Patenty so značkou «pulsní»

Způsob vyhodnocování signálu pulsní polohové modulace provázeného šumem a rušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260406

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peisker Ivan

MPK: H03K 7/04

Značky: šumem, rušením, modulace, způsob, pulsní, polohové, signálu, provázeného, vyhodnocování

Text:

...převodníkem 2 na číslicovou formu a průběžně se ukladá do operační paměti 4 mikroprocesorové části 3. V mikroprocesorové části 3 se prüběžně provádí průměrováni většího počtu prijatých následných period pulsní polohové modulace, prüběžně ukládaných do operační paměti 4. Perioda pulsní polohové modulace z vysílače je konstantní a její hodnota je uložená společně s programom v řídící paměti 5 mikroprocesorové části 3. Zprůměrováním se...

Izolační pulsní transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269147

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šálek Robert

MPK: H01F 27/40

Značky: transformátor, pulsní, izolační

Text:

...sekundámího vinutí odpovídajícího optimélnímx přenosu energie. Vkomponováním rekuperační diody do odlitku primáru ,je snížen počet přívodů do primára, a tím i sníženo vyzařování vyšších hamonickych lonitočtú do okolí. Oboustranryn stíněním primárních vinu tí ,je podstatně snížen kapacitní přenos rušivých kmitočtů na sekundámí stranu transfornáteru.vynález blíže obJasní výkres, kde na obr. 1 je znázorněno elektrické schéma a na obr. 2 jeho...

Zapojení pro pulsní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268378

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H02J 7/04

Značky: pulsní, napájení, zapojení, elektromagnetů, betatronu

Text:

...efektivní hodnoty proudu a vytvoření časových prodlev mezi proudovými pulsy vede k výraznému snížení tepelných ztrát v elektromagnetu, což příznívě ovlivňuje životnost a poruchovost betatronu. stejně jako náklady na chladící systém. Umožňuje to i případné další zvýšení střední hodnoty zářivého výkonu cestou zvýšení opakovací frekvence funkčního cyklu urychlovače. Jinou výraznou výhodou je možnost aplikace na pájení betatronu podle vynálezu...

Zapojení pro pulsní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267288

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H02J 5/00

Značky: elektromagnetů, pulsní, zapojení, napájení, betatronu

Text:

...napájení otoktronagnetu betatronu podte vynátézu ano Gbľa 2 jsou anäorněny průběhy proudu a napětí obvodu.Na avorky stejnosměrného zdroje Q je přes první spínací prvok Ä 5 výpínacím obvodom přípojen kondenzátor 1 a k němu pavaLeíně obvod 2 pro stabítízovací napětí. K němu je dále připojon dvojcestný řízený usměrňovač tvořený druhým a třetímspínacím prvkem Š, Ž s vypínacím obvodem a čtvrtým a pátým spinacím prvkem 1, 2. Na výstupu...

Zapojení řídicích obvodů měniče kmitočtů se šířkově pulsní modulací napětí pro napájení trojfázové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264233

Dátum: 13.06.1989

Autor: Valouch Viktor

MPK: H02M 5/14

Značky: kmitočtu, zátěže, řídících, šířkově, měniče, zapojení, obvodů, modulací, trojfázové, napájení, pulsní, napětí

Text:

...signálu L řídících obvodu 3 měniče kmitočtu. Například první výstupní svorka r je připojena na potenciál V max. při signálu logické hodnoty l a na potenciál V min. při signálu logické hodnoty O. Obdobně to platí také pro výstupní svorky s a t. Připínání výstupních svorek r, s, t silových obvodů měniče kmitočtu na potenciály V max. a V min. je řízeno vzájemnou polohou požadovaného prostorového ĺektoru W a skutečného rostorového vektoru ...

Zapojení pro beztransformátorové ovládání pulsní zdrojové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263681

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaseir Josef, Rež Jaroslav

MPK: H02M 5/04

Značky: soustavy, zapojení, pulsní, beztransformátorové, ovládání, zdrojové

Text:

...první hladiny je spojena s vyhodnocovacím vstupem glł první hladiny logiky 3 ovládánía zároveň s napájeoím vstupom gg logiky Q ovládání. svorka druhé až n-téhladiny ggg ažggn je spojena s druhým až n-tým vyhodnocovacím vstupom gjg až glg logiky g ovládání. Prvníaž n-tý zapínací výstup ggł až ggg logiky Q ovládání je spojen se vstupy 53 až 15 druhéhoaž n-tého nízkopříkonového spínače gg až Ag. Výstupy 53 až 55 druhého až n-teno...

Zapojení převodníku pulsní šířková modulace/číslo a napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263018

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štork Milan

MPK: H03M 5/02

Značky: napětí, převodníku, zapojení, šířková, pulsní

Text:

...gg monostabilníhoklopnćho obvodu 4 reagujíoího na odoházející hranu signáluje přiveden na nulovací vstup Ž klopného obvodu výstup §§ klopného obvodu 5 je přiveden na druhý vstup Égsoučinového hradla 6 a výstup éž součinového hradla 6 jepřiveden na hodinový vstup ll čítače 1, přičemž datové výstupy lä čítače 1 jsou pŕipojeny na datové vstupy Ql registru Q,zatímco výstup 32 monostabi 1 ního,k 1 opného obvodu A reagujícího na odcházející hranu...

Zapojení budicího stupně, zejména pro pulsní napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261583

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štefl Jiří

MPK: H02M 3/156

Značky: stupně, napájecí, zejména, pulsní, budicího, zdroj, zapojení

Text:

...93 je připojen na vstupní řídící svorku 5 budícího stupně §§. Výstupní pracovní svorka 5 budicího stupně ââ připojena na kolektor výkonového tranzistoru E typu npn, jehož emitor je připojen na katodu diody Q a přes pracovní indukčnost na druhý vývod filtračního kondenzátora Q a na zpětnovazební vstup gg řídícího obvodu EQ. Výstupní budicí svorka § budicího stupně §§ je připo jena na bázi výkonového tranzistoru X a přes pomocný odpor EQ na...

Pulsní zdroj napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256254

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kocourek Petr

MPK: H02M 3/156

Značky: napětí, pulsní, zdroj

Text:

...na výstupu konstantni napětí. Jeho nastavení se ve většíně připadů provádí zařazením výstupniho odporového děliče, tvořeného čtvrtým odporem EA a pátým odporom § 2 Tento pulsnĺ zdroj pracuje tak, že monoliticky integrovanýobvod łg B 260 Je napájen do prvního a druhého vstupu ł a łí z pomocného zdroje gg, tvořeného Zenerovou diodou g a odporem 3.«Tento integrovaný obvod łg B 260 porovnává a vyhodnocuje napětí, vzniklé na výstupu pulsního...

Zapojení dávkovače pulsů pro pulsní regulaci elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255834

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vaněk František

MPK: G05P 1/66

Značky: pulsní, proudu, zapojení, elektrického, dávkovače, regulaci, pulsu

Text:

...generátoru § synchronizačního napětí je připojen na vstupní svorku sítového napětía svým výstupem na vstup kumulačního členu 1 s regulačním prvkem g. Na výstup kumulačního členu je připojen Vstup prahověho spínače 3, jehož výstup je přes vazební člen Q spojen se řídící elektrodou výkonověho prvku l, kde výstup výkonového prvku je výstupem dávkovače. Navíc může generátor 5 synchronizačního napětí obsahovat pomocný regulační prvek 1 pro...

) Zapojení pro číslicové pulsní odměřování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245651

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oddejmiška Koloman, Marcinein Anton, Neeas Miroslav

MPK: G01B 7/14

Značky: zapojení, číslicové, polohy, pulsní, odměřování

Text:

...jtaksapojerlynže propouští pulsy e konstantní frekvencí se svého druhého vstupu ns svůj -svýstup, a pokud vyhodnotí pohyb snímače v jednom smyslu o jeden základní pŕírůstek, vyšlou k výstupním pulsům jeden puls navíc, zstímoo při vyhodnocení pohybu snímače v opečném směru o jeden zaklad ní přírůstek blok lg, 33, Ľ, g, 53 rozlišení směru sadrží jeden puls zrpulsů procházejícíhh .z jeho druhého vstupu na jeho výstup. lłaslsdkem toho je na...

Zpětnovazební systém zejména pro pulsní měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244106

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hesoun Dušan, Forró Juraj, Smrž Rudolf, Nováeek Alois, Zikán Viktor, Florovie Stanislav, Roubanek František, Neeas Miroslav

MPK: H02M 5/00

Značky: zpětnovazební, pulsní, měniče, napětí, zejména, systém

Text:

...přstížení a teplotní ochranu.Tohoto výsledku bylo dosoženo zpětnovazebním systémem zehrnujícím diferenciální předzesiloveč v neinvertujícím zapojení. srovnávsjící napětí z výstupustebi 1 izátoru s napětím prvního referenčního zdroje, stejně jako diferenciální zesilovač prncující jako kompnrátor, jehož výstup je spojen s výstupom stebilizátoru. Zpětnovazební systém rovněž obsahuje generátor periodických signálu s monotonním intervalem e...

Tyristorový pulsní měnič pro stejnosměrné trakční motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 233790

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schaffer Josef, Kubant Svatopluk

MPK: H02P 5/16

Značky: stejnosměrné, motory, tyristorový, trakční, měnič, pulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace rychlosti akumulátorových vozíků pomocí tyristorového pulsního měniče. Podstatou vynálezu je, že měnič je složen z hlavního tyristoru, dvou pomocných tyristorů, diody, reaktoru, komutačního kondenzátoru a elektronického regulátoru. Elektronický regulátor vytváří zapalovací pulsy pro první pomocný, hlavní a druhý pomocný tyristor, sloužící k vypnutí hlavního tyristoru. K dobíjení komutačního kondenzátoru během provozu je...

Zapojení pro pulsní stabilizaci potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235670

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kopřiva Václav, Šašek Jaroslav

MPK: H02H 9/04

Značky: potenciálu, pulsní, zapojení, stabilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolovaných napájecích sítí trolejbusového vedení a řeší problém pulsní stabilizace potenciálu. První svorka je spojena s prvním vývodem prvního kondenzátoru a s prvním vývodem první pojistky, jejíž druhý vývod je spojen s anodovým vývodem prvního tyristorového ventilu. Katodový vývod prvního tyristorového ventilu je spojen s prvním vývodem odporu,s prvním vývodem druhého kondenzátoru a s anodovým vývodem druhého tyristorového...

Pulsní stabilizátor výstupního napětí pro měnič stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226116

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bozděch Josef

Značky: pulsní, stabilizátor, napětí, stejnosměrného, měnič, výstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Pulsní stabilizátor výstupního napětí pro měnič stejnosměrného napětí, vyznačený tím, že neinvertující vstup (12) operačního zesilovače (1) je spojen se svorkou (24) zdroje referenčního napětí a invertující vstup (11) operačního zesilovače (1) je připojen na odbočku děliče napětí, tvořeného dvěma odpory (4, 3), jehož jeden konec je připojen k výstupní svorce (23) měniče (2) a výstupní svorka (15) operačního zesilovače (1) je přes diodu (5)...

Zařízení pro diferenční pulsní polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224417

Dátum: 01.12.1985

Autori: Gajda Vladislav, Podolák Miroslav

Značky: pulsní, zařízení, diferenční, polarografii

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro diferenční pulsní polarografii, vyznačující se tím, že sestává z děličů (2, 7 a 8), které jsou připojeny na výstup tvarovače (1) obdélníkových pulsů síťové frekvence, přičemž první dělič (2) je spojen se vstupem generátoru (3) pravoúhlých pulsů, jehož výstup je připojen na vstup analogové sčítačky (4), na jejíž druhý vstup je napojen generátor (6) lineárně proměnného napětí spojený současně s řídicím obvodem (9), který je propojen...

Zapojení pro bezkontaktní přepínání napětí na zadávací potenciometr proudu regulátoru pro pulsní měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 223925

Dátum: 15.11.1985

Autori: Klusák Radimír, Šulc Vladimír, Zborník Jan

Značky: bezkontaktní, napětí, potenciometr, regulátoru, zadávací, měnič, přepínání, zapojení, proudu, pulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezkontaktní přepínání napětí na zadávací potenciometr proudu regulátoru pro pulsní měnič pohonového elektromotoru elektrického vozidle z režimu jízdy do režimu elektrodynamické brzdy, vyznačující se tím, že na zdroj pomocného stejnosměrného napětí, přivedeného na svorky (1) a (23) je připojen ze svorky (1) první krajní vývod zadávacího potenciometru (17) jednak přes dráhu kolektor-emitor tranzistoru (2) a diodu (4), jednak přes...

Tyristorový pulsní měnič pro stejnosměrné trakční motory, zejména akumulátorových vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226821

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kubant Svatopluk, Schaffer Josef, Wainer Pavel, Zeman Jaromír

Značky: akumulátorových, motory, tyristorový, měnič, pulsní, stejnosměrné, trakční, vozíků, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Tyristorový pulsní měnič pro stejnosměrné trakční motory, zejména akumulátorových vozíků, sestávající z hlavního tyristoru, komutačního obvodu, nulové diody, bočníku, elektronického regulátoru a ovládacích prvků, vyznačený tím, že kladná svorka (+) zdroje napájecího napětí je připojena k napájecí svorce (9) elektronického regulátoru (A1), vstupní svorce budícího vinutí motoru s katodě nulové diody (V1), jejíž anoda je spojena s rotorem motoru a...

Zapojení pro nabíjení a pulsní dobíjení akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 219246

Dátum: 15.08.1985

Autori: Trnka Rudolf, Kozumplík Josef

Značky: batérií, akumulátorových, dobíjení, zapojení, pulsní, nabíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro nabíjení a pulsní dobíjení akumulátorových baterií má nabíječ akumulátorových baterií, připojený ke svorkám síťového napájení a uzeměnou zápornou výstupní svorku, alespoň jednu akumulátorovou baterii s uzeměnou zápornou výstupní svorkou, a zdroj dobíjecích impulsů, připojený ke svorkám síťového napájení. Jeho podstata spočívá v tom, že kladná výstupní svorka nabíječe akumulátorových baterií je připojena ke vstupu zdroje dobíjecích...

Řídicí obvod statického měniče kmitočtu s pulsní regulací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218776

Dátum: 15.04.1985

Autori: Švábenský Zdeněk, Dostál Zdeněk

Značky: napětí, kmitočtu, výstupního, pulsní, regulaci, obvod, měniče, statického, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Při pulsní regulaci výstupního napětí, kdy se mění počet impulsů v půlperiodě, přičemž dva impulsy na půlperiodu představují minimální počet, kdy je možno ještě napětí regulovat, a kdy se s rostoucím kmitočtem zmenšují mezery mezi impulsy, není v určitém okamžiku, vzhledem ke konečným vypínacím dobám tyristorů, možno impulsy k sobě dále přibližovat a přitom jejich počet již klesl na dva. Při daném poměru kmitočtu a napětí tedy již není další...

Zapojení pro realizaci sledu polarisačních pulsů a řídicích pulsů pro pulsní voltametrické měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 215719

Dátum: 15.10.1984

Autori: Podolák Miroslav, Krátký Luděk, Gajda Vladislav

Značky: pulsní, řídících, voltametrické, měření, zapojení, pulsu, polarisačních, realizaci, sledu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro realizaci sledu polarizačních a řídicích pulsů pro pulsní voltametrická měření, využívající záznam časové posloupnosti pulsů v číslicové paměti typu PROM (ROM, EPROM). Podstata vynálezu spočívá v tom, že generátor hodinových pulsy (18) je spojen přes binární čítač (8) s číslicovou pamětí (7), na jejíž první výstup je připojena přes první spínací prvek (9) první analogová paměť (10), na druhý výstup číslicové paměti...

Způsob a zapojení pro diferenční pulsní polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224554

Dátum: 01.10.1984

Autori: Podolák Miroslav, Gajda Vladislav

Značky: diferenční, způsob, polarografii, zapojení, pulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob diferenční pulsní polarografie,vyznačený tím, že kapková elektroda se polarizuje narůstajícím napětím s namodulovanou řadou pravoúhlých napěťových pulsů, a proudové vzorky se odebírají vždy před pulsem a na konci pulsu a ukládají do dvou analogových pamětí a rozdíl hodnot napětí,zachycených v pamětech se po posledním pulsu,na konci života kapky,přenáší do výstupní analogové paměti,odkud je snímán záznam.

Způsob okamžité úrovňové komprese pulsní modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 217613

Dátum: 15.09.1984

Autor: Fenik František

Značky: komprese, způsob, modulace, okamžité, úrovňové, pulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Komprese signálu pulsní modulace podle vynálezu je vytvářena v procesu analogově-digitálního převodu, přičemž vlastní analogově-digitální převod je realizován ve dvou krocích. Spínací signál je přitom tvarován signálem odpovídajícím kódu nejvýznamnějších bitů tak, že jeho převodní charakteristika je určena aproximací požadovaného průběhu lineárními úseky, jejichž pořadnice v koncových bodech i sklony jsou určeny pracovním bodem a ziskem...

Způsob diferenční pulsní polarografie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215887

Dátum: 15.07.1984

Autori: Podolák Miroslav, Gajda Vladislav

Značky: pulsní, polarografie, diferenční, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob difenrenční pulsní polarografie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na pracovní elektrodu s rostoucí rtuťovou kapkou, kde je doba kapky rovna desítkám sekund, se přivádí v definovaném okamžiku jednotky sekund po odklepnutí předchozí kapky lineárně proměnné polarizační napětí s namodulovanými pravoúhlými pulsy o frekvenci jednotek pulsu za vteřinu, přičemž měření se provádí na druhé nebo další odklapnuté kapce....