Patenty so značkou «potlačení»

Zapojení regulátoru pro potlačení remanentní magnetizace dynama v Leonardově soustroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262117

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brabenec Jiří

MPK: H02P 5/22

Značky: magnetizace, remanentní, regulátoru, potlačení, zapojení, leonardově, dynama, soustrojí

Text:

...proudu v obvodu kotvy, případně napětí v obvodu kotvy na nulovou hodnotu. jakmile je toho dosaženo, moment motoru se rovná nule a motor se nemůže otáčet. Potlačením remanentní magnetizaoe dynama je tedy d-osaženo nulových otáčok motoru soustrojí v pracovních přestávkzích,aniž by bylo nutno vypínt rychlovypínač v obvodu kotev soustrojí.Príklad zapojení regulátoru pro potla« čení remanentní magnetlzace dynama v Leonardově soustrojí podle...

Zapojení pro potlačení statického hazardu na výstupu multiplexoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260872

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kristen Jiří

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojení, hazardů, statického, multiplexoru, výstupu, potlačení

Text:

...200. Obdobuě jsou propojeny i následující vstupní datové svorky m-tá 00 M je spojene s in-týrn datovým vstupem 101 V prvního multíplexoru 100 a současně je spojene s prvním datovým vstupem 201 druheho multiplexoru 200. Zároveň první vstupní adresová svorka 01 je prop-ojoua na první adresový vstup 11 prvního mnltiplexoru 1,00 a nadto je propojeua na Jitąpa 31 jzrmí oegace 401, jejíž výstup 41 je spojen s prvním adresovým vstupem 21...

Zařízení na potláčení šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260033

Dátum: 15.11.1988

Autori: Smirnov Valerij, Izakson Ilja, Zaika Vladimir, Kolesnikov Petr

MPK: H04B 1/64

Značky: šumu, potlačení, zařízení

Text:

...qacroT~ 5 yeT B N pas Gonbme Koammuuneura nepenaun ycTpoäcTBa B nonoce nponycxannn munbwpa 4 uumnux qacrow, a B pemnme sxcnannponannn - coowaewcraenno B N pas Mennme. qucno NonpenenxeT MaxcuuanbHym BEHHHHHV cmarux HHH pacmnpennu AHHEMHQGCKOPÓ uanasoua cocrannnmmnx cnruanon, pacndnarammnxca n nonoce nponycxanus ocnonnoro unbwpa 5 nepxnux qacror n He 3 aBncHT or era qacrorm cpeaa. Hsuenenne nennqnuu cmaTna Hnn pacmnpenua uuamuqeckoro...

Zařízení k elektronickému potlačení nesynchronních složek signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258924

Dátum: 16.09.1988

Autor: Gazárek František

MPK: H03K 17/16

Značky: zařízení, elektronickému, složek, potlačení, nesynchronních, signálu

Text:

...ggl, ggg a êgg jsou připojeny na výstupy řídicího obvodu pp.V obr. 2 1 obr. 3 znázorňuje průběh 5 vstupní signál, průběh p výstup Ql vstupního řízeného přepínače l polarity signálu, průběh g výstup řízeného průměrujicího vícenásobného vzorkovacího obvodu 3, průběh g výstup 23 výstupního řízeného přepínače 3 polarity signálu,čili výstupní signál celého zařízení podle vynálezu.Funkce zařízení k elektronickému potlačení nesynchronních složek...

Zapojení elektronického obvodu pro potlačení rázů v jednoduchých regulačních obvodech se servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258520

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G05B 11/36, F15B 9/03

Značky: jednoduchých, potlačení, zapojení, servomotory, regulačních, rázů, obvodů, obvodech, elektronického

Text:

...operačniho zesilovače g, na jehož neinvertující vstup l je připojen výstup zdroje řídicíhc napětí g, výstup prvního operačního zesilovače g je přes dva sériové zapojené odpcry g a 5 připojen na kondenzátor Q, z kterého je vedena zaporná zpětná vazba g do prvního operačního zesilovače g.Na kondenzátor § je dále připojen vstup druhého operačního zesilovače 1 se zesílením 1, na jehož výstup g je připojena sériová kombinace dvou proti sobě...

Způsob potlačení růstu zárodků ve vyčištěné vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257768

Dátum: 15.06.1988

Autor: Marquardt Kurt

MPK: C02F 1/20, C02F 1/00

Značky: zárodku, vyčištěné, potlačení, růstu, způsob, vodě

Text:

...s čistou vodou. Zkušenosti ukázaly, že pří takovéto Brychlosti toku recirkulované vody je nová tvorba zarodků potlačena.Odplyněním při vakuo-vém způsobu se podstatne sníží obsah přítomných mikroorganismů, jako jsou -houby, bakterie a víry,Jpyrogenních látek, organických látek s vysokou molekulovou hmotnosti přes 200 až 300 a kromě toho koloidů, ve vodě. Vzestup počtu zárodků je účinné potlačen, nebot pro aeroby zde chybí .kyslík, zatímco...

Obvod pro potlačení šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256936

Dátum: 15.04.1988

Autori: Izakson Ilja, Smirnov Valerij, Zaika Vladimir, Lesničenko Anatolij, Kolesnikov Petr

MPK: H04B 1/06

Značky: potlačení, šumu, obvod

Text:

...or ąro uacworm cpesa. Hsuenenne nennqunm cxawun HnHpacmHpeHHH,ąHHa Mnqecxoŕo nanasoua cnrnana ocymecrsnsewcn numb 5 nonoce saryxaunn ocnosuoro munbwpa 5 °aepxHnx qacrow npn nepecrpoňxe ero qacworu cpesa, npnwswou oönacwb qacror, B xoropoñ ocymecTBnnéTcn cuumenue myua, onpenennercn HcxoHoňůnonocoü nponýcxauun ocHoBHoro éunbwpa 5 nepxnu qacrow, xowopaa ycwaHasnuaemcx nbaqeñ Hanpnmenun c ucTouHuxa 15 uanpxxeuus na ynpaannmmne axoąm...

Zapojení pro potlačení zpětných vlivů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242836

Dátum: 11.04.1988

Autor: Drahooovský Jan

MPK: H02M 7/66, H02M 7/757

Značky: potlačení, zpětných, usměrňovače, vlivů, zapojení

Text:

...napájecí vstupy § všech do zapojenípřipojenýchsěriových měničů g, které pro zjednodušení nejsou zakreslený.Sériový měnič g, znázorněný na obr. 2 je tvořen středofreku venčním stŕídačem §, jehož výstup je přes transformátor g připoo jem.ke vstupu reverzačního usměrňovače łg, k jehož výstupu je připojen vstup pomocného filtru łł. Napájecí vstup g sériového měni~ če g je připojen ke vstupu středofrekvenčního střídače §. První pracovní vstup 3...

Zapojení pro potlačení statických hazardů na výstupech statických polovodičových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255452

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kristen Jiří

MPK: G11C 7/02

Značky: hazardů, zapojení, statických, potlačení, polovodičových, výstupech, pamětí

Text:

...zabezpečované paměčové kapacitě s organizací 2 x m a dále sestává z prvního až n-těho invertoru lll,, ll§ a z prvního až m-tého dvojvstupového součinového obvodu tyto součinové obvodyjsou zapojeny ve funkci prvního až m-tého logického členu lg, , 20 tg. První vstupní adresová svorka gł je spojena s prvním adresovým vstupom gł první paměti jgg a současněje spojena se vstupem ll prvního invertoru łłł, jehož výstup gł je propojen na první...

Způsob potlačení vláknitého bytnění aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253103

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wanner Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: potlačení, bytnění, vláknitého, aktivovaného, způsob

Text:

...polyfosfátů v buňce. V obou případech se tak omezuje podíl substrátu, který mohou využívat vláknité mikroorganismy v následujĺcím aerobním prostředí. Nedostatkem substrátu je limitován růst těchto vláknítých mikroorganismů, čímž se snižuje jejich po~Přednost způsobu potlačení vláknitého hytněnĺ aktivovaného kalu podle vynálezu spočivá v rychlosti odezvy prevedeného zásahu na hodnoty kalového indexu při uspořádání aktivačnĺhoprocesu...

Zapojení obvodu pro potlačení nenulového údaje odměřeného objemu kapalin při počátečním tlakování systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 245585

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martvoo Augustín, Welward Ladislav

MPK: G01F 1/56

Značky: odměřeného, systému, zapojení, potlačení, počátečním, obvodů, objemu, nenulového, kapalin, údaje, tlakování

Text:

...prvním vstupem čítače a svým druhým vstupem s výstupem blokování přepisu, přičemž výstup čítače je spojen se svým druhým vstupem a se vstupem obvodu blokování přepisu.Výhody zapojení obvodu pro potlačení nenulového udaje odměřeného objemu kapalín při počátečním tlakování podle vynálezu spočívají zejména v relativní obvodové jednoduchosti zapojení a v tom, že není třeba navrhovat vlastní počítadlo na četnost impulsů vyšší než odpovídá skutečně...

Zapojení pro potlačení nevýznamných nul číslicového ukazatele

Načítavanie...

Číslo patentu: 244490

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kůstka Miroslav

MPK: G06K 9/03, G06F 11/00

Značky: zapojení, číslicového, ukazatele, nevýznamných, potlačení

Text:

...jj. analogově číslicového převodníku |.je spojeni se prvním ŕídicím vstupom 1, Mdového spínače 2.třímístného sedmisogmsntováho zobrazovače 1. První výstup a řňdovóho spínače 2 je spojen s snodovým vstupom ü první číslice třímístnóho segmentovóho zobrstovače 1, s prvním vývodem prvního odporu 111, a se vstupom 51 prvního invertoru §.Výstup g prvního invertoru § je spojen s prvním vstupom 141, druhőho součinovdho ob vodu 11, a se vstupemzlL...

Zapojení pro potlačení napětí třetí harmonické mezi nulovým a ochranným vodičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251805

Dátum: 13.08.1987

Autor: Ledr Zdeněk

MPK: H02J 1/02

Značky: třetí, napětí, nulovým, zapojení, vodičem, potlačení, harmonické, ochranným

Text:

...časový prübäh rozdílového napětí mezi sinusovým fázovým napätím sekundárního vinutí trojíézového transíormátoru a obdélníkovým napätím výboje. Obr. 3 znázorňuje dispozici rozvodné soustavy se zapojením podle vyndlezu, kde pre nazornost jsou zakresleuy jen tři zářivky pripojené na íúzová napětí.lla obr. 1 zaznačený časový průběh se týká fdzového napětí u, eekundárního vinutí trojfňzového transíormátoru, jeho vinutí je na primdrní straně...

Zapojení pro potlačení šumu ve výstupním signálu tenzometrického můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251405

Dátum: 16.07.1987

Autor: Lebduška Petr

MPK: H03H 17/00

Značky: signálu, zapojení, potlačení, můstku, výstupním, tenzometrického, šumu

Text:

...změnykmitočtu řídícího signálu. iÚčinek vynálezu se projevuje intensivním potłačením šumového spektra výstupního signálu včetně různých rušivých kmitočtů,jako důsledku,např. impulsní tyristorové regulace. Při změně kmitočtu elektrického napětí napájejícího tenzometrický můstek se souběžně mění i kmitočet signálu ovládajícího hřebenový filtr, který se tím samočinně doladí na nový kmitočet. Pokud není kmitočtová změna tak veliká, aby nový...

Způsob potlačení akustické emise tkalcovského stavu, zejména aerodynamického hluku prohozní trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240110

Dátum: 15.06.1987

Autor: Král Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: stavu, způsobu, emise, tkalcovského, akustické, tohoto, trysky, způsob, zařízení, aerodynamického, potlačení, hluku, zejména, prohozní, provádění

Text:

...z magnetofonove nahrávky opakující se v rytmu tkacích cyklů. Nahrávka- je předtim pořízena v místech, kde je zapotřebí hluk. utlumit a vyzařujese v takové fázi, aby se vyzařovaný zvuk reproduktoru rušil. s hlukem generovaným v daném místě prohozní tryskou. Nepočítá se s tím, že by se dosáhlo dokonaleho potlačení hluku, ostatné hluk je u tkalcovského stavu generován i jinde než jen aerodýnamickými efekty při prohozu, nicméně .takto lze...

Zapojení pro stanovení přenosové funkce s možnosti potlačení šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240660

Dátum: 01.06.1987

Autor: Schaffelhofer Iwo

MPK: H03K 6/00

Značky: funkce, přenosové, šumu, možností, stanovení, zapojení, potlačení

Text:

...přičemž druhý výstup prvního snímače je spojen s druhým vstupem druhého modulátoru jehož výstup je napojen na vstup první pásmově propustí a výstup třetího modulátoru je připojen na vstup druhé pásmové propustí a zároveň výstup z první pásmově propustí je přípojen jednak na první vstup fázoměru a jednak na vstup čtvrtého modulátoru s současně výstup z druhé pásmové prepustí je připojen jednak na druhý vstup fázoměrua jednak na první...

Zapojení stabilizovaného zdroje pro potlačení kolísání amplitudy sinusového průběhu síťového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250805

Dátum: 14.05.1987

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H02M 5/44

Značky: amplitudy, sínusového, napětí, potlačení, zapojení, průběhu, zdroje, síťového, stabilizovaného, kolísání

Text:

...tyristor yâ.Tyristor vg je v každé půlperiodě síčového napětí gs spínán impulsy z řídicího obvodu gg. Na emitor tranzistoru yłg je přiváděno pilovité napětí kondenzátoru 93, který se nabíjí přes odpory 31, gä, a to z napětí, stabilizovaného Zenerovými diodami yg, E 1,gg. Na bázi téhož tranzistoru yłg je však přes dělič, tvořený odpory 35, 31, 35 přiváděno napětí, které je přímo úměrné síčovému napětí gs.za těchto okolností bude okamžik...

Zapojení obvodu pro potlačení parazitních kmitů indukčních snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250084

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fišar Jaroslav, Kment Fedor

MPK: H03K 3/00

Značky: obvodů, zapojení, kmitů, parazitních, potlačení, indukčních, snímačů

Text:

...o -shodný druhý násobící stupeň B.Signál generovaný indukčním snímačem 1 je přiveden na vstup 21 zavaděče ss složky 2, který podlevelikosti signálu indukčního snímače nastaví hladinu spouštěnímonostabilního obvodu 3 tak, aby ze vstupu 31 byl spouštén pouze nejhlubší zápornou špičkou signálu indukčního snímače 1,prošlého zavaděčem ss složky 2. Délka impul-sů monostabilního obvodu 3 musí být nastavena přesně na polovinu opakovací doby signálu...

Zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích síťového napětí regulátorů výkonových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250057

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tauer Vladimír

MPK: H02H 3/24

Značky: měničů, regulačního, zapojení, obvodů, signálu, napětí, regulátoru, potlačení, výkonových, síťového, výpadcích

Text:

...technických účinků zapojení na činnost měniče. V případě, kdy napájecí svorka je spojena s napájecím napětím regulátoru měniče potlačí zapojení podle tohotovynálezu regulační signál v době kolísání tohoto napětí zejména při jeho obnově po poruše.Na přiloženém výkrese je znázorněno schéma zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích siťoveho napětí regulátorů výkonových měničů.Obvod pro potlačení regulačního signálu při...

Zapojení pro potlačení pulsací výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233289

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dědič Vladislav, Valenta Petr

MPK: G01D 5/244

Značky: pulsací, zapojení, signálu, potlačení, výstupních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulační techniky a řeší zapojení pro potlačení pulsací výstupních signálů snímačů. Výstupní signál z převodníku se vede jednak přes invertující zesilovač, kde se jeho střídavá i stejnosměrná složka zesílí a obrátí fáze o 180°. Současně se výstupní signál vede přes kondenzátor na neinvertující zesilovač, ve kterém se zesílí střídavá složka signálu. Potom se oba signály, které mají stejnou frekvenci i amplitudu, ale opačnou...

Způsob potlačení tvorby extracelulárních glukanů a konidií v submersních kulturách houby Claviceps produkujících alkaloidy agroklavin a elymoklavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249461

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rylko Viktor, Řeháček Zdeněk

MPK: C12N 1/38

Značky: potlačení, elymoklavin, houby, alkaloidy, glukanů, produkujících, způsob, agroklavin, claviceps, konidií, submersních, tvorby, extracelulárních, kulturách

Text:

...základních fermentnčnich médií(NH 4)2 S 04 citronová kya. jantarová kas. sodná sůl fenobarbitalu CaC 12Obsah celkových ąlkaloidú ve fermentační tekutině byl stanoven podle J. E. Robberse et al. (J. Bacteriol. 112, 791, 1972), kvalitní stanovení směsi klavinových alkaloidů ve forementečni tekutině bylo provedeno podle Wursta et al. (J. Chmmat. 150, 477, 1978). Extracelu 3Základní ferementačni média 1, 2, 3lární glukany byly stanoveny...

Zapojení pro potlačení zákmitů, vznikajících při spínání elektromagnetických výkonových členů u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248328

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bouček Miroslav, Kutlvašr Jiří, Sloupenský Jiří

MPK: H01H 9/54

Značky: spínání, textilních, potlačení, zákmitů, členu, elektromagnetických, výkonových, vznikajících, zapojení, strojů

Text:

...spínačů jsou vskutku nininální. nhnžel nelze uvodené.integrovaně ochranné diody často přímo používat pre citelné prodloužoní rozpínaoích čaaů ovládaných elektromagnetických výkonovýoh členů.Použijoeli se přesto uvedených vícenásobných integrovaných polovodičovýoh opínačů, je třeba tyto - za účelom zkrácení rozpínacích čaeů ovlúdanýeh elektromagnetických výkonových členů- dop 1 nit,.v případě provedení 3 oemi výstupy,...

Způsob potlačení exhalace nitrózních plynů při nouzových výpadcích při výrobě kyseliny dusičné a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232709

Dátum: 15.01.1987

Autor: Roller Günter

MPK: C01B 21/38

Značky: dusičné, nouzových, nitrózních, kyseliny, způsob, způsobu, exhalace, provádění, výrobe, potlačení, tohoto, plynů, zařízení, výpadcích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení exhalace nitrózních plynů pří nouzových výpadcích při výrobě kyseliny dusičné katalytickým spalováním amoniaku vzduchem, stlačením vzniklých nitrózních spalných plynů a chemickou nebo/a fyzikální absorpcí nitrózních plynů z proudu spalin, vyznačený tím, že se v první fází přeruší přívod nitrózních plynů k sací straně kompresoru nitrózních plynů, načež se v druhé fázi nitrózní plyny, nacházející se na sací straně kompresoru...

Zapojení pro potlačení nežádoucího signálu vznikajícího zdvihem snímače při zkoušení feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247716

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šacha Jiří, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/90, G01N 27/86

Značky: zdvihem, potlačení, materiálů, snímače, nežádoucího, zapojení, feromagnetických, vznikajícího, zkoušení, signálu

Text:

...vynálezu umožňuje funkci zařízení i při extrémne nízká impedanci snímače. Z toho plyne výhoda spočívající v možnosti propojení snímače s elektronickou částí dlouhým kabelem. Další výhodIoIu je snadná záměiía snímačů s větším rbozptyleííi jejich parametrů.Příkladané prjovedení zapojení podle vynálezu je znázor-něno na příložených vyo Ial.brazeních, kde na obr 1 je schéma» Zčlj 1 mj 8 ~ní, a na obr. 2 je veküooový diagram objas ňujícĺ funkci...

Vysokonapěťové stabilizační čtyřpólové zařízení pro spalovací motory k potlačení rozhlasových poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240414

Dátum: 15.12.1986

Autori: Eajka Jozef, Kozok Zbigniv

MPK: H01T 13/05

Značky: zařízení, vysokonapěťové, stabilizační, spalovací, motory, potlačení, čtyřpólové, poruch, rozhlasových

Text:

...yponum Texrmzm coornercrnym ramne ÉBĽTWIHO axpaHnponamłne npownląonomexonue mrexepu npoBona sammeuma c BOTPOemma npemczcponm rrpomemywłcom mm des Hero n c oTneJLLHma noMexononamrmmvx pesucmopom, Ha uaompyxaueñ qacm KOTOpHX meemca Qaoonnax neraan na OMJIORCBHOBOPO Kayuyłça ,um ,uonommreas Horo nonmnemz npoqnocwn Ha npoóoň n no Bosmomxocm mm samu TH om 1 mm n ópusr som.Metrammqeclmñ Iacmqmñâ słcpan, cocrommaü na may nonyexpaaon. mm am...

Způsob potlačení pulsací výstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234394

Dátum: 15.10.1986

Autori: Valenta Petr, Dědič Vladislav

MPK: G01D 5/244

Značky: pulsací, signálu, způsob, výstupního, potlačení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu omezení pulsací výstupního signálu. Výstupní signál se vede do dvou větví. V první větvi se zesílí stejnosměrná i střídavá složka výstupního signálu a současně se otáčí fáze signálu o 180°. Ve druhé větvi se zesílí pouze střídavá složka signálu, která má frekvenci vyšší, než je určitá zvolená mez. Potom se signály z obou větví sečtou. Protože střídavé složky signálů z obou větví odpovídající pulsacím jsou amplitudově i...

Vložka pro potlačení sacího účinku při vypouštění spojitých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 231662

Dátum: 01.05.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B01J 4/00

Značky: nádob, vložka, účinků, sacího, potlačení, spojitých, vypouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vložky pro potlačování sacího účinku při vypouštění spojitých nádob, která je tvořena pravoúhle zahnutou trubkou opatřenou horní a dolní přírubou, svislá část trubky je opatřena jedním či více otvory a vodorovná část jedním vykapávacím otvorem. Trubka je umístěna v plášti, který je ve spodní části opatřen odvodní trubkou zakončenou odvodní přírubou. Vložka podle vynálezu se připojuje k vypouštěcímu hrdlu technologické nádoby a...

Způsob potlačení infekce způsobené houbami rodu Penicillia při výrobě kyseliny citrónové povrchovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221482

Dátum: 15.02.1986

Autori: Valtr Zdeněk, Reisinger Jiří

Značky: infekce, výrobe, potlačení, houbami, citrónové, penicillia, způsobené, kyseliny, povrchovým, kvašením, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Houby rodu Penicillia jsou parazitickými houbami- kontaminanty, které snižují produktivitu při výrobě kyseliny citrónové. Potlačení infekce se provádí tak, že se na myceliální formu Aspergillus niger působí fungicidní sloučeninou metyl-(2-benzimidazol)-karbamátem nebo látkou tuto sloučeninu uvolňující v dávce 0,15 až 6,0 g na 1 m2 mycelu. Počátek působení je v době od 20 do 120 hodin od inokulace.

Činidlo pro fotometrické kinetické stanovení kreatininu pro potlačení interference bilirubinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228836

Dátum: 01.01.1986

Autori: Fischer Jiří, Chromý Vratislav

MPK: G01N 21/17

Značky: kreatininu, činidlo, stanovení, potlačení, interference, fotometrické, kinetické, bilirubinu

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo podle vynálezu obsahuje na 1 mol kyseliny pikrové dané množství molů měďnaté soli, s výhodou síranu nebo chloridu měďnatého, dané množství molů vínanu sodnodraselného a molů dibutylnaftalensulfonanu sodného. Činidlo dále obsahuje určité množství molů hydroxidu sodného. Stanovení obsahu kreatininu v séru a moči je vhodné pro laboratorní diagnostickou metodu při sledování onemocnění ledvin.

Způsob potlačení aerodynamického hluku a zvýšení účinnosti prohozu pneumatického tryskového tkalcovského stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226828

Dátum: 01.09.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: způsob, způsobu, stavu, účinnosti, prohozu, tryskového, potlačení, pneumatického, provádění, hluku, zařízení, tohoto, aerodynamického, tkalcovského, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení aerodynamického hluku a zvýšení účinnosti prohozu pneumatického tryskového tkalcovského stavu vyznačující se tím, že do proudu vzduchu vytvářeného výtokem z prohozní trysky se přidává, např. již uvnitř prohozní trysky, tekutina, zejména s přídavkem pnícího činidla, čímž se v proudu vytvářejí unášené částice vločky pěny sestávající z této kapaliny a z plynu, zejména vzduchu.

Zapojení pásmové propusti pro potlačení zrcadlových kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219222

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novák Josef, Starý Vlastimil

Značky: propusti, zrcadlových, kmitočtu, zapojení, pásmové, potlačení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pásmové propusti pro potlačení zrcadlových kmitočtů je určeno především pro zvýšení účinnosti televizních kanálových voličů. Jeho použitím je možno dosáhnout současného účinku v potlačení zrcadlových kmitočtů až přes 20 dB nad běžně dosahované úrovně a potlačení přenosu nežádoucích kmitočtů, například prvního až třetího televizního pásma, a to při nezměněném šumovém čísle kanálového voliče a při jeho nezměněné vstupní impedanci....

Zapojení pro potlačení zrcadlových kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218763

Dátum: 15.04.1985

Autori: Novák Josef, Starý Vlastimil

Značky: zapojení, kmitočtu, potlačení, zrcadlových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětné zapojení řeší problém nedostatečného potlačení zrcadlových kmitočtů, zejména u televizních přijímačů, u nichž dosud často dochází k rušení přijímaného obrazu. U dosud vyráběných kanálových voličů se nedosahuje hodnot potlačení zrcadlových kmitočtů požadovaných čs. normou ČSN 367512, což obdobně platí i o kanálových voličích vyráběných v zahraničí. Podstata řešení podle vynálezu spočívá ve fázové kompenzaci vysokofrekvenčního napětí na...

Způsob potlačení aerodynamického hluku generovaného při prohozu útkové niti vzduchovým proudem v pneumatickém tkalcovském stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227110

Dátum: 01.01.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: generováného, způsobu, tkalcovském, vzduchovým, útkové, proudem, potlačení, hluku, tohoto, prohozu, stavu, aerodynamického, zařízení, provádění, pneumatickém, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení aerodynamického hluku generovaného při prohozu útkové niti vzduchovým proudem v pneumatickém tkalcovském stavu, vyznačující se tím, že kolem vzduchového proudu jímž se zanáší útek se vytvoří absorpční vrstva proudící pěny sestávající z kapaliny a z plynu, zejména z kapaliny obsahující přídavek pěnicího činidla a ze vzduchu.

Způsob potlačení rušivých oscilací měřicích signálů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215521

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šula Oldřich, Varcop Ludvík, Jendřejčík Petr, Smetana Josef, Lupíšek Karel

Značky: signálu, tohoto, oscilací, potlačení, způsob, způsobu, provádění, rušivých, zapojení, měřicích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení rušivých oscilací měřicích signálů, u kterého se vstupní měřicí signál obsahující rušivé oscilace jednak dynamicky filtruje a jednak odečítá od dynamicky vyfiltrovaného signálu, vyznačující se tím, že takto vzniklý rozdílový signál (X3) se staticky nelineárně filtruje a staticky nelineárně vyfiltrovaný signál (X4) se odečítá od dynamicky vyfiltrovaného signálu (X2) a rozdílem těchto signálů vzniká výsledný výstupní signál (X5)...

Uspořádání k potlačení chvění indukovaných prouděním

Načítavanie...

Číslo patentu: 223555

Dátum: 01.09.1984

Autor: Grunwald Gerhard

Značky: indukovaných, prouděním, uspořádání, chvění, potlačení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na oblast vibrací indikovaných prouděním prostředí v zařízeních, k tomu určených, ale samy nevibrují. Vynález se vztahuje hlavně na kazety aneb regulační prvky jaderných reaktorů, přemisťované podél osy a obtékané proudem chladicího media. Vynález má za cíl spolehlivě zabrániti aneb efektivně potlačiti vibrace indikované prouděním pomocí prostředků, ve stejné míře účinkující na všechny druhy buzení s tím, aby se zabránilo...