vzájemné extrakční separace kovů podskupiny alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242389

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Didek Václav, Drahooovský Jan

MPK: B01D 11/04

Značky: extrakční, alkalických, vzájemné, způsob, kovů, podskupiny, zemin, separace

Text:

...kyselinu a/nebo její sůl a/nebo polykarboxylovou kyselinu s alespoň jedním aromatickým nebo alicyklickým nasyceným nebo nenasyceným kruhem,obsehujícím alespoň jeden atom dusíku,těžší kov a/nebo skupina kovů přejde do nevodné báze a/nebo zůstane v nevodné fázi, äatímco lehčí kov a/nebo skupina kovů přejde do vodné fáze a/nebo zůstane ve vodné fázi, přičemž případné ostatníkovy podskupiny alkalických zemin ą/nebo skupiny kovů se odseparují...

Způsob separace zinku z oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalickém bezkyanidovém elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238533

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 1/58

Značky: bezkyanidovém, separace, zinkování, elektrolytu, způsob, zinku, alkalickém, oplachových, elektrolytickém

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace zinku z oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalickém bezkyanidovém elektrolytu a z odpadních alkalických bezkyanidových elektrolytu spočívajícího v tom, že při separaci zinku u opotřebovaných nebo znehodnocených elektrolytů se tyto elektrolyty ředí v poměru minimálně 1 : 100, u takto zředěného koncentrátu nebo u odpadních oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalických bezkyanidových elektrolytech se...

Způsob separace a transportu polydispersní směsi aglomerátů částic s nízkou mechanickou pevností a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246991

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimůnek Jaroslav, Mikulcová Dagmar, Komínková Vendula, Krob Václav

MPK: B01D 43/00

Značky: částic, směsi, polydispersní, provádění, pevnosti, způsobu, způsob, aglomerátu, zařízení, nízkou, separace, transportu, mechanickou

Text:

...70 m 3/(m.h), výhodnč 10 až 35 mJ/(rmh). Při tom koagulační kapalinou je např. uhlovodíková frakce o rozmezích teploty varu benzinu, splsvovací kapalinu tvoří například vode.Způsob podle vynálezu se provádí na zařízení, ktere tvoří mechanická dčrovaná přepážka pro oddělení eglomerátů částic poüedované velikosti a transportní zařízení aglomerátd ćástic menších neł požadovaných rozměr-d které je upraveno tak, le transportní zařízení je...

Způsob magnetické separace vysokopecní strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252146

Dátum: 13.08.1987

Autori: Cintl Petr, Kudla Miroslav, Hladký Josef

MPK: C21B 3/04

Značky: strusky, separace, způsob, magnetické, vysokopecní

Text:

...průmyslu riziko poruch. poškození i havárií.Uvedený nedostatok odstraňuje z velké části způsob magnetické eeperece vyaokopecni strusky, která se po předchozí hrubá magnetické aeparaci podrobuje otevícaní zrna na drtiči odkud je poté vynášecím páeem dopravováne granulometrické aměa vysokopacní strueky s železem k víceplošnému vibračnímu třrĺdiči a podstata vynálezu spočíva v tom, že magnetickým polem eeparátoru se působí na...

Způsob sedimentační separace částic obsahujících stříbro z fotochemických odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251709

Dátum: 16.07.1987

Autori: Trojan Miroslav, Kuhn Jan

MPK: C02F 1/52, C22B 11/04

Značky: stříbro, způsob, fotochemických, obsahujících, odpadních, sedimentační, separace, částic

Text:

...převedením do roztoku je pak operací opět energeticky a materíálově neúměrně náročnou. Možnosti hutnického zpracování sedimentu zase brání jeho příliš velký obsah flokulátoru v poměru k relativně nízkěmu obsahu stříbra v sedimentu. Metody také vyžadují úpravu pHpřed srážením hydroxidů u fotochemických odpadních vod, které je pak po sedimentační aeparaci stříbra a před jejich dalším zužitkováním ev. kanalizací, třeba opět...

Způsob vzájemné separace barya a stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240145

Dátum: 15.06.1987

Autori: Motáeek Tomáš, Steiner Bohumil

MPK: C01F 11/00

Značky: stroncia, separace, způsob, barya, vzájemné

Text:

...a/nebo její sůl a/nebo jejich deriváty a/nebo homology s výhodou mírně alkalické reakce, je 24014hož pH lze určit hěžným výpočtem z rovnovážnych konstant nebo experimentálne.jako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nitrobenzenu za prítomnosti polyethylenglykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinu 1,2-cyklohexyldiamintetraoctovou., resp. její soli. V...

Způsob separace stroncia a vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240144

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novák Ludvík, Veverka Miroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, stroncia, separace, vápníku

Text:

...výhodou ležícím v kyselé oblasti, které lze Lirčit bežným výpočtem z rovnováž ných konstant a/nebo experimentálne. Výhodou způsobu podle vynálezu je dosažení výhodnějších separačních faktorü.ako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nítrobenzenu, případně ředěněm chlori-dem uhličitý/m za přítomnosti polyethylen glykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinustému...

Způsob separace gangliosidových frakcí ionexovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250534

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brdová Vlasta, Mikeš Otakar, Šmíd František, Sedláčková Jana

MPK: C07H 15/02

Značky: frakcí, chromatografii, gangliosidových, separace, způsob, ionexovou

Text:

...Uppsala s pomocí stnpñovittěłio gradientu octanu draselného v rozsahu kon.centrací 0-0,225 M v methanolu a za průtoku 2 ml/min. Mansson j. E., Rosengren B. a Svennerholm L., j. Chromatogr., 322 1985 465 ~ 472..Popsaný způsob splňuje požadavky ne rychlost dělení s použitím středních tlaků i na zatížení. Nevýhodou však je, že dosažené dělení gangliosidů se neřídilo vždy množstvím vázané sialoye kyseliny, nýbrž značná část gangliosidu CQ 1 b...

Způsob separace suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250470

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trojan Zdeněk, Kepka Juraj

MPK: B01D 35/28

Značky: suspenzí, provádění, způsobu, způsob, tohoto, separace, zařízení

Text:

...suspenzí použitím míchadla 3 poháněného ústrojím 4, čímž se zabráni usazování tuhých částic a blokování povrchu perforované přepážky 2 vznikajícím fíltračním koláčem. Užití tohoto postupu je možné tehdy, je-li použito peri-orovaná přepážka 2 s tak malými otvory, že jí nemohou separované částice pronikat. V okamžiku, kdy z prostoru nad povrchem koláče odteče poslední množství kapaliny, započne proces prosoušení,při němž je rozdílem...

Způsob vločkování a separace ve vločkovém mraku v čiřičích úpraven vody a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249673

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesařík Igor, Vostrčil Josef, Procházka Vladimír

MPK: C02F 1/52

Značky: provádění, úpraven, způsob, vločkování, zařízení, separace, vločkovém, čiřičích, mraku

Text:

...zvlněné zprohýbaně a obr. 5 deflektory umístě né na bocích dílčích prostoru vločkového mraku.- 3 249 573 Způsob vločkování a separaco ve vločkovém mraku v číři čich úpraven vody se podle vynálezu provádí tak, že se suspenze vody s vločkovaci přísadou zavádi zeepodu do plochých dí 1 ~ čích prostoru vločkového nraku, v těchto se suspenze nechá stoupat vzhůru, přičemž se svislé vrstva stoupajici suspenze zvlňuje udilenim bočních nárazů...

Sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233893

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kálalová Eliška, Kálal Jaroslav, Švec František

MPK: B01J 20/26, C01G 55/00

Značky: kovů, směsi, jejich, sorbent, separace, platinových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí, vyznačený tím, že obsahuje funkční skupiny obecného vzorce I kde R1 a R2 značí různý nebo stejný alkyl s jedním až čtyřmi atomy uhlíku, navázané na uhlovodíkový polymerní řetězec methakrylátového typu. Způsob použití sorbentu pro separace platinových kovů spočívá v tom, že se směsný roztok solí platinových kovů při pH nižším než 1 upraveném roztokem kyseliny...

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238930

Dátum: 16.03.1987

Autori: Štamberg Jiří, Cabicar Josef, Švec František, Štamberg Karel

MPK: C01G 43/00, B01J 41/12

Značky: separace, distribuce, způsob, isotopů, řízené, metodou, uranu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce. Podstatou vynálezu je způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce z z roztoku obsahujícího aniontové komplexy uranu za použití anexů na bázi makroretikulárního sferického zesítěného kopolymeru glycidylmethakrylátu obsahujícího aminové skupiny. Významnou vlastností anexu podle vynálezu je jeho vysoká mechanická odolnost v podmínkách používání, při velmi dobrém separačním...

Způsob separace látek v kapalném prostředí působením elektrického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 237912

Dátum: 15.03.1987

Autor: Dubský Hanniel

MPK: G01N 27/26

Značky: působením, látek, kapalném, způsob, prostředí, elektrického, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že působením elektrického pole se dělí látky unášené mobilní kapalinou, která prochází mezi dvěma elektrodami, jejichž vzdálenost je maximálně 6 milimetrů, s výhodou 0,01 až 1,00 mm a polarita elektrod se střídá. Rychlost změny polarizace, rychlost změny velikosti napětí vkládaného na elektrody se mění. Průměrná rychlost mobilní fáze se rovněž programově mění. Mobilita kapaliny od nástřiku k výstupu ze separačního...

Způsob separace 3,5-dinitrobenzoylesteru vitaminu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: 249443

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fuka Josef, Luňák Stanislav, Nepraš Miloš, Královský Josef, Titz Miloš, Kalhousková Marta, Hrdina Radim, Beštová Jana

MPK: C07C 172/00, C07D 311/72

Značky: způsob, vitamínu, 3,5-dinitrobenzoylesteru, separace

Text:

...nebo ve směsi etylecetátu s metenolem nebo/a etanolem, obsahující 40 až 110 objemových dílü alkoholu na 100 objemových dílů etylacetátu.Alternatívna je mozno rozpustit surovou směs dinitrobenzoylesterü v etylacetátu, použitám v množství 25 až 70 objemových dílú na 10 dílú hmotnostních surové směsi, kdy objemové a hmotnostní díly se k sobě mají jako mililitry a gramy a k vzniklěmu roztoku se přidá etanol nebo/s metanof v uvedeném...