Patenty so značkou «palivová»

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 287202

Dátum: 24.02.2010

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C10L 1/00

Značky: palivová

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je palivová zmes, ktorá obsahuje 9 až 99,97 % hmotn. glycerolu, 0,01 až 90 % hmotn. organických látok, ktoré majú výhrevnosť v rozsahu 5 až 45 MJ.kg-1, 0,01 až 40 % hmotn. anorganických látok, ktorých katión alebo anión v zlúčenine nie je naviazaný na uhľovodíkový reťazec alebo uhľovodíkový cyklus, a 0,01 až 40 % hmotn. vody H2O. Palivová zmes je tekutá a má celkovú výhrevnosť v rozsahu 5 až 42 MJ.kg-1.

Palivová ekopeleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4742

Dátum: 03.05.2007

Autori: Kamas Ján, Bogdáň František, Molnár František

MPK: C10L 5/40, C10L 5/00

Značky: palivová, ekopeleta

Text:

...tieto znaky neboli detailne riešene.Skôr ako budú opisované zloženia palivových ekopeliet, je vhodné rámcovo uviesť ich technológiu výroby.Palivové ekopelety sú pripravované tak, že vedľajšie produkty zo spracovania v liehovamíckom priemysle a/alebo semená poľnohospodárskych rastlín a/alebo vedľąišie produkty mlynárskeho a krmovinárskeho a potravinárskeho priemyslu sa v prípade potreby vysušia na 5 až 14 nú vlhkosť, jemne sa zošrotujú a...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4625

Dátum: 07.12.2006

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C10L 1/10, C10L 1/00

Značky: palivová

Text:

...pri výrobe liečiv, v chemickom priemysle, vo výrobe kozmetiky,pracích, mycích a čistiacich prostriedkov, papiera, textilu,výbušnín a mnohých iných aplikáciách. Vyrábajú sa z neho pleťové a vlasové vody a Ošetrovacie prostriedky, mydla,krémy, kde po aplikácii pokožku zvlhčuje, zvláčňuje,zjemňuje a vyhladzuje, zubné pasty a ústne vody, parfémy,šampóny, sprchovacie prípravky, tenzidy a detergenty, používa sa ako rozpúšťadlo pre ochudzovadlá a...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4040

Dátum: 03.01.2005

Autori: Strigáč Július, Gach Ferdinand, Martauz Pavel

MPK: C10L 5/04, C10L 5/02, C10L 5/48...

Značky: palivová

Text:

...o maximalizáciu podielu odpadov v palivách a taktiež nebrali do úvahy materiálne zhodnotenie popolov z daných odpadov.Cieľom tohto technického riešenia je pripraviť palivovú zmes zo spáliteľných heterogénnych odpadov s rôznym obsahom horľaviny a popola so zložením umoäiujúcim maximalizáciu využitia heterogénnych odpadov, bez nutnosti ich zložitých a energeticky náročných predúprav, za účelom energetického zhodnotenia heterogénnych odpadov...

Palivová zmes pre privádzanie do výfučien pri výrobe surového železa vo vysokej peci a spôsob a zariadenie pre výrobu a privádzanie tejto palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11473

Dátum: 28.04.2004

Autori: Zewe Horst, Wulfert Holger, Lin Rongshan, Hartig Walter

MPK: C21B 5/00

Značky: palivovej, zariadenie, výrobu, vysokej, spôsob, výfučien, zmesí, tejto, výrobe, surového, palivová, privádzanie, železa

Text:

...a súZo spisu DE 41 04 072 A 1 je známy spôsob recyklácie okují zvalcovania obsahujúcich olej, pri ktorom sa okuje z valcovaniamelú s kamenným uhlím upraveným pre vfukovanie vo vysokýchpeciach, sušia sa a potom sa ako prašné palivo vfukujú do vysokej pece. Opísané palivové zmesi môžu obsahovať kamenné uhlie a okuje obsahujúce olej, alebo oddelene sušené okuje a ropu, alebo okuje,ktoré boli rozdrvené a vysušené s malým množstvom...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15648

Dátum: 08.04.2004

Autori: Schwahn Harald, Fehr Erich, Posselt Dietmar

MPK: C10L 1/14, C10L 10/00

Značky: palivová

Text:

...reakciou zo substituovaných fenolov s aldehydmi a mono- alebo polyamínmi.Obsah alkanolov je výhodný. vztiahnuté na celkový objem palivovej zmesi od 10Obsah ďalších alkoholov a éterov v motorovom benzíne je zvyčajne relatívne nízky. Typické maximálne obsahy sú pre terc-butanol 7 obj., pre izobutanol 10 obj. a pre éter s 5 alebo viacerými atómami uhlíka v molekule 15 obj.Obsah aromátov motorového benzínu je výhodnejšie maximálne 40 obj.,...

Palivová nádrž vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1678

Dátum: 19.02.2004

Autor: Hake Till

MPK: B60K 15/03

Značky: palivová, nádrž, vozidla

Text:

...bolo vybavené jedným napinacim svornikom, ktorý prechádza úsekom s malým polomerom krivosti. Totosi vyžaduje iba jeden jediný prienik cez teleso plášťa, čo zabráni vzniku trhlin spôsobených pnutím.0015 Ako napinaci svornik sa môže použiť každá v technike známa konštrukcia, napríklad napinacia páka s excentrom, atď. Mimoriadne nákladovo výhodné a pre účely vynálezu dostaćujúce riešenie spočívav tom, že napinaci svornikje napinacia...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3286

Dátum: 06.08.2002

Autori: Kovář Jiří, Novanský Miloš, Mach Marián, Slobodník Ladislav

MPK: F23K 1/00, F23G 7/00

Značky: palivová

Text:

...využitím odpadov na palivovú zmes sa zníži zaťaženie životného prostredia, zníži sa objem skládok odpadu, znížia sa náklady na dopravu a skladovanie odpadov. spaľovaním palivovej zmesi v cementárenských peciach sa dosiahnu úspory neobnoviteľných zdrojov paliv a nevznikajú náklady na čistenie spalín. V neposlednom rade sa znižujú aj finančné náklady na palivá, základné surovinyPalivová zmes podľa technického riešenia môže mat rôzne...

Palivová prísada na zníženie emisií spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280872

Dátum: 14.09.1995

Autor: Kovács Gyula

MPK: C10L 1/14, C10L 1/20, C10L 10/00...

Značky: motorov, zníženie, spalovacích, prísada, emisií, palivová

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová prísada do paliva obsahuje najmenej jeden nasýtený alifatický chlórovaný uhľovodík a najmenej jednu organickú zlúčeninu sodíka v hmotnostnom pomere, pri ktorom množstvo sodíka je nanajvýš ekvivalentné množstvu chlóru, a najmenej jedno organické rozpúšťadlo. Spôsob zníženia emisií spaľovacích motorov spočíva v tom, že v kvapalnom palive ako je benzín, plynový olej, motorový olej alebo kerozín sa použije palivová prísada v množstve, pri...

Palivová zložka fajčiarskeho výrobku, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281464

Dátum: 06.10.1993

Autori: Rogers Jeffrey Kane, Cole Max Warren, Moser Keith Stanley, Meiring Robert Leonard, Barnes Vernon Brent

MPK: A24B 15/16, A24F 47/00

Značky: výroby, spôsob, zložka, palivová, fajčiarskeho, výrobků, tohto, vykonávanie, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je palivová zložka (10) fajčiarskeho výrobku, najmä cigarety, ktorá obsahuje vytlačovaný palivový prvok vytvorený z plynule vytlačovanej zmesi (12), ktorého vonkajší obvod je obklopený stlačiteľnou pružnou vrstvou plášťového materiálu (15), zlepenou s pozdĺžnou obvodovou plochou palivového prvku. Vytlačovaná zmes obsahuje uhlíkatý materiál a súvislý pás takého uhlíkatého materiálu je delený na úseky dĺžky 12 až 16 mm a obklopený...

Palivová tableta pro jaderné reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266706

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kroa Eduard

MPK: G21C 3/28

Značky: palivová, tableta, jaderné, reaktory

Text:

...pláštové vyrobené vlnovcové trubky, s podélně vlnovcovým povrchem. A to vše při nesrovnatelně vyšším, dokonalejším teplotním přestupu vyrobeného tepla z uvedených palivových tablet, přes uvedenou vlnovcovou trubku na probíhající vodní teplosměnné proudnice vnitřní středovou částí reaktoru. všemi uvedenými skutečnostmi po realizaci dle vynálezu se nejen zvýší a zdokonalí vyhoření palivových tablet, což vše se zcela zákonitě promítne ve...

Palivová nádrž pro jednostopá motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262152

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bezouška Vlastimil

MPK: B62J 35/00

Značky: vozidla, jednostopá, motorová, palivová, nádrž

Text:

...motorová vozidla podle vynálezu, .jejíž ,podstatou je,že nalévací hrdlo je opatřeno uvnitř nádrže pononnou rtrumirkou stejného ,průměru jako hrdlo, jejíž délka odpovídá vzdálenosti mezi hrdlom o dnem nnádrže, minimálně dvoj~ násobku průměru ponorné trubky, přičemž na spodni části pomerne trubky v místě do 4. tyku s dnem nádrže jsou vytvoreny otvorya v horní včástl (ponvorné trubky je spojovací otvor.Výhodou ,palivové .nádrže ,podle...

Vozová palivová pec pro nízkoteplotní procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256248

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmálek Josef, Buršík Miloš, Adámek Vladimír, Bém Čeněk

MPK: F27B 9/12

Značky: vozová, palivová, procesy, nízkoteplotní

Text:

...prostoru mezi stropem pece a sálavou deskou, a druhý představuje nejméně jeden cirkulační ventilátor,umístěný pod vysokorychlostním hořákem.Předností vozové palivové pece, prevedené podle vynálezu je zajištění účinného prouděníatmosféry v peci v celém průřezu pracovního prostoru bez ohledu na vytížení vsázkou abez ohledu na regulaci teploty prováděncu zapínáním a vypínánim hořáku. Tím se docilínejen vysoký účinek konvekce, ale zároveň se...

Palivová složka vysokopecní aglomerační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254274

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klekner Jaromír, Anděl Jaroslav, Cintl Petr, Gocal Jaroslav, Vřeský Albert, Stuchlík Vladimír, Motyčka Vladimír, Fojt Antonín

MPK: C22B 1/16

Značky: směsi, složka, aglomerační, palivová, vysokopecní

Text:

...tohoto pásma má za následek vznik většího množství kapalných fází takto získaný aglomerát je těžce redukovatelný a protože se růstem kapalné fáze zhoršuje prodyěnost spíkané vrstvy, vzrústá měrná spotřeva vzduchu a klesá měrná výrobnost zařízení.Dlouhodobá praxe prokázala, že uvedeným optimálním podmínkám přestupu tepla ve spékané vrstvě vyhovuje jako palivo koks a antracit, jejichž reaktivnost je těmto podmínkám přiměřená. Ve velkých...

Odstředivý regulátor počtu otáček s vyrovnáváním pro vstřikovací palivová čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251241

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nagel Thomas, Kunze Jürgen

MPK: F02D 1/10

Značky: palivová, regulátor, počtu, otáček, vyrovnávaním, odstredivý, čerpadla, vstřikovací

Text:

...noanaeMoe.xonqecTBo ronnnaa, saTBM pacwymee B ćoomsercrann c xoon Kpunoň a-d-c na wnrype 2.3.» C pocToM mena oőopoToB clłaiłana He naMelłmomeecñ nonaBaeMoe KOJIW-IBCTBO Tonmď na, saTeM nanaromee E coownewcwnum c xogxoM xpuaoü e-b-cjla qmrype Z.4. C bocrou uucna oöoporos cúauana pacrymee nonanaemoe Konnqecrso Tonnnsa, saTEM He nsnenxmmeeca B coornercřsuu c xonoM Kpusoü a-b-f na ůnrype Z.Ynpànnnemoe npymnúoň xonocroro xona 11 nocpencrnom...

Palivová nádrž pro motor náhonové jednotky stroje s ručním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236731

Dátum: 15.11.1986

Autori: Krejčír Oldřich, Mastník Květoslav

MPK: B62K 11/08, B62J 35/00

Značky: palivová, stroje, ručním, jednotky, nádrž, náhonové, ovládáním, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová nádrž pro motor náhonové jednotky stroje s ručním ovládáním příkladně malostroje pro chalupářské, zahradnické, zemědělské, lesní, zemní a stavební práce popřípadě lodního šroubu nebo vozítka je řešena tak, že nádrž s plnicím otvorem a vypouštěcím otvorem tvoří alespoň jedna dutina zhotovená nejméně v jedné součásti ručního ovládání. Dutina může být zhotovena v páteři ručního ovládání, alespoň v jednom sloupku ručního ovládání,...

Palivová směs obsahující práškový uhlík, vodu a dispergační činidlo, a způsob přípravy této směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230552

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wall Arne Evert, Siwersson Olle Lennart, Loodberg Jan Ake Torsten

MPK: C10L 1/32

Značky: přípravy, směsi, způsob, této, činidlo, uhlík, dispergační, palivová, obsahující, směs, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová směs obsahuje 5 až 80 % hmotnosti uhlíku s velikostí částic pod 100 um a 0,02 až 4 % dispergačního činidla, vztaženo na hmotnost obsažené vody, tvořeného polyelektrolytem nebo polyfosfátem, přičemž směs má hodnotu pH 5 až 10. Dispergační činidlo, například sůl alkalického kovu nebo amonná sůl polykarboxylové kyseliny, nabíjí částice uhlíku na vyšší náboj než částice nečistot, takže částice nečistot s nižším elektrickým nábojem se...

Kapalná palivová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 223981

Dátum: 15.12.1985

Autori: Madsen Rud Erik, Hansen Ole, Nielsen Werner Kofod

Značky: kapalná, směs, palivová

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalná palivová směs, obsahující kapalné minerální palivo a neminerální spalitelnou kapalnou složku, vyznačující se tím, že je tvořena stabilní emulzí obsahující 48 % až 79 % hmotnostních kapalného minerálního oleje jako paliva, dále vodný roztok látky vybrané ze skupiny zahrnující sacharózu, produkty štěpení škrobu a směsi těchto látek v množství od 10 ( do 50 % hmotnostních, vztaženo na celkovou hmotnost emulze, a přinejmenším jedno...

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219822

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bárdoš Josef

Značky: kritické, jaderné, soubory, experimentální, reaktory, palivová, kazeta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce palivové kazety prostřednictvím odstranění hlavice kazety a tím usnadnění dostupu k jednotlivým palivovým elementům kazety, při zachování transportovatelnosti kazety jako celku. Uvedeného účelu se dosáhne prodloužením vnější obálky (1) palivové kazety o část (3) obsahující otvory (4) pro její uchycení a manipulaci. Dostupnost otvorů (4) se zajišťuje buď vzájemnou orientací kazet v aktivní zóně, anebo...

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory

Načítavanie...

Číslo patentu: 221627

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bárdoš Josef, Čermák Jiří

Značky: kritické, soubory, palivová, kazeta, jaderné, reaktory, experimentální

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory vytvořená z palivových elementů různě obohacených štěpitelným isotopem. Účelem vynálezu je vytvoření levné palivové kazety pro přechodové pásmo v substitučních experimentech tj. experimentech v nichž se dovnitř původní aktivní zóny vloží (substituuje) jiná aktivní zóna na níž je potřeba provádět experimenty. Uvedeného účelu se dosáhne použitím štěpitelným isotopem různě...