Patenty so značkou «rezná»

Rezná hrana na opracovanie bodových elektród, frézovacie nástroje a frézy na čiapočky zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12524

Dátum: 29.01.2009

Autor: Lutz Peter

MPK: B23K 11/30, B23B 5/16

Značky: zváracích, rezná, nástroje, frézovacie, frézy, čiapočky, bodových, elektrod, opracovanie, hrana

Text:

...Takéto povrchové úpravy môžu slúžiť ako ochrana pred opotrebením, a to tak, že zlepšenou tepelnou vodivosťou a/alebo znížením trenia sa zabraňuje lokálnemu nárastu teploty.0019 Ďalej môžu mať zariadenia na odvádzanie priehlbinu napr. v tvare korýtka alebo3 žliabku, ktorá umožňuje jednoduchšie odstraňovanie odfrézovaného materiálu z bodových elektród. Podľa vynálezu je povrch zariadenia na odvádzanie V jednom smere rovný(nevykazuje...

Rezná vložka s ôsmimi ostriami, ako aj nástrojový držiak určený pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9940

Dátum: 02.02.2008

Autori: Kaufmann Igor, Hartlöhner Rudi

MPK: B23B 27/16

Značky: nástrojový, ostriami, rezná, držiak, vložka, ôsmimi, určený

Text:

...ako aj k nemu priradené hlavné ostrie, a aj vedľajšie ostrie prebiehajúce V podstatepriečne na hlavné ostrie a priradené taktiež k tejto priehlbine, sa tak nachádza stále V oblasti obidvoch polovíc rezného telesa alebo reznej vložky, ktorých podstavy, vzdialené od seba o šírku bočnej plochy, sú voči sebe pootočené. Vo vnútri tej istej bočnej plochy sú potom usporiadané ostatné ostria (hlavné a vedľajšie ostria) spolu s k nim priradeným...

Rezná platnička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4681

Dátum: 01.02.2007

Autori: Schlemmer Armin, Bärnthaler Walter

MPK: B23B 27/14

Značky: platnička, rezná

Text:

...platnička, predovšetkým jej ostrie, vysoko účinne chladiť. Súčasne môžu na reznú platničku pôsobiť nevyhnutné vysoké upínacíe sily, aby ju pri používaní udržali v základnom telese v pevnej polohe. Pretože prítok štruktúry kanálikov je protiľahlý ku koncu prívodu chladiaceho prostriedku základného telesa,môže sa počas celého obrábacieho procesu dosiahnut dostačujúce chladenie reznej platničky, čím sa za podmienok používania stupňuje jej...

Rezná doštička s dvojitým žliabkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2094

Dátum: 25.08.2003

Autori: Müller Matthias, Zitzlaff Wolfgang

MPK: B23B 27/16

Značky: dvojitým, doštička, rezná, žliabkom

Text:

...neovplyvniloupínacie vlastnosti reznej doštičky.Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená reznoudoštičkou podľa nároku 1.Tvar prvého a/alebo druhého upínacieho žliabku môžehviezdicový. Sú však možné aj iné geometrické tvary.S výhodou tvarprvého upínacieho žliabku tvorí plochu paralelnú s hornou stranou reznej doštičky alebo jeS výhodou je V tomto prvom upínacom žliabkuJedna výhodná forma uskutočnenia sa vyznačuje tým, že tvar druhého...

Řezná kapalina pro výkonové tvarovací broušení křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267589

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vychodil Miloslav

MPK: C10M 173/00

Značky: materiálů, krehkých, tvarovací, kapalina, výkonové, broušení, rezná

Text:

...n rovnčž pro obtížnöji ohrobitelnć korundové materiály. Přitom musí být dodrženy hygienickň, bezpečnostní a ekologické normy jak při jejím použití a tak í při jejichTento ůkol řeší přcmět vynňlozu, kterým je řezná kopalina pro výkonové broušení křehkých materiálů, zvlâštč skla, skelnčkcramických materiálů a korunduvé keramiky pomocí diamantu naPodstata vynálezu spočívá v tom, že soustava přísad V množství 1 až 10 hmotnostních dílů na 100...

Řezná nepřetáčivá destička s po obvodě probíhajícím žlábkem pro lámání třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259013

Dátum: 16.09.1988

Autori: Flämig Barbara, Schowanek Marlies, Wagner Manfred

MPK: B23B 27/16

Značky: žlábkem, probíhajícím, rezná, nepřetáčivá, lámání, destička, třísek, obvode

Text:

...« - ~4 cwpýmxn, a waxne Ann nsroronnenna cnocoőamu nopomxoaoü Merannypruu, r.K.0 opMaaenapewaÉuaàeMoü pemymeü nnacrnuxu ocoóenno önaronpunrua nn nouxnCTDYXKOHOMHNĚ BHCTYH BBKnB YPHDBOPO YTOHMBHHW oöpaayercg RBYMH HOHYEHHHHApunecxunu CKOWGHHbInl SHGMBHTBMH C KOHHHMH B BHAE ŇBPOBHX CEKTOp 0 Bnuenecoýöpaàuo punounxrb HenepewaqnBaeMywpemymym nągcrunxy raxum oôpasou, Áuro 6 u ueurpnàbnue nonepxuocrn, Hecymue cTpyxxonoHuü pucwyn, a anna...

Řezná nepřetáčivá destička ze slinutého karbidu se stupňovitým odváděním třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256909

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schmidt Günter, Flämig Barbara, Wagner Manfred

MPK: B23B 27/16

Značky: rezná, nepřetáčivá, slinutého, stupňovitým, odváděním, destička, karbidu, třísek

Text:

...yuacrke npunannemameň pemymeü xpomxn Hueer yrooöpasnue, nocpenernou no onuoñ Hamnonennoü K cepenune penymeä nnacruuu npoxonmeä no noü nnbcxocru, oöpaaonanmme Bmeuxn, u qro na önccexwpuce yrna Kaxnoro pexy merqyronKa pacnonoxeua crpyxxoornonau Kananxa, npepunammaa sannne nnocxocTH CTDVXKOOTBOJIHBIK (KEHEBOK, TBKIG H 110111716 IIHOCEOCTH uenecooöpaauo Tax oúopMñnTh nnarouanbnue crpymxoowuoné xananxn, qroñu um ceqeune nnnnnocb orpesxou...

Řezná hrana soustružnického nože, zejména pro výrobu modelu kuželového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255440

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fischer Zdeněk, Šobr Petr, Dvořák Jiří

MPK: B23B 5/38, B22C 7/00

Značky: soustružnického, výrobu, hrana, zejména, rezná, kuželového, rotoru, modelů, nože

Text:

...v bodoch dotyku rovnoběžně vedených tečen ke kruhovým průřezům a v rovině kolmé k těmto rovnoběžným tečnám, přičemž tato rovina je rovnoběžná s podélnou osou kuželového vřetena.Vyšší účinek a pokrokovost soustružníckého nože podle vynálezu spočĺvá v tom, že jeho použitím se speciálně konstruovanou hranou lze vytvořit model pro licí formu, případně k výrobě šablony pro výrobu dutiny kovové formy pro tlakové či vstřikové lití. Soustružnicky nuž...

Řezná kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254469

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mádl Jan, Mádlová Danuše

MPK: C10M 1/28

Značky: rezná, kapalina

Text:

...vzorce I, kde n je v rozmezí 50 až 500 a R je bud vodík nebo metyl nebo etyl nebo butyl a R 1 je bud metyl nebo fenyl nebo isobutyronitril, a 90 až 5 objemových dílů nosné kapaliny.Základní výhoda řezné kapaliny podle vynálezu spočíva ve snížení koeficientu tření mezi břitem nástroje a obráběným materiálem, a tím ke snížení intenzity opotřebení břitu řezného nástroje nebo ke zmenšení nebezpečí jeho destrukce.Navrhovaná přísada do...

Rezná platnička, najmä pre kopijovité vrtáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245881

Dátum: 15.12.1987

Autori: Záleský Václav, Slavíeek Vladlmír, Chaloupka Jan

MPK: B23B 51/08

Značky: najmä, platnička, rezná, kopijovité, vrtáky

Text:

...priečneho rezného klina a veľké osové posuvné sily.Uvedené .nevýhody sú zmiernené reznou platničkou, najmä pre kopijovité vrtáky, podľa vynálezut, ktorého podstata spočíva. v tom, že normálový uhol chrbta wn aspoň vI jednom bode chrbtovej plochy je väčší ako 20 ° a dotyčnicova rovina v tomto bode tvo 4rí aspoň jeden bod čelnej plochy priečneho rezněho kline.Výhodou reznej platničky, podľa vynálezu je, že trvanlivosľ priečneho rezného klinu...

Rezná kvapalina a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241581

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nisato Dino, Tarancon Gregorio

MPK: C10M 11/02, C10N 40/22, C10M 111/02...

Značky: kvapalina, výroby, rezná, spôsob

Text:

...C tak, že sa s nimi dá lahko manipulovať i pri teplotách v zimných mesiacoch. To je zvlášť výhodné, nakoľko napr. dietanolaumin má teplotu tuhnutia okolo 30 stupňov C a nakolko sa prepravuje v sudolch vyžaduje teplo na roztopenie, čim sťažuje manilpulaciu, resp, vyžaduje zariadenie na ohrev.Zo zlúčenín bóru je vhodné použitie kyseliny boritej, lktorá je na trhu .dostupná a nie je ju potrebné upravovať. Rovnako dobre je možné použiť kysličník...

Neotočná rezná destička

Načítavanie...

Číslo patentu: 251935

Dátum: 13.08.1987

Autori: Flämig Barbara, Wagner Manfred

MPK: B23B 27/16

Značky: rezná, destička, neotočná

Text:

...pemvmeñ KpommnB cooTsercTnHec pexnmou pesanun, oöycnonnennmm Hannqneu sueuox cornacxonsoópewenum, a umenao nnonunrb nepennmm nosepxuocrn 3 sone bepmuum pemy meň Kpommn n sue nasa.Bqn Bmnonneunue úo npuanaxau usoöperenua Heneperauànaemme pemymne nnac Méubmeň Mepe synn nnn HeCKOHbKHMM öoxonumm nonepxHocTaMn unnuupa H, nepe 251935cexancb c sanueů HOBEDXHOCTLD pemymeü Bcmaàxn, oöpašýmmunm pemymym Kpoumy,cocTonmwm H 3 HeCKOHbKHX norayrownbmyxnm...

Vymeniteľná rezná platnička pre kopijovité vrtáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237144

Dátum: 15.03.1987

Autori: Matunák Ján, Fibich Jozef

MPK: B23B 27/16

Značky: vrtáky, platnička, kopijovité, rezná, vymeniteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vymeniteľnej reznej platničky, ktorá sa vsadí priamo alebo prostredníctvom adaptéra do držiaka kopijovitého vrtáka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rezná platnička má vytvorené vedľajšie chrbtové plochy, pričom každý z hrotov má rôznu vzdialenosť od osi obrábania. Ďalšia podstata spočíva v tom, že vedľajšie chrbtové plochy majú vytvorenú fazetku.

Řezná vložka z kovokeramické tvrdé slitiny s obsahem karbidu tantalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248281

Dátum: 12.02.1987

Autori: Voigt Klaus, Heinrich Jörg, Weitz Wolfgang, Westphal Hartmut

MPK: C22C 29/00

Značky: rezná, slitiny, vložka, tvrdé, obsahem, kovokeramické, karbidu, tantalu

Text:

...H EFO TEDMOCTOĚKOCTB.Cornacno naoőpereuu, ara aanaua pemaewca c HOMÓmbm TOPO, qTo Kpaesąasona pemymeñ ncranxu cocrour H 3 ocuonuoro MeTannoxepaMHqecKoro Taeporo cxmana, Heuameuuorjo no cnoeü KpHcTannuv-xecxoň cTpyKType, c JIQPHDOBaHłIbM Kap 6 HoM TaHTana B npouecce noccwauonneann npn oőpasonaunu Tseporo pac mBopa.Ho npnqunam craôunhuocrn pemymeñ xpoMKn uenecooöpašno, qwoöu wonmuna Kpaesoü soHmns Merannoxepauuqecxoro Tneporo...

Rezná doštička

Načítavanie...

Číslo patentu: 230866

Dátum: 15.11.1986

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 27/16

Značky: doštička, rezná

Zhrnutie / Anotácia:

Prihláška vynálezu sa týka reznej doštičky, najmä vymeniteľnej, kde sa rieši jej telesné vytvorenie. Reznou doštičkou podľa vynálezu sa umožní ovplyvnenie jednak rezného procesu v blízkosti rezu, získanie ďalších účinkov, ktoré sú špecifické podľa konkrétneho usporiadania reznej doštičky podľa vynálezu ako i úspora drahých rezných materiálov. Podstatou vynálezu je, že v reznej doštičke je aspoň jedna uzavretá od vonkajšieho okolia izolovaná...

Řezná destička

Načítavanie...

Číslo patentu: 230364

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kasal Jiří

MPK: B23B 27/16

Značky: destička, rezná

Zhrnutie / Anotácia:

Řezná destička vyznačená tím, že vždy dvě její sousední plochy jsou opatřeny žlábkem tvořícím čelo řezného břitu (2) v podobě šroubovité drážky (1) s opačným směrem jejího stoupání (+?) (-?).

Rezná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 229430

Dátum: 15.04.1986

Autori: Poller Ján, Matejíček Jozef

MPK: C10M 1/28, C10M 1/20

Značky: kvapalina, rezná

Zhrnutie / Anotácia:

Rezná kvapalina používaná pri trieskovom obrábaní kovov vyznačujúca sa tým, že obsahuje 6 až 8 % hmotnostných oleja trvanlivého s viskozitou 47,0 až 51,0 mm2/s pri 50 °C a teplotou varu 450 až 500 °C, alebo selektívny rafinát s viskozitou 40 až 50 mm2/s pri 50 °C s destilačným rozpätím 350 až 560 °C a tenzid-acylpolyglykoléter s počtom uhlíkov v molekule 5 až 25 v množstve 4 až 2 % hmotnostných, poprípade antioxidant a poprípade inhibítor...

Laserová řezná hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 228202

Dátum: 15.03.1986

Autori: Echtermeyer Fritz, Richter Max, Pöhler Manfred

Značky: hlava, laserová, rezná

Zhrnutie / Anotácia:

Laserová řezná hlava k řezání materiálů, zejména kovových, pomocí zaostřeného paprsku laseru procházejícího pracovní optikou a tlakovým prostorem s náplní pracovního plynu, vyznačená tím, že přetlakový prostor (6) opatřený přívodem (8) pro pracovní plyn, případně směs plynů je ve směru průchodu laserových paprsků (5) shora omezen pohyblivě uloženou čočkou (2) nebo rovinným kotoučem a zdola optickým děrovatým tělesem (7) s nejméně jedním otvorem...

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226972

Dátum: 01.01.1986

Autori: Zika Zdeněk, Leeb Jiří, Hezina Jiří, Kadlec Ladislav

Značky: rezná, obrábění, kovů, koncentrovaná, kapalina, způsob, přípravy, její, syntetická

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů, zejména litiny a ocele, vyznačená tím, že obsahuje 2 až 5 % hmot. alkalické soli merkaptobenztiazolu jako inhibitoru koroze, 10 až 20 % hmot. pasivátorů koroze a stabilizátorů pH, tvořící neutralizační produkty anorganických, popřípadě organických kyselin, výhodně borité nebe fosforečné, které mají s aminy ve své molekule hydroxylové, popřípadě aromatické skupiny, zvláště alifatické a...

Řezná deska lisovací formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219467

Dátum: 15.08.1985

Autori: Smrkovský Evžen, Bárta Pavel, Zeman František, Zázvorka Milan

Značky: lisovací, deska, formy, rezná

Zhrnutie / Anotácia:

Řezná deska lisovací formy extrudéru pro výrobu peletek z plastických materiálů sestává z kovového tělesa desky s kalibrovacími a střižnými vložkami, například z keramiky nebo slinutých karbidů. Čela řezné desky, může být za účelem dalšího zvýšení životnosti zařízení opatřeno otěruvzdorným vedením pro nože nebo držáky sekací hlavy. Spojení řezné desky s lisovací formou je provedeno mechanicky, například sešroubováním, přičemž mezi styčné plochy...

Vymeniteľná rezná doštička s jednožliabkovým tvarovačom triesky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214926

Dátum: 30.10.1984

Autori: Dočev Dočo, Krupa Tibor, Geleta Vojtech, Lenárt Milan, Valčuha Štefan

Značky: doštička, vymeniteľná, rezná, tvarovačom, jednožliabkovým, triesky

Zhrnutie / Anotácia:

Vymeniteľná rezná doštička s jednožliabkovým tvarovačom triesky vyznačujúca sa tým, že žliabok má šírku (w) v rozmedzí 1,56 až 1,64 mm a je ukončený fázkou, o šírke (f) 0,08 až 0,12 mm, sklonenou pod záporným uhlom (?i) v intervale 27 ° až 31 °, uhol (?) medzi druhou plochou čela a rovinou rovnobežnou s upínacou rovinou je 18 ° až 20 °, uhol (?') výstupnou rovinou tvarovača a upínacou rovinou je 14 ° až 16 °, výška (h') schodíka je 0,07 až 0,11...

Vymeniteľná rezná doštička s jednožliabkovým tvarovačom triesky vhodná najmä pre dokončovanie operácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215712

Dátum: 15.05.1984

Autori: Krupa Tibor, Dočev Dočo, Lenárt Milan, Valčucha Štefan, Geleta Vojtech

Značky: dokončovanie, operácie, vhodná, doštička, tvarovačom, triesky, najmä, vymeniteľná, rezná, jednožliabkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka geometrických parametrov reznej doštičky s jednožliabkovým tvarovačom. Účelom výnálezu je rozšírenie oblasti posuvov a hĺbok rezu, zabezpečenie vhodnej triesky pre zvýšenie bezpečnosti pri práci, uľahčenie obsluhy stroja. Uvedeného účelu sa dosiahne dodržaním geometrických parametrov reznej doštičky, ktorých rozmedzia sú predmetom vynálezu a uvádzajú sa v popise.