Patenty so značkou «mikropočítače»

Zapojení stykové desky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269485

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/00

Značky: desky, zapojení, mikropočítače, stykové

Text:

...g je připojen na vstup monostsbilního multivibrátoru lg, jeho výstup je připojen jednak přes budicí obvod §Dl na anodu diody Q, jednak na vstup § 13 klopného obvodu XC 1.Výstupní datový údaj mikropočítače se přendäí do záchytnáho registru Zĺł, ktorý je adresován pomocí adresověho dekodéru Q. Výstup l zdchytnáho registru Q je převeden přes oddälovací obvod Y 9 lna výstup dosky ll. Z výstupu tohoto oddčlovacího obvodu E je .zapínán přísluäm...

Zapojení stykových obvodů mikropočítače pro řízení číslicového stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268993

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šob Josef, Thuma Jiří, Čermák Bohuslav, Závodný Miloslav

MPK: G06F 3/00, G05B 19/25

Značky: zapojení, servopohonů, obvodů, číslicového, řízení, stejnosměrného, stykových, mikropočítače

Text:

...ggg, blok ggpřepínače diagnostiky modulàtoru mající alespoň prvý vstup, řídieí druhý vstup, třetí vstup a výstup głł, blok 33, mající alespoň prvý vstup, druhý vstup e skupino-. vý výstup ggł dále blok gg řídicího registru, mající alespoň skupinový prvý vstup,druhý vstup, třetí vstup,a výstup ggł, blok gg registru diagnostiky, mající alespoň skupinový prvý vstup, druhý vstup, třetí vstup, výstup g 5 l,výstup 353, výstup gig,skupinový...

Zapojení periferních obvodů mikropočítače pro přímé číslicové řízení tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268285

Dátum: 14.03.1990

Autor: Dvořák Karel

MPK: H02M 7/00, H02M 7/02

Značky: tyristorových, řízení, obvodů, přímé, měničů, číslicové, zapojení, mikropočítače, periférních

Text:

...ja rovnlž tvořsn intsgrovaným obvodsn. Výstup děliče 2 frskvsnco ja ptipojsn na druhý vstup ídsovdho dstcktoru 1, Na druhou vstupní svorkovnici Ä pro skutečně hodnoty proudd měničů jo pŕipojan vícsvstupový ana 1 ogo-číslicový přnvodník lg vybavený analogovým paměřovým obvodom, tvorsnýu napŕ. RC-ć 1 enem. Jsho výstup js pŕipojsn na intsrní ablrnici nikropočítačc lä. na kterou je dáls obousmärně pŕipojsn čítač 1. dělič 1 rrskvsncs. prvníai...

Vratný čítač pro přímé připojení na sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267615

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doleček Jaroslav

MPK: G01G 3/147

Značky: vratný, mikropočítače, přímé, sběrnicí, čítač, připojení

Text:

...na desku s plošnými spoji.Příklady zapojení vratného čítače pro přímé připojení na sběrnici mikropočítaćepodle vynálezu jsou znázornený na obr. l a 2.Generator impulzů A - obr. 1 pro ćítání vpřed nebo vzad je spojen vodiči ł a lg s integrovaným obvodem 3 pro čítaní vpřed nebo vzad, obsahujícím čítače Ž, 5 pro čítaní vzad, příkladně se uvažuje obvod I B 253 nebo jeho ekvivalent. Vodič ll je připojen na hodinový vstup Zł prvního čítače 3...

Zapojení analogově číslicového převodníku s mikroprocesorem, zejména pro zemědělské technologické mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267021

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hainz Petr, Sedmík Vladislav, Kocík Václav

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicového, mikroprocesorem, technologické, zapojení, zemědělské, mikropočítače, zejména, analogově, převodníku

Text:

...součástí. Jednoduchost zapojení přináší s sebou í vysokou spolehlívost zapojení.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přípojeném výkrese.Výstup LLL mikroprocesoru 1 je spojen se vstupem gàl tvarovače g, tvořeného např. jedním CMOS-hradlem, na jehož referenční vstup gàl je připojen výstup QLL zdroje referenćního napětí 1 a jehož výstup gâg je spojen s prvním vstupem 3 l íntegrátoru 5, např. tvořeného...

Zapojení pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263501

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pazderník Karel

MPK: G05B 7/02

Značky: mikropočítače, zapojení, řídících, signálu, vytváření, výpadku, napětí

Text:

...obvodu 5 a jednak se vstupní kladnou svorkou 21 hysterezního klopného obvodu Ž. Výstupní záporná svorka 33 vybíjecíhoobvodu 3 je spojene jednak se zápornou svorkou 1 g paměĺového A kondenzátoru 1, jednak s výstupní zápornou svorkou Ql nabí jecího obvodu Q, jednak s výstupní zápornou svorkou 53 zkrato-j vacího obvodu 3 a jednak se vstupní zápornou evorkou žg hysterezního klopného obvodu Ž, jehož výstupní svorka jj je spojenes výstupní...

Obvod kontroly chodu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261956

Dátum: 10.02.1989

Autori: Stanislav Milan, Matušu Zdeněk

MPK: G05B 7/02, G06F 13/00

Značky: mikropočítače, obvod, kontroly, chodu

Text:

...Toto kontrolní slo-vo po dekódování cyklicky ovláda nulovací vstup 51 čítače 5, do jehož hodinového vstupu 52 je zaveden vydělený hodinový kmitočet z druhého výstupu 53 děličky kmitočtil 9. První výstup 53 čítače 5 je volen tak, že při cyklickěm nulování čítače 5 signálem na jeho vstupu 51 není výstup 53 aktivován. Přestane-li mikroprocesor 3 vydávat například v důsledku poruchy kontrolní slolvo, stane se výstup 53 čítače 5 a-ktivní,...

Zapojení pro přímé připojení analogočíslicového převodníku na datovou sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260653

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G06F 3/05

Značky: sběrnicí, datovou, převodníku, analogočíslicového, připojení, zapojení, přímé, mikropočítače

Text:

...vstupy mohou být využity pro další neznázorněné analogočíslicové převodníky a jehož výstup gg je spojen se vstupem 12 prvního zpožčovapího obvodu 1, jehož výstup 1 je spojen s prvním vstupem L 1 pro generování čekacího stavu mikropočítače ł a současně se vstupem g druhého zpožčovacího obvodu §, jehož výstup §i je spojen s druhým vstupem łi mikropočítače ł pro generovánírežimu přímého přístupu do jeho paměti.K přímému připojení...

Zapojení pro rozšíření operační paměti mikropočítače postaveného na bázi osmibitového mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259489

Dátum: 17.10.1988

Autor: Štella Jiří

MPK: G06F 13/00

Značky: osmibitového, bázi, zapojení, mikroprocesoru, postaveného, rozšíření, mikropočítače, pamětí, operační

Text:

...vstupem gg dočasného-registru Ä, aby se jím nahral stav výstupu 110 kódu paměčového segmentu sekvenčního automatu l do do časného registru g.Dvoubitový řídící výstup ll sekvenčního automatu l je propojen s dvoubitovým řídicím vstupem lg adresového multiplexeru 1 za účelem prepínaní príslušného vstupu 13, 13 nebo 11 multiplexeru 1 na jeho výstup 15. čtvrtý vstup li adresového multiplexeru 1 je spojen s datovým výstupem il registru 1...

Zapojení zkušebního panelu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247221

Dátum: 01.08.1988

Autor: Veselý Ivan

MPK: G06F 11/32

Značky: panelu, zkušebního, zapojení, mikropočítače

Text:

...mezi nimi přecházet beze ztráty kontextu programu mikropočítače zkoušeného zařízení.Na výkresu je zobrazeno zapojení zkusebního panelu mikropočítače podle vynálezu.Obousměrná datová sběrnice § 99 mikropočitače je spojene jednak se vstupem 11 multiplexeru 1 , dále se vstupem §§ a výstupem § 5 bloku § obousměrného přenosu a dále s výstupem gg paměti § programu, přičemž adresová sběrnice ggg mikropočíteče je spojene jednak se vstupem Qg...

Zapojení pro časování řídicích signálů mikropočítače v režimu sdílení sběrnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247218

Dátum: 01.08.1988

Autor: Svoboda Josef

MPK: G06F 13/42

Značky: časování, sběrnic, mikropočítače, režimu, zapojení, řídících, sdílení, signálu

Text:

...vynálezu zamezuje vniku hazardních stavů při3 . 247 21 a přepínání sdílených sběrnic mezi mikroprocesorem a řadičem zobrazování. Tím je možný návrh levných mikroprocesorových systémů s minimálním počtem součástek, avšak bez kompromisních řešení v časování při dodržaní všech katalogových údajů jednotlivých součástek, což je významné zejména pro sériovou výrobu, nebot jsou tak vyřešeny otázky povolených rozptylůVynález je blíže vysvětlen za...

Zařízení ke spojení mikropočítače s kazetovým magnetofonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258014

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chorin Vladimir, Kulagin Michail, Joffe Anatolij, Čugunov Jurij, Ruvinskij Boris, Gorbačev Oleg

MPK: G06F 3/06

Značky: mikropočítače, kazetovým, magnetofonem, zařízení, spojení

Text:

...Hnsnocmaönnbau BĽGMGHTOB, nan qnnonnóu pamop, Komnapawop, OTcyTcTBHeM B 03 MOKHOCTH Koppenunn HH Qopmannn B onyvae cóon. . . Hanóonee-ónnaxmm K naoópeweanm no Tąxnnqecxoü cym-~Hocru n nocruraeuouy awçexry annąerca ycrpoñcrno conpamenus (3). Ono conepmnm Bxonuon Hounaparop, Bunonaeuuun B Bnne uynbrunuóparopa H canaanaoro c HHM rpurrepa n nennrena qacmbru (ranuepa). B ycTpoñcTBeAnpnHuuaeMaa uH~ çopuauun nueew waóuroqaoe Honnponanme...

Zapojení vstupní desky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257941

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: B06F 3/04

Značky: zapojení, desky, vstupní, mikropočítače

Text:

...prvků vlastního lineárního obrazového snímače. Pro zpracování signalu o vybočení je použito nové zapojení elektronických obvodů ktoréjsestává ze známých obvodů. Jejich kombinací se však dosahujea) informaci z měříče do interfaeeové desky je možno přenášetAseriově pouze jedním vodičom. V ćitačí se tato informace převádído binérního paralelního kőduxj b) Snímač je ve vlastním měříči elektronicky rozdělen na oblastikrajním oblastem odpovídají...

Zapojení pro zajištění běžícího programu mikropočítače při výpadcích napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257855

Dátum: 15.06.1988

Autori: Řehák Jaroslav, Bezdíček Jan

MPK: G06F 9/22

Značky: výpadcích, napájení, zapojení, programů, mikropočítače, zajištění, běžícího

Text:

...výstup pro čtení mikropočítačem g. Mezi vstup l napâjecího napětí a řídící výstup gg ŘĚŠĚŤ je zapojen odporový trimr lg, komparator s hysterezí ll a dvouvstupový logický člen NAND lg.Vstup lgł logického členu NAND lg je spojen s výstupem lll komparátoru s hysterezí ll. Negovaný výstup ll komparátoru s hysterezí ll je spojen přes filtr jse vstupem dvouvstupového logíckého členu NAND 33, jehož výstup je spojen se vstupem łgg logiokého členu...

Zařízení k řízení systémové sběrnice mikropočítače v multiprocesorovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 244069

Dátum: 01.06.1988

Autori: Cejnek Milan, Chaluš František

MPK: G05B 19/417

Značky: multiprocesorovém, systému, sběrnice, systémové, zařízení, mikropočítače, řízení

Text:

...a~se čtvrtou svorkou čtvrtý přerušovací vstup jeho přerušovacího bloku. První přerušovací vstup přerušovacího bloku je přes třetí svorku prvního aktivního modulu paralelné připojen přes třetí svorku druhého aktivního modulu k prvnímu přerušovaoímu vstupu jeho přerušovacího bloku a přes druhou svorku pasivního modulu k výstupu jeho hradla. První přerušovací vstup hradla je spojen s třetí svorkou, druhý přerušovaoí vstup se čtvrtou svorkou a...

Zapojení jednoduchého osobního mikropočítače pro mládež

Načítavanie...

Číslo patentu: 256686

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smutný Eduard, Mercl Jan

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, jednoduchého, mikropočítače, osobního, mládež

Text:

...adres, bloku lg generátoru řídicích signálu, oscilátoru gg, děliče lg frekvence, dekodéru lg, bloku lg generace žádosti o DMA, míkroprocesoru ll a výstupní svorky lg.Hromadná vstupní svorka l je spojena s hromadným druhým vstupem lgi bloku lg řízení časovačů. Hromadný první výstup łgl bloku lg řízení časovačů je spojen s hromadným druhým vstupem 21 horizontálního časovače 2. Hromadný druhý výstup lg bloku lg řízení časovačů je spojen s...

Zapojení obvodu pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242140

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kühnl Zbynik, Porazil František, Záruba Jioí, Dostál Jaroslav

MPK: G06F 1/04

Značky: napětí, signálu, výpadku, obvodů, řídících, zapojení, mikropočítače, vytváření

Text:

...možno charakterízovat takto. Záohytný klopný obvod g, je tvořen tranzistory a rezistorma slouží k zschyoení výpadku napájení z kontrolních obvodu na vstupní podpětovó svorce Q spojení. Vybíjecí obvod 2 je tvořen tranzistorov a resistarem s slouží k vybíj ení psmětového kondenzátora i po náběhu napájení. Nabíjecí obvod 2 je tvořen rezístorem s slouží k nabíjení pamětovőho kondenzátora g po náběhu napájení. Pamätový kondenzátor g je tvořon např....

Zapojení mikropočítače s alespoň jedním tranzistorovým pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242079

Dátum: 01.02.1988

Autori: Prossr Otto, Poláeek Antonín

MPK: G06F 3/00

Značky: pulsním, alespoň, zapojení, tranzistorovým, měničem, jedním, mikropočítače

Text:

...s tranzistorovýn pulením měníčem tvoří dva prozranovatelné čítaöe. Jeden z nich pracuje jako generátor opakovecí frekvence ggg, druhý,jako řídící čítač ĚĚ. Progremovatelný čítač ve funkcí generá toru opakovaní frekvence ggg je v zapojení vždy pouze jeden,počet řídioích čítačů ěěł, kdy iul, 2, n, je roven počtu přípojenýoh pulsníoh měníčů. Popis zapojení se vztahuje na alternatívu s jedním - prvním řídicím čítačen ššł, zapojení dalších...

Zapojení řídicího logického obvodu analogového vstupního bloku mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242072

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beneš Teodor

MPK: G06F 3/05

Značky: analogového, řídicího, mikropočítače, logického, vstupního, bloků, zapojení, obvodů

Text:

...registru. skupinový výstup registru je spojen se skupinovým adreeovaoím vstupommultiplexeru. Skupinový tříbitový datový výstup obousměrného budiče je spojen se skupinovým vstupom výběrového obvodu, jehož výstup je spojen s uvolňovacím vstupom tvarovacího obvodu a s řídicím vstupom inicializačního obvodu. Výstup inicielizačního obvodu je spojen s blokovacím vstupem blokovacího obvodu a s blokovacím vstupem přepínaoího generátoru, jehož...

Zapojení analogově-číslicového převodníku se vstupní branou mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245093

Dátum: 15.12.1987

Autori: Michel Rudolf, Szilágyi Géza

MPK: G06F 3/05

Značky: převodníku, zapojení, mikropočítače, branou, vstupní, analogově-číslicového

Text:

...převodníku 2 jsou ještě spojeny přes zpožď-ovací obvody 5, B, 7 se součinovým členem 8, který je výstupem spojen se svorkou STB synchronizačního impulsu vstupní brány 3. Výstupní data analogově číslicového převodníku 2 z výstupních svorek D 13 až D 3 jsou přiváděiía do vstupní brány 3 mikropočítače přímo, stejně jako informační impulsy, určující pořadí snímaných digitů v předváděném čísle. Nejvyšší digit je přiváděn ze svorky MSD,...

Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238472

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šik Vladislav, Hemzal Boleslav

MPK: G06F 15/46

Značky: zapojení, sluneční, mikropočítače, kolektory

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory je určeno pro řízení technologických procesů, zejména pro natáčení slunečních kolektorů. Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory sestává z generátoru hodin a indikace, generátoru času, paměti, displejů, obvodu napětí, bloku logiky, termostatů, panelu ovládání. Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory je určeno pro řízení technologických procesů, zejména natáčení slunečních kolektorů pro...

Zapojení řídicích obvodů centrální dvouprocesorové jednotky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251443

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jaroš Vladimír

MPK: G05B 15/02, G06F 15/46

Značky: jednotky, obvodů, centrální, dvouprocesorové, mikropočítače, zapojení, řídících

Text:

...výstupom sritmetiokćho procesom. Výstup klopného obvodu je spojen s periternim vstupom peritorniho součinového obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vstupom uvolňovsw251 443 ciho součtového obvodu, jehož druhý vstup je spojen s potvrzovocím výstupom centrálního bloku. Adrosový třináctý výstup centrálního bloku je spojen s prvním adresovým vstupom dokődovaoího součtověho obvodu, jehož nogovs-p ný výstup je spojon s adrosovým vstupom...

Zapojení obvodu pro samočinné nulování a periodickou kontrolu činnosti mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251381

Dátum: 16.07.1987

Autori: Psutka Petr, Růžička Miroslav

MPK: G06F 11/30

Značky: obvodů, kontrolu, nulování, periodickou, zapojení, mikropočítače, činnosti, samočinně

Text:

...stavy legickoho signálu na nulovacím výstupu 12.testovací výstup n je vhodmě zvolełü výstup mikropočítnče dodivající impuley s opakovací frekvencí vyilí mel je kritickú opakovací frekvence kontroly správna funkce mikropočítaše l. Bezprostřednl pe připojení mikropoćítače l na napájecí napltí je na nulovacím výstupu g logická úroveň odpovídající režimu mulevdmí.V ekauiiku, kdy napájecí napětí dosáhne určitě prahové úrovni mezi nulou a...

Zapojení vstupního analogového systému pro mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251350

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: vstupního, systému, mikropočítače, zapojení, analogového

Text:

...HEAD u mikropočítače do aktivního stavu a provede se čtení výstupu analogově číslicovépo převodníku a počítač pokračuje dále v programu. Čekací doba počítače než proběhne převod je kratší než je programová obsluha u známého řešení. Čekání je omezeno pouze na nezbytně nutnou dobu a funkci převodníku řídí přidané obvody. Uvedené zkrácení je důě ležité např. u ryohlých převodníků, kde zpracování vstupního údaje trvá např. 5 s, zatímoo u...

Zapojení výstupního analogového systému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251147

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koliáš Jan, Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: výstupního, mikropočítače, zapojení, systému, analogového

Text:

...připojena přes měrný odpor Bg výstupní proudová svorka 22, která je přes druhý zpětnovazební odpor 51 a druhý spínač 33 připojena na neinvertující vstup operačního zesilovače 5, přičemž tento neinvertující vstup je přes první pomocný odpor El spojen se zemnící proudovou svorkou gł, na nížje zároveň připojena propojená třetí a čtvrtá svorka Q, Q prvního přepínače gł.V případě napětového výstupu je neinvertující vstup operačního zesilovače Q...

Zapojení testovacího a inicializačního subsystému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251044

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kocián Milan, Míček Petr, Tesař Petr

MPK: G06F 11/22

Značky: mikropočítače, zapojení, testovacího, inicializačního, subsystému

Text:

...bloku 1,systémového segmentu Q operační paměti a permanentní paměti Q pro testy a inicializaoi systému. Součástí zapojení je i stavový registr 1 a registr 1, propojený přes výstup 1 s displayem Q.Řídicí blok 1 má řídící vstup 3 sběrnice vnějšího systému, datový vstup 3 a adresový vstup gł. Datový vstup Q je propojen s obousměrným pripojením gg interní datové sběrnioe na obousměrném zesilovaoím bloku g, jakož i s obousměrným pripojením Qg...

Zařízení pro generaci přerušení a čtení vstupních signálů mikropočítače s pamětí PROM

Načítavanie...

Číslo patentu: 251043

Dátum: 11.06.1987

Autori: Georgiev Vjačeslav, Pinker Jiří, Bejvl Josef

MPK: G06F 13/32

Značky: mikropočítače, zařízení, pamětí, signálu, generaci, přerušení, čtení, vstupních

Text:

...výstup x 1 paměti PRO 1 je připojen na přeruäovaoí vstup 5 mikroprooesoru. Druhý e třetí výstup 12, X 3 Paměti PRO 1 jsou připojeny na pátý a äesty vstup 24, 25 budiče g sběrnice. čtvrtý výstup X 4 paměti PROH 1 je připojen jednak na vstup g§ 1 vybavení budiče g sběrnice a jednak na vstup âijgbudiče g běrnioe. Další vstupy Q. 26, 23. § 32) gv 20, gg, CS 2 jsou spojeny a připojeąv na zdroj 1 napětí o velikosti 5 V. Výstupy go až g.,...

Zapojení výstupního obvodu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239546

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rückl Jioí, Franc Jioí

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, mikropočítače, obvodů, výstupního

Text:

...členu 1, Anoda luminiscenční diody je spojene přes omezovací odpor gs první napájecí svorkou lg. Emitor fototranzistoru optoelektrického spojovacího členu 1 je spojen s jedním vývodem prvního děličového odporu i a s jedním pőlem druhého děličového odporu Ž. Druhý pől druhého děličového odporu Ž je spojen se druhým vývodem kolekłorového odporu lg,s první svorkou zátěže lg a se třetí napájecí svorkou ll. Druhý vývod prvního děličového...

Zapojení vstupního obvodu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239545

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pinta Ladislav, Macháeek Pavel

MPK: G06F 3/00

Značky: obvodů, mikropočítače, zapojení, vstupního

Text:

...2 optoelektriokého spojovacího členu § je spojene s jedním pőlem kondenzátoru lg. Druhý pől kondenzátoru lg je spojen s prvním vývodem|kolektorového odporu lg a s kolektorem lg,rototranzistoru 2. Emitor ll fototranzistoru 2 je spojen se signálovou vstupní svorkou lg vstupního bloku lg a s jedním vývodem emitoě rového odporu lg. Jeho druhý vývod je spojen se druhou»napájecí svorkou lgg vstupního bloku lg a se druhounapájecí svorkou...

Zapojení pro automatické uvedení mikropočítače do výchozího stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238087

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bureš Karel, Matouš Jan

MPK: G06F 9/00

Značky: výchozího, mikropočítače, stavu, zapojení, automatické, uvedení

Zhrnutie / Anotácia:

Přes připojovací obvody při správné pracující funkční jednotce příchází pravidelně záporný impuls pro spoušťový multivibrátor, na jehož výstupu je pak trvale úroveň log 0. Dostane-li se funkční jednotka do neurčitého stavu, dojde k výpadku spoušťových impulsů a na výstupy spoušťového multivibrátoru se objeví úroveň log l. Touto změnou je aktivován první pomocný multivibrátor, který vyšle po sběrnici signál pro nastavení mikropočítače do...

Zapojení pro ochranu paměti mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237650

Dátum: 16.02.1987

Autor: Král Václav

MPK: G06K 5/04

Značky: mikropočítače, ochranu, pamětí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší usnadnění ladění programů a zvýšení spolehlivosti mikropočítačových systémů pro řízení v reálném čase. Docílí se toho zapojením logických komparátorů, paralelních výstupů mikropočítače, součtových a součinových hradel do dvou paralelních kanálů. Vzájemné spojení obou kanálů je v adresní sběrnici mikropočítače, řídicí sběrnici mikropočítače, obvodu logického součtu podmínek a obvodu logického součinu podmínek. Poslední dva obvody...

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236997

Dátum: 01.10.1986

Autori: Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Jan

MPK: H02H 7/20

Značky: výpadku, zapojení, obvodů, mikropočítače, ošetření, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení. Signál o stavu napájecího napětí přeruší chod mikropočítače. Vytváří se také stavový signál indikující nadále, že došlo k výpadku napájení. Po odměření určité doby se vydá signál pro blokování paměti a signál pro trvalé blokování mikropočítače. Po opětném náběhu napájení se odměří doba náběhu napájecího napětí do předepsaných tolerancí a potom se zruší blokovací signál...

Zapojení pro měření elektrické veličiny pomocí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231129

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pavel Jiří

MPK: G01R 19/25

Značky: zapojení, mikropočítače, pomocí, elektrické, měření, veličiny

Zhrnutie / Anotácia:

Při cejchování je první čítač čítající výstupní impulsy převodníku nastaven na známý počet impulsů. Dosažení tohoto počtu vyvolá v mikropočítači žádost o přerušení, která způsobí zablokování činností prvního i druhého čítače. Stav druhého čítače čítajícího taktovací impulsy vyjadřuje délku měřícího intervalu platnou pro cejchování. Při měření neznámého napětí se spustí první a druhý čítač a žádost o přerušení se odvozuje z druhého čítače,...

Obvod pro adresaci pamětí a vstup/výstupních obvodů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 221477

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vaněček Pavel, Sýkora Jindřich, Kocur Pavel

Značky: obvodů, adresací, obvod, mikropočítače, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro adresaci pamětí a vstup/výstupů mikropočítače. Tento obvod zpracovává signály adresové a řídicí sběrnice a vydává signály pro výběry jednotlivých pamětí a vstup, výstupů s možností snadné změny jejich adres. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vyšší bity adresové sběrnice jsou připojeny na adresové vstupy první programovatelné paměti, jejíž datové výstupy jsou připojeny na vstupy propojkového pole. Výstupy...

Zapojení obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229131

Dátum: 01.02.1986

Autori: Janů Karel, Müller Jan, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír

MPK: G06F 9/22

Značky: mikropočítače, sběrnice, zapojení, časově, řízení, vnitřní, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače. Strobovací puls a druhý a pátý datový bit sběrnice vytvářejí přes rekodér spouštěcí pulsy pro dva nezávislé klopné obvody. Jeden klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro paměť. Druhý klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro výstupní kanály. Oba generované signály mají výrazný předstih před vlastním zápisovým pulsem z mikroprocesoru, což...

Zapojení pro napájení obvodů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229123

Dátum: 01.02.1986

Autori: Čurda Otakar, Kouklík Ivo

MPK: D04B 15/78

Značky: zapojení, mikropočítače, napájení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro napájení mikropočítače a jeho paměti RAM pro přepínání ze síťového zdroje na baterii, která je v paměti RAM trvalé zapojena. Zapojení řeší udržení správných napětí co nejjednodušším uspořádáním což je prakticky provedeno tak, že za síťový zdroj je zařazen odpor od něhož se vedení větví na dvě větve se zařazenými diodami, první větev je napojená na obvody mikropočítače a druhá na paměť RAM, přičemž mezi diodou druhé...

Zapojení pro inicializaci mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220190

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kárný Zdeněk

Značky: inicializaci, zapojení, mikropočítače

Zhrnutie / Anotácia:

Pro generování inicializační sekvence se využívá pevné paměti. K provedení inicializace postačí jediný ovládací prvek. Inicializační vodič je připojen k mikroprocesoru a modifikačnímu obvodu. Výstup modifikačního obvodu je připojen na vstup budiče výstupní sběrnice mikropočítače, která je připojena na vstup pevné paměti. Výstup pevné paměti je připojen na výstupní sběrnici mikroprocesoru. Modifikační obvod je připojen k mikroprocesoru vodičem...