Patenty so značkou «mísení»

Zařízení na mísení suspenze rudných částic s loužícím činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268494

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vebr Zdeněk, Štros Antonín, Ljutajev Petr

MPK: C22B 3/02

Značky: částic, mísení, suspenze, zařízení, loužícím, činidlem, rudných

Text:

...je uníetěne uvnitř nebo vně centrálního doprevního potrubí.směšovací trubka je uvnitř opatřena pevnými vestavbami e Je, stejně jako části přívodního potrubí suspenze rudných čáetic a přívodu loužíciho ěinidla umíatěnéZařízení pro aísení suepenza rudných částíc s loužícím činidlem dle vynálazu umožňuje při nízkých nárocích na konstrukcí, nízkých pořizovacích náklsdech e nízkých nárocích na způsob provozování dosáhnout podstatnáho zlepšení...

Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263433

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Kára Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: mísení, tekutin, zařízení, rozprašování

Text:

...z nejméně čtyř do sebe postupně zasunutých dutých válcových dílů, opatřených na výstupních koncích obvodovými tvarovými plocha mi prstencových štěrbinových trysek, napojených propojovacími ka R3 nálky na dvojici přívodních kanálků ve středním válcovém dílu.Podle výhodného konkrětmího provedení je alespoň část dutých válcových dílů axiálně posuvných vůči sousedním dutym válcovým dílům pro měnění šířky štěrbiny štěrbinové trysky, zejméne jsou...

Průchodný zásobník k zajištění temperace a mísení křemičitého ostřiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262144

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šlajs Jan, Žemlička František

MPK: B22C 5/04, B22C 5/14

Značky: mísení, zásobník, ostřiva, průchodný, křemičitého, zajištění, temperace

Text:

...je závěs se shavoznakem a který má tepelněízolační v.ložku podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že má uvnitř -čtyři ohřívací nože, v nichž jsou zatavena dvě elektrická topnä telesa spojená se spínačem.Výhoda zásobníku podle vynálezu spočívá v tom, že do vstávajícího technologického zařízení není nutno zajistit další rozměrné zařízení pro ohřev ostřiva. Zásobník podle vynálezu svým usp-ořádáním .nahrazuje dail 4ší předmísící zařízení....

Zařízení pro mísení tekutých a práškovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261568

Dátum: 10.02.1989

Autori: Popelka Mirko, Popelka Milan, David Karel

MPK: B01F 3/12

Značky: látek, zařízení, mísení, tekutých, práškovitých

Text:

...při výrobě dilthylterftalátu.Celé zařízení se skládá ze dvou vzájemně propojených mísícíoh okruhů 1 2. VPrvní mísící okruh l se skládá z prvního čerpadla 1, kte~ ré nosává tekutou směs změkčovadla v dané případě dioktilftalátu s rozpuetidlem, například acetonem, teluonem, nebo jejich kombinací. í. 26 568 Tato tekutina je pod tlakem prvním čerpadlem 1 dopra vována do trysky A do prvního zásobníku 1, do kterého je. současně pomalu...

Zařízení na kontinuální mísení těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 260003

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gorbunov Vladimir, Zubčenko Oleg, Truško Petr, Tkačenko Ivan

MPK: A21C 1/06

Značky: kontinuální, zařízení, těsta, mísení

Text:

...60 °, conpornnnenne xpomoxwueperoponox.suxennm Tecra cymecmneuno no 9 pacTaeT, orpannqúsąx ñDOHSBOnHTenbH 0 cTbšM 8 mHHH.vHpoHnb neperoponKH 5 orpanuqea xpnnumu S H P, Hmemmnuu onnnaxosym xpunnàuy, panuym KDHBHSHE unnuupnqecxoü uacru Kopnypa 4,Taxan mopua ueperopqox 5 oöecneqnnaew Mnnumahpnue omxonu nncrosoro Marepnana npu nx Buxpoůxe. hvTecwouécnnbaan Mamuna Henpepunuoro neňcTBKx paöowaer cneymmnu o 6 pa 3 OM.noanponannue nopunn Hcxonnum...

Zařízení k mísení dvou nebo více kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259068

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kratochvíl Jiří

MPK: B01F 5/20

Značky: mísení, více, kapalin, zařízení

Text:

...g 5, a výhodou kruhový je ze strany přívodního kanálu 11 pro pojen-s rozváděcími kanály glg, § 11, a ze strany přívodníhn j» kanála lgte rozváděcími kanály ggQ.gg 1.Jednot 1 ivá vyúàtěhí A. těchto rozváděcíoh kanálů g 1 g,g 11,ggg,ggl do kruhového míaípíoího prostoru gj Jsou e výhodou řešena tak, že ee Jednak atří-ev.dají po jeho vnitřním obvodu, jak patrno z obr.3, a jednak vstupujł do kruhového miałcího prostoru gg tangenciálně.Na...

Zařízení ke kontinuálnímu mísení těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 258412

Dátum: 16.08.1988

Autori: Gorbunov Vladimir, Zubčenko Oleg, Truško Petr, Tkačenko Ivan

MPK: A21C 1/00

Značky: mísení, kontinuálnímu, zařízení, těsta

Text:

...ceuennnnm, K ocH nana 3 (ůMr.2) He npenumaew npu swan 12 °.Creneub nepexpuwua noaepxnocweň ucxoa 7,8,9,lO H.neperoponbK 5 n noro~ Toanennoň K paöowe Hecnnbuoü Kamepe cocrannxew or I/3 no 2/3.Yueubmenne sroä Bennunnm go SHBQBHHR MgHnme.I/3 cnnaew Yp 0 BeHbnp 0 pa 6 OT KH Tecra Hpu nepexpurun nonepxnocweň noanux H Henonumnux aneuenwcn 60 nee HeM na 2/3, sneprua, sawpaqenuan na oópaöowxv ornenbaoro oöbeua Tecra,CTHOBHTCH JDGSMGDHOŘ H...

Zařízení pro mísení železa v mísiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 257548

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vlček Ladislav, Bula Lumír

MPK: C21C 1/06

Značky: mísicí, zařízení, mísení, železa

Text:

...hrdla, čímž se zprůměruje složení železa, s cílem zejména snížení obsahu křemíku.Na přiložených výkresech je znázorněno přikladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárys v částečném řezu, na obr. 2 jeho bokorys a na obr. 3 nárys v částečném řezu s vysunutým míchadlem.Zařízení pro mísení železa v mísiči v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno míchadlem Q tvaru tyče, jejíž pracovní dolní konec je zahnut do...

Zařízení pro mísení dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255669

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gornisiewicz Arnošt, Šnyta Bohumír

MPK: B01F 5/00

Značky: mísení, zařízení, kapalin

Text:

...rovinou úhel v rozmezí 0 až 90 °. Do čelní stěny žlabu výše položené je zaústěna trubka pro přívod kapaliny pod ptetlakem minimálně 0,1 Mpa, jejíž dynamická viskozita nepřesáhne 2,0 . 103 m-1 . kg . 9-1 a při zhruba stejné viskozitě obou kapalin té, jejíž množství bude větší. Tím, že je konec trubky opatřen tryskou, dochází ke zvýšení výtokové rychlosti této kapaliny. Do tohoto proudu se v tšsné blízkosti trysky płivede trubkou...

Způsob mísení odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245864

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pacovský Vladimír, Kolínský Miloslav

MPK: C01B 17/88

Značky: sírové, způsob, mísení, odpadní, kyseliny

Text:

...podmínek se získá suspenze směsných krystalů Fesoá. HZD a MgS 04..Hgo, která má dobré sedimentační vlastnosti a tuhou Íázi lze z .ní oddělit s výhodrcu Lísazováním. Vyčeřezná 62 až 68 0/0 E 3804 se l 1 pľč 1 Vĺ na koncentraci 72 0/0 až 78 proc. hmotnosti jedním z dále uvedených dvou postupů.Příslušné množství 62 až 68 0/0 hmotnosti H-ÄSO se mísí s čistou E 2804 a případně vodou, nebo čistou HWSOG .nižší koncentrace tak, aby obsah Mg a Fe v...

Zařízení pro mísení dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239110

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zahálka Antonín, Pražma Vojtěch, Krehule Ivan

MPK: B01F 3/08

Značky: kapalin, zařízení, mísení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mísení dvou kapalin, využívající podtlak vznikající v potrubí proudící kapalinou při uzavření potrubí na napájecím konci. Základní prvek zařízení tvoří trojcestná odbočka (5), umístěná mezi dopravní potrubí (41) a potrubí (4), opatřené čerpadlem (l), nádrží (2) s první kapalinou (12) a přerušovacím šoupátkem (3). Trojcestná odbočka (5) je třetím koncem připevněna na potrubí (8) vedoucí k ventilu (9) který je připojen pomoci prvního...

Zařízení k mísení a vzájemnému působení omezeně mísítelných tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246902

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jastraban Ivan, Vážan Milan

MPK: B01F 3/00

Značky: omezeně, tekutin, mísítelných, působení, zařízení, vzájemnému, mísení

Text:

...v tom, že je tvořeno směšovačem cyklonového typu, opatřeněho na straně vstupu proudů prvním vstupním hrdlem nosné fáze a druhým vstupním hrdlem nosné fáze, vstupním hrdlem dispergcvané fáze a výstupním hrdlem pro odvod reakční směsi. Přitom prvé vstupní hrdlo nosné fáze je na směšovač napojeno tangenciálně,druhé vstupní hrdlo nosné fáze je vyvedeno axiálně do středu čela směšovače, vstupní hrdlo dispergované fáze je v prostoru směšovače...

Zařízení pro mísení tekuté krmné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241380

Dátum: 15.09.1987

Autor: Elefantová Dagmar

MPK: A01K 5/00

Značky: tekuté, krmné, zařízení, směsi, mísení

Text:

...druhá větev z trojcestného kohoutu je vyústěna do nádrže nad hladinu maximálního plnění a svírá s ní ostrý úhel.Vyüstěním druhé větve nad hladinu maximálního plnění nádrže, kde ústí druhé větve svírá s hladinou ostrý úhel, dochází k mísení nejen hydraulickým prouděííím te 4kutiny spolu s přídavnou hmotou v potrubí a V čerpadle, ale i mísením v nádrži. Tohoto účinku bylo možno doposud dosáhnout pouze mechanickým mísením.Příkladné...

Zařízení pro mísení plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241033

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ebert Josef, Schirner Rolf, Beljackij Jurij Vjaeeslavovie, Fischer Horst

MPK: B01F 3/02

Značky: plynů, mísení, zařízení

Text:

...části 3 a a 3 h plášte 3 .uzavřený čelními deskami 5 a Sa. e však též možné použít plášte 3 o stejném vnějším průměru jako má plynové potrubí, takže nástavné části 3 a a 3 h plášte 3 jsou součástí plynového potrubí.V zařízení podle vynálezu je ve stěně každé z trubek 1 upraven malý otvor 6. Ačkoliv na obr. 1 je v -každé trubce 1 vytvořenpouze jeden tento malý .otvor, je možno v každé trubce vytvořit větší počet těchto otvoril,...

Způsob mísení nehomogenních vlákenných surovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251433

Dátum: 16.07.1987

Autor: Machuta Karel

MPK: D01G 13/00

Značky: tohoto, způsob, surovin, vlákenných, nehomogenních, zařízení, provádění, mísení, způsobu

Text:

...pružnýni eleaenty, za účelom zabránění zbor cení slieovsndch balíku.Podstata vynálezu blíže vysvětluje pŕíkladné povedení na predložených obrázcích, kde obr. l znázorňuje schenaticky uspořádání míaící linky pro povádění mísení nehomogenních materiálů, obr. 2 znázorňuje uspořádání odebíracího stroje s úložnou dráhou s balíky, opatřenou pružnýní elementv náryeu, obr. 3 znázorňuje uspořádání odebíracího stroje s úloznou dráhou e balíky,...

Zásobník k mísení kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250741

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šlais Karel

MPK: B01D 15/08

Značky: mísení, zásobník, kapalin

Text:

...na obr. 1 je echematický náčrt zásobníku s kapilárou procházející obouetrannětrubicí, na obr. 2 s kapilárou na jednom konci uzavřenou, na obr.V 3 je v oeovém řezu a ve zvětšeném měřítku naznačen příklad prove dení zásobníku s jednostranné uzavřenou kapilárou, na obr. 4 je uveden priklad zapojení zásobníku s šesticestným ventilem, na obr. 5 je graficky zaznamenán průběh gradientu a záznam chromatografické separace fenolů podle příkladu a...

Způsob mísení odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239654

Dátum: 13.03.1987

Autor: Bednaoík František

MPK: C01B 17/88

Značky: kyseliny, sírové, odpadní, způsob, mísení

Text:

...~Druhou modifikecí je kombinace částečného předzahuotěni odpadní 112804 tak, aby sa koncentrace účinne složky zvýšila až o 8 S hmotnosti, napr. z 20 5 na 28 i. Takto upravená odpadní kyselina sírová se pak s koncentrovanou E 2804 nísí za horka.Tuha fáze se oddöli, napr. s výhodou sedinentací, a obsahuje až 70 5 kapaln/á ráze,tj. smäsnó B 2804 príslušné koncentrace. Aby tato kyselina nebyla úplně atracena, lze její využití zvýiit např. dvěma...

Způsob mísení kapalných nebo zkapalněných přísad s relativně velkým množstvím pevného granulovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235080

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nesgood Patrick Joseph, Faler James Henry

MPK: B01F 3/12

Značky: způsob, granulovaného, kapalných, mísení, pevného, zkapalněných, množstvím, relativně, materiálů, přísad, velkým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mísení kapalných nebo zkapalněných přísad s relativně velkým množstvím granulovaného pevného materiálu se provádí tak, že se kapalná nebo zkapalněná přísada zavádí do inertního plynu uvedeného nadzvukovou rychlostí zužujícím se průchodem a vzniklá směs kapalné nebo zkapalněné přísady s inertním plynem se nadzvukovou rychlostí zavádí do průchodu, kterým se průběžně pneumaticky nebo působením gravitace vede pevný granulovaný materiál, na...

Zařízení ke kontinuálnímu mísení partikulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232797

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vršecký Jiří, Louda Miloslav, Anděl Arnošt

MPK: B01F 9/02

Značky: partikulárních, látek, zařízení, kontinuálnímu, mísení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit provedení mísicího zařízení ve tvaru rotujícího bubnu tak, aby kontinuální mísení partikulárních látek bylo intenzívnější. Buben je rozdělen nejméně na dvě části, přičemž jeho příčný profil je v místech styku jednotlivých částí rozdílný. Po obvodu bubnu jsou vytvořeny vyduté nebo vypuklé plochy.

Zařízení pro mísení vlhčící kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237994

Dátum: 15.09.1986

Autori: Döbler Hermann, Freitag Ernst

MPK: B41F 7/24

Značky: mísení, vlhčicí, kapaliny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro mísení vlhčící kapaliny pro tiskařské formy ofsetových strojů. Cílem řešení je vypracování funkčně spolehlivého, jednoduše vyrobitelného a jednoduše obsluhovatelného zařízení. V souladu s vytčenou úlohou je toto zařízení opatřeno jedním zásobním a jedním dávkovacím zásobníkem pro mořicí roztok, jedním mísicím zásobníkem pro vlhčící kapalinu a zároveň jedním zásobníkem vestavěným do potrubí přivádějícím vodu,...

Zařízení k mísení zavlažovací kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237993

Dátum: 15.09.1986

Autori: Freitag Ernst, Döbler Hermann

MPK: B41F 7/24

Značky: mísení, zavlažovací, kapaliny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro mísení vlhčící kapaliny pro tiskařské formy ofsetových stojů. Cílem řešení je vypracování funkčně spolehlivého, jednoduše vyrobitelného a jednoduše obsluhovatelného zařízení. V souladu s vytčenou úlohou je toto zařízení opatřeno jedním zásobním a jedním dávkovacím zásobníkem pro mořicí roztok, jedním mísicím zásobníkem pro vlhčící kapalinu a zároveň jedním zásobníkem vestavěným do potrubí přivádějícím vodu,...