Patenty so značkou «ozubený»

Modifikovaný ozubený mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286597

Dátum: 08.01.2009

Autor: Gacho Pavol

MPK: F01B 9/00, F16H 19/00

Značky: modifikovaný, ozubený, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný ozubený mechanizmus vytvorený z dvoch ozubených hrebeňov (1, 2), jedného ozubeného segmentu (3, 4), dvoch tvarových častí (5) a dvoch vodiacich líšt. Ozubené hrebene (1, 2) sú vytvorené symetricky po stranách ozubeného segmentu (3, 4), ktorý sa otáča okolo stredu (S). Vzdialenosť vrcholov hláv zubov hrebeňov (1, 2) je 2rf, kde rf je polomer pätnej kružnice ozubenia segmentu (3, 4). Hrebene (1, 2) sú pevne spojené tvarovými časťami...

„V” ozubenie, „V” ozubené koleso a „V” ozubený prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 286226

Dátum: 09.05.2008

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 55/02

Značky: „v”, ozubenie, převod, ozubený, ozubené, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

"V" ozubenie je tvorené dvoma úsekmi ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1), kde uhol sklonu zubov (2) 45° <= beta <= 84° a kde spojenia zubov (2) v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1) vytvárajú vrcholy zubov (2). "V" ozubené koleso je tvorené dvoma "V" ozubeniami, kde vrcholy zubov (2) zvierajú uhol 12° <= ksí <= 45° voči axiálnej osi, pričom...

Ozubený prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10492

Dátum: 12.12.2007

Autor: Hibino Toshiharu

MPK: F16H 1/32

Značky: převod, ozubený

Text:

...kľukového člena rotuje excentricky. Ak člen s excentrickou rotáciou kľukového člena rotuje excentricky, vonkajší prevod rotuje vzhľadom na vnútorný prevod počas orbitálneho otáčania okolo osi vnútornéhoprevodu. Ak vonkajší prevod rotuje, unášač rotuje vzhľadom na0003 U ozubeného prevodu planetárneho ozubeného prevodového typu s vnútorným záberom kľukový člen musí byť podopretý tak, aby bol spôsobilý rotovať vzhľadom na pár podporných členov...

Ozubený prevod riadenia s automatickým nastavovaním prítlačného člena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9562

Dátum: 25.01.2007

Autori: Rombold Manfred, Weigel Michael

MPK: F16H 55/28, B62D 3/12

Značky: nastavovaním, člena, ozubený, prítlačného, převod, riadenia, automatickým

Text:

...svojej klinovitej špičky, to znamená u klinovitých dielov znázornených naobrázkoch zmenšovat svoj polomer.0010 Samozrejme je možné, šikmé plochy dielov nezriaďovat ako rotačne symetrické, ale voliť šikmo položené rovné prítlačné plochy. Rotačnésymetrické uskutočnenie má ale tú výhodu, že sa diely v skrini nevzpriečia.0011 Ďalej sa možné uskutočnenie ozubeného prevodu riadenia podľavynálezu bližšie vysvetľuje podľa výkresov.obr. 1 znázornenie v...

˝V˝ ozubenie, ˝V˝ ozubené koleso a ˝V˝ ozubený prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3673

Dátum: 02.12.2003

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 1/08

Značky: ˝v˝, převod, ozubený, koleso, ozubenie, ozubené

Text:

...V ozubeného kolesa a V ozubeného prevodu podľa technického riešenia sú zjavne z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky teda spočívajú najmä v tom, že vzhľadom na to, že zuby ozubenia sa dotýkajú v priamkach, ktoré ležia v rovine záberu, tak potom súčiniteľ záberu je obyčajne väčší ako 2. Keďže je V okamžitom Ľibere viac zubov, ktoré sa pri otáčaní plynulo odvaľujú od svojho vrcholu po okraje, tak na rozdiel od ozubeného...

Ozubený remeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 613

Dátum: 10.09.2002

Autori: Ballhausen Ulrich, King Gerry

MPK: F16G 1/00

Značky: ozubený, řemen

Text:

...resp. ťahovým prvkom. majú tú nepriaznivú vlastnosť, že relativne rýchlo strácajú pevnosť. Aby sa tomu zabránilo, býva východisková pevnosť použitých vlákien dosial volená taká vysoká, aby pevnosť počas oćakávanej životnosti (napríklad obmedzenej trenlm) neklesla pod prípustnú mieru. Použitie hybridnej priadze z aramidových a polyamidových vlákien, napr. Twaronu TA (výtobca Tejn Twaron), však umožňuje použitie aramidových vlákien s pod statne...

Ozubený mechanizmus na zmenu priamočiareho vratného pohybu na otáčavý jednosmerný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279488

Dátum: 02.12.1998

Autor: Gacho Pavol

MPK: F16H 19/02

Značky: otáčavý, změnu, vratného, priamočiareho, ozubený, pohybu, mechanizmus, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubený mechanizmus je tvorený ozubeným hrebeňom (1) s obojstranným ozubením, dvoma ozubenými segmentmi (2, 3) a tromi synchronizačnými ozubenými kolesami (4, 5, 6). Vzťahy medzi veličinami ozubenia, počtom zubov a zdvihom hrebeňa sú stanovené tak, aby mechanizmus pracoval plynulo a ku spínaniu a rozopínaniu ozubenia segmentov a hrebeňa na koncoch zdvihov hrebeňa dochádzalo bez kolízie. Základným vzťahom je vzťah medzi veľkosťou zdvihu hrebeňa...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 267689

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kozačevskij Gennadij, Nazarenko Tamara, Molodan Oleg, Bojkov Vladimir

MPK: F16G 5/20

Značky: ozubený, řemen

Text:

...ocuony. necymulł meueur a muze cnupaalbno nano-rannom -rpoca u neuen-ra um ynexnqeuun uaâcncocru syones. Bunoaueuuoro s mne npouumpoaanuoü men-ru c nepoopauuoxuuuu o-raepc-ruauu u aumrannoaauuunu yqacrxauu. Kanuluñ u KOTDPHX pacnomomeu auy-rpn xamnoro zvon. o 1- .II u u a n m u ü x n Tell. -u-ro. c nemu sxouomm uarepnaua panna n cumuenma uyna. vam nuyrpn numraunonanmnc mac-mna npoommpoaannoü .neuru sunoamenu IIVCTOTEJIBIMII. na dokonalá...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 266491

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gorodničev Jurij, Sizova Svetlana, Kozačevskij Gennadij, Bojkov Vladimir, Guskov Valerij

MPK: F16G 5/20, F16G 5/00

Značky: ozubený, řemen

Text:

...HMBTB meCTKOCTb B 1,5-3 pasa őonnme nnocxnx yuacmxoa.1. Byóuaraů pemenb, conepmamuü snacrnqnym ocnony c syôbauu, Hedyúuä cnoň B Bane namowannoro no cnnpann Mewannnqecxoro snenenra H sneuenwa nn» ynenuqeuus xecmxocrn syőnéa 5 anna npomnnnponauoň Merannnqecxoü nenwm caumraunonannmun no àopue syőa yuacrxaun, pacnonoxennmun anyrpn Tena xax~ oro ayöa, O T n H u a m m H ü c.a TeM, uvo, c uenLmnosmmeHnn nanexnocrn,snenenr nuz ynenuqennn mecrxocrn...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 260987

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sizova Svetlana, Guskov Valerij, Bojkov Vladimir, Kozačevskij Gennadij, Molodan Oleg

MPK: F16G 3/00

Značky: ozubený, řemen

Text:

...pacnonomennx syöbea 3 nenecwxamu 4, HMMTHPYWNHMM mopmy syöa, a Memy orornyrumu nenecrxamn ycranonneum Bknagumu 5,6.CTHK Hecymero 3 neMeHTa ayöqaworo DEMHH nonyqamr cnenymmnu oöpaaom. Onn us Kouuon Mewannnqecxoü neuru 2 ~peMHa HaKnamBamT na nTopoñ.moHeu n Burau AnonuBamT B Mecwe paćnonomenun syőa 3 nenecrxu 4, numwnpymmne ® 0 pMy syôa, nocne qero Memy ororuyrumu nçnecTKaMM ycTaHaBnHBamT axnanm 5 c HaTHľ 0 M. Bxnaum 5 nmnonnea nonmm, a npa...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 260035

Dátum: 15.11.1988

Autori: Cizova Svetlana, Bojkov Vladimir, Molodan Oleg, Guskov Valerij, Kozačevskij Gennadij

MPK: F16G 3/00

Značky: ozubený, řemen

Text:

...mena Kamoro syöa peMHn.CYMHOCTB nsoôpereuua noxcnxercn ueprexau.Ha Hr.1 usoöpameu ayöuawm peuenb. Ha Hr.2 - sauenneune syöqaroro peMHa co mguBqM. . v3 y 5 uaTLů peMeHb 1 (QHr.1) 3 mnoneHH 3 anacrnuuoñ ocnoau 2, numraunosàuHoñ CTHHBHOŘ neuwm 3 c Bmnaàneunuwm yuacTxaMH B mopme syöben 4 peuun H Hecymero 3 neMeHTa B Bane cranbnoro Tpoca.5. Hpuuen BmTaMmoaaHňaa cwannnax HGHTH 3 nuz nyqmeü csnsn c snacwnqaoň ocnosnoň 2 nmeer ownepcrnn 6 B...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 260034

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kozačevskij Gennadij, Molodan Oleg, Sizova Svetlana, Guskov Valerij, Bojkov Vladimir

MPK: F16G 3/00

Značky: ozubený, řemen

Text:

...noncHneTcn v-xepremaMn.Ha mur.1 usoöpamen oömuñ nan peMHa, HaHr.2 - paspes H-H Ha mMr.1, Ha nr.3- paspesm-m Ha ®Hr.2. .Byôuaruü peMeHb 1 COCTOHT na Hecymero 3 neMeHTa 2, Bunonneunoro 3 Bane rompMponaHHoñ Merannuuecxoñ nenrm. Bnyrpn Kaxnoro syöa 3 peMHa 1 pacnonomen roçp 4 neHrm,nmnonHnmmMü mynxuuu 3 neMeHTa ynennuennn xecrnocvn ayöa. Ha KamoM rompe 4 B Mecre ero nepernőa ycwanoanen saMox 5, sunonuennuň 3 Bane mecrxoň uewupexyronbuoü paMKM....

Náběhové zařízení otáček převodu soukacích jednotek na ozubený hřeben u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253090

Dátum: 15.10.1987

Autor: Neuden Jaroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: nábehové, zařízení, převodů, ozubený, strojů, hřeben, otáček, víceprošlupních, soukacích, jednotek, tkacích

Text:

...lg se záběrovým kolem g 4 je V soukací jednotce lg i v hranolu ll otočná v ložiskách ll a ve spodní části je opatřena hřídelovým otvorem g§pro hřídelový nástavec ll a spirálovou pružinu ll. Hřídelový nástavec gl je opatřen svisle oválnou drážkou 21 pro červík gg upevněný v duté hřídeli lg záběrového kola gą a na spodním konci hřídelového nástavce gg se nachází klobouček gg přicházející do záběru s útkovou cívkou lg zanášeče ll.Na duté...

Ozubený variátorový řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247508

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří, Mikel Eduard

MPK: F16G 5/12

Značky: řemen, ozubený, variátorový

Text:

...tvárnice a zde se vulkanizuje. Po skončení vulkanizace a provedení stabilizace postupným ochlazováním polotovaru ve tvárnici za tlaku se hromadný polotovar z tvárnice vyjme a řeže se na na prstence jednotlivých řemenů, Boční plochy těchto prstenců se pak kosí do konečné podobyklínového tvaru průřezu řemene.Ze stručného popisu výrobního postupu přímo vyplývají technologické výhody při výrobě ozubeného variátorověho řemene podle...

Ozubený převod s vnitřním ozubením k pohonu bezvřetenové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237772

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hauptfleisch Günter, Fincke Hans-werner, Schröder Jörg, Kletzin Peter, Nawrotzki Hans

MPK: B21B 35/12

Značky: bezvřetenové, převod, ozubením, pohonů, válcovací, vnitřním, ozubený, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubeného převodu s vnitřním a vnějším ozubením pro pohon válcovací stolice s širokým rozmezím nastavování hřídelů pracovních válců, které jsou uloženy ve výstředníkových stavěcích objímkách a jsou poháněny ozubenými koly s vnitřním ozubením. Účelem vynálezu je jednak zajistit bezporuchový pohon bezvřetenová válcovací stolice s širokým rozmezím nastavování hřídelů pracovních válců, jednak zvýšit provozní spolehlivost válcovací...

Ozubený drticí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231484

Dátum: 15.06.1986

Autori: Karásek František, Janota Jiří, Vocel Milan, Špunda Josef

MPK: B02C 4/02

Značky: drticí, kotouč, ozubený

Zhrnutie / Anotácia:

Z ozubených drticích kotoučů ve tvaru rovnoplochého mezikruží členěného po vnějším obvodu dvojicemi střídajících se řezných a opěrných ozubů jsou sestaveny válce ozubených válcových drtičů ke zdrobňování jílovitých hornin. Podstatou vynálezu je, že řezný ozub je tvořen tvarovým drticím nožem, ukotveným v dostředné drážce kotouče, jejíž průřez je vypukle klínovitě tvarován. Drticí nůž je v dostředné drážce ustaven příložkou a pojištěn průchozím...

Ozubený pastorek hnací jednotky těžkých technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220515

Dátum: 15.11.1985

Autor: Nejedlý Jiří

Značky: zařízení, hnací, ozubený, jednotky, těžkých, pastorek, technologických

Zhrnutie / Anotácia:

K odstranění únavového lomu ozubení jsou boky každého zubu ozubeného pastorku povrchově tepelně zpevněny ve střední části (a) jeho šířky (s), přičemž šířka (b) nezpevněného povrchu boků zubů na každé straně se pohybuje v rozmezí od (b) =(0,9 s - 0,000375 s2 - 356) mm do (b)= (1,35 s - 0,000625 s2 - 519) mm.

Samosvorný ozubený planétový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 224074

Dátum: 01.10.1984

Autor: Baláž Anton

Značky: převod, samosvorný, ozubený, planetový

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný ozubený planetový převod, u něhož je na vstupním hřídeli pevně uložen ozubený pastorek, jehož ozubeni je v záběru s ozubením planetových kol, která jsou v záběru s vnitřním ozubením přírubové části převodové skříně, vyznačující se tím, že planetová kola /6/ jsou upravena na unášeči /7/, volné otočně uloženém na vstupním hřídeli a jsou dále v záběru s vnitřním ozubením věnce /8/ pevně spojeného s výstupním hřídelem /9/.