Patenty so značkou «katalytické»

Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285674

Dátum: 10.05.2007

Autor: Steffen Joseph

MPK: B01J 15/00, B01J 12/00, B01J 35/00...

Značky: zariadenia, vysokej, spôsob, uskutočnenie, reakcie, reakčný, teplotě, reaktor, katalytického, plynnom, katalytické, výroby, proces, médiu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické zariadenie na uskutočňovanie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, ako je napríklad syntéza HCN alebo oxidácia čpavku, obsahuje najmenej jeden štruktúrovaný materiál (1), ktorý pôsobí na túto reakciu ako katalyzátor, podperu (2), pozostávajúcu z najmenej jednej keramickej časti (3), ktorej štruktúra umožňuje prechod plynov. Táto časť (3) podpery (2) má vlnovitú čelnú plochu (6) takú, aby sa zväčšenie povrchovej plochy (beta),...

Katalytické splyňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14929

Dátum: 03.11.2004

Autori: Dogru Murat, Akay Galip

MPK: C10J 1/00

Značky: splynovanie, katalytické

Text:

...aby palivové brikety nemali maximálny priemer váčšl ako jedna osmina najužšej časti splyñovacieho zariadenia, aby sa zabránilo vytvaraniu Iavck.0023 V spôsobe splyñovania bude miera potrebnej sekundárnej oxidácie závisieť od obsahu zvyšného drevnáho uhlia v popole palív. Palivá s vysokým obsahom popola, ako napríklad splaškový kal. kožený odpad. reziduálny kal z ropy, odpad z domácnosti, kostna múčka, kuracl a hovádzl odpad, zvyčajne...

Zariadenie na katalytické spaľovanie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279380

Dátum: 07.10.1998

Autori: Rachwal Andrzej, Janas Janusz, Wysocki Zygmunt, Wojciechowski Jerzy

MPK: B01D 53/36

Značky: látok, katalytické, organických, spaľovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na katalytické spaľovanie organických látok obsiahnutých v prúde vzduchu s relatívne vysokou koncentráciou je tvorené kovovým valcovým telesom (21) s valcovou nadstavbou (39), v nadstavbe (39) je uložená prvá vrstva katalyzátora (6), v kovovom valcovom telese (21) sú vedľa vrstiev keramickej výplne (4) uložené ďalšie dve vrstvy katalyzátora (6), pričom medzi tromi vrstvami katalyzátora (6) je vytvorený priestor komory (18), v ktorej...

Katalytické, katiónové spojivo laku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279801

Dátum: 10.05.1995

Autori: Schipfer Rudolf, Schmölzer Gerhard, Urbano Edmund

MPK: C08G 59/40, C08K 5/09, C09D 5/02...

Značky: spojivo, spôsob, výroby, katalytické, katiónové

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické, katiónové spojivo laku, po protonizácii riediteľné vodou, je zosieťované esterifikáciou a/alebo amidáciou, a/alebo uretanizáciou, a/alebo reakciou stabilných dvojitých väzieb a obsahuje soli bizmutu alifatických kyselín hydroxykarboxylových, výhodne soľ bizmutu kyseliny mliečnej a/alebo kyseliny dimetylolpropiónovej. Podstata spôsobu výroby tohto spojiva spočíva v tom, že sa pred pridaním vody soľ bizmutu pridáva pri teplote 60 °C...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorcyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268602

Dátum: 14.03.1990

Autori: Haruda Josef, Uhlíř Miroslav, Beránek Ivan, Veselý Jiří, Rýdl Jaroslav

MPK: C07C 5/02, C07C 13/18

Značky: způsob, katalytické, hydrogenolýzy, hexachlorcyklohexanu

Text:

...jsou cyklohexan a chlorovodík. Použitý molární poměr vo díku k hexachlocyklohexanu činí 8 až 60.způsobem podle vynálezu lze s výhodou pracovat kontinuálné. za uvedených reakčních podmínek dochází k hydrogenolýze vazeb mezi chlorem a uhlíkem v hexachlorcyklohexanu, uhlíkatý skelet cyklohexanu zůstává zachován. Nevznikají žádné halast~ ní látky, vedlejším produktem reakce je chlorovodík, který lze využít. Pracuje ses pevným ložcm...

Způsob katalytické hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268406

Dátum: 14.03.1990

Autori: Veselý Jiří, Beránek Ivan, Haruda Josef, Rýdl Jaroslav, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 15/14, C07C 5/02

Značky: způsob, hydrogenolýzy, chlorovaných, katalytické, bifenylu

Text:

...otrevč a k rychlá ztrátě aktivity.Znehodnocené transforaátorové náplně, případně odpadky vznikajíci při výrobě chlo rovaných bifenylů jsou tvořeny pestrou směsi různých izooerů. Mohou obsahovat izonery nonochlorbiľenylu, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, none-, až po dekachlordifenyl. Tyto odpadní eněsi lze zhodnotit na užitečné produkty způsobem kstalytlcké hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů suoárního vzorce c 12 H×c 1 Y, kde...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268276

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlíř Miroslav, Beránek Ivan, Hrabal Ivan

MPK: C07C 1/30

Značky: způsob, katalytické, hydrogenolýzy, hexachlorbenzenu

Text:

...nebo zvýšeného tlaku do l MPa na povrchu nosičového ketalyzótoru obsahujiciho 0,1 až 5 hmot. paladia naneseného na aktivním uhlí nebo na kysličníku hlinitém. Postupem podle vynálezu se výhodné pracuje při teplotě 330 až 400 DC. Použitý molárni poměr vodíku k hexechlorbenzenu činí 8 až 50.Poatupem podle vynálezu lze 5 výhodou pracovat kontinuélnim způsobem. Za uvedených reakćnich podmínek dochází na paladiovem katalýzätorUk hýdrogenolýze...

Pec katalytické konverze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267681

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gorlov Vladimir, Burmistrova Natalja, Smurov Sergej, Charičko Michail, Sorokin Alexandr

MPK: B01J 8/06

Značky: konverze, katalytické

Text:

...wnauuann 14. mTyuup 15 KmnmuKTupu B, cnaameuuunn ruaxnn ameuenrou 16. K mmauuy 14 urnonuoro TPyñüHPUBÚHa 9. C 0 nuracMüMy c eauunounañ Tpyaaü 2. npunapnnaercn craxau 17 c ueuwpannuoň raaooreonmeň Tpyaxoü NL Karamnsarupnan pemerxa 19 pacnonomena B Konbueaon navy. oapaaoaannou ynopuu-onopumuu amenenraun peakunonuoä Tpyau 2.YHÚPHO-OÍXÚPIIHB ČMTBHGHTH PGHKHHOHHOŘ Tllyťibł 2 COCTÚSXT H 3 ÚľPalłHHHTEEJIIIHOFCI KÚJI bili(wnr.3) M onopuux ameneuron...

Způsob katalytické hydrogenace hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267472

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veselý Jiří, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Dvořáková Jaroslava

MPK: C07C 5/10, C07C 13/18

Značky: katalytické, hexachlorbenzenu, způsob, hydrogenace

Text:

...katelyzátoru, k jeho otravä a k rychlé ztrátě aktivity.Uvedené nevýhody lze odstranit způsobem katalytické hydrogenace hexachlor benzenu na cyklohexan a chlorovodík podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rvekce hexachlorbenzenu s vodíkem se uskutočňuje při teplotě 180 až 350 °C, s výhodou při toplotě 220 až 28000 za atmosľćrického nebo zvýšeného tlaku do l 0 MPa na povrchu pevného nosičového katalyzátoru obsahujícího 0,1 až...

Způsob katalytické oxidace antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267243

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: oxidace, antracenu, katalytické, způsob

Text:

...v plynné fázi. Reakční plyny se z reąktoru odvádějí k rekuperaci, kde je část tepla předávána čeretvému technologickému vzduchu, a reakční plyny ae zde ochladí na 260 i 220 °c, s výhodou na 240 °c.Využití způsobu katalytickě oxidace gntracenu na 9,10-antrechinon podle vynálezu umožňuje provozovat konverzi v adiabatickém režimu, není nutno zajištovat investičné nákladný reaktor s vestavěným chaldičem a využít přitom všech výhod...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace gama-glutamyltransferasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266651

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zahradníček Luděk, Chromý Vratislav, Malý Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: katalytické, činidlo, gama-glutamyltransferasy, stanovení, koncentrace

Text:

...sérový roztok,což zdvojnásobuje pracnost i náklady na analysu. Kromě toho,molární absurbanční koeficient reakčního produktu je nízky a mestoda je proto málo citlivá, čímž se zhoršuje její diagnostické hodnota. Druhé možnosti bylo dosud využite pouze s 4-nítroanilinem jako reakčním produktem citlivost této reakce je síce několikanásobně vyšší než citlivost prvního způsobu, ale výsledný barevný produkt je nestálý, což způsobuje značné...

Stabilizovaný substrát pro stanovení katalytické aktivity fosfomonoesteras

Načítavanie...

Číslo patentu: 265578

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 33/487

Značky: aktivity, fosfomonoesteras, stabilizovaný, substrát, stanovení, katalytické

Text:

...Fosforečnanový pufr je tvořen sodnými nebo draselnými solemi kyselín hydrogenfosforečné a dihydrogenfosforečné. Pokud obsahuje substrát endogennífosforečnan sodný v množství 20 až 97 milimolů na 1 mol substrátu. což odpovídá obsahu volných ahorganických fosforečnanů v substrátu 0,5 až 2,4 S hmot. a pH jeho vodného roztoku 0 konoentraci 1 hmot. je mezi 8 a 10, plní funkci fosforečnanového pufru přímo endogenníStabilizace 4-nitrofenylfosfátu...

Způsob katalytické polymerace alfamonoolefinů kontinuálním způsob v plynové fázi ve fluidním loži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265241

Dátum: 13.10.1989

Autori: Liu Han Tai, Hussein Fathi David, Gaines David Mason, Miller Douglas

MPK: C08F 2/34, C08F 4/64

Značky: fluidním, polymerace, loží, kontinuálním, katalytické, způsob, alfamonoolefinů, fázi, plynové

Text:

...účely při přípravě daného katalyzátoru, budou označovány sloučeniny, které jsou donorem elektronů,a které jsou používány pro přípravu prokatalyzátoru jako elektronový donor, a sloučeniny,které jsou donorem e 1 ektronů,a které se používají pro úpravu selektivity jako činidla pro úpravu selektivity.Jako příklady sloučenin hořčíku, které obsahují halogen, které jsou používány jako výohozí látky pro halogenační reakci, která se používá při...

Stabilizované činidlo na stanovení katalytické koncentrace alaninaminotransferasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263028

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 33/48

Značky: činidlo, alaninaminotransferasy, katalytické, koncentrace, stabilizované, stanovení

Text:

...nebude mít nepříznivý vliv na katalytickou koncentraci enzymü. Zmíněné nedostatky výrazně potlačuje stabilizované činidlo na stanovení katalytické koncentrace elaninaminotransferas podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje 0,5 /umol.l 1 až 10,0 /umo 1.l kyseliny Qitronové a 0,5 až 10 g.l 1 albuminu.Činidlo s kyselinou citronovou a albuminem má následující přednosti. Albumin v kombinaci s kyselinou citronovou zvyšuje,ve srovnání...

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Václav, Vitvar Milan, Staněk Vladimír, Kratochvílová Jitka, Vybíhal Jaromír, Grosser Vojtěch

MPK: C10G 45/08

Značky: rafinace, katalytické, směsi, způsob, hydrogenerační, uhlovodíku

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262317

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chromý Vratislav, Malý Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: obsahující, kyselinu, aminotransferas, katalytické, činidlo, koncentrace, pyridoxal-5-fosforečnou, stanovení

Text:

...je nutné vybrat takovou substanci, která nastaví pH na požadovanou hodnotu, která bude püsobit katalytický rozklad a která též bude kompatibilní s biochemickým analysovaným systémem.Zmíněné nedostatky podstatné snižuje činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou jehož podstata spočíva v tom,že na 1 mmol kyseliny pyridoxal-5-fosforečné obsahuje 0,5 až 10 mmol tris(hydroxymety...

Vložka pro ocelový plášť kolena výfukového potrubí pro katalytické čištění výfukových plynů vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247056

Dátum: 15.08.1988

Autori: Šichanov Vladimir Alexaddovie, Cypkun Leonid Grigorjevie, Mirskich Georgij Alexaddovie, Stipanova Irina Pavlovna

MPK: F01N 3/10

Značky: potrubí, vznětových, plynů, výfukových, výfukového, čištění, vložka, ocelový, katalytické, kolena, motorů, plášť

Text:

...uspořádání sítov 1 ny sousedí uzavřený úsek čelních ploch se dvěma otevřenými úseky čelních ploch a obráceně.Zakrytí úseku čelních ploch se může provést take tak, že se vytvoří šablona, dosedající a/nebo upevnčná na čelní plochy, popří 6padě se vytvoří jako děrovaná nebo štěrbínová maska, obepínající zčásti plášť smotku, která slouží pro uzavření odpovídajících konců kanálů.Maska se může uspořádat tak, že u spirálovitě navinuté, výlučně...

Vícestupňová reakční soustava pro pohyblivé katalytické lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 247194

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vachuda Jioí, Šantrueek Jaroslav, Greeenko Alexadd

MPK: B01J 8/12

Značky: reakční, pohyblivé, soustava, lože, vícestupňová, katalytické

Text:

...prstencovj zadržovací phstor, kolem něhož je rozváděcíprostor a který má vnitřní volný prostor omezený vnit. m zadtžovacím sítem. Dále nejspodnější reaktorová sekce obsahuje horní přepážku, krcrá zakrývá prster ovou zadržovací sekci pro katalyzátor, a prstencový kanál pro kôtäly 7 JuuE, který je omezen vnitŕnímPodle dalšího provedení vynálezu sestává několikastupňcvá soustava ze svislé protáhlé uzavřené nádoby, v níž jsou nad sebou 5...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lubojacký Jaromír, Círová Alena, Pavlas Pavel, Rosenthal Jakub, Dvořák Bohumír, Pašek Josef

MPK: C07C 87/36, C07C 85/24

Značky: hydrogenace, cyklohexylamin, anilinu, zvýšení, katalytické, procesu, způsob, selektivity

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Způsob katalytické polymerace alespoň jednoho olefinového monomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253599

Dátum: 12.11.1987

Autori: Noshay Allen, Gross Laurence

MPK: C08F 2/34

Značky: olefinového, jednoho, polymerace, monomerů, způsob, alespoň, katalytické

Text:

...nebo Ziegler-Natta-ova typu. Výrazem katalyzátor o vysoké aktivitě se rozumí bučZieglerův katalytický systém, který je schopen při polymeračnim postupu v suspenzi tvořené alifatickým uhlovodikovým rozpouštědlem nebo roztokem kapalného monomeru vyrobit etylenové komopolymery a/nebo kopolymery při úrovni produktivity řádově alespoň 200 000,s výhodou alespoň 500 000 g plastu na 1 q přechodného kovu použitého v katalyzátoru,...

Způsob předběžné úpravy suroviny pro katalytické reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245666

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío Jan, Polák Jioí, Krejeí Josef, Malý Miroslav, Kopic Milan, Král Vítizslav

MPK: C07C 5/367

Značky: předběžně, způsob, reformování, katalytické, úpravy, suroviny

Text:

...způebou podle vynalezu lze stanovit rozsah využitelnoetí. z něho vyplývin že se do jednotky rerormoviní zapojí alkylcyklohezanový konvertor, nejlépe Před vstupom auroviny do prací cem vyhřívací pece, ohřívaný ayetómem výmimíloů reakčním produktom. Podmínky ee volí tak, že při teplote směsi ublovodíkn a plynu doeažená ve výměnících ee premení převňžnú část cyklohexazlů aelektivně ne aromlty, čím nastalo vetlí lwdrahakovlní cyklanů, event....

Způsob výroby aktivního směsného kysličníku železitého s obsahem vzácných zemin pro katalytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 236121

Dátum: 01.08.1987

Autori: Spěváček Jiří, Kryška Jindrřich, Horyna Ladislav

MPK: C07B 3/00, B01J 23/76

Značky: kysličníku, aktivního, obsahem, účely, způsob, železitého, vzácných, směsného, výroby, zemin, katalytické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se roztok uhličitanu amonného sráží roztokem síranu železnatého, do vzniklé sraženiny se přidají sloučeniny ze skupiny lanthanidů nebo jejich směs a vzniklá směs se pak dekanduje vodou, filtruje a žíhá.

Způsob katalytické oxidace oxidu siřičitého a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249995

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sojka Vladimír, Auerswald Bohumil

MPK: C01B 17/76

Značky: siřičitého, oxidů, oxidace, tohoto, provádění, způsob, katalytické, způsobu, zařízení

Text:

...tvořeno svazkem trubek o vnitřním průměru 40-80 mm a délce 2 400-3 000 mm plynotěsně zakotvených v horní a dolní trubkovnici. Katalyzátor je uložen v trubkách a mezitrubkový prostor spolu s pláštěm kolem svazku trubek tvoří kanál pro cirkulující vzduch, přičemž horní a dolní část pláště je spojena cirkulačním potrubím/ve kterém je uložena dýza pro pžívod tlakováho vzduchu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém...

Způsob výroby suroviny pro katalytické reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jindřich, Hable Kurt

MPK: C10G 49/02

Značky: způsob, katalytické, reformování, výroby, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba suroviny pro katalytické reformování příp. pro katalytickou isomerizaci ze středně vroucích vhodně volených dvou frakcí z ropy při jejich paralelní hydrorafinaci na smísených sulfidických katalyzátorech a redestilací produktů hydrorafinace na frakci do 180 příp. až do 220 °C, která se spojuje s ropným benzínem před jeho hydrogenační rafinací.

Reaktor pro chemické, zejména katalytické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 235065

Dátum: 15.02.1987

Autori: Descoins Daniel, Lafon Pierre, Portes Alain

MPK: B01J 8/02

Značky: zejména, katalytické, reakce, reaktor, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro chemické, zejména katalytické reakce, při kterých se uvádí ve styk plyn nebo tekutina s ložem pevné látky, který má radiální odstředivou nebo dostředivou cirkulaci, a který je tvořen válcovým pláštěm, ve kterém je proveden přívod reakčního plynu nebo tekutiny a umístěn vnější válcovitý perforovaný plášť a vnitřní válcovitý perforovaný plášť spojený s odvodem zreagovaného plynu nebo tekutiny, jehož podstata spočívá v...

Zeolity k heterogenní katalytické přeměně acetonu na i-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248641

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubelková Ludmila, Čejka Jiří, Naváková Jana, Nedomová Květa, Beran Stanislav, Jírů Pavel

MPK: C07C 11/09

Značky: i-butenu, katalytické, zeolity, acetónu, přeměně, heterogenní

Text:

...rektifikací nebo extrakční dootilncí. Při výrobě ITBE je možno surový produkt použít přímo bez separace.Výhody zpdsobu přoněny acotonu na izobuten jsou patrny z následujících příkladů, které vynález nijak noonezují.1 g soolitu o eloioní Ho 5 Na° 5 A 1 S 1308, ktorý odpovídá krystalografickou strukturou oeolitu faujasitu, byl vložen do průtokováho reaktoru. Přeměna ocetonu byla prováděno při teplotä 300 °c zo normdlního tlaku a...

Způsob katalytické výroby kopolymeru ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lee Kiu Hee, Cieloszyk Gary Stanley

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: kopolymerů, způsob, výroby, katalytické, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické výroby kopolymeru ethylenu za použití katalyzátoru, obsahujícíha titan, v reaktoru za tlaku nejvýše 6,87 MPa v plynné fázi postupem ve fluidním loži, přičemž kopolymer vzniká v granulární formě a má hustotu v rozmezí od 910 do 940 kg/m3, při kterém se ethylen kopolymeruje spolu s alespoň jedním C3 až C8 ?-olefinem při teplotě asi 30 až 105 °C tak, že se monomerní násada uvádí do styku v přítomnosti 0 až 2,0 molů vodíku na mol...

Způsob kontinuální katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232720

Dátum: 15.01.1987

Autori: George Kathleen Frances, Goeke George Leonard, Karol Frederick John, Wagner Burkhard Eric

MPK: C08F 210/16, C08F 10/02, C08F 4/64...

Značky: výroby, ethylenu, katalytické, způsob, polymerů, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou nízkotlakým postupem v plynné fázi, při kterém je omezena hydrogenace ethylenu za použití katalytického systému, který se skládá z prekursoru získaného ze sloučeniny hořčíku, titanu a elektrondonorní sloučeniny zředěného inertním nosičem, například kysličníkem křemičitým. Zředěný prekursor je modifikován sloučeninou halogenidu boru, například chloridem boritým...

Způsob katalytické izomerizace lineárních alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247903

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rosenthal Jakub, Wichterlová Blanka, Rubáš Vlastimil, Janák Miloš, Křen Jaroslav, Bartoš Svatopluk, Janáček Leoš, Jírů Pavel, Bednářová Soňa

MPK: B01J 21/04, C07C 5/22

Značky: izomerizace, alkenů, katalytické, lineárních, způsob

Text:

...izomerizace lineárních alkenů známým způsobem byl vybrán postup podle DOS 2534459, podle něhož se v současné době dosahuje nejlepších výsledků.Podle BOS 2534459 se izomerizace C-4 frakce s obsahem 78,4 hm.d. 1- a 2-butenů a 1,5 hm.á. izobutenu provádí s použitím katalyzátoru na bázi aluminy s 2,4 hm.d. oxidu křemíku. Tento katalyzátor byl připraven opracováním oxidu hliníku esterem kyseliny křemičité.Takto připravený katalyzátor byl...

Způsob katalytické hydrolýzy alfa-aminonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235978

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lasperas Monique, Pascal Robert, Sola Régine, Rousset Alain, Brugidou Jean, Previero Aldo, Taillades Jacques, Commeyras Auguste, Mion Louis

MPK: C07C 101/04, C07C 103/50

Značky: katalytické, hydrolýzy, způsob, alfa-aminonitrilu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické hydrolýzy alfa-aminonitrilu nebo jeho soli na odpovídající alfa-aminoamid nebo na sůl alfa-aminokyseliny spočívá v tom, že se uvedený alfa-aminonitril nebo některá z jeho solí nechá reagovat ve vodném prostředí v heterogenní fázi a v přítomnosti hydroxidových iontů na polymerní pryskyřicí mající postranní řetězce, které nesou karbonylové skupiny, a která je nerozpustná ve vodném alkalickém prostředí.

Způsob katalytické dehydrogenace ethylbenzonu v styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240431

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šimůnek Jaroslav, Horoák Dušan, Ferianec Ivan

MPK: C07C 15/46

Značky: styrenu, způsob, dehydrogenace, katalytické, ethylbenzonu

Text:

...°C npornm 6 B 0 °C.npncmenenm npenpameana 50 (eu npnep I). a npn cweneau npenpamenna 70-75 reunepawypa neperperoro napa. -0 nHano.npn.npuueaeHnn napa, aarperoro donee qem no 680 ~ 700 °C,.6 yner ynennwnnarsca neperpen xonranmnoro rasa nepen nmopoñ cmynensn xernnpnponaana, Tax KGK noBepxuocmLrennoo 6 mena.- nocwoanaaa Bennqnna, B cnasn c qeu Konnqecwno nonnonnunro wanna x nepàoñ crynesn dynew nąnocrarounu. C yqerou nsnoxeanoro creneas...

Způsob provedení katalytické polymerizace isobutylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235609

Dátum: 15.11.1986

Autori: Halaška Vlastimil, Marek Miroslav, Pecka Jan

MPK: C08F 10/10

Značky: provedení, katalytické, polymerizace, isobutylenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provedení katalytické polymerizace isobutylenu, při kterém se polymerizace provádí v nepřítomnosti koiniciátorů ve tmě za katalytického působení TiCl4 v polárních i nepolárních rozpouštědlech nebo VCl4 jen v nepolárním prostředí pouhým ochlazením reakční směsi pod teplotu nižší než -90 °C.

Způsob katalytické hydrogenace butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 226131

Dátum: 15.04.1986

Autori: Němota Jiří, Švajgl Oldřich, Tlustý Jiří, Nevosad Miroslav

Značky: hydrogenace, butenové, katalytické, způsob, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické hydrogenace butenové frakce, odpadající při výrobě metyltercbutyléteru z pyrolýzní nebo krakové C4 frakce reakcí s metanolem, na n-butan, vyznačený tím, že se směs obsahující převážně buten-1 a buten-2 spojí s kapalnými ropnými frakcemi vroucími v rozmezí 20 až 180° Celsia a/nebo 150 až 250 °C a/nebo 150 až 360 °C, v poměru 1 : 1 až 1 : 50 hmotnostně a s plynem obsahujícím vodík vedle nasycených uhlovodíků C1 až C4 a...

Způsob katalytické oxidace anthracenu na 9,10-anthrachinon

Načítavanie...

Číslo patentu: 222534

Dátum: 15.03.1986

Autori: Cabicar Josef, Múčka Viliam, Čermák Vladimír, Pospíšil Milan, Vymětal Jan, Norek Jiří

Značky: anthracenu, katalytické, 9,10-anthrachinon, způsob, oxidace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob katalytické oxidace anthracenu na 9,10-anthrachinon v plynné fázi. Jeho podstatou je použití katalyzátoru, jehož nosič se před nanesením aktivního systému ozáří ?-zářením, přičemž dávka energie je 1 až 100 kGy a nejvýhodnější dávka energie je v rozmezí 8 až 15 kGy. Optimální reakční podmínky tohoto způsobu oxidace anthracenu jsou teplota 360 až 500 °C, s výhodou 380 až 420 °C, prostorová rychlost 1000 až 8000 h-1, s výhodou...