Patenty so značkou «opěra»

Opěra pro uložení jedné trubky ve druhé trubce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270589

Dátum: 12.07.1990

Autori: Busachin Igor, Trusov Ivan Andrejevič, Lapšin Anatolij, Chlopkin Anatolij

MPK: F16L 7/00, F16L 3/02

Značky: uložení, opěra, jedné, trubky, trubce, druhé

Text:

...zařízení vnitřní trubky ve vnější trubce má tvar radiálně a eymetricky uapořádaných opärnych evorníků. umietěnych na jedná etraně střední rovíny přímych eloupků, na nichž je v rovinê opěrnych svorníků umíetěn etnvěcí prvek, o na druhá etrene roviny operných everníků je umíetěn nopínecí prvek.Dále je popeen příkled konkrátního provedení podle připojenáho výkrceu, no nichž představuje obr. l eoheme opery pro umíetění trubky v trubce, obr. 2...

Stabilizační opěra tyče, zejména trasírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270477

Dátum: 13.06.1990

Autori: Píchalová Zorica, Říha Karel

MPK: G01C 15/06

Značky: zejména, stabilizační, opěra, trasírky, tyče

Text:

...opery tyče, zejmenałtrasírky, podle vynálezu je v axcnomatrickém pohledu onazornen na pripojene výkrese.stabilizační cpära podle vynálczu je tvorena dvěma opěrnými rameny 1, 3,uspoi-ddanými vzájomne k sobě v potŕebném a nsstavitelném úhluoó, obvykle 90 °. operná ramena l., g mohou být bučpsvnä ustavená, anebo s výhodou jsou vzájomne spojene fixačnín kloubsm 3 cpatreným napr. ručním šroubem s tcčítkem i nebo ruční maticí (neznazcrnčnou)....

Opěra tažného a nárazníkového zařízení ústředního spřáhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270426

Dátum: 13.06.1990

Autori: Forster Hilmar, Kreher Joachim

MPK: B61G 9/04

Značky: opěra, ústředního, zařízení, spřáhla, tažného, nárazníkového

Text:

...je uspoŕádána, vysunutě směrem ke středu vozidla,prolomená noená deska 3, dosedející prírubami gg na ptivrtcenou stranu upevňovacího nosníku l, přičemž délka vysunutí je určena délkou mostku 35. Frolomená nosná deska 2 je, prostřednictvím nárazová pojistky g na každý rozebíretslný spoj, pripevněne na upevňovacím nosníku l. Nárazová pojistka 1 se pri nadměrnám nárazu v důsledku plastické deíormece svých poddajných dílů deíormuje podle...

Opěra pro podepírání málo únosných mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269419

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michal Bohumír, Skoumal Vladislav

MPK: E01D 19/02

Značky: mostů, opěra, málo, podepírání, únosných

Text:

...v horizontálním směru uloženy vozíky opątřené stavitelnými nohami 8 rozpínecí Jednotkou. Příčník Je opetřen závěey pro podvěšení na mostni konstrukcí.Výhodou opěry pro podepírání málo únosných moetů podle vynálezu je to, že její uspořádání umožňuje blokovou montáž pod mostmí konstrukcí, přičemž v montážním stavu slouží nohy pro vyvežování příčníků. Jinou výhodou je to, že není nutno provádět nákladné a časové náročná úpravy dna vodoteče a...

Stavitelná opěra stojánku jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 268615

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mávr Vladimír, Babický Jaroslav

MPK: B62H 1/02, B62H 1/06

Značky: stojánku, jízdního, stavitelná, opěra

Text:

...míry nedostatky známých řešení, se~zv 1 áštním důrazem na výrazné snížení výrobních, resp. montážních nákladů.Dalším cílem vynálezu bylo zachovat stavitelnost opěry při montáži ve výrobě na různé velikostní typy jízdních kol, přičemž byl brán zřetel ke zjištění, že během provozu jízdního kola k délkovému přestavení opčry prakticky nedochází. Stavitelnost opěry během výroby je nutná pro možnost výroby jediného druhu opěry stojánku pro všechny...

Výsuvná hydraulicky ovládaná stabilizační opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 267481

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komm Karel, Slavíček Josef, Engliš Karel

MPK: B66C 23/80, B66C 23/78, B66C 23/62...

Značky: stabilizační, ovládaná, opěra, výsuvná, hydraulický

Text:

...mobilniho podvozku terénem. Na vnějších koncich výsuvných etebilizačních opěr lze použít přímočerého opěrného hydromotoru e menším zdvihem, čímž se eníží í množství e velikost kmítů stabílizečního opérného systému při práci stroje.Příkled provedení výauvné hydraulický ovládané etebilizačni opěry je znázorněn na připojeném výkrese.Hydraulícky ovládané výsuvná opěra 3 je na evé apodní etrené u svého vnéjšího konce opetřens nébéhem 3 s na svém...

Opěra klenby jednolodní ražené stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258317

Dátum: 16.08.1988

Autori: Židlický Břetislav, Herden Miroslav, Salač Miloslav

MPK: E02D 29/04, E21D 11/10

Značky: klenby, metra, stanice, řazené, opěra, jednolodní

Text:

...náročrá. Nepominutelná je 1 značná spotřeba dřeva a oceli-Uvedenéóedostatky odstraňuje opěra klenby jednolodní ražené stanice metra, sestávající tz monolitického pasu z prostého cemento~ vého betonu, podle vynálezu, ,jehož podstata spočívá v tom, že ,je tvořena souvislou zhutněnou základkou štolsgopatřené drátěným sítoVÝm zâPažením, Vyražené po celé délce stanice v definitivním predo 5 pssném profilu soppěmou plochou horní klenby,...

Ohebná pružná opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 242854

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žádnak Dušan

MPK: F16S 5/00

Značky: pružná, opěra, ohebná

Text:

...opěra, vytvořená podle vynálezu, má především výhodu v tom, že je v širokém rozsahu přizpůsobitelná anatomickým potřebám sedící osoby. Je ŕešena technologicky velmi účelně a může být převážně vyrobena lisováním.Příklady provedení vynálezu jsou uvedeny na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněna ohebná pružná opěra v prostorovém zobrazení, na obr. 2 ohebná pružná opěra s deskou pod tažnými pásy, zobrazená v bokorysu, na obr. 3...

Pevná opěra listové pružiny bez koncových ok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251944

Dátum: 13.08.1987

Autori: Popp Rainer, Peter Christoph

MPK: B60G 11/12

Značky: pružiny, opěra, listové, pevná, koncových

Text:

...2 ur-4. Bnaronapn cnne ynpyrocrn nucrą 4, nocroauno uanpannennoü anna, Moxer KouHeHCHpOBaTbCH noaunxammmň aeprnxanbuů nsuocl mexa 5 Kponmreňua 3, np 0 non~ meHH 8 ñBHHS, npenornpamaer Bmwnrnnane peccopu na Kponmreäna peccopm 3 ycn v IIHHMH B HDOAOJHIHÓM Hanpaaneunu DÉCCODH.B cnyuae eMonTaxapeccopu na Kponmreňna peccopm 3, nncr peccopu 4 ornpy-~ xnHMsaeT na Bennuuuy Z.Bçssasopnaa onopa nucwonoñ peccopu öes nanbnen ymex, c He Menee, qem...

Kloubová opěra na automobilu se sklápěcí základnou na několik stran

Načítavanie...

Číslo patentu: 251687

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bechtloff Gustav, Kroeber Peter, Richter Wolfgang

MPK: B60P 1/28, B60P 1/04

Značky: automobilů, stran, kloubová, sklápěcí, opěra, několik, základnou

Text:

...oöecneunnaer onpoxnunanue nnarůopum no auôopy BOKDYP npoonbnoň HHH nonepeqnoä ocn onpoxnnumaánx. HHR sroä uenn npennournrenbuo nnroe cTanbHoe ceno 4 HMeeT corňacoaaxaym c uanůoň 8 onopnym HOBQDXHOCTB H nsanepnennnkynñpnmx K neň coocnmx Mexaxuuecxu oöpaöowanuux nanbua, ncTaBneHHue B srynxn 5. Bunonneunme npennoqwnrenbno na Merannoxepannqecxoro cnnasa srynxn 5 onenawwcn npu Mouwame na nanbuu, ncraanennme 5 nocanoqnue rneaa BHHKH, H...

Kloubová opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 251685

Dátum: 16.07.1987

Autori: Richter Wolfgang, Lehmann Siegfried, Bechtloff Gustav

MPK: B60P 1/28

Značky: kloubová, opěra

Text:

...sroü ocnm K 3 axanqumaeTcxsTo§nonomenna, annxa mapunpa 3 raxme acwwmerpnqna, a mopua ee cornacosana c STHM nonoxenmem. Hna oöecneqennn naemnocrn Qynxuuonnpoaanux npn onpoxunmaauun aoxpyroñenx oceň mxnopenb 8 pacnonoxea non uanoä 5 B annxe mapuupa 3 npuönnsnrenhao cueTpHqHo OTHOCHTEHBHO nonepeqncñ ccm onpoxnusauua. uns nocrnmeuun nocraroqáŇuwwnąoą-ąą nnü cnoôou nuxmmuus mxsopax 8 npn nwemmnx MecTo yrnax onpoxuumnannñ, uanwa 5 wmeew Ha numneň...

Stavitelná opěra pootočení hlavy pacienta k ofthalmologickému přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 249273

Dátum: 12.03.1987

Autor: Stančík František

MPK: A61G 15/00, A61B 3/12, A61B 3/00...

Značky: pootočení, pacienta, opěra, přístroji, ofthalmologickému, stavitelná, hlavy

Text:

...a bočního nastavení hlavy také její rychlé nastavení v poloze pootočené o optimální úhel kolem vertikální osy a současně přiblížení sledovaného oka k optické ose oftalmologického přístroje.Toto nastavení hlavy pacienta usnadní činnost lékaře nebo optometristy, omezí rozsah stranového seřizování oftalmologického přístroje do pracovní polohy, zkrátí dobu potřebnou k přípravě oftalmologického přístroje a pacienta pro sledování oka a odstraní...

Opěra řetězu, zejména pro řetězové dopravníky s dopředným i zpětným chodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241995

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kohlhaas Oswin, Wahhoud Adnan

MPK: B65G 23/02

Značky: chodem, zpětným, řetězové, dopravníky, zejména, dopředným, opěra, řetězů

Text:

...nocrnraewca T 0, KTO xonocmax BGTBL Bcerna onupaewcx. no Kpañaeü Mepe, na nnnny Benmqaoñ B nonosnny MBRGDMBHLHOPO xona, B pesynsware Hero Bosmoxao ymoenne xoga no cnx nop neonnpammnxca cnpeóxonu Koaseňepon.Henecoodpaaaum HBHEGTCH, ecnn onopaMM HompamTcH KBR HHEHHE BGTBL, Tax n BGPXHHH BBTBL. Honoxnwensum Moxer Tanme ÓHTL,ecnn Ha onopy oumpaemca TOHBKO Hnmaaa nemas.Hnme nsoópemenne noacnnewcs óonee nonoóno na npnmepe ocymecrsnenma...

Opěra pera s přívodem maziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240427

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lorenc Anton, Kavický František

MPK: F16F 1/26

Značky: přívodem, opěra, maziva

Text:

...npoqnag, meomxaa Bwynxa. Ha swoü BTYĽKG, B cemwope Henonuoñ saxamxm yma YCTaHOBHeHa Macnenxa. B HOHHOCTLN 3 aKaTaHHOM ymxeĺnenaemca BHpea, ownpuammnñ qacwb noBepxHocTn Bwynxn Lua y 0 TaHOBRH Mac~ HGHKH. IBupes B ymme pacnoxaramw nnóo B cepennHe,nmó 0 ou MOKGT ÓHTB BHHGCGH K Topnam ymna. Y Hesanawannux ymex Momew ononHn 240427-4 TGJIBHO YGTaHQBILĽBaTBCH ynopuan Bwymca Mamy ymcoM n Bzrymcoñ ouopu peccopu. B-rymca onopu peccopu n ynopnan...

Kombinovaná opěra otočného čepu s předběžným natažením pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 236924

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fey Axel, Lehmann Joachim, Stemmler Kurt

MPK: B62D 7/18

Značky: čepu, automobily, natažením, opěra, kombinovaná, otočného, předběžným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti automobilové techniky. Cíl vynálezu spočívá v zabezpečení větší pružnosti mezi horní a dolní opěrou, při potřebě výpočtu ramen otočného čepu jen podle zatížení a také ve vytvořeném těsnění, mající velkou životnost. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření kombinované opěry otočného čapu s předběžným natažením, u které jen opěra nosného ramene otočného čepu má předběžné natažení. Vynález spočívá v tom, že se svorník s jedné...

Teleskopická opěra mobilního jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236993

Dátum: 01.10.1986

Autori: Linhart Vladimír, Kindl Rudolf

MPK: B66C 23/78

Značky: jeřábu, mobilního, teleskopická, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Teleskopická opěra, jejíž výsuvné rameno sestává ze tří vzájemně do sebe zasunutých dílů, které jsou ovládány jedním hydraulickým válcem uloženým ve středním dílu. Vnější díl je ovládán od pohybu středního dílu a hydraulického válce prostřednictvím dvou lan vedených přes dvě kladky.

Opěra přesouvacího válce porubového dopravníku s hydraulickou vzpěrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234085

Dátum: 01.10.1986

Autori: Fries Ivan, Matas Josef

MPK: E21F 13/10

Značky: opěra, hydraulickou, přesouvacího, vzpěrou, válce, dopravníku, porubového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti dobývání uhlí stěnováním. Týká se opěry přesouvacího válce porubového dopravníku s hydraulickou vzpěrou, zejména pro poruby s individuální hydraulickou výztuží. Podstata spočívá v tom, že je tvořena základnou a na ní ve třmenech jsou otočně uchyceny jednak výkyvné lože s pružnicí a hydraulickou vzpěrou a jednak dvojice táhel, v jejichž spoji je upevněn přesouvací válec porubového dopravníku. Vynálezu lze s výhodou využít...

Kombinovaná asymetrická tříbodová opěra pro odklápěcí kabiny řidičů automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237437

Dátum: 15.08.1986

Autor: Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/08

Značky: řidičů, odklápěcí, asymetrická, kabiny, opěra, kombinovaná, tříbodová, automobilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti automobilové techniky. Cíl vynálezu spočívá v tom, že cestou kombinovaného omezení vzájemných posunů vyloučit pro kabiny řidiče zvláště jejich kolíbání kolem diagonály, vertikální pohyb a také příčný pohyb zadního čela kabiny. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření asymetrické tříbodové opěry kabiny řidiče, která zabezpečuje kombinované omezení vertikálních a horizontálních posunů. Existence vynálezu spočívá v tom, že při...

Opěra bodce violoncella

Načítavanie...

Číslo patentu: 224300

Dátum: 15.12.1985

Autor: Sládek Miloslav

Značky: violoncella, opěra, bodce

Zhrnutie / Anotácia:

Opěra bodce violoncella, vyznačená tím, že se skládá z kroužku (1), ke kterému je pomocí struny nebo lanka (4) připojený terč (2), který je na spodní straně opatřen protismykovou podložkou (3) například z pryže, a po obvodě drážkou pro navinutí lanka (4) a na vrchní straně je terč (2) opatřen důlkem pro bodec violoncella, přičemž kroužek (1) slouží pro nasunutí na nohu hráčovy židle a při složení pro nasunutí terče (2) s navinutým lankem (4).

Pneumatická opěra pro přemisťování břemen na vzduchovém polštáři

Načítavanie...

Číslo patentu: 226847

Dátum: 01.09.1985

Autor: Rayman Peter

Značky: polštáři, pneumatická, vzduchovém, přemísťování, opěra, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická opěra pro přemisťování břemen na vzduchovém polštáři, která sestává z pružného prstence uspořádaného naplocho mezi základovou deskou s přívodem tlakového vzduchu a podložkou, vyznačující se tím, že na základové desce (5) je souose s pružným prstencem (2) uspořádána zdvíhací komora (3), na jejímž víku (6) je komora (11) s přívodním hrdlem (12) tlakového vzduchu.

Kluzná naklápěcí opěra pro mosty a podobné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214864

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pröger Gerhard, Bayer Karl

Značky: podobně, naklápěcí, mosty, kluzná, opěra, stavby

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzná naklápěcí opěra pro mosty a podobné stavby s tlakovým polštářem, přenášejícím břemeno, z materiálu podobného pryži, který se při klopných pohybech plasticky nebo pružně přetváří a je uzavřen ve skříni tvaru hrnce a s vyhlazenou opěrnou deskou, přičemž skříň tvaru hrnce se stává ze dna skříně a kroužku skříně odděleného ode dna skříně a toto dno skříně přesahující, a plocha tlakového polštáře přivrácená ke dnu skříně je větší než plocha...

Stavěcí samosvorná opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 215970

Dátum: 01.09.1984

Autori: Konečný Vladimír, Janků Miroslav

Značky: stavěcí, samosvorná, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavěcí samosvorná opěra a jeho účelem je vyřešení zachycení sil působících při obrábění obrobku rovnoběžně s podélnými osami T drážek stolů a základových desek obráběcích strojů. Uvedeného účelu se dosáhne spojením tělesa opěry s vodícím segmentem, uloženým v T drážce základové desky, na jehož opěrnou funkční plochu přiléhá funkční plocha posuvného klínu. Přímka proložená stykovou plochou vodícího segmentu a posuvného...

Opěra výložníku, zejména na kolesových rýpadlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222977

Dátum: 01.09.1984

Autor: Müller Erich

Značky: zejména, rýpadlech, výložníku, kolesových, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonných těžebních a jiných zařízení, zejména kolesových rýpadel. Cílem vynálezu je podstatné snížení materiálních nákladů i pracnosti při výrobě změnou konstrukce otočné části při současném zvýšení užitných vlastností rozšířením možnosti mnohostranného použití. Úkolem vynálezu je změnit nevhodnou polohu těžiště a nevhodné zavádění sil a momentů do otočné části tak, aby síly a momenty podle možnosti mohly být zaváděny přímo do...

Opěra pólových cívek vzduchem jednostranňe axiálně chlazených rotorů synchronních elektrických strojů s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 218888

Dátum: 09.04.1984

Autor: Hübler Karl-heinz

Značky: rotoru, strojů, póly, elektrických, cívek, opěra, vzduchem, vyniklými, axiálně, chlazených, pólových, synchronních, jednostranně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká opěry pólových cívek rotorů s vyjádřenými póly vzduchem chlazených synchronních elektrických strojů s malým počtem pólů středního a velkého výkonu. Účelem vynálezu je odstranit nedostatky známých opěr pólových cívek s axiálním systémem chlazení, přičemž je záměrem vynálezu vytvořit opěru pólových cívek která umožňuje realizovat rotor s vyjádřenými póly s malými ztrátami třením vzduchu a s aerodynamickým odporem souhlasným s...