Patenty so značkou «odlučovač»

Odlučovač vody pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17075

Dátum: 12.04.2012

Autori: Dal Vecchio Piero, Bölsterli Christian, Müller Armin, Harke Stefan

MPK: B60H 1/28, B62D 25/08

Značky: motorové, odlučovač, vozidlo

Text:

...resp. podlahovou stenou.0017 Vynález sa okrem toho týka vozidla s odlučovačom vody podľa vynálezu. Odlučovač vody je pripojený na nasávacie zariadenie vzduchu, pomocou ktorého sa nasávaný čerstvý vzduch môžeodovzdávat do interiéru vozidla. Nasávacie zariadenie vzduchu je výhodne časť klimatizačného zariadenia a má na sebe obvyklý ventilátor.0018 Ďalšie výhodné aspekty vyplývajú z priložených nárokov, nasledujúceho opisu, ako aj výkresu.0019...

Cyklónový odlučovač pre vysokopecný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10040

Dátum: 13.06.2006

Autor: Lajtonyi Alex

MPK: C21B 7/22, B04C 5/04

Značky: vysokopecný, odlučovač, cyklónový

Text:

...dosiahnutý pluralitou prívodových rúr. Spolu s absenciou predných nárazov plynu do častí konštrukcie,homogénnejší prítok tiež znižuje lokálne opotrebovanie na miestach kde sa prívodová rúryspájajú s bočnými stenami cyklónovej nádoby.0011 .le žiadúce, aby konce privodových rúr vystupovali relatívne k centrálnej osi danej cyklónovej nádoby. Toto vylepšuje vírivý pohyb plynu v cyklónovej nádobe, a tým ajcentrífugálne oddeľovaníe prachových...

Filtračný odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3557

Dátum: 01.07.2003

Autor: Senčeková Daniela

MPK: B01D 46/04

Značky: prachu, odlučovač, filtračný

Text:

...teleso je výhodne v tvare valca, ktorý v spodnej časti má kužeľové vyústeníe s pripojovacím mechanizmom na zbernú nádobu. Zberná nádoba sa pripája k telesu filtra pomocou excentrického uzáveru.Filtračný odlučovač je určený na odsávanie pevných nečistôt a odprašovanie strojov, pracovísk, zásobníkov, dopravníkov a pod.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornený celkový...

Lamelový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1779

Dátum: 25.10.2002

Autor: Boulant Alain

MPK: B01D 21/00

Značky: odlučovač, lamelový

Text:

...nádrže 3.Ako je to zrejmé z uvedeného obrázku sú odlučovacie dosky Di V podstate rovnobežne a vzájomne pravidelne osadené tak, že vymedzujú množinu priechodov Hi rozprestierajúcich sa medzi spodnou zónou 9 a vrchnou zónou nádrže 3.Prvé valcové diely Ti sú pripojené kstenám nádrže 3 výhodne kyvadlovo, t.j. tak, že vnútomé steny Pi prvého valcového dielu spočívajú na kolíkoch Ai, ktoré sú spojené zo stenami nádoby 3.Každý prvý valcový diel...

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3298

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 1/40

Značky: odlučovač, ropných, látok

Text:

...Údržba takéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadení. Sústredením všetkých nádrži a technológií do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investičným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOdlučovač ropných látok na veľké prietoky odpadových vôd podľa technickéhoriešenia, ktorý je...

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3288

Dátum: 06.08.2002

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 1/40

Značky: ropných, látok, odlučovač

Text:

...riešenia sa dosiahnevysokej účinnosti odlučovania ropných látok u zariadenia sveľkými prietokmi. Údržbatakéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadeni. Sústredenlm všetkých nádrži a technológii do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investićným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického...

Kontinuálny odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1587

Dátum: 10.09.1997

Autori: Slánský Tomáš, Kaliba Daniel

MPK: B01D 21/02

Značky: odlučovač, látok, kontinuálny, ropných

Text:

...zbernej komory.Objasnenie gpgázkov na výkresochNa obrázku je príklad konkrétneho uskutočnenia kontinuál neho odlučovača ropných látok v reze.Odlučovač je vytvorený nádržou l, do ktorej potrubím priteká kvapalina v smere šípky. Kvapalina sa dostáva cez koalescenčnü vložku § do priestoru, ktorý je zhora ohraničený vodorovnou priehradou A a vpredu v smere prúdenia hornou stenou g, pod ktorou sa kvapalina dostáva k odtokovému potrubiu. Pred týmto...

Membránový odlučovač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1433

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: parného, kondenzátu, membránový, odlučovač

Text:

...vložky 39. ktora Ja v hornej časti vybavená valoovou hlavou 32. proohadzajúoou do stopky § zaobleným prechodom. Rozvadzaoia vložka U Je Vybavená 0 SOVýmvývrtom ga. Horná čaoť tlakového telesa 0 Jo vybavená závitomna ktorom Je naakrutkovaná hlava gg v ktorej Ja vytvorená valoová dutina 2 s plochým dnom gg. V hlava gg je uložená3 elastioká membrána gg, napriklad z polytetrafluoretylenu v ktorom Je oispergovaný medený prášok ako plnivo....

Vírivý mnohočlánkový odlučovač s dotykovým vstupom a dvojstranným osovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1426

Dátum: 09.04.1997

Autori: Matějka Jaroslav, Smolík Jan

MPK: B04C 3/06

Značky: dvojstranným, osovým, odlučovač, vstupom, vírivý, mnohočlánkový, výstupom, dotykovým

Text:

...komorou, s dvoma výstupnými rúrkami a výmetnými otvormi na oboch koncoch valcovej odstredivej komory s lopatkovými mrežami a ďalej je vybavený pridruženým odlučovačom na recirkuláciu plynu. Na potlačenie turbulencie v odstredivej komore sú články V skrini umiestnené tak, že sa dotýkajú skrine odlučovača. Potlačenie turbulencie sa môže riešiť aj tak, že sa články nedotýkajú skrine odlučovača, ale vzájomne sa dotýkajú okrajmi vstupov a/alebo sú...

Elektrický odlučovač do separátora šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280416

Dátum: 09.11.1994

Autori: Krüger Hardy, Aedter Volker, Grün Robert, Bader Edwin

MPK: B02B 1/02, B02B 3/00, B03C 1/14...

Značky: odlučovač, šupiek, separátora, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický odlučovač pozostáva z jedného alebo viac odhadzovacích kotúčov (6), jednej alebo viac elektród (7), jednej alebo viac násypiek (8) dobrého tovaru a deliča (9). Pritom medzi odhadzovacím kotúčom (6) a elektródou (7) je elektrický potenciál. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ku každej elektróde (7) je priradený aspoň jeden stierač (10) jemného olejového prachu, dotýkajúci sa elektródy.

Odlučovač oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279883

Dátum: 07.09.1994

Autori: Übelhör Bertram, Wendt Heinz

MPK: F01M 13/02

Značky: odlučovač, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač oleja má filtračný element, ktorým pretekajú odsávané plyny, z ktorého sa odlúčený olej vedie odvádzacím potrubím (23) do olejovej nádrže, napríklad kľukovej skrine (4). Odolejované odsávané plyny sa privádzajú do nasávacieho systému vzduchu spaľovacieho motora. Podľa vynálezu je upravený zdroj podtlaku, napríklad ejekčná dýza (11), ktorý vytvára stanovený konštantný podtlak na odsávanie odsávaných plynov. Ďalej je na odlučovanie...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278613

Dátum: 18.11.1992

Autori: Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav

MPK: B04C 5/04

Značky: odlučovač, cyklónový

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklónový odlučovač je určený na separáciu pevných častíc od tekutiny. Pozostáva z odlučovacej nádoby opatrenej vstupným potrubím (2) zmesi tekutiny a pevných častíc, stropom (3) v jej hornej časti vybaveným potrubím (6) na odvod tekutiny a v spodnej časti kužeľovou výsypkou (5) na odvod pevných častíc. Vstupné potrubie (2) tekutiny je vonkajšou časťou svojho prierezu zaústené do šikmého špirálového priestoru vytvoreného obvodovou časťou stropu...

Odlučovač častíc vnútorného nárazového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279577

Dátum: 13.08.1991

Autori: Walker David, Belin Felix, James David

MPK: B01J 8/00, B01D 45/08, F23J 3/04...

Značky: vnútorného, nárazového, odlučovač, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač častíc vnútorného nárazového typu je umiestnený v spaľovacom zariadení s cirkulujúcim fluidným lôžkom. Odlučovač častíc má konkávne nárazové články (12) upevnené v kryte (16) pece, pričom tieto nárazové články (12) sa rozkladajú rovnomerne v aspoň dvoch posunutých radoch naprieč celým výstupným otvorom (18) z pece tesne pred ním, pričom sa tieto nárazové články (12) rovnako rozkladajú po dĺžke výstupného otvoru (18) a končia v mieste...

Kombinovaný odlučovač kapek z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270028

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: kapek, plynů, odlučovač, kombinovaný

Text:

...aglomeračními prvky.V dolní části stoJaté nádoby 1 Je k JeJímu dnu upevněne vstupní trubka ž, do které Je proveden vstup plynu g. Na hornín konci trubky i Je umístěna upínaoí ploche 1, ke které Je upevnên aglomerační prvek 1. V horní částistoJaté nádoby 1 Je k JeJímu víku g upevněn sběrač 1, v jehož dolní části Je mniatěna vrstve 6 náplně. vrstve. § náplně Je propustná ve svislén směru. Pod vrstvou 6 náplně Je umístěn sběrač lg kapaliny v...

Magnetický odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269957

Dátum: 14.05.1990

Autori: Corrans Ian James, Svoboda Jan

MPK: B03C 1/22

Značky: magnetický, odlučovač

Text:

...B 2 3 V dráu pásu g Jsou upravený ñmenice 4 pro vytvoření žádaná nekonečné aoustavy.Magnetický odlučovač A dále obsahuje přívodní vstup g pro přívádční materiálu na dopravníkový pás g po vstupu do prosthdků 3 gonorujících magnetické polo dále druhý vstup 1 pro vodu upravený pro oplachování dopravníkwáho pásu 2 po výotupu z prostädků g gonorujících magnotickó polo dále první výstup g pro přlvádłný materiál a účelom příjmu a vypouitäní...

Odlučovač pro zachycování kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269233

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cvrk Zdeněk, Pětioký Karel, Servus Stanislav

MPK: B01D 45/08

Značky: plynů, kapalných, zachycování, odlučovač, aerosolů

Text:

...a rozdělovaly je na dvě části, přičemž jsou v podelné ose vytvořeny na vstupu do trubkových svodů dvě samostatné sběrné štěrbiny n dvě svodne komůrky.Lamelové sekce, ze kterých je odlučovač sestaven, jsou na obou koncích trubkových svodů uloženy v trubkovnicích, pomocí kterých jsou vymezeny rozteče jednotlivých lamelovych sekcí a které současně umožňují vytvoření kompaktní lamelové vložky jako celku.Hlavní výhodou odlučovače podle vynálezu...

Odlučovač kapek se separační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268950

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: kapek, separační, odlučovač, vrstvou

Text:

...u-ožňuje oddělani odloućenł kapaliny z proudu plynu 3 její samostatné vypuštěni.Pfiklsdy provedeni odlučovełe kspek se sepsročni vrstvou podle tohoto vynblezu jsou uvedeny ne připojsných výkresoch, kde ne obr. 1 je svislý řez odlučovečes kspek se sepersčni vrstvou s s eplooersčni vrstvou, ne obr. Z je svislý řez tieto odlučovaše s prodloułenýs svislýn keneles e ns obr. 3 je vodorovný rez vstupnie prostortohoto odlulovsče.V horni šesti...

Mokrý elektrický odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 268657

Dátum: 11.04.1990

Autor: Baab Heribert

MPK: B03C 3/53

Značky: elektricky, odlučovač, mokrý

Text:

...stejných vzdálenostech střídavě vysokonapětové elektrody a usazovaoí elektrody se závěsnými a oplachovými ustrojími podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso má tvar kruhověho válce s volným průřezem nejméně 20 m 2 a ve sněru proudění plynu je uspořádéno jedno nebo více odlučovacích pol, které jsou ve směru výšky nejmćně jednou děleny, přičemž proti hornín částem usazovacích elektrod jsousměrovány rozprašovaoí trysky horních a...

Vertikální odlučovač kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268244

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 53/26

Značky: vertikální, plynů, kapaliny, odlučovač

Text:

...výhoda vertikálního odlučovače kapaliny podle tohoto vynálezu spočívá v tou, že před vstupom do agloneračních prvků prochází plyn impakčním separačním arvkem,ve kterém se podstatné sníží koncentrace kapaliny a tuhých nečistot. ľím se snižuje kapalinová zátěž aglooeračních prvků a zpomaluje se zanášení aglomeračních vrstev tuhýni nečistotamí. To vede ke snížení tlakové ztráty aglomeračních prvků a k prodloužení jejich životnosti. Ve...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268243

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: kapalných, tuhých, plynů, dvoustupňový, odlučovač, nečistot

Text:

...dolní í horní základnou, která jsou uoíatäny souose nad sobou tak, žs disk největšího průnäru je dole A nad ní jsou postupně disky uaněího průměru. Vrěak rozdělovačs je ukončan kužolovýn diskom ve tvaru plná kužalovó plochy, ktorý ná menší průněr nał nojnoněí konolý kužslový disk. Všechny dloky jsou od seba nsvzijsn oddčlany nazaramí.Hlavní výhoda dvoustupñového odlučovača kapalných a tuhých načíatot z plynu podla tohoto vynálazu spočíva v...

Tangenciální odlučovač nečistot s plynulým odvodem vyloučených nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266049

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: B01D 43/00

Značky: tangenciální, odlučovač, vyloučených, nečistot, odvodem, plynulým

Text:

...s větší specifickou vahou než má dopravovaná kapalina. Tangenciální odlučovače nečistot s plynulým odvodem vyloučených nečistot z kapaliny jsou navrženy pro běžné světlosti potrubí s odpovídajícím množstvím dopravované kapaliny. Lze je nasadit ve sklonu 22 ° až 90 °. Výkonnost uvedených odlučovačů je vysoká a nahradí běžně používané separační nádrže.Na pŕiloženém výkresu je na obr. 1 a 2 schematicky nakreslen nárys a půdorys...

Tangenciální odlučovač nečistot se zvýšenou separací nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266048

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: B01D 43/00

Značky: tangenciální, odlučovač, nečistot, separaci, zvýšenou

Text:

...vah pevných částic, případně kapalin s větší specifickou vahou než má dopravovaná kapalina. Výkon separace uvedeného odlučovače je podstatné vyšší než účinnost běžně používa» ných odlučovačů a nahradí filtrační zařízení. Tangenciálni odlučovače se zvýšenou separací nečistot z kapaliny navrhujeme pro běžněpouž 1 vané světlosti potrubí s odpovidajicím množst vím dopravované kapaliny. Největší výkon maji ve svislé poloze.Na přiloženém výkresu je...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a pevných částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265273

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: plynů, dvoustupňový, částic, pevných, odlučovač, kapalných

Text:

...uspořádání tím, že kapalina zachycená na vnitřní straně horního dílu odlučovacího prvku stéká s kapatinou odtoučenou ve filtrační vrstvě spodního dilu vnitřním prostorem spodního dilu přímo do sběrného prostoru.Na výkrese je schematicky znázorněn v nárysu příklad provedení odlučovače podle vynátezuaV nádobě 1 odlučovače je ve spodní části vestavěna spodní trubkovnice 5 oddělující vstupní prostor 3 od sběrného prostoru 2. V...

Odlučovač s filtračními prvky pro odlučování kapalných a tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265272

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odlučovač, filtračními, prvky, kapalných, částic, tuhých, plynů, odlučování

Text:

...stejný tlak, takže pro převod nečistot odloučených druhým odlučovacím stupněm nemusi být použito sífonu, dále že proud plynu v děrované trubce filtrač~ ního prvku stoupá vzhůru, přičemž odloučené nečistoty stékají po stěně děrované trubky filtračního prvku dolů, a tak již vyčístěný plyn přichází do minimàlního styku s odloučenými nečjstotami. Další výhoda spočívá v tom, že všechny filtrační prvky jsou stabilizovány ve svislé poloze najednou...

Odlučovač pevných a kapalných nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265271

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: odlučovač, pevných, plynů, kapalných, nečistot

Text:

...takže nezaplavují spodní částí vrstev aglomeračních fíltračních prvkůa nezmenšují tak jejích účínnou plochu.Na výkresech jsou schematícky znázorněny příklady provedení odlůčovače pevných a kapalných nečístot z plynu podle vynálezu, na obr.1 s přepouštěním ve vnitřním prostoru odlučovače a na obr 2 s přepouštěním mímo nádobu odlučovače.da obr.1 je v nádobě 1 odlučovače, v aglomeračním pros toru 3 opatřeném ímpakční deskou § a vytvořeném v...

Dvojstupňový odlučovač oleje z odsávaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265111

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krejčí Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: vzduchu, oleje, dvojstupňový, odsávaného, odlučovač

Text:

...stupně odloučení (pžedběžně 99 3), které umožní výfuk tohoto vzduchu do venkovního ovzduší (dle konkrétní situace přes rekuperátory tepla) aniž by došlo ke znečistění životního prostředí, eventuelně k poškození staveb např. asfaltové krytí střech apod.Na obrázku 1 je nárys odlučovače, na obrázku 2 je půdorys odlučovače. Typová řada odlučovačů a výkresová část (výrobní výkresy) bude zpracována dle potřeb a zvyklostí uživatele(výrobce)....

Odlučovač nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263503

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: plynů, odlučovač, nečistot

Text:

...nutnost odpojování potrubí odhrdla pro vstup a výstup plynu.Na výkresech jsou znázorněny příklady provedení odlučovače nečistot z plynu podle vynálezu, na obr. l a 2 ve svíslém řezu a na obr. 3 ve vodorovném řezu.Na obr. l je v horní části nádoby l asymetricky vytvořen vstupní prostor §,vymezený svislou přepážkou 2, dnem 1, částí pláště nádoby L, ve které je provedeno hrdlo 5 pro vstup plynu a víkem §)upevněným k hornímu dnu nádoby l. Ve...

Odlučovač vzduchu pre potravinárske meracie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263166

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žoldák Ľubomír, Fridrich Dušan, Liška Miloš

MPK: B01D 19/00

Značky: potravinářské, zariadenia, meracie, vzduchu, odlučovač

Text:

...spodným okrajom po úroveň dlhej elektrôdy.Tvar štrbín nuti pretekajúci kvapalinu k zmene smeru prúdenia, čím dochádza k uspokojeniu hladiny, najmä v priestore sita. v ktorom sú uchytené snímacie elektrôdy. súčasne dochádza k lepšiemu odlúčeniu vzduchu. pričom rotujúca kvapalina chráni štrbiny pred zanesením. Vákuum vytvorené v odlučovači napomáha k účinnému odlúčeniu vzduchu, čím sa skvalitňuje priebeh merania objemu. Výhody sú tiež v tom,...

Odlučovač tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262956

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: odlučovač, částic, plynů, tuhých

Text:

...13 vymezený hornim dnem lg nádoby 1, prstencem 3 ačelem li s otvory 3, ve kterém je upevněn fíttrační prvek 3,tvořený dvěma souosýmí fíltračnímí vrstvamí, vnější fittrační vrstvou 1 a vnitřní filtrační vrstvou Q. Mezíprostor lg vymezený těmíto vrstvami je na dotní straně uzavřen a v horní částí je propojen s výstupním prostorem lg pomocí výstupních otvorů ll a otvorů 3 v čete li. Hrdlo lg pro vstup pLy~ nu je v horní částí nádoby z...

Výplňový absorbér a odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262880

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pětioký Karel, Cvrk Zdeněk, Servus Stanislav, Kočí Jan

MPK: B01D 53/26

Značky: výplňový, absorbér, odlučovač

Text:

...výkresech jsou na obr. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 schematicky znázorněny různé alternativy uspořádání výplňovéhoaparát s hornín vstupem a spodním výstupem vzdušíny, na obr. 2 je alternatíva se spodnín vstupom a s bočním výstupem vzdušíny,na obr. 3 je aparát bez zásobní nádrže s atýpíckýn spodnín vstupem vzdušíny a s bočním výstupom a na obr. 4 je uspořádání aparátu bez zásobní nádrže, u kterého je proveden horní vstup vzdušíny a boční výstup....

Odlučovač popílku s dodatkovou výhřevnou plochou kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 262808

Dátum: 11.04.1989

Autor: Heřmánek Jiří

MPK: B01D 46/42

Značky: výhřevnou, plochou, odlučovač, popílku, dodatkovou, kotle

Text:

...s tangenciálně zaústěným vstupním spalinovým hrdlom, s výstupním spalinovým hrdlom a šoupátkovým uzávěrem je umístěn na tělese dodatkové výhřevné plochy kotle a vnitřním plášti odlučovače popílku, pod kterým je umístěn vozík popílku.Výhodou odlučovače popílku s dodatkovou výhřevnou plochou Kotle podle vynálezu je to, že při jednoduché konstrukcí tohoto zařízení, ktoré vyžaduje minimální stavební prostor, odlučuje ze spalín popílek,...

Mokrý mechanický odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262558

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lichý Michael, Pavlík Radomír

MPK: B01D 47/12

Značky: mechanicky, mokrý, odlučovač, prachu

Text:

...proudění nosné vzdušiny určeným ke smáčení tuhých příměsí ve vzduäině je umístěn rozprašovač kapaliny a pod nezkrápěným roštem určeným k odloučení kapek kapaliny se zachycenými tuhými příměsemi je umístěna odtoková soustava. Pro obě dílčí funkce mokrého mechanického odlučovače je použito provedení shodných roštu vytvářejících členitou a velkou styćnou plochu pro vázání prachu obsaženého v nosné vzdušině kapaliny.Rošty jsou řazeny za sebou...

Vodorovný odstředivý odlučovač se zpětným tokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262104

Dátum: 10.02.1989

Autori: Petrák Igor, Mareš Luděk, Hejma Jiří

MPK: B01D 45/14

Značky: odlučovač, zpětným, tokem, vodorovný, odstredivý

Text:

...což zvyšuje odlučtvost. Dalšího zvýšení odlučivosti je dosaženo užitím v podstatě podělné štěrbiny, ve které dochází k odlučování častíc po celé její délce. Rovněž výstupní trubka Zćlúsĺěllá do čela výstupu ovlivňuje proudění vzdušiny příznivé, nebot toto nabývá podobného charakteru jako u cyklónů s tečným vstupem. Umístění výsypky pod téměř celý od 4lučovač je výhlodné z hlediska obestavěííého prostoru.Príklad provedení vovdorovného...