Patenty so značkou «krokový»

Zariadenie pre krokový transport obrobkov cez pracovný priestor tvarovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7621

Dátum: 09.10.2008

Autor: Graffy Günter

MPK: B21K 27/00

Značky: transport, stroja, tvarovacieho, krokový, obrobkov, priestor, pracovný, zariadenie

Text:

...pohybové zdvihy a nie sú konštruované pre vysoké výkony.0008 Iné, vstave techniky známe systémy, ktoré vytvárajú pohyby skývaním aservohydraulickými pohonmi, sú - najmä ak majú všetky osi jednotlivo byt pojazdné - veľmi drahé amajú zlý stupeň účinnosti. Predovšetkým predstavujú horIavé hydraulické médiá zvýšené rizikonebezpečenstva požiaru na tvarovacom stroji0009 Ďalej sú známe hnacie zariadenia pre viacosový transport obrobkov,ktoré vo...

Krokový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6695

Dátum: 14.11.2007

Autori: Beuther Herbert, Kalbfleisch Wolfgang, Noé Andreas

MPK: B65G 25/00

Značky: krokový, dopravník

Text:

...robustným konštrukčným prevedením. Najmä má byt krokový dopravník podľa vynálezuvhodný pre dlhé dopravné dráhy a má byt flexibilne použiteľný.Táto úloha je vyriešená krokovým dopravníkom podľa patentového nároku l. Druhý pojazdový valec je teda uložený pojazdne relatívne voči prvému poj azdovému valci (ako celok) a je za tým účelom pripojený kpiestnej tyčí prvého pojazdového valca. Piestna tyč druhého pojazdového valca pôsobí (nepriamo...

Lineárny krokový polarizovaný elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 269537

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kočiš Štefan

MPK: H01F 7/08

Značky: krokový, polarizovaný, lineárny, elektromagnet

Text:

...polarizovaný elektromagnet podla vynólezu má jednoduchšie, výrob ne lacnejšie a technicky dokonalejšie vedenie lineárneho pohybu kotvy, ktoré súčasneumožňuje lepšie uzatvorenie vnútrajšku magnetu a tým aj jeho účinnejšiu ochranu proti vplyvom okolia.Na obrázku je znázornený lineárny krokový polarizovaný elektromagnet podla vynálezu. Na posuvnej osi i je upevnený permanentný magnet 5 a po jeho stranách pravé jadro g s pravou cievkou Q a...

Zapojení výkonového spínacího obvodu pro dvoufázový krokový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268062

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hloušek Josef, Mervart Jiří

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, spínacího, zapojení, motor, výkonového, krokový, dvoufázový

Text:

...vstupom głł čtvrtěho hradla gi a se vstupní svorkou 22 celého obvo du. Obdobně první vstup gšł druhého hradla âg je spojen s druhým vstupem § 33 čtvrtého hrsdla 84 a se vstupní svorkou Ži celého obvodu.Obvod podie obr. 1 představuje polovinu zařízení, potřebného pro řízení dvoufizověho krokovőho motoru, na vstupní svorky 23 a Ži jsou tedy přivedeny signály A a §, což jsou dva ze čtyř výstupních signćlů elsktronickćho komutůtoru. Příklad...

Krokový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 264041

Dátum: 12.05.1989

Autori: Epifanov Valerij, Cygankov Vladimir, Feldštejn Isaak, Petrušanskij Genrich, Bolotnikov Alexandr

MPK: B65G 25/08

Značky: dopravník, krokový

Text:

...BYWMMMM nenonnmumwm rueenaum 1.~HpnBo 5 oöecneuunaem nonnmaoň pane 3 mxócxconapanneubaoe nnmxeuue, npu KOTODOM Bce rpancnoprupyxomue rnesna 4 oma.cmsamm onnnaxonme 3 aMKHýTme Tpaexwopun 6. . . Hpn conmememnu Tpaucnopwupymmux rnesn 4 c Henonnuwuumu rnesnąnm 1 na nocXOÄRUIEM yłłacrxe rpaexropuu 6 HPOHCXOLLI/IT SEPPYBKa Tpancnópmpymuąnx FRESH 4nsnennnmn 2 H ocsoöomenne Henosnmnux ruea 1. Hpu nanbueümeu nsumennu na.nenun 2 nepenocnwqa B...

Krokový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263495

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cygankov Vladimir, Bolotnikov Alexandr, Petrušanskij Genrich, Jepifanov Valerij, Feldštejn Isaak

MPK: B65G 25/08

Značky: krokový, dopravník

Text:

...0 pTnpyeMmx HSHGHHHX MOXGT ÓHTB SGHOHHBH HPH YCHOBHH HGHHWHH HSÄEHHB 0 Bcex nocneymmn raeanax B Hanpannennú Tpaacnoprnposauna. Hpu STOM nenaeTcx curnan OT naTuHKoB 16 Ha anekrpouarunwm 15 Tpaucnoprnpymmnx ruesn 3,pacnonomeunu nocne nochenero Heaanonneuuoro rnesna 2. Coöauxu 14 npnwnrnąaercx 3 HeKTpOMaPHHTOM 15 H yepxnnaerca B QTOM nonomeąnn, Bmxonx H 3 aa.uennennz c XBOCTOBHKOM 4. Tpancnoprupymmue rnesna 3, 3 neKTp 0 MaPHHTH 15 Komopmx...

Krokový dopravník dutinek pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262416

Dátum: 14.03.1989

Autor: Minto Luigi

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: dutinek, textilní, dopravník, krokový, stroje

Text:

...neznázorněná známá odváděcí a řídící skupina, například .riakláld-ací vozík nebo jiná podobná jednotka, přesttaví .například dočasne .působící páku 12, uspořädanou v tyvláudacím ú 282416stroji 113, usjpořádaném proti směru podávání před dutinkou 111.Uvedením ovládaciho ústnojí 113 do činnosti se uvede do otáčivého pohybu ozubené kolo 16, které zvedne zvedací čep 15 a ,přesune tlačnou tyč 14 proti směru podávání a bočně.Pojmy proti směru...

Krokový lineárny mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259568

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dedík Ladislav, Holomáňová Dagmar

MPK: F16H 27/02

Značky: krokový, lineárny, mechanizmus

Text:

...vedeniPríklad vyhotovenia krokového lineárneho mechanizmu s ozubeným hrebeňom V kruhovom vedení je na priložených výkresoch. Mechanizmus pozostáva z telesa Kmechanizmu 8 s kruhovým vedením 18, v ktorom je uložený ozubený hrebeň tvaru tyče s prierezom kruhovej úseče 10 s ozubenim 3 alebo ozubený hrebeň tvaru tyče s prierezom kruhovej üseče 15 s ozubenim 14,ktorého rozteč je v zobrazenom pripade 1,5 lkrát väčšia ako ozubenia 9, a súčasne i...

Rotačný krokový hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256165

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ondík Vladimír

MPK: F15B 11/12

Značky: krokový, hydromotor, rotačný

Text:

...obr. 3 predstavuje rez B-B .a obr. 4 predstavuje rez C-C. Vedenie jednotlivých rezov je naz-načené na obr. 1. Na obr. 5 je naznačený priklad riešenia hydrogenerátora s ručným pohonom,vhodného pre .napájanie hydromotora podľa vynálezu.V základnom telese 3 hydromotora sú sústredne uložené »dva rotory, z ktorých prvý rotor 1 je vybavený vonkajšími lopatkami a druhý motor 2 je vybavený vnútornými lopatkami. Na vonkajšej strane druhého rotora 2...

Zariadenie na krokový posuv pozdlžných odstřižkov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255377

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žiška Jaroslav, Jablonský Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: krokový, posuv, odstrižkov, zariadenie, pozdĺžných, tyčí

Text:

...stroja, kde k pozdĺžnym odstrižkom tyčí 1 sa mnohobodovým zváracím strojom postupne V určitom rozostupe privárajú priečne qdstrižky tyčí 2 a takto navzájom zvarené odstrižky tyčí 1, 2 tvoria výstužné siete, pozostáva z posuvného vozíka 3, pohyb ktorého obstaräva programovo riadený mechanizmus a o konzoly 4 posuvného vozíka 3 sú kIbovo pripravené dve klieštiny 5. jednotlivé klieština 5 pozostáva z dvoch plochých tyčí 6 medzi vonkajšie...

Krokový dopravník s automatickým středěním obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254758

Dátum: 15.02.1988

Autori: Podal Vladimír, Nečas Miroslav

MPK: B23Q 7/18

Značky: obrobků, dopravník, automatickým, krokový, středěním

Text:

...valce leveho 2, jehož druhý konec je upevněn k ràeu 3 a jsou zde rovněž upevněny narižky lg. Na rleu Q je upevněn koncový spínač li a koncový spínač řodový 13.Funkce krokoveho dopravniku s sutonetłckýe středlnie spočiuà v ton, že obrobky jsou po vodicj desce 3 posouvsny priznatee 1 a segeenty à. Dvojice segmentu š vytvbři rovněž prjzee,což udržuje obrobky při posouvini saeočłnnl v podelne oee doprsvniku. Pohyb prizes 1 o segeentů ž je...

Zařízení pro krokový posun rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254569

Dátum: 15.01.1988

Autor: Míšek František

MPK: B65G 1/10

Značky: krokový, zařízení, posun, rámu

Text:

...spínačů a kotvení a posunových zařízení.Príklad provedení zařízení pro krokový posun rámu je znázorněn v náryse na obr. 1, zatímco obr. 2 znázorňuje příčný řez rovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 příčný řez rovinou B-B z obr. 1.zařízení pro krokový posun má rám lg uložen prostřednictvím nosných kladek g v nosném zařízení l. V nosném zařízení l je kyvně uložen přímočarý hnací element l, který je opatřen na konci svého pracovního členu 1 příčným...

Zařízení pro krokový posun ve svislém směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254567

Dátum: 15.01.1988

Autor: Míšek František

MPK: B65G 1/10

Značky: svislém, směru, krokový, zařízení, posun

Text:

...silovými zvedaoími prvky 2, g, které mají na koncích svých pracovních členů upraveny záběrové elementy Q pro dosednutí do ozubů 1 na rámu §. Na nosné konstrukcí l je upraveno vodítko lg záběrového elementu 5 hlavního zvedacího prvku 3 pro jeho usměrněný pohyb do záběru s ozubem 1. Na nosné konstrukcí 1 je upravena zarážka 2 záběrového elementu É aretačního zvedacího prvku Q. Těleso aretačního zvedacího prvku g stejně jako těleso...

Oběžný krokový paletový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247010

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Josef

MPK: B66F 19/00, B65G 25/00

Značky: krokový, dopravník, paletový, oběžný

Text:

...každá je tvořena jedním pojezdovým vozem, přičemž powjezdový vůz každé sudé strany je kratší 0 dva kroky než strana, kterou tvoří a pojezdový vůz každé liché strany je kratší o jeden krok než strana, kterou tvoří.Uspořádáním podle vynálezu je umožně 4no zastavení palet vždy na stejném místě pri bezrázovém a tím i bezporuchovém provozu, přičemž zařízení vyžaduje minimální prostor.Na pripojených výkresoch je zlnázorněn příklad provedení...

Pneumatický krokový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244590

Dátum: 15.01.1988

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdenik

MPK: B65B 41/00

Značky: pneumatický, krokový, dopravník

Text:

...s ozubeným kolom 15. Ozubené kolo 14 a ozubeně kolo 15 sú pev 4ne pripojené k hriadeľu 3, otočne uloženému v spoločnom telese. K hriadeľu 3 je pripojená aj hnacia časť ovlládacej spojky 16. Hnacia časť ovládacej spojky 16 je ďalej funkčne spojená s ovládačom 8, ktorý slúži na zopnutie a rozopnutie spojky. ovládač 8 môže byt tvorený napr. pneumatickým valcom, elektromagnetom, alebo mechanickým ovládačom od pohonu stroja. Hnaná časť ovládacej...

Zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241618

Dátum: 01.01.1988

Autori: Damján János, Tömördi Elemér, Vecsey István

MPK: H02P 8/00

Značky: impulsů, řadiče, krokový, zapojení, motorek

Text:

...městské hromadné dopravy» Spojení převodníku binárního kődu na kőd jedna z deseti3 4 241 513 spolu s diodovým logickým obvodem a spínacími tranzistory zabezpečuje pevný sled spínání jednotlivých rází čtyřtaktního krokového motorku pro jediný směr otáčení. Zapojení je obvodově jednoduché s s ohledem na minimalizaciPříklsd zapojení je znázorněn v blokovém schematu na připoj eném výkrese.Převodník g binárního kcĺdu na. kőd jedne. z deseti...

Krokový dopravník zejména automatické obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239137

Dátum: 01.11.1987

Autori: Odehnal Ervín, Souba František

MPK: B23Q 7/14

Značky: obráběcí, automatické, zejména, linky, dopravník, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový dopravník zejména pro automatické obráběcí linky je určen k přesunu dopravovaných součástí samotných nebo na paletě. Počet dopravovaných součástí se řídí počtem zvedacích zařízení rozmístěných na podávací tyči, která prochází po celé délce krokového dopravníku a je posuvně uložena v klínových drážkách vodicích kladek a orientována polohovacími kladkami. Dvojice kladek jsou upevněny prostřednictvím nosičů v táhlech. V táhlech jsou...

Zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238468

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dostál Luděk, Poláček Antonín, Prossr Otto

MPK: H02P 8/00

Značky: krokový, motorek, zapojení, impulsů, řadiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek, který se otáčí stále v jednom směru. Na vstupy klopného obvodu typu D přicházejí signály čísel nula až tři v binárně dekadickém kódu. Těmito signály se řídí spínání a rozepínání čtyř dvojic spínacích tranzistorů, které zajišťují napájení vinutí jednotlivých fází čtyřfázového krokového motorku. První a třetí spínací dvojice se řídí přímo signály na vstupu a na výstupu klopného obvodu....

Krokový motorek pro elektronické hodiny s analogovým znázorněním času

Načítavanie...

Číslo patentu: 249826

Dátum: 15.04.1987

Autor: Večeř Josef

MPK: G04C 15/00

Značky: elektronické, znázorněním, času, motorek, hodiny, analogovým, krokový

Text:

...tlouštce, jan je podrobně znázorněno na obrázku 2, a dále z diametrálně magnetoveného.nejméně dvoupőlového rotoru g, vyrobeného z permenentního magnetu s výhodou z feritu nebo plea d toferitu, 5 rovnoměrně rozloženýmippőly na obvodu, a dále z budícídívky Q. p v K rotoru g jsou neaouetředně situovány dve pőlové nástavce łg,łg pouze dvou a proti sobě situovaných atatorových plechů, čímž.vzníká neeoustředná vzduchové mezeravg mezi rotorem g e...

Lineární krokový motor v tubulárním provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239643

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kubát Oldoich

MPK: H02K 41/02, H02K 37/00

Značky: provedení, tubulárním, lineární, motor, krokový

Text:

...motoru a sepnutím příslušných fází motoru a lze ji po montáži měnit elektricky pouze po jednotlivých krocích. 4Uvedené nevýhody řeší provedení lineárniho krokového motoru v tubulárním provedení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zuby akční i reakčni částí-jsou tvořeny jedno- nebo vícechodou šroubovioí. Stoupání šroubovíce je rovno celistvému násobku zubovéVýhody z provedení podle vynálezu vyplývaji zejména ze...

Krokový mechanismus s nastavením základní polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236821

Dátum: 15.03.1987

Autori: Borges Michal, Stupka Slavoj

MPK: G04C 3/16, G04C 3/14

Značky: krokový, polohy, základní, nastavením, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém krokového mechanismu s jednoduchým a spolehlivým bezkontaktním ovládáním. Každá poloha takového mechanismu je jednoznačně určena základní polohou a počtem kroků od této polohy. Předmětem vynálezu je mechanismus, u kterého se základní poloha nastavuje mechanickou zarážkou (6) ovládanou pomocným zařízením. Vyřešeno je to tak, že výstupní kolo (4) je opatřeno kolíkem (5), do jehož dráhy zasahuje zarážka (6) upevněná na kyvné...

Krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232861

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00

Značky: polohování, presnosti, kroku, zvýšenou, krokový, motor, délkou, dvojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, sestávající z hlavního statorového a hlavního rotorového svazku. Na společné hřídeli je pevně nasazen alespoň jeden hlavní rotorový svazek s drážkováním, které má zubovou rozteč Tr1 a alespoň jeden pomocný rotorový svazek a drážkováním, které má zubovou rozteč Tr2, přičemž pro zubové rozteče Tr1, Tr2 platí: kde "K" je celé kladné číslo, obsahující i způsob...

Krokový motorek pro elektronické hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232378

Dátum: 01.01.1987

Autor: Večeř Josef

MPK: G04C 15/00, H02K 37/00

Značky: hodiny, motorek, elektronické, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový motorek pro elektronické hodiny řeší problém zvýšení zatěžovacího kroutícího momentu při současném snížení středního odběru proudu, s přihlédnutím k možnosti výroby rotorku z permanentního magnetu z levných materiálů, především z feritu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pólové nástavce statorových plechů 1a, 1b nebo 1c, 1d, 1e, 1f jsou vůči rotorku tvarovány nesymetricky a buď vybráním 11b v celé tloušťce statorových plechů 1c, 1d je...

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232363

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00, H02K 41/02

Značky: polohování, délkou, presnosti, zvýšenou, motor, dvojí, kroku, lineární, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, které jsou popřípadě opatřeny hlavními pólovými nástavci. Aktivní plocha reakční části je opatřena hlavním drážkováním se zubovou roztečí ?z1 a pomocným drážkováním se zubovou roztečí ?z2, přičemž pro poměr zubových roztečí ?z1, ?z2 hlavního a pomocného drážkování platí vztah: ?z1=K . m . ?z2 ± x, kde hodnota "x" je nulová pro motory se zvýšenou přesností...

Krokový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233774

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dašek Vladimír, Volný Jaromír

MPK: F15B 15/08

Značky: krokový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích strojů, robotizace, letectví apod. Dosud se krokové motory s velkým výkonem realizovaly pomocí elektrického krokového motoru, jehož úhel natočení se přenášel pomocí diferenciálu na silový motor, nejčastěji hydromotor. Nevýhodou tohoto řešení při velkém krouticím momentu byla velká hmotnost a velké rozměry. Podstatou krokového motoru podle vynálezu,je, že pohyblivá část je opatřena pravidelně za sebou...

Vodiaci krokový mechanizmus k bodovému ultrazvukovému zváraciemu stroju

Načítavanie...

Číslo patentu: 227263

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kališ Tibor

Značky: vodiaci, mechanizmus, ultrazvukovému, strojů, bodovému, krokový, zváraciemu

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaci krokový mechanizmus k bodovému ultrazvukovému zváraciemu stroju, s použitím zarážok, narážok, kladiek a pneumatických valcov, vyznačujúci sa tým, že na vedení (2) je nútene pohyblivo uložený vozík (4) opatrený výrezom (5) ustaveným voči zváracej, hlavici (14), prítlačnou lištou (7) na upnutie zváraného textilného materiálu (8) a prestaviteľnými zarážkami (12), ktorých pracovný pohyb je vymedzený narážkami (17, 18) a ktorých rozpätie...

Krokový chladník

Načítavanie...

Číslo patentu: 226962

Dátum: 01.01.1986

Autori: Koláček Jaroslav, Vítek Ervín, Sklenář Jaroslav

Značky: krokový, chladník

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit krokový chladník, který umožňuje použití libovolného počtu roštů, za účelem manipulace s plechy v podélném směru po chladníku. Za tím účelem sestává chladník z pevných a pohyblivých roštů, jehož pohyblivé rošty leží na kladkách, po kterých se pohybují ve vodorovném směru. Pohyblivé rošty (2), které se pohybují po kotoučích (3) jsou vytvořeny jako samostatné rámy, přičemž pohon (9) zdvihu těchto rámů je umístěn kolmo...

Krokový dopravník s rozpojitelnou naklápěcí podávací tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225635

Dátum: 01.07.1985

Autori: Odehnal Ervín, Procházka Karel

Značky: tyčí, naklápěcí, podávací, krokový, rozpojitelnou, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový dopravník a rozpojitelnou naklápěcí podávací tyčí, který umožňuje využití uvolněného prostoru jinou funkční skupinou automatické obráběcí linky, vyznačující se tím, že rozpojitelná naklápěcí podávací tyč, napojená na společné náhonové zařízení (3), sestává z první částí (l), jejíž spojovací konec (22) je opatřen unášecím kolíkem (23), a z druhé části (2), na jejímž konci (25) je upraven otvor (24) s osovou drážkou (26) a na ni pravoúhle...

Dopravník pro krokový posuv licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216907

Dátum: 15.01.1985

Autori: Jespersen Emil, Mogensen Vagn

Značky: forem, licích, krokový, dopravník, posuv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vyloučení podélných pružných deformací pásu dopravníku, na němž jsou uloženy části licích forem, s licími dutinami v jejich svislých styčných plochách, majících za následek otevírání a deformaci forem při pohybu pásu dopravníku. Problém byl vyřešen tím, že mechanismus pro krokový posuv sestává z dvojice podélných pevných vratně pohyblivých spojových částí (8) umístěných podél protilehlých krajních částí (7) pásu, pro jejich...

Homopolární krokový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215523

Dátum: 15.10.1984

Autori: Preuss Andrej, Navrátil Stanislav, Provazník František

Značky: krokový, homopolární, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Homopolární krokový motor s axiálním magnetickým tokem má na vnitřní straně pláště z magneticky nevodivého materiálu axiálně upevněné pólové nástavce. Pólové nástavce jsou válcového tvaru a jejich čela jsou prstencovitě zesílena. Mezi čely každé ho páru pólových nástavců je sevřen aciálně orientovaný permanentní magnet rovněž ve tvaru dutého válce. Axiálně polarizované permanentní magnety jsou střídavě opačně polarizavány. Polarizované...

Synchronní, zejména krokový motor, s přepínáním počtu polů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225431

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dušek Tomáš, Preuss Andrej, Krčma Alen, Dvořák František

Značky: přepínáním, synchronní, počtu, zejména, statoru, pólů, motor, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronní, zejména krokový motor, s přepínáním počtů pólů statoru, vyznačený tím, že rotor je opatřen vinutími (2) spojenými na čele dokrátka, přiléhajícími při synchronním chodu k souhlasným a při asynchronním chodu k nesouhlasným pólům (1) statoru.

Zařízení pro krokový posuv neperforovaného průsvitného nebo neprůsvitného pásů filmu nebo papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214248

Dátum: 01.06.1984

Autori: Folvarčný Jiří, Vomela František, Bašta Milan

Značky: pásu, neperforovaného, papíru, filmu, neprůsvitného, zařízení, průsvitného, posuv, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro krokový posuv neperforovaného průsvitného nebo neprůsvitného pásu filmu nebo papíru opatřeného řídící stopou tvořenou zastavovacími značkami, vyznačující se tím, že sestává z transportní části, tvořené dvojicí unášecích kladek (5), vodící dráhou (17) a vodícími unášenými kladkami (6), z části osvětlovací, tvořené zdrojem(7,9) světla s optickou soustavou (8, 10) a z části ovládací, tvořené pomocným sběrným optickým členem (11),...