Patenty so značkou «lineární»

Zařízení pro přesný lineární posuv vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270734

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jágr Václav, Hűbner Drahomír, Blažek Zdeněk

MPK: B23Q 5/40

Značky: zařízení, přesný, vozíků, lineární, posuv

Text:

...výduti opatřen výsečemí závitu lichoběžníkového průřezu. Tento závitový segment je s malou vůlí uložen suvně ve vybrání telesa vozíku. Tlakem plochá pružiny upevnené ve dně vybrání telesa vozíku je závitový segment dotlačován na povrch závitů pohybového šrnubu, kam dosedají pouze boky lichoběžníkového závitu. Těleso vozíku je lehce posuvné na vodicí ose a svým vídlicovým vybráním obepíná rovnobežne 5 vodící osou orientovaný pohybový...

Lineární kladeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 269362

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chrpová Eliška, Všetečka Josef

MPK: D04H 3/05

Značky: kladeč, lineární

Text:

...cívečnice. Enotností celá aoustevy je limitována rychlost otáčení desky, a tím i kladecí rychlost soustavy nití. Další nevýhodou tohoto uspořádání eívečnice na kladeoím zařízení je nutnost zastavení celého stroje při navazovaní nití a výmene cívek. Pohon čtyř výsledníků je příliš složitý a náročný na přesnost seřízení. Kutná. vůle kamenů v kulisa může byt příčinou rázd v celém zařízení.Z čs- popisu vvnálezu k čs. sutorskémuoavědčaní č. 224...

Lineární miniaturní elektrický snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267262

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šefčík Karel, Hein Milan

MPK: G01B 7/04

Značky: snímač, miniaturní, elektricky, polohy, lineární

Text:

...vodivé dráhy 3. Dutina g je na otevřené straně opatřena podélným vyhráním A pro krycí planžetu 2 upevněnou k čelům lQ,ł, která se nacházejí na koncích tělesa l a ke kterým je také připevněn nupnutý měřicí vodič lg, který prochází smyčkou li. Smyčka lg prochází otvory pružiny li a je-ukončena nad pružinou li ve spodní části jezdce §, který je opatřen pružnými kontakty lg, jež dosedají na vodivé dráhy 1 a jsou vodivě spojený se smyčkou ll.Mezi...

Lineární dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264858

Dátum: 12.09.1989

Autori: Skála Miroslav, Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: A61M 1/02

Značky: dávkovač, lineární

Text:

...popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v náryse v řezu lineární dávkovač podle vynálezu.Lineární dávkovač sestává 2 tělesa § dávkovače, vložené injekční stříkačky 1 a tlačného palce Q s vodítky. Těleso á dávkovače je upevñovacím šroubem É uchyceno na tělese l okluzního čerpadla a rotor g okluzního čerpadla je ve styku s rotačním unášečem 2 dávkovače, který je spojen přes převody s tlačným palcem g s...

Kryt lineární měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264764

Dátum: 12.09.1989

Autori: Knapek Stanislav, Maruška Josef

MPK: B23Q 11/08

Značky: lineární, soustavy, měřicí

Text:

...ve kterém se nachází induktivní lineární měřítko a jezdec. Zvyšuje se spolehlívost odměřovaciho systému, zabraňuje tak případné havarii stroje, vzniku zmetků a poškození nástrojů v důsledku selhání odměřovací soustavy mechanickým poškozením.Příkladné provedení krytu lineární měřicí soustavy podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je zakrytovaná soustava v čelním pohledu, na obr. 2 je...

Zapojení indikačního obvodu velikosti osvětlení pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263773

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01J 1/44, G01B 11/02

Značky: velikostí, snímače, lineární, obvodů, indikačního, zapojení, obrazové, osvětlení

Text:

...děliče 1), který je tvoŕen inteqrovnnýmí ćítačí jsou pťipojeny vymezovecí obvody gł, g na jejichž výstupu je napětí, ktere vymezuje určité oblasti lineárního obrazového snímače g. Tyto oblasti představované určitým počtem fotocitlivých elementů jsou vhodné volený, tak, že první vymezovaoí obvod pl určuje oblast na počátku a druhý vymezovací obvod M 2 na konci lineárního obrazového snímače Ls. výstupní napětí obrazového snímače .s se zesiluje...

Lineární krokovací dopravník pro značení držátek štětců a tvarově podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261965

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rada Josef, Veselý František, Matějka Václav

MPK: B65G 25/04

Značky: držátek, krokovací, tvarově, značení, dopravník, výrobků, podobných, stětců, lineární

Text:

...líšt 5.1 opatřeným ve spodní části kluzným posuvovým vedením 3.1 suvně uloženým v tělese valivého vedení 2.4, přičemž pevné lišty 4 a pohyblivé lišty 5 jsou navzájem rovnoběžně uloženy. Pohyblivé lišty 5 jsou v horní části op-atřeny po celé délce prizmatickými výřezy 5.2. Pevné lišty 4 jsou shodnýníi prizmatickými výřezy 4.2 opatřeny cca v 9/10 své délky, kdy koncová část lišty 4.3 je plochá, mírně sešikmená umožňující odvelování výrobků...

Zapojení indikačního obvodu pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260615

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 7/02

Značky: indikačního, lineární, obrazové, obvodů, zapojení, snímače

Text:

...na vstupy paměťového obvodu, přičemž na jeho další vstup je přiveden výstup kmitočtového děllče přepisového napětí. Na výstup pamětového obvodu je přiveden diodový displej, kde se zobrazuje údaj o poloze objektu. vyhodnocova 260615cí jednotka je přlpojena na výstupy elektronicke časti měřicí hlavy. .Umístěním diodového displeje přímo jak součast měřicí hlavy je umožněno při pohyhu měřicí hlavy sledovat polohu měřeného objektu a optimálne...

Lineární polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 259457

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hupka Ladislav, Knor Zdeněk, Balabán Luboš, Mašková Hana

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, lineární

Text:

...účinkom slunečního záření. Jak bylo zjiětěno při podrobnějším průzkumu, jde především o oxid křmičitý o vysokém povrchu. který má schopnost sorbovat na svém povrchu mnohonásobne větší množství 2-hydroxy-A alkoxybenzofenonu oproti všem ostatním lćtkám používaným proti inhibici fotodegradace.Vedle výrazných sorpčních vlastností vysoce dispergovaného oxidu křemičitého je třeba navíc vyzvednout jeho homogenizační vlastnosti. Vzhledem k...

Integrátor pro lineární a kruhový interpolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246367

Dátum: 01.08.1988

Autor: Šebela Bedoich

MPK: G05B 19/403

Značky: integrátor, interpolátor, lineární, kruhový

Text:

...při zachování kon stantní tečné rychlostí a obvodové jednoduchosti.Na příloženém výkrese je znázorněno blokové schema zapojení íntegrátoru dle vynálezu.Blok 1 okamžité rychlosti je obousněrný čítač s paralelnín vstupem a výstupem a s indikací nulového obsahu. Blok Š aktualízace okamžité rychlosti je tvořen sítí logických prvků, vytvářejících kombinační a sekvenční funkce. Blok á paralelní sčítačky obsahuje paralelní sčítačku se...

Lineární obousměrný hydraulický dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257967

Dátum: 15.07.1988

Autor: Masek Cyril

MPK: G01L 1/02

Značky: hydraulický, obousměrný, dynamometr, lineární

Text:

...s prvním čspem, procházejícím drážkami, vytvořenými v krytech, napříč oběma kryty a na opačné straně komory je proti prvnímu čepu umístěn druhý čep, který je spojen s pístem a uložen ve vybráních, vytvořených V kryteoh.Hlavní výhodou lineárního obousměrného hydraulickéhodynamometru podle vynálezu je pouze jeden pracovní prostor a tím i jeden cejchovaný měřič tlaku pro oba směry zatěžovaní,čímž je zmenšena chyba měření i možnost poškození....

Lineární kompresor – expandér dynamiky elektroakustických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243990

Dátum: 01.07.1988

Autor: Giraudon Raymond

MPK: H03G 3/30

Značky: dynamiky, kompresor, expandér, elektroakustických, lineární, signálu

Text:

...l V/. Lze zpracovávat elektroakustické signály na vysokých napětových úrovních /řádově l V/, takže se signály po kompresi nebo expanzi nemusí napětově zesilovat a nedochází ke zhoršení kvality signálu vlastním šumem napětového zesilovače. Lze tak dosáhnout jednoduchým způsobem odstupu rušivých napětí od zpracovávaného signálu až 100 dB. Další výhodou je, že se dosahuje lineární komprese i expanze V celém rozsahu dynamiky signálu pouze s...

Zařízení pro přesný lineární posuv pomocí šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242129

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bagar Bronislav, Ordáo Jan

MPK: G12B 5/00

Značky: přesný, posuv, pomocí, lineární, šroubu, zařízení

Text:

...chost e minímální tření při zachování malé boční vůle. V případěopotřebování pružiny je její výměna jednoduchá a navíc toto opotřebení dlouhodobým provozem nezpůsobuje zvětšení boční vůle při poeuvu vozíku.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je schematioky znázorněn pohled shora na zařízení, na obr. 2 je boční pohled na zařízení, na obr.3 je pohled ve směru zářezu e na obr. 4 je detail...

Lineární polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 254545

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pešta Pavel, Vašátková Jiřina, Čapka Oldřich, Balabán Luboš

MPK: C08L 23/04, C08K 5/52, C08K 5/13...

Značky: polyetylen, lineární

Text:

...aduktů, volné fenoly, fosfit a oxidačni produkty všech 3 primárnich komponent.Při experimentech prováděných s různými koncentračnimi poměry těchto 3 složek se ukázalo, že optimálnich výsledků se dosahuje, pohybují-li se koncentrace prímárnich produktů 2,6-ditercbutylfenol vysokomolekulárni fenol fosfit v rozmezi koncentračnich poměrů (1 až 4)vyrobený granulát se v další fázi zpracovává např. vyfukováním na mikrotenove fólieo tlouščce 0,005...

Způsob řezání elektromechanických měničů pro ultrazvukovou lineární mnohaměničovou sondu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254405

Dátum: 15.01.1988

Autori: Minařík Václav, Havránek Miroslav

MPK: B23K 26/00

Značky: mnohaměničovou, lineární, způsob, ultrazvukovou, měničů, řezání, elektromechanických, sondu

Text:

...se jedním povrchem přitmelí na vazební vrstvu měniče nebo na zadní vrstvu mčniče, načež nad jejím druhým povrchem se pohybuje íokusovaným clektromagnetickýní zařeiíím laseru o středním výkonu V rozmezí l až 101) W ao vlnovč dćlce v rozmezí 0,5 ,um až 12 m a cxponovaný povrch destičky se odpařuje do hloubky 4 U až IOU procent tloušľky tlestičky.Vyšší účinek íynálezu sc projevttje zejménav tom, že minimalizovaná mezera mezijednotlivými...

Zapojení pro lineární interpolaci ve dvou osách, vhodné zejména ve spojení s mikro- nebo minipočítačem, pro řízení kreslicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246497

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mour Ladislav, Vylít Jaroslav Mladá Boleslav

MPK: G06F 15/353

Značky: zařízení, zejména, řízení, interpolaci, spojení, osách, kreslicích, minipočítačem, vhodné, lineární, mikro, zapojení

Text:

...dekrememování, dále nasobíčku 8 mající datový vstup, impulsní vstup a výstup 81,dále komparátor 9 mající prvý datový vstup a druhý datový vstup a alespoň jeden výstup 91, dále výstupní přepínač 10 mající alespoň prvý a druhý vstup, datový vstup a výstup 101 a dále výstupní systémová svorka 201 a datová výstupní systémová svorka 100, přičemž bloky jsou propojeny tak, že datový výstup 11 vyrovnávací paměti 1 je zapojen na datový vstup čítače...

Lineární hydraulický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253191

Dátum: 15.10.1987

Autori: Leiter Augustin, Šabatka Václav

MPK: F04B 1/00

Značky: hydraulický, motor, lineární

Text:

...křivkové dráhy, pohánějící vozíky,bubny míchačú. roboty a další obdobné mechanlsmy.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněn řez lineárním hydraulickým motorem.Lineární hydraulický motor sestává nejměně ze dvou těles 3, umístěných podél křivkové dráhy l. V tělese 3 je uloženo rozváděcí šoupátko 5, umístěné ve válcové dutině, jejíž osa je kolná na směr pohybu křivkové dráhy l. Rozváděcí šoupátko É se jedním koncem opírá o pružinu 2 a...

Lineární polyethylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247438

Dátum: 15.10.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C08L 23/06, C08F 110/02, C08F 10/02...

Značky: polyethylen, lineární

Text:

...polymeru zhomogenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšímiŽpracovatelskými pŕísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogeniů zuje tento qranulát s barevným koncentratem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzi připravi granulát. U zpracovatele se zhomogenizuje tento granulát s koncentrátem, obsahujícim v předepsaném poměru...

Lineární hnací zařízení poháněné tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252457

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kägi Bruno

MPK: F16H 39/02, F16H 21/44

Značky: zařízení, lineární, poháněné, médiem, hnací, tlakovým

Text:

...Q a vytvářejí lineární sběr-nou elektrodu. Dále je možné difitální řízení přes víceřádkovou děrnou pásku, nebo paralelní řízení přes dálkově ukazovené signály nebo podobné.Obr. 2 ukazuje ve schematickém znázornění odvalovecí členy 101, EQ, Ju vytvořené jako řídící kladky, kterými se .již jmenované krokové prvky I, g a 1 opírejí o tvarovený profil a smykové lišty gg, přičemž pro praktickou formu provedení se po ploché části zg smykově lišty Q...

Zapojení pro lineární převod napětí na proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 245359

Dátum: 15.09.1987

Autori: Decroix Jean-claude, Meyer Willy

MPK: H03F 3/04

Značky: zapojení, lineární, převod, napětí, proud

Text:

...emitorů prvního a druhého tranzistoru yg, yá je přes sedmý odpor 31 vyveden výstup 2 zapojení. Na výstup Q zapojení je připojen neinvertující vstup třetího operačního zesilovače gg. Výstup třetího operačního zesilovače yg je jednak propojen na jeho neinvertující vstup a jednak přes osmý odpor gg na invertující vstup prvního operačního zesilovače gl. Neinvertující vstupy prvního a druhého operačního zesilovače zl, yg jsou připojeny na svorku...

Lineární hydraulický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251810

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šabatka Václav, Leiter Augustin

MPK: F04B 1/00

Značky: motor, hydraulický, lineární

Text:

...13 tak, že kanál a válcové dutiny nad levám hornín piatom A je propojen s kanálem 33, válcové dutiny nad pravým hornim pistem 5, spojovacím potrubím Ľ a kanál ggfőálcové dutiny nad pravým spodním pístem 2 je propojen s kanálem 25 válcová dutiny nad levým spodním pístem i epojovecím potru bim u.Provedení II lineárního hydraulického motoru podle obr. 2 se od provedení I odlišuje tim, že v jednotlivých tělesech 3, 1 jsou mezi horní píst A, 1,...

Válec s plunžrem pro lineární mikročerpadlo mobilní fáze pro mikrokolonovou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251181

Dátum: 11.06.1987

Autori: Podolák Miroslav, Žežulka Aleš, Poláček Bohdan

MPK: G01N 30/60

Značky: válec, mikrokolonovou, fáze, lineární, mikročerpadlo, plunžrem, mobilní, chromatografii, kapalinovou

Text:

...podstata SgOČÍVá v tom, že skleněný plunžr je utěsněn ve válci polytetrafluoretylenovou ucpávkou, sevřenou mezi přítužným šroubem a plochou ve tvaru mezíkruží, vytvořenou osazením na vitřní straně válce s kuželovým zakončením pouzdra,vyrobeného z polytetrafluoretylenu, které je zalisováno do válce.Na přiloženém výkresu je znázorněn realizovaný príklad válce s plunžrem podle výkresu.Na obr. 1 je podélný řez válcem s plunžrem, na obr. 2...

Zařízení pro volbu tlakového limitu pro lineární dávkovač mobilní fáze ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251168

Dátum: 11.06.1987

Autori: Podolák Miroslav, Hořánek Ivan, Poláček Bohdan, Žežulka Aleš

MPK: G01N 30/36, G01N 30/32

Značky: volbu, fáze, mobilní, dávkovač, zařízení, vysokoúčinné, kapalinové, limitu, lineární, tlakového, chromatografii

Text:

...zdroj a do druhé úhlopříčky zesilovač s řídicím potenciometrem a dále je za výstupem zesilovače připojeno přes diodu , Zenerovu diodu a spínací zesilovač vinutí relé, jehož kontakty jsou zapojeny mezi napájecí zdroj a motor.Na připojeném výkrese je znázorněn realizovaný příklad zařízení podle vynálezu.Plunžr l 3,posuvný v ucpávce válce 1 , je spojen s unašečem 15, upevněným na pohonné pásce 1, navinuté a zakotvené na hřídelích lg a...

Zapojení převodníku pro převod nelineární a lineární veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242761

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ce1uch Ján

MPK: G01R 15/10

Značky: převodníku, veličiny, nelineární, převod, zapojení, lineární

Text:

...zesilovače l a vymezovacím vstupem Q omezovacího bloku 3, jehož první diferenční výstup Ě, druhý diferenční výstup g a omezovací výstup g jsou přes korespondující vstupní odpory Q, 5, § zapojeny na druhou výstupní svorku 5 zapojení, na jeden konec zpětnovazebního odporu 1 a na součtový vstup h součtového zesilovače 3. zemnicí vstup i součtového zesilovače 3 je přes uzemňovací odpor § připojen k napájecí svorce j zapojení, výstup...

Lineární rastrová čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250882

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jirka Vladimír, Malý Miroslav, Nábělek Bohumil, Olexa Zlatan, Potzner Bedřich

MPK: G02B 3/08, F24J 2/06

Značky: čočka, lineární, rastrová

Text:

...hranolů jsou jejitth sklony k irortnále vstupní plochy V souladu se vztahelmk-de (p je úhel d-opamlu hlavního svazku papnsků -na vstupní .plochu lineární rastrové čočky v rozmezí 30 ° až 50 °, .s výhodou 40 °. Výstupní plocha lineární ra-strołvé čočky je ipřekryta tobulovým skiem, které je k ní -po obvode herníetíclky těsně při-pevného jako objílmzkou výplne-nou tmelem.Lineární raetrová čočka podle vyná-lezu může být vyuižita jako...

Převod pro lineární dávkovač pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250307

Dátum: 15.04.1987

Autor: Podolák Miroslav

MPK: G01N 30/16

Značky: vysokoúčinnou, chromatografii, převod, kapalinovou, lineární, dávkovač

Text:

...Chromatografii dodáva-né množství 0,02 až 5 xl/S s vrtánizn válců cca 10 mm kvome-ruční kuličkové šrowby nevy hovuii, PĽOIOŽÍÄr-ŤĚJOLI. příliš. rozměnné a. dra-Konstrukce epraavidla ekonomicky neúnosná.Uvedené nedostatky řeší převod podle .vynálezu, jehož podstata spočŕvá v tom, že motor je -spojen prostřednictvím tozulbených převodu s hnacIm hřidelem, na kterém jsou navinuąty a zakotveny 2 tažné plenžety, nesoucí unąšeč jednoho z...

Lineární krokový motor v tubulárním provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239643

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kubát Oldoich

MPK: H02K 41/02, H02K 37/00

Značky: tubulárním, lineární, motor, krokový, provedení

Text:

...motoru a sepnutím příslušných fází motoru a lze ji po montáži měnit elektricky pouze po jednotlivých krocích. 4Uvedené nevýhody řeší provedení lineárniho krokového motoru v tubulárním provedení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zuby akční i reakčni částí-jsou tvořeny jedno- nebo vícechodou šroubovioí. Stoupání šroubovíce je rovno celistvému násobku zubovéVýhody z provedení podle vynálezu vyplývaji zejména ze...

Lineární interferenční snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238135

Dátum: 16.02.1987

Autor: Jehlička Bohumír

MPK: G01B 9/02

Značky: polohy, interferenční, lineární, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Lineární interferenční snímač polohy na principu interference světla laseru, rozděleného hranolovým děličem na dva svazky, z kterých jeden - měrný dopadá na pohyblivý koutový odrážeč a po odrazech se vrací rovnoběžně posunutý zpět do hranolového děliče, kde inteferuje s druhým svazkem, který je vůči prvnímu skloněn tak, že interferencí vzniká soustava mnoha pruhů, kterým je do cesty postavena fázová maska ve tvaru čárové mřížky, rovnoběžné s...

Zařízení pro lineární přetlakovou vrstvovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235089

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nagy János, Körmendi Ferenc, Kalász Huba, Tyhiák Ernö, Diós Sándor, Kozma László, Mincsovics Emil, Kiss János, Borsos János, Horváth Gyula

MPK: G01N 31/08

Značky: lineární, zařízení, přetlakovou, vrstvovou, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro lineární přetlakovou vrstvovou chromatografii, sestávajícího ze základní termostatické desky nesoucí sorbentovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad krycí deskou připevnitelnou k základní termostatické desce a opatřenou membránou pro pružné uzavření sorbentové vrstvy shora je umístěn přívodní ventil tlakového média mezi membránu a krycí desku (5), přičemž do krycí desky je vestavěn alespoň jeden...

Lineární přírůstkový snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247889

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jehlička Bohumír

MPK: G01B 11/02

Značky: snímač, lineární, polohy, přírůstkový

Text:

...Pre některé eplikace je.výhodnější použít variantu se dvěma ocelovými kulíčkami, upevněnýmina.výetupku vnějšího jezdce, jež jsou eevřený tvrdými, leětěnymi ploškamí dvou tělíaek, z nichž jedno je odpružené e druhé pevně spojené s vnitřním jezdcem. ° VUepořádání podle vynálezu dále řeší požadavek na miniaturizacipříčného rozměru snímače tím že spojuje funkci kondenzoru s odrazným 2478893 hranolem v jeden celek, takže optická osa je...

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232363

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 41/02, H02K 37/00

Značky: motor, dvojí, presnosti, lineární, polohování, kroku, zvýšenou, krokový, délkou

Zhrnutie / Anotácia:

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, které jsou popřípadě opatřeny hlavními pólovými nástavci. Aktivní plocha reakční části je opatřena hlavním drážkováním se zubovou roztečí ?z1 a pomocným drážkováním se zubovou roztečí ?z2, přičemž pro poměr zubových roztečí ?z1, ?z2 hlavního a pomocného drážkování platí vztah: ?z1=K . m . ?z2 ± x, kde hodnota "x" je nulová pro motory se zvýšenou přesností...

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229812

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: H02K 24/00

Značky: způsob, polohový, rotační, rozkladač, lineární, zejména, transformátor, výroby, pohyb

Zhrnutie / Anotácia:

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor s magnetickým obvodem obsahujícím stator, rotor a vzduchovou mezeru, s budicím vinutím, výstupním vinutím a kompenzačním vinutím a odporem, který je zapojen paralelně s kompenzačním vinutím, vyznačený tím, že za účelem snížení rozdílu transformačního poměru mezi sériově vyráběnými polohovými transformátory kompenzační vinutí (7) je uložené v drážkách...

Zařízení pro přeměnu otáčivého pohybu na lineární

Načítavanie...

Číslo patentu: 225131

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hughes Frank Marion

Značky: otáčivého, lineární, pohybu, zařízení, přeměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přeměnu otáčivého pohybu na lineární s otáčivým hřídelem, na kterém pro kluzný pohyb rovnoběžně s osou hřídele je uloženo neotočné těleso, přičemž hřídel má v obvodu vačkovou drážku, do které zabírá vačkový sledovač, připojený k neotočnému tělesu, vyznačující se tím, že neotočné těleso se skládá z člunku (100), na kterém jsou posuvně uloženy sledovací bloky (118), mezi zadržovacími členy (102, 104) na člunku (100) a mezi...

Převodník tepla – lineární elektrický signál pro termistorové čidlo teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226865

Dátum: 01.10.1985

Autori: Bejček Ludvík, Talpa Miroslav

Značky: elektricky, čidlo, lineární, termistorové, převodník, signál, teploty, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník teplota-lineární elektrický signál pro termistorové čidlo teploty se vyznačuje tím, že termistor (1) je připojen na vstup proporcionálního převodníku odpor napětí (2) jehož výstup je přes spínač (3) připojen na paralelní spojení odporu (4) a kondenzátoru (5) připojených na jeden vstup komparátoru (7) přičemž na druhý vstup komparátoru (7) je připojen zdroj napětí (6) a na výstup komparátoru (7) je připojen vstup časovače (8)...

Zapojení pro magnetování s lineární časovou změnou magnetického toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225924

Dátum: 01.07.1985

Autor: Mikulec Michal

Značky: magnetického, časovou, změnou, magnetování, zapojení, lineární

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro magnetování s lineární časovou změnou magnetického toku ve vzorku se současným převodem jeho velikosti na číselný údaj při stejnosměrných magnetických měřeních, obsahující zdroj řídicího napětí, zesilovač, generátor hodinových impulsů, vratný čítač, magnetizační a měřicí vinutí vzorku, vyznačující se tím, že magnetizační vinutí (1) vzorku je připojeno na výstup stejnosměrného zesilovače (3), jehož vstup je připojen na zdroj (4)...

Lineární Fresnelova čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218367

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jaška Karel, Malý Miroslav, Černý Jaroslav, Hajfler Jaroslav, Nábělek Bohumil, Tůma Josef

Značky: fresnelova, lineární, čočka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolektorů slunečního záření pro využití sluneční energie k ohřevu vody nebo jiné kapaliny. Řeší je geometrické uspořádání jednotlivých optických prvků Fresnelovy čočky za účelem umožnění její efektivní výroby válcováním skloviny. Matematickými vztahy mezi rozměry jednotlivých optických prvků lineární Fresnelovy čočky je vyjádřeno uspořádání, při kterém je minimalizováno přemísťování tuhnoucí skloviny pod pracovním válcem....

Alternujicí blokové kopolymery synthetických polypepidů s lineární strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217739

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čefelín Pavel, Masař Bohumil

Značky: kopolymery, lineární, strukturou, alternujicí, polypepidů, blokové, synthetických

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou alternující blokové kopolymery synthetických polypeptidů s lineární strukturou typu (A-B)n, kda n (( 2 a kde A je polypeptidový segment a B je stejný nebo různý segment synthetického polyéteru, polyurethanu nebo polyamidu, kde molekulová hmotnost polypetidových segmentů se pohybuje v rozmezí 600 až 10 000. Alternující blokové kopolymery peptidů podle vynálezu je možno použít v obalové technice, u spotřebního zboží a v...