Patenty so značkou «kotlov»

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze hybridného PID-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľovacou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7286

Dátum: 03.11.2015

Autori: Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Židek Kamil

MPK: G05B 13/02, G05B 11/00, G05D 23/00...

Značky: teploty, kotlov, báze, hybridného, funkciou, regulátora, systém, regulácie, pid-imunitného, rozdeľovacou, nelineárnou

Text:

...eXtrénmych dopravných oneskorení, resp. zmenách parametrov regulovanej sústavy, ktoré charakterizujú systémy ako regulačný obvod teploty vody kotla. Realizácia Varelovho imunitného regulátora na reguláciu teploty vody na výstupe kotlov bola popísaná v úžitkovom vzore Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora (číslo prihlášky 50061-2013).Optimálne nastavený PID regulátor pri regulácii sústavy s minimálnym dopravným...

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6946

Dátum: 04.11.2014

Autori: Hošovský Alexander, Balara Milan, Piteľ Ján

MPK: G05D 23/20, F22D 5/00, G05B 13/04...

Značky: báze, systém, kotlov, imunitného, regulácie, teploty, regulátora

Text:

...tvorby protilátok B bunkami, a tým aj regulačnej odchýlky medzi žiadanou a skutočnou teplotou vody na výstupe kotla. Díferenciálna rovnica defmujúca druhú deriváciu akčnej veličiny obsahuje členy závisiace od prvej derivácie akčnej veličiny, ale aj od funkcie šírenia protilátok vyvinutýmí B bunkami (zvonovitý tvar funkcie), z čoho vyplýva, že v závislosti od rozsahu prvej derivácie akčnej veličiny je možné dosiahnuť zápomú, ale aj...

Technologický ohrev destilačných a rektifikačných kotlov ovocinárskych páleníc aplikáciou plynových svetlých infražiaričov s riadeným zmiešavaním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6354

Dátum: 02.01.2013

Autor: Rusko Jozef

MPK: C12G 3/12, B01D 3/02

Značky: paliva, ovocinárskych, aplikáciou, destilačných, svetlých, infražiaričov, technologický, rektifikačných, ohrev, riadeným, zmiešavaním, kotlov, páleníc, plynových

Text:

...vykurovacej komory na dve časti. V spodnej časti priestoru Q vykurovacej komory, ktorá slúži ako spaľovacia komora, sú inštalované plynové svetlé infražiariče u, L 5 geometrického tvaru I v počte dvoch kusov a geometrického tvaru II v počte dvoch kusov. Spaliny zo spaľovacieho procesu sú cez prepúšťací otvor l 6 prevádzané do homej časti Ľ vykurovacej komory, ktorá je využívaná ako ochladzovacia komora spalín. V tomto priestore spalíny...

Rošt do drevoplynových teplovodných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3794

Dátum: 06.04.2004

Autor: Mazan Stanislav

MPK: F23H 1/00

Značky: kotlov, teplovodných, rošt, drevoplynových

Text:

...rýchle prepnutie na rozkúrenie po zakúrení, čo opät šetrí palivo.chráni spaľovaciu dýzu pred mechanickým poškodením a tým viacnásobne predlžuje jej životnosť, ° odstraňuje problémy s rozkúrenim v ranných ho dinách pri nepretržitej prevádzke.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je lepšie objasnené pomocou výkresov.Obr. l znázorňuje spôsob horenía bez roštu, kde plyny smerujú do jedneho bodu (dýzy).Spôsob horenía s roštom znázorňuje...

Rošt do drevoplynových teplovodných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3793

Dátum: 06.04.2004

Autor: Mazan Stanislav

MPK: F23H 1/00

Značky: rošt, drevoplynových, teplovodných, kotlov

Text:

...šetrí palivo.- umožňuje vo väčšej miere spaľovať drobné palivo ako sú piliny, stružlíny, smeti a iný drobný horľavý odpad, stabilný a kvalitný plameň v spaľovacej dýze šetri palivo, pretože horľave plyny zbytočne neunikajú,čas a palivo - použitím tenkých a krátkych triesok je totiž zakurovanie istejšie,- umožňuje rýchle prepnutie na rozkúrenie po zakúrení, čo opäť šetrí palivo, ° chráni spaľovaciu dýzu pred mechanickým poškodením a tým...

Systém a spôsob regulácie NOx emisií z kotlov spaľujúcich uholné palivá bez použitia externého činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1449

Dátum: 16.12.2003

Autori: Fan Zhen, Wu Song

MPK: B01D 53/86

Značky: paliva, spaľujúcich, regulácie, externého, spôsob, systém, emisií, uholné, činidla, použitia, kotlov

Text:

...za súčasného zachovania vysokej účinnosti spaľovania anízkej úrovne CO emisií.0006 Predsa len problémom pri SCR a SNCR redukčnýchsystémov je to, že použitie nadmerných množstiev amoniakualebo močoviny na dosiahnutie veľmi vysokej úrovne redukcie NOX vedie k emisií škodlivého amoniaku do okolitého prostredia. Manipulácia s amoníakom a vstrekovacími systémami predstavujú významné investičné a prevádzkové náklady. Použitie amoniaku tiež...

Záves komor a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260309

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šály František, Varga Ján, Németh Vincent

MPK: F22B 37/24

Značky: potrubí, závěs, parných, kotlov, komor

Text:

...v tom,že záves je jednoduchý, pričom využíva- handáži membránových stien, ktoré sú na druhej strane uchytené na vonkajších závesných trúbkach, pričom pritaženia od komôr a potrubí neprenášajú membránové steny,ale vonkajšie závesné trubky. Ďalšou výhodou vynáiezu je, že izolácia komôr, potrubí a samotných membránových stien je preve 4dená tak, že bandáže membránových stien sú mimo dosahu teplôt a sú dimenzované spolu s pružinovými závesmi...

Zariadenie na zachytenie priestorových dilatácií oplechovania kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260253

Dátum: 15.12.1998

Autor: Arvaj Daniel

MPK: F22B 37/36

Značky: zariadenie, oplechovania, dilatácií, priestorových, kotlov, zachytenie

Text:

...počas prevádzky dochádza k zate.kaniu dažďovej vody do izolácie pri vonkajšom prevedení kotla. Tým dochádza k zne.hodnoteniu vlákynitej izolácie a z toho dôvodu vznikajú vysoké povrchové teploty na »oplechovvaní a velké tepelné straty, čim klesá aj účinnost kotla.Uvedené nedostatky rieši zariadenie pre zachytenie priestorových dilatácií oplecho 4vanie parných kotlov s membránovými plynotesnými stenami podľa vynálezu, ktorého podstata je, že...

Cirkulačný okruh prepážok vzduchových krabíc kotlov s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256729

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Bobrovnický Jozef

MPK: F22D 7/00

Značky: fluidným, cirkulačný, spaľovaním, vzduchových, prepážok, krabíc, kotlov, okruh

Text:

...médium o rovnakej pracovnej teplote a tlaku. Pritom spoľahlivé prúdenia pracovného média v týchto čas 4tiach kotla je zabezpečované povzbudenou cirkuláciou od obahových čerpadiel. Rovnomernosť rozdeľovania pracovného média kotlove vody do oboch rúrkových systémov je zaručená jednotkovým, alebo skupinovým clonkovanim ich rúrok. Tieto skutočnosti zabezpečujú rovnomernú dilatáciu tlakového systému vzduchovej krabice, včítanie prepážok. Ďalšou...

Tlmič hluku pary pre nábehové ventily parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254926

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šimko Juraj, Haško Vladimír, Weisenpacher Pavol

MPK: F01N 7/00

Značky: nábehové, tlmič, hluku, kotlov, parných, ventily

Text:

...pary sa za otvormi valcovej nádoby nachádzajú absorbčné kazety, vložené do prstencového priestoru medzi valcovou nádobou a usmerňovacím plášťom tlmiča. Absorpčné kazety majú tvar dosiek a sú vyplnené vláknitým alebo poréznym materiálom. Pre zníženie rýchlostl pary vo vnútorných priestoroch nádoby je možné rozdeliť expandér na dve časti.Výhodou takejto konštrukcie expanznoabsorpčného tlmlča je zvýšenie účinku tlmenia hluku v porovnaní...

Kryt na utesnenie dilatujúcej steny parných kotlov v oblasti prieniku predmetu stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254916

Dátum: 15.02.1988

Autor: Farkaš Pavol

MPK: F22B 37/00

Značky: předmětů, dilatujúcej, oblastí, prieniku, kotlov, parných, utesnenie, stěny, stěnou

Text:

...prípade, že axiälne posunutie predmetu voči stene je prakticky nulové.Kryt na utesnenie dilatujúcej steny v oblasti prieniku predmetu touto stenou pozostáva z prenikajúceho nosnika 1, steny 2,plechov 3, plechov 4, plochých tyčí 5, tyčí alebo jokloviny B, tesnenia 7, prítlačnýclt líšt B, prirub 9, dilatačnej vlny 1 D, vodiaceho plechu 11, a vodiacej lišty 12.Plechy 4 sú pevne spojené s prenikajúcim nosníkom 1. Na plechoch 4 sú prípev 4nené...

Nosný rám pre stavbu lešenia vo výsypkách parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254203

Dátum: 15.01.1988

Autori: Martinča Jozef, Baranec Otto

MPK: E04G 3/02

Značky: výsypkách, nosný, lešenia, parných, stavbu, kotlov

Text:

...Umiestnením nosnĺkov rámďĺpozdĺž stien výsynpky kotla vznikne vo vnútri nosného rámu potrebný otvor pre vyrnieñanie vnútorných časti kotla pri jeho generálných opravách.Výhodou nosného rámu pre stavbu lešenia vo vnútri výsypky parněho kotla je, že generálna oprava sa vykoná z. vnútornej strany, teda bez demontáže oplechovania ajhandáže. .Ďalšouĺvýhodou jej ĺže pri dopraveyvymleňaných časti kotla zvnútornéhoproą,stredia kotla, ako sú časti...

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239161

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pisár Ľudovít, Zvodár Jaroslav

MPK: F22B 37/24

Značky: parných, hadovitých, uchytenie, výhrevných, ploch, kotlov

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov. Vynález sa týka odboru parných kotlov. Podstatou vynálezu je, že hadovité výhrevné plochy sú v mieste uchytenia na závesné rúrky prihnuté tak, aby vzdialenosť medzi hadovitými výhrevnými plochami a závesnými rúrkami bola rovná vzťahu (I), kde Dl je vonkajší priemer závesnej rúrky a D2 je vonkajší priemer trúbky výhrevnej plochy. Vynález je možné využiť pri projektovaní vysokovýkonných...

Vynášaco-dohorievací rošt parných a teplovodných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249901

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zlámala Vladimír

MPK: F23H 11/00

Značky: teplovodných, rošt, kotlov, parných, vynášaco-dohorievací

Text:

...proti pádu velmi tvrdých a ťažkých kusov škváry, V možnosti urobiť na rošte a ďalších častiach odškvárovacieho zariadenia rôzne opravy na všetkých častiach mimo dosahu i za prevádzky kotla,čo znižuje počet odstávok kotla, v jednoduchšej a lacnejšej výrobe, montáži a údržbe. Oproti zariadeniam, ktoré používajú na dopravu škváry kombináciou rôznych výsypiek, vynášačov a drvičov má zariadenie podla vynálezu výhodu V lepšom využiti tepla...

Spôsob nábehu parných kotlov pri recirkulácii spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237116

Dátum: 15.03.1987

Autor: Pomothy Ernest

MPK: F22B 35/00

Značky: kotlov, recirkulácii, spalin, spôsob, parných, náběhů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nábehu parných kotlov pri recirkulácii spalín. Vynález je z oboru parných kotlov s membránovými stenami. Vynález rieši problém dodržania dovolených teplôt stien trubiek prehrievačov "ts" a teplotného rozdielu "t" medzi membránovou stenou stropného prehrievača a výparníka. Podstatou vynálezu je, že po zapálení kotla sa vzniklé spaliny, množstvo ktorých je určené teplotou steny stropného prehrievača a teplotným rozdielom medzistropným...

Zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248557

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Kubrický Imrich

MPK: F22B 37/00

Značky: klapiek, ložísk, parných, uloženie, kotlov, zariadenie, netlakových, potrubí, stredných

Text:

...Nevýhody tohto riešenia spočívajú najmä v tom, že zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek je komplikované a tým i drahé, äaĺšia nevýhoda spočíva v nespoĺahlivosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba nie je možná a v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺ havá a praoná.Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením pre uloženie střednýoh ložísk klapiek netlakovýoh potrubí parných kotlov podla vynálezu, ktorého podstatou...

Zariadenie pre uloženie krajných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248556

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubrický Imrich, Kosnáč Patrík

MPK: F22B 37/00

Značky: parných, netlakových, klapiek, ložísk, kotlov, zariadenie, krajných, uloženie, potrubí

Text:

...nevýhoda spočíva V nespoĺah li vosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba je náročná v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺhavá a pracná.Uvedené nedostatky sú odstranené zariadením pre uloženie krajných ložisk klapiek netlakových potrubí parných kot lov podĺa vynálezu, ktorého podstatou je, že samomazné ložiská sú prostredníctvom púzdra, prítlačného kotúča,skrutiek, matíc tesnenia a dištančných krúžkov jednoducho a spoĺahlivo...

Väzba vysutých šotových a konvekčných výhrevných ploch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248080

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pisár Ľudovít, Zvodár Jaroslav

MPK: F22B 37/10

Značky: vazba, výhrevných, parných, kotlov, ploch, vysutých, konvekčných, šotových

Text:

...kovových odpadov sa ,porušujú i drtiče škváry, ktoré spôsobujú nežiadúce odstävky parných kotlov.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje konštrukčné riešenie väzieb vysutých výhrevných plôch parných kotlov v oblasti vysokých teplôt spalín pomocou vynálezu, ktoreho .podstatou je, že väzby sú riešené pomocou -smyčiek vytvorených z vlastných rúrok vysutých výhrevných plôch, ktoré sú vzájomne zvarené.Týmto spôsobom sa ,dosiahne bezpečné a spoľahlivé...

Záves komôr a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227729

Dátum: 15.05.1986

Autori: Varga Ján, Šály František, Németh Vincent, Szegvári Viliam

Značky: kotlov, parných, závěs, komor, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Záves kom(r a potrubí parných kotlov vyznačujúci sa tým, že je tvorený zo závesných nosníkov (1), ktoré sú z jednej strany uchytené na celokovovú stenu (2) a z druhej strany na vonkajšie závesné rúrky (3) ako prevádzacie rúrky medzi ohrievačom vody (9) a bubnom (10), pričom komory (5, 6, 7, 8) sú uchytené na závesných nosníkoch cez pružinové zv(zky (4).

Zavesenie hadovitých plôch u parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227941

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kosnáč Patrík, Szegvári Viliam, Sklenár Jozef, Zvodár Jaroslav

Značky: ploch, zavesenie, kotlov, parných, hadovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zavesenie hadovitých plôch parných kotlov tvorené zo závesných rúrok, tiahel a komôr, vyznačujúce sa tým, že závesné rúrky (1) sú zaústené do komôr (4), z ktorých vyúsťujú hady prehrievača (3), ktoré sú zavesené na závesné rúrky (1) a závesné tiahla (2) sú privarené na komory (4) a na ne sú zavesené hady (5) ohrievača vody.

Momentové kríže na komorách konvekčných výhrevných plôch u kotlov s membránovými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227920

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pacala Ján, Guba Gabriel, Drahoš Ivan, Zvodár Jaroslav

Značky: momentové, komorách, membránovými, výhrevných, stenami, ploch, konvekčných, kríže, kotlov

Zhrnutie / Anotácia:

Momentové kríže na komorách konvekčných výhrevných pl(ch u kotlov s membránovými stenami vyznačujúce sa tým, že na komore (1) sú navarené čapy (7) a v rovine čapov (7) je vytvorený pevný rám (8).

Uchytenie výhrevných hadovitých plôch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227209

Dátum: 15.11.1985

Autori: Drahoš Ivan, Sklenár Josef, Pisár Ľudovít, Szegvári Viliam

Značky: parných, uchytenie, ploch, hadovitých, výhrevných, kotlov

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie výhrevných hadovitých plôch parných kotlov vyznačujúce sa tým, že hadovité výhrevne plochy (4) sú prostredníctvom závesných elementov (6) a rozperných elementov prichytené na závesné rúrky (1).

Zariadenie pre odplyňovanie vody a kondenzáciu najmä pre napájanie parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216871

Dátum: 31.10.1984

Autori: Gajdoš Ivan, Ľupták Ivan

Značky: kotlov, kondenzáciu, najmä, zariadenie, napájanie, parných, odplyňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru energetiky a hlavne úpravní vody a kondenzátu pre napájanie parných kotlov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v zariadení vybavenom protiprúdnou odplyňovacou vežou s odsávaním plynov a sprchami nad roštom je do neodplynenej vody a kondenzátu privedený cez regulačné ventily dusík a to jednak pod rošt odplyňovacej veže nad hladinu prepadnutej vody a jednak pod hladinu prepadnutej vody alebo vo vzájomnej kombinácii....

Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218163

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dóczy Anton, Bobovnický Jozef, Muráni Ján, Štuller Juraj, Zuzčák Karol

Značky: výhrevných, parných, ploch, kotlov, zariadenie, tlakovou, impulzné, vlnou, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa...