Patenty so značkou «měřicího»

Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 270464

Dátum: 13.06.1990

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G08C 19/02, G08C 19/16

Značky: distribuovaného, měřicího, zapojení, systému, mikropočítačového

Text:

...mikropočítačam je omezen pouze počtom binárních vatupů. které může centrální mikropoćítač obsahovat.Na připojeném výkreeu jo blokovým schematem znázorněn příklsd provedení zapojení podk vynálezu.Zepojení podle vynálezu eestává z centrálního mikropoöítače 1, ke kterému je připojena mikropočítačovň první měřicí ústredne i, druhá měřicí ústredne 3 a n-tá měřicí ústredne 1. První měřicí úatřadna i je svým datovým výstupom 2 pripojene k...

Obruba měřicího pravítka pro systémy měření délek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267690

Dátum: 12.02.1990

Autori: Weiland Volmar, Freitag Hans-joachim, Wieduwilt Bernd, Böhme Gerhard

MPK: G01B 3/00

Značky: pravítka, délek, obruba, systémy, měřicího, měření

Text:

...ornerxoñ. npennournrenbuo pacnonomenuoü B Měcrxoü ocnacrn nepmarema auueäxu. r.e. ua uecre mecrxoro coenuuenus AGPMETBIB - nuueñxa. Onuoapeueuuo npnroano. ecnu sro necro coenuuenun connanaer C nPlláol-HHM HJIII HGIIIHHHIIIH Fly-HEM Unpaaoñ auneñxn cornacuo usospereuun na cpaaueuun c uaaecruuun npocrunn pemeuuanu nocmraercsłl noaumenuaa TOWHOCTB HBMEPHTGMEHHX HPH 6 CIPOB. CHBGMEHHHX STHHH nnneüxanu. n qacruacrn smaronapn rounony coornercrann...

Zapojení obvodu pro automatické přepínání rozsahů digitálního měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266058

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trezzi Michael

MPK: H03M 1/18, G01R 15/08, G01R 13/02...

Značky: digitálního, automatické, rozsahu, měřicího, zapojení, přepínání, obvodů, prístroje

Text:

...než ta, která se pro danýzapojení obvodu pro automatické přepinání rozsahu bude blíže popsáno podle na výkreseuvedeného blokového schéma předmětného příkladu digitálního měřicího přístroje. zapojení obsahuje analogově digitální převodník Q, sedmisegmentový dekodér § a tříciferný displej,vzájemně prepojené standardnim způsobem. První vstupní svorka gł obvodu je spojena s prvním vstupem łg a druhá vstupní svorka gg obvodu s druhým vstupem...

Zapojení měřicího sekvenčního detektoru diferenciální fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263782

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stárek Jaroslav

MPK: H04N 17/02

Značky: fáze, detektoru, diferenciální, měřicího, zapojení, sekvenčního

Text:

...výstup je připojen na vstup druhého odřezávače, jeho výstup je přípojen na nulovací vstup detekčního klopnéhoobvodu typu R - S. přičenł dále neinvertovaný výstup třetího symetriànčního obvodu je připojen na začátek druhého vinutí třetího oddělovscího transformitoru, přičemž konec prvního vinutí třetího oddčldvacího transformłtoru je připojen na neinvertující vstup třetího komparitoru,a na konec druhého vinutí třetího oddělovacího...

Zařízení pro řízení a ovládání skluzů měřícího kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 259662

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benža Dušan, Bazala Antonín, Ševčík František, Třetina Karel

MPK: G01M 17/02

Značky: zařízení, měřicího, skluzu, řízení, ovládání

Text:

...otáčení měřícího kola łíje snímána vsnímečem 11 a v porovnávacím členu 12 je porovnávána o-požedoeÁ vanou hodnotou g. Rozďíl obou trekvencí ve formě elektricke~ho signálu je po zeaílení v zesiloveči 1 §příveden na vstup,pátka na hodnotu záviolou na rozdílu frekvencí otáčení, čímžumožní přeetavení piatu přímočarého hydromotoru 1 1 s ním spojonho negulačního orgánu hydrosuąxíckého převodníku 1. změnougeometríckého objemu převodníku 1...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chramosta Jan, Konfršt Jan, Mlynář Jiří, Harant Valentin

MPK: D03D 51/00

Značky: strojů, měřicího, odstranění, zařízení, doletu, tkacích, zbytků, kontrolu, prostoru, hydraulických, způsob, nitě, útkové

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Zařízení pro zavádění chybně prohozené útkové nitě do měřicího prostoru čidla doletové zarážky u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258169

Dátum: 15.07.1988

Autori: Konfršt Jan, Harant Valentin, Mlynář Jiří, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: útkové, tkacích, chybné, hydraulických, doletové, zavádění, zařízení, čidla, prostoru, nitě, měřicího, strojů, zarážky, prohozené

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vylučuje možnost nežádouoího zastavení tkacího stroje, způeobeného prohozením útkové nitě mimo měřicí prostor, tzn. na elektrody nebo mezi elektrody detektoru a paprsek tkacího stroje. Vyloučením možnosti nežádoucího zastavení tkacího stroje je zvýšena kvalita tkaného zboží a produktivita tkacího stroje.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení...

Mechanismus pro přenos měřícího pohybu na snímací hlavici induktivního měřítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244759

Dátum: 01.06.1988

Autor: Janeeek Ladislav

MPK: G01B 7/02

Značky: induktivního, prenos, měřicího, měřítka, hlavici, snímací, pohybu, mechanismus

Text:

...vývody se u provedeni dle vynàlezu vyvàdlji nejkratši cestou mimo pouzdro. Zepušteni spnjnvnciho řlenu do hmoty nneniku je možno prnvadłt u všech známých tvpů snimecich hlavic a je důležité, protože zmenšuje rameno. na nłmž se projevuji chyby vedeni pouzdra. Tim se vvhovuje požadavku konstrukce pndle Abbeho knmpnrałniho principu. Použiti dvou kuliček umožňuje všestranne malé ůhlove natnčeni spnjnvrciho řlenu,přitom ae přitlačna sila...

Zapojení měřicího okruhu turbokompresoru a kalibrační sekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255676

Dátum: 15.03.1988

Autori: Anděra Vratislav, Goldšmíd Ivan, Legnerová Hana, Nožička Jiří, Misárek Dušan, Vočadlo Jan

MPK: G01K 15/00, F04D 29/00

Značky: měřicího, okruhu, turbokompresoru, zapojení, sekce, kalibrační

Text:

...je tvořeno uzavřeným měřicím okruhem l, na nějž je ve třech místech paralelně připojena kalibrační sekce 1. Výtlačné hrdlo Ä měřeného turbokompresoru A je výtlačným potrubím § napojeno na měřicí trat Ě s měřicím orgánem 1. Na výstupní potrubí g měřicí tratě Q je napojen vodou chlazený chladič g pracovního média, V jehož vodním okruhu je zabudován první regulační orgán lg. Chladič Q je propojen spojovacím potrubím łl s hlavní...

Zařízení pro připevnění a seřízení pinoly, pohybového a odměřovacího ústrojí třísouřadnicového měřícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242582

Dátum: 01.03.1988

Autori: Golan Petr, Kelbler Josef

MPK: G12B 5/00

Značky: stroje, připevnění, třísouřadnicového, pinoly, odměřovacího, seřízení, pohybového, ústrojí, měřicího, zařízení

Text:

...připojeny dva vnitřní čepy 3. Válcové konce vnitřních čepů 3 jsou uloženy ve vnitřních držácích 2. Spodními plochami se vnitřní držáky 5 etýkají e horizontální plochou rámečku 5 ,ke která jsou připevnšny spojovacími díly. Ke dvěma protilehlým kolmým plochám rámečku 1 jsou pevně připojeny dva vnější čepy 1. Válcová konce vnějších čepů 1 jsou uloženy ve vnějších držáoích Q, které jsou spodní plochou připevněny k horízontální ploše rámu gg. S...

Držák měřícího hrotu pro měření hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236216

Dátum: 01.02.1988

Autor: Rejmánek Miroslav

MPK: G01B 5/00

Značky: obvodů, hrotu, držák, měřicího, hybridních, integrovaných, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Držák měřicího hrotu pro měření hybridních integrovaných obvodů řeší problém měření těchto obvodů zejména při jejich opakované hromadné výrobě, neboť svou levnou a jednoduchou konstrukcí umožňuje vytvářet soubory výměnných pevně nastavitelných držáků na snadno výměnných deskách s plošnými spoji. Podstata vynálezu spočívá v tom, ze nosič držáku určený k přichycení otočně k desce s plošnými spoji pomocí spojovacího prvku, je na své horní části...

Způsob evakuování měřicího systému tlakového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pekárek Stanislav, Hájek Stanislav, Loneková Helena, Rosenkraz Josef

MPK: G01K 15/00

Značky: měřicího, způsob, tlakového, teploměru, systému, evakuování

Text:

...způsob evakuování měřicího systému tlakového teploměru přes kapiláru podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se retorta měřicího systému teploměru podrobí při evakuování působení teploty ležící V rozmezí od 40 DC do l 000 °c,výhodné od 200 do 600 °C. současně s ohřevem retorty je prováděno i její evakuování stejným způsobem jako u stávající technologie. Růst teploty způsobuje růst tlaku plynu V retortě a tedy i vzrůst rozdílu...

Zapojení měřicího převodníku se signalizací poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253467

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jonáš Zdeněk, Šmejkalová Marie

MPK: G01D 5/00, G01D 5/12, G01D 3/08...

Značky: převodníku, poruchy, signalizaci, zapojení, měřicího

Text:

...podle výnálézu je, že zvyšuje spo~ lehlivost měřících převodníků. Kromě indikace měřené veličiny signalizuje poruchu spojovacího vedení mezi snímačem a výhodnocovacím zařízením. Spolehlivě signalizuje přeruäení i zkrat tohoto vedení a zamezí tak okamžitě vzniku následných poruch v technologickém provozu, které by mohl vyvolat nesprávný údaj na výstupu měřícího převodníku v důsledku poruchý spojovacího vedení. Tato signalizace má mimořádný...

Zařízení pro zavěšení pinoly. zejména třísouřadnicového měřicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kokeš Jan, Buiárek Ladislav, Kooan Alfréd

MPK: G01B 5/03

Značky: zejména, zařízení, měřicího, pinoly, stroje, zavěšení, třísouřadnicového

Text:

...na obr. 4 je totéz snázoměno v čelnín pohledu s vyznačeím stabilizátoru, na obr. 5 je v bočním pohledu znázorněno provedení, kde spodní držák je s vrchuím drłákevm spojen dvlma plochými pruäinami a na obr. 6 je shodná zařízení znázorněnoZařízení podle vynálezu v provedení s jedním pársm plochých pruäin eestává z lenka1, uloženého na kladca g s rovnýn příčným profilom styčné části. Kladka z je otočné uloäena na ose 3 která je připevněna...

Přípravek pro přikládání měřícího pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 245176

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blažek Zdenik, Hladík Vlastimil, Pantueek Miloslav

MPK: G01B 3/32

Značky: pásma, přikládání, měřicího, přípravek

Text:

...stěně je v blízkosti táto etěny.Výče uvedené nedostatky jsou odetrmnčny přípravkem podle vynälezu, jeho podstatou je paska pro upevnční a nastavení nàly mäříckćho pásma vůči hrotu prípravku, otočná kolem dvou oe. Jednak kolem ony spojení e trubkovou eklddací tyčí a jednak kolem osy sklá dací tyče.Pri. přilolení hrotu prípravku k určovenému bodu na etěně dochází samočinně k naeměrovúní plsky ve eměru působení mepínmcí síly pásme, nezávisle od...

Zapojení pro vytvoření absolutní hodnoty výstupu měřicího převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Patoeka Radoslav, Stiller Jioí, Sikora Petr, Smejkal Vilém, Šoltys Josef

MPK: G01R 1/30, G01R 1/28, G01R 1/20...

Značky: absolutní, výstupu, hodnoty, převodníku, vytvoření, měřicího, zapojení

Text:

...uplatněné v regulované soustavě pulsniho měniče.Mezi výstupem měřiciho převodníku 1 a počítači zemí 5 jsou paralelné zapojeny dvě sériové kombinace diody 2 a snímacího odporu 3, kde tyto diody 2 jsou zapojeny ve vzájemné opačné polaritě, takže tvoří výhybku. Rozdilový Zesilovač 4 je opatřen dvěma vstupy, znichž každý je připojen ke středu jedné sérivé kombinace.Měřicí převodník 1 s galvanicky odděleným proudovým výstupem je umístěn v...

Způsob současného nastavení přesných hodnot elektrického odporu a jeho teplotního součinitele u měřicího odporového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Majtán Ján

MPK: H01C 17/22

Značky: současného, nastavení, měřicího, odporu, způsob, elektrického, odporového, přesných, součinitele, hodnot, prvků, teplotního

Text:

...můstku na nulovou hodnotu se použije teplotně nezávislý kovový odpor. Výhodou zde jsou menší rozměry a hmotnost kompenzačních odporů, a tím í lepší teplotné dynamické vlastnosti snímače. Z nezbytnosti realizovat tyto kompenzační odpory s přesnými individuálními hodnotami zvlášť pro každý případ však vyplývají vyšší náklady. Ani při uvedeněm zpüsobukompenzace se však nedosáhne potřebných přesných hodnot, neboč spojení uvedených odporůs...

Zařízení pro dálkové ovládání indikace a aretace třísouřadnicového měřicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238207

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kýzl Vladimír, Laibl Vladimír, Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G12B 9/10

Značky: třísouřadnicového, ovládání, aretace, dálkově, zařízení, měřicího, stroje, indikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třísouřadnícového měřicího stroje, určeného pro délková měření strojírenských výrobků ve třech osách. Vynález řeší dálkové ovládání číslicových indikátorů a aretaci pojezdů. Podstatou vynálezu je, že ovládací prvky pro indikaci a aretaci byly soustředěny do přenosné ovládací skříňky, která je s elektronikou spojena pružným elektrokabelem. V ovládací skříňce je zabudován též spínač pro současnou celkovou aretaci pojezdů ve všech...

Zapojení měřícího oscilátoru pro měření reálné a jalové složky admitance dvojpólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249575

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šojdr Ludvík

MPK: G01R 27/02

Značky: reálné, zapojení, měření, jalové, měřicího, dvojpólu, admitance, složky, oscilátoru

Text:

...X GX jBije připojena parelelně k rezonančnímu obvodu l, ktorý je do zpětnovezební smyčky ví~ cestupňového zpětnovazobního měřicího oscilátoru lg navázán pomocí prvního trsnsformsčního členu g e druhého transformačního člsnu 1. Součástí zpětnovazební smyčky vícestupňového zpětnovazebního měřicí» ho oscilátoru lg jsou první oddělovací stupeň 1 s druhý oddälovací stupeň § s konstsntním zesílením s řízený stupeň 5, jehož kolekto-3,249 575...

Zapojení měřicího indukčního nebo kapacitního můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232012

Dátum: 01.04.1987

Autori: Soukup Emil, Kuchyňka Václav, Kolář Jan

MPK: G01R 17/10

Značky: indukčního, kapacitního, můstku, zapojení, měřicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru měřicí elektrotechniky. Týká se zapojení měřicího indukčního nebo kapacitního můstku, napájeného střídavým proudem. Jde o můstky složené buď z indukčností - indukční můstky, nebo kapacit - kapacitní můstky, a to buď u vyvážených nebo nevyvážených můstků. Podstata spočívá v tom, že můstek je v rezonanci s napájecí frekvencí, jak je patrno z obr. 1 a 2. Předmětu vynálezu lze s výhodou využít ve všech oblastech průmyslu, zájmena...

Zapojení obvodu přijímací části informačního měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 247660

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hradský Vladimír

MPK: G06F 13/38

Značky: částí, systému, přijímací, informačního, zapojení, měřicího, obvodů

Text:

...jediným integrovaným obvodem umožňuje snadnou diagnostiku funkce.Příklad provedení zapojení podle výnálezu je schematický znázorněn na připojeném výkrese.Obvodipříjemce korespondence sestává z permanentní paměti g a zpoždovacího obvodu 2. První adresový vstup paměti g je připojen na první výstup snímačůfinterfejsové sběrnioe,jejichž druhý výstup je připojen na čtvrtý adresový vstup paměti g. Na druhý adresový vstup paměti g je připojen...

Zapojení pro prověřování funkce optického měřicího řetězce laserového dopplerovského anemometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247645

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klaboch Ladislav

MPK: G02B 17/08, G01W 1/10, G06F 11/08...

Značky: dopplerovského, laserového, zapojení, prověřování, anemometru, funkce, řetězce, měřicího, optického

Text:

...přichází na dělič paprsku, kde je dělen na dva vzájemně koherentní vysí~ lací paprsky, které jsou vysílacím objektivem soustředěny do měřicího bodu proudění tekutiny,ze kterého jsou světelné paprsky rozptýlené hmotnou částicí, unášenou proudící tekutinou. přiváděny přes přijímací objektiv a clonu na fotodetektor podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi dělič paprsku a měřicí bod proudění je zařazen v jdnom ze dvou vysí...

Zapojení vícedetektorového měřicího zařízení pro nízkoenergetické zářiče gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 235779

Dátum: 01.12.1986

Autori: Procházka Hubert, Veit Milan, Hruška Karel

MPK: G01T 1/20, G01T 1/17

Značky: zařízení, zářiče, vícedetektorového, měřicího, zapojení, nízkoenergetické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zapojení vícedetektorového měřicího zařízení pro nízkoenergetické zářiče gama spočívá podle vynálezu v tom, že šestnáct shodných detektoru jaderného záření (1) je spojeno jednak se zdrojem vysokého napětí (2) a jednak se vstupy šestnácti shodných lineárních zesilovačů (3), jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy šestnácti diskriminátorů (4), jejichž výstupy jsou spojeny s centrální jednotkou (5), která je dále spojena s LED displejem...

Zařízení k přísuvu měřicího čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236511

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hron Karel, Majer Jiří

MPK: B24B 49/04

Značky: měřicího, čidla, přísuvu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je přesné axiální polohování obrobků, zejména u hrotových brousicích strojů, umožňující relativní polohování obrobků vzhledem k brousicímu kotouči. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že tubus s měřicím čidlem je pevně spojen s pístní tyčí hydraulického lineárního hydromotoru, jehož osa leží v rovině kolmé k ose hrotů bousicího stroje a jehož píst je zajištěn proti otáčení.

Budič induktivního měřicího zařízení délek nebo uhlů na principu induktosynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232428

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mariák Ferdinand

MPK: G01D 5/22, G01R 33/00

Značky: měřicího, induktivního, délek, induktosynu, zařízení, úhlu, budič, princípu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, že umožňuje vyrábět namísto dvouvrstvých vodičů jednovrstvé tím, že plošná vinutí obou vrstev jsou na izolačních fóliích první a druhé vrstvy umístěna tak, že část délky aktivních vodičů první vrstvy a obdobná část délky aktivních vodičů druhé vrstvy vy tvoří jednu vrstvu s izolačními nosiči po obou stranách této vrstvy a s pomocnými propojovacími vodiči a spojkou aktivních vodičů první a druhé vrstvy. Pomocné propojovací...

Zapojení pro prověřování funkce elektronického měřicího řetězce laserového dopplerovského anemometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232963

Dátum: 15.07.1986

Autori: Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

MPK: G01W 1/10, G06F 11/08, G02B 17/08...

Značky: měřicího, laserového, řetězce, elektronického, dopplerovského, prověřování, funkce, zapojení, anemometru

Zhrnutie / Anotácia:

U řetězce laserového dopplerovského anemometru LDA vysílací část 1 LDA vysílá dva vzájemně koherentní světelná paprsky do měřícího bodu proudění tekutiny, v kterém je jejich vzájemným průnikem vytvořena optická sonda 2 LDA, z níž světelné paprsky rozptýlené hmotnou částicí unášenou proudící tekutinou jsou přiváděny na vstup přijímací části 3 LDA, napájené ze zdroje 7 a připojené svým výstupem přes přenosovou linku 4 a procesoru 5 LDA na vstup...

Zapojení měřicího budiče vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231822

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kristen Jiří, Procházka Jan, Šindelář Bedřich

MPK: H03K 17/60, H03F 3/72, H03K 19/092...

Značky: měřicího, vstupu, zapojení, budiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicí techniky. Je určen pro nastavení definované napěťové úrovně logické nuly a pro nastavení definované napěťové úrovně logické jedničky pro buzení logických vstupů integrovaných obvodů a při zachování vysoké rychlosti průchodu signálu. Zapojení měřicího budiče vstupu podle vynálezu je určeno k použití v měřicí a testovací technice k buzení vstupů logických integrovaných obvodů pro odzkoušení kvality vstupních...

Zapojení pro kontrolu funkce částí měřícího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230407

Dátum: 01.04.1986

Autori: Křapa Antonín, Zapletal Zdeněk, Kupča František

MPK: G01P 13/00

Značky: kontrolu, měřicího, zapojení, částí, funkce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontrolu funkce částí měřícího zařízení tvořeného vyhodnocovacím blokem a měřicím blokem, které jsou vzájemně propojeny a kde vyhodnocovací blok sestává alespoň ze zdroje stejnosměrného napětí, zdroje impulsů a vlastního vyhodnocovacího zařízení a kde měřící blok sestává z nejméně jednoho světelného zdroje a nejméně jednoho fotosnímače, vyznačující se tím, že výstup vyhodnocovacího bloku (II) je upraven pro volbu napájení...

Zapojení pro automatické přepínání rozsahů číslicového měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226594

Dátum: 15.11.1985

Autor: Lokvenc Jaroslav

Značky: zapojení, číslicového, rozsahu, prístroje, automatické, přepínání, měřicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické přepínání rozsahů číslicového měřicího přístroje složené ze čtyř monostabilních obvodů, dvou hradlovacích obvodů, synchronního vratného čítače a dvou blokovacích obvodů adresy vyznačené tím, že první vstup (A1) prvního monostabilního obvodu (MO1) je spojen s časovým výstupem (K) určujícím konec měření číslicového měřicího přístroje (M), výstup (Q) prvního monostabilního obvodu (MO1) je spojen s třetím vstupm (3) prvního...

Zapojení detekční jednotky laserového interferenčního měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 223943

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hřebec Libor, Popela Bohumír

Značky: jednotky, detekční, interferenčního, měřicího, laserového, zapojení, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení detekční jednotky laserového interferenčního měřicího systému, sestávající ze dvou identicky zapojených fotodetekčních obvodů pro dva signály, vyznačené tím, že detekční obvody (I, II) spojené s jednou ze dvou fotodiod (1a, 1b) mají na vstupu obvod (2) foto diody, který je spojený jednak s výstupem (12a, 12b) pro spínač a jednak přes vstupní zesilovač (3) a diferenční zesilovač (4) s výkonovým zesilovačem (5), jehož výstup (14a, 14b)...

Zapojení měřicího zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219383

Dátum: 15.08.1985

Autori: Patrovský Jiří, Šťastný Alois, Nejedlý Vladimír

Značky: měřicího, zesilovače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřicího zesilovače, sestávajícího z operačního zesilovače, opatřeného odporovou operační sítí. Vynález řeší problém, co nejvíce zmenšit závislost zisku měřicího zesilovače na změnách hodnot odporů operační sítě, způsobených vnějšími vlivy. Podstata vynálezu spočívá v vtom, že alespoň dva odpory operační odporové sítě jsou vytvořeny odporovými operačními sítěmi (10, 10'), sestávajícími nejméně ze dvou shodných odporů....

Způsob kalibrace měřicího systému akustické emise pro hodnocení vzniku a rozvoje trhlin v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221638

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čermák František, Hron Jaroslav, Svoboda Václav

Značky: kovových, systému, trhlin, způsob, akustické, rozvoje, kalibrace, vzniku, materiálech, emise, hodnocení, měřicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkoušení kovových materiálů, zejména hodnocení vzniku a rozvoje trhlin v těchto materiálech. Řeší způsob kalibrace měřicího systému akustické emise, ve kterém je jako zdroje akustické emise využito iniciace trhliny v návaru vytvořeném na základním materiálu, na jehož povrchu je umístěn snímač akustické emise, a naměřené charakteristické hodnoty spektra akustické emise jsou přiřazeny odpovídajícím charakteristickým parametrům...

Zapojení pro číslicové měření otáček s možností naprogramování délky měřicího intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224089

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kravciv Miloš, Černý Antonín

Značky: možností, měřicího, otáček, číslicové, měření, naprogramování, délky, intervalu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové měření otáček a možností naprogramování délky měřícího intervalu, přičemž jako zdroj vstupního signálu je používán impulsní snímač, vyznačující se tím, že výstup pevného oscilátoru (1) je spojen s datovým vstupem (8) programovatelného čítače (3), výstup předvolby (2) je spojen s řídicím vstupem (9) programovatelného čítače (3), výstup programovatelného čítače (3) je spojen jednak s ovládacím vstupem (10) měřícího čítače...

Zapojení měřícího přístroje pro měření maximálních měřených elektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224215

Dátum: 01.09.1984

Autori: Novák Jiří, Bělohoubek Jilji, Michenka Miroslav, Sklář Jaromír

Značky: maximálních, měřicího, měřených, elektrických, veličin, zapojení, prístroje, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřícího přístroje pro měření maximálních měřených elektrických veličin, zejména pří dlouhodobém zjišťování přechodných a náhodných poruchových stavů regulačních obvodů a jisticích zařízení. Zjišťování náhodných poruchových stavů v regulačních obvodech a jistících zařízení se dosud provádí dlouhodobým oscilografickým měřením, které vyžaduje stálou obsluhu, přičemž je nákladné, takže je k trvalému měření pro provozní...