Patenty so značkou «impulzů»

Zariadenie na zvedenie elektromagnetického impulzu, vyvolaného bleskom, do dvojpásového koľajového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6012

Dátum: 04.01.2012

Autori: Konarski Jan, Šesták Milan, Ukropec Petr, Dobiáš Radek, Kubela Antonín

MPK: H02H 3/22, B61L 1/20

Značky: vyvolaného, impulzů, zariadenie, elektromagnetického, dvojpásového, bleskom, koľajového, obvodů, zvedenie

Text:

...zariadenia alebo ohrevu výhybiek pri jednosmernej trakcii a oboma pásmi koľajového obvodu. Symetrizačná tlmivka pripojením do koľajového obvodu svoj ou funkciou minimalizuje možné ovplyvnenie koľajového obvodu pripojenýrni zariadeniami. Je konštruovaná pre vonkajšie prostredie do železničnej prevádzky bez požiadaviek na obsluhu a s minimálnymi nárokmi na údržbu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú znázornené...

Generovanie prekurzorového impulzu pre atramentovú tlačovú hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18591

Dátum: 22.10.2008

Autor: Linn Scott

MPK: B41J 29/38, B41J 2/045

Značky: atramentovú, hlavu, generovanie, tlačovú, impulzů, prekurzorového

Text:

...hlavu alebo teleso tlačovej hlavy 122, ktoré vypúšťa tlačovú farbu prostredníctvom niekoľkých otvorov alebo dýz 103 smerom k tlačovému médiu 112 tak, aby dochádzalo k tlači na tlačové médium 112. Tlačové médium 112 je akýkoľvek druh vhodného plošného materiálu, ako napríklad papier, kartón, priehľadné hárky, mylar a podobne. Typicky sú dýzy 103 usporiadané v jednom alebo viacerých stĺpcoch alebo poliach tak, aby správne zoradené...

Rozdeľovač zapaľovacieho impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8099

Dátum: 12.09.2007

Autor: Peter Maks Skufca

MPK: F42D 1/04

Značky: impulzů, zapalovacieho, rozdělovač

Text:

...zapaľovacieho impulzu na viac šnúrových zápalných prostriedkov, ako zápalných hadíc alebo zá palných šnúr.0012 Táto úloha je riešená zariadením na rozdeľovanie neelektrického zapaľovacieho impul zu so znakmi nároku l.0013 Zariadenie na rozdeľovanie neelektrického zapaľovacieho impulzu zo šnúrového zápal něho prostriedku na aspoň dva iné šnúrové zápalné prostriedky zahrnuje nasledujúce súčastiuzavreté puzdro s nerozvetveným vnútorným...

Indukčný filter na útlm prúdového impulzu vybudeného komutáciou diód a tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283513

Dátum: 21.07.2003

Autori: Darmová Vilibalda, Hrtánek Jaroslav, Faktorová Dagmar

MPK: H02M 1/14, H02H 9/04, H02H 9/02...

Značky: útlm, indukčný, vybudeného, diód, filter, prúdového, impulzů, tyristorov, komutáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčný filter prúdu (IFP) slúži na útlm prúdových impulzov. Je zapojený medzi usmerňovačom a záťažou tak, aby elektrický prúd z usmerňovača do záťaže prechádzal cez kotúčové cievky (L1, L2) filtra, ktoré sú uzavreté feromagnetickým obvodom. Magnetické toky (Fí1, Fí2) majú orientáciu proti sebe, a tým aj striedavé prúdové impulzy generované komutáciou ventilov a superponované na jednosmerný prúd sa navzájom rušia v dôsledku indukčnej väzby.

Zapojení pro generování vysokonapěťových impulzů ze stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270434

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kovács Ádám

MPK: H03K 3/00

Značky: stejnosměrného, impulzů, zapojení, napětí, vysokonapěťových, generování

Text:

...dosavadního stavu techniky.Na obr. 1. lze vidöt pouze první a druhá primární vinutí g s g trsnslormátoru g obvodu podie vynáiezu. mezi nič je vloženo diods g. Dioda g je vioäena v propustroám smöru vzhledem k potsriti napůňvőho zdroje 1. První kondenzátor gg je přes diodu g psralelnĺ 1559950 k dřüłňm prlmdrnímu vinutí g, zstímco druhý kondenzátor 13 je ples diodu g pereiełnĺ PŤIPOiOH k PľVľiĺm prlmárnímu vlnutí g. První svorka druheho...

Detektor tlakového impulzu koncových mazacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268213

Dátum: 14.03.1990

Autor: Richter František

MPK: F16N 29/00

Značky: tlakového, koncových, obvodů, mazacích, detektor, impulzů

Text:

...selhâní pohybu pracovního kontaktu. U rotujících nebo rychle se pohybujících částí stroje,na příklad suportů se elektrické snímače nedají dobře využít pro nesnadné připojení do elektrického obvodu. V těchto případech se musí mazání stále pozorovat e obsluha stroje tyto pracovní plochy musí několikrát za směnu ručně domazávst.Výše uvedené nedostatky odstraňuje detektor tlakovêho impulsu koncových mazacích obvcdů podle vynalezu, jehož podstata...

Zapojení pro měření řídicích impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258577

Dátum: 16.08.1988

Autor: Michal Alexandr

MPK: G05B 19/31

Značky: řídících, zapojení, impulzů, měření

Text:

...5 číslicovým řízením dráhy dle vynálezu umožní rychlou a přesnou identifikaci poruchového signálu. Tím se zkrátí čas prostojů,zvýši produktivita výrobního zařízení a uspoří se kvalifikované pracovní síly, potřebné k zjištění poruohového signálu. zapojení dle vynálezu umožní přesné a rychlé určení i krátkeho poruchového signálu.Príklad zapojení dle vynálezu je zobrazen na výkrese v blokovém schematu.Na vstup prvního převodníku § signálů...

Zapojení obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244356

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šindel Jaroslav, Kropáeek Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: impulzů, synchronizačního, časově, generování, stabilního, obvodů, zapojení

Text:

...obvykle byla závislá na amplitudě vlny R, která kolísá vlivêm dýchání.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu z komplexu QRS elektrokardiogramu podle vynálezuĺjehož podstatou je, že komplex QRS elektrokardiogramu je přiveden na vstupní svorku připojenou přes horní própust tvořenou odporem a kondenzátorem na kladný vstup komparačního obvodu a zároveň na vstup...

Zapojenie oddelovača meracieho impulzu zo synchronizačnej zmesi pro televíznu metódu porovnávania etalónov frekvencie a času

Načítavanie...

Číslo patentu: 256083

Dátum: 15.04.1988

Autor: Doršic Pavol

MPK: H04N 5/08

Značky: zapojenie, zmesí, porovnávania, televíznu, etalónov, oddelovača, meracieho, času, synchronizačnej, impulzů, frekvencie, metodu

Text:

...jednosmernej zložky tvorený diódou D 1, kondenzátorom C 1 a rezistormi R 1, R 2.jednosmerný zosilňovač A 1 s pripojenou anonim diody i 12 pracujúci v iineárnom režime zosiiňuje len synchronizačné impulzy,z ktorých vzniká na kondenzátore C 2 jednosmerná zložka ümerná amplitüde unpaizov. Výstup jednosmerného zosiľňovača A 1 je priamo spojený s invertujúcim vstupom kornparátora K 1, neinvertujúci vstup komparátora K 1 je spojený so stredom...

Zapojení obvodu pro snímání stimulačních impulzů implantovaných srdečních stimulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245958

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kaplunova Jelena Chaimovna, Rabkin Abram Girševie

MPK: A61N 1/378

Značky: impulzů, zapojení, stimulačních, stimulátoru, snímání, srdečních, obvodů, implantovaných

Text:

...vstup součtového obvodu jehož výstup je výetš upní evorkou celého zapojení.- zapojení obvodu podle vynálezu lze-využít.zvláětě v přenoe~ ných přístrojích pro snímání etimulačních impulzu z povrchu těla pacienta s implantovaným srdečním etimulátorem k zjištováníšířky stimulačního impulzu a jeho opakovacího kňitočtu. Z těchto údajů lze pak určit stav baterií ve stimulátoru a tím stanovit.jeho živosPřík 1 ad.provedení zapojení je znázorněno na...

Zapojenie na časové oneskorenie impulzu s nezávislým oneskorením jeho čela a tylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242515

Dátum: 15.11.1987

Autor: Runa Alfréd

MPK: H03K 3/027

Značky: časově, čela, zapojenie, impulzů, nezávislým, oneskorením, oneskorenie

Text:

...impulzu.Zapojenie pozostáva z operačného zosilňovača 1, ktorý je zapojený ako komparátor a kde na jeho invertujúci vstup je zapojený kladný pól časovacieho kondenzátora 2 a katóda obmedzovacej Zenerovej diódy 3, ktorej anoda je pripojená na nulový potenciál.Ďalej na invertujúci vstup operačného zosilňovače 1 sú zapojené dve vetvy V 1, V 2,z ktorých jedna vetva V 1 je vytvorená sériovým spojením nabíjacieho potenciometra 4, zapojeného ako...

Zařízení k registraci telegrafních impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253284

Dátum: 15.10.1987

Autori: Grišin Jurij, Tverdov Boris, Juchněvič Nikolaj, Laňšin Eduard

MPK: H04L 25/06

Značky: registraci, zařízení, telegrafních, impulzů

Text:

...9 HH 8 KHXHOTeHuHanOE aeT Há ero nmxoe - nmcoxů nereanuan.Hpn ymeabmenuh roxa nonomnrenhuoro nanpanneuux no-aennqnnm J, (nopor cpaöa Tuaanna onrosnexwponnoro nepexmmqarena 2 B nyxnoncnom pemuue), onro 3 neKTpoH~. umñ nepexmmąarenh 2 nepexour B cocroxune, npu-Koropou na ero nuxone noaanaercn nucoxn noTeHuMan. Brow noweuuuan npucyrcwayew Ha nuxone onwosnexwpouuoro nepe~ Knqarenn 2 no Tex nop, noxa Bxouoñ TOK He HSMGHHT cnoero Hanpasnenus H He...

Zapojení pro odvození řídicích impulzů tyristorového měniče, napájejícího synchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239506

Dátum: 01.06.1987

Autori: Dederle Tomáš, Pivooka Václav

MPK: H02P 5/34

Značky: synchronní, motor, impulzů, odvození, měniče, tyristorového, napájejícího, řídících, zapojení

Text:

...napětí, na jehož výstupní svorky jsou připojeny v sérii integrátory a komp perátory, na jejichž výstupní svorky je připojen logický blok,jehož vystupyjsou spojeny se vstupy pro řídící impulzy tyristorového měniče, který je připojen na svorky synchronního motoru.Odvození řídícíeh impulzů tyriatorového měniče z integrovaného nepětí je výhodná tím, že integrací svorkoveho napětí motoru, které je sinunovéhoprůbčhu s proměnnou amplitudou a...

Zapojení pro vytváření řídicích impulzů tyristorového měniče, napájejícího synchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239504

Dátum: 01.06.1987

Autori: Richter Miloš, Oehák Petr

MPK: H02P 5/34

Značky: zapojení, měniče, motor, synchronní, napájejícího, impulzů, řídících, tyristorového, vytváření

Text:

...řídících impulzů tyrístorů, které jsou požadovány pro zajištění dě 1 enínapětí u sériově řazených tyristorů nebo pro dělení proudů u paralelné řazených tyristorů. Při nepřerušovaném proudu tyristorového měniče zapojení podle vynálezu zajištuje symetrii vedení jednotlivých fází měniče, zatímco při přerušovaném proudu zajištuje spolehlivý nárůst proudu.Na výkresu je příkled zapojení pro vytváření řídících impulzů tyristorového měniče,...

Zapojení pro frekvenční analýzu ultrazvukových impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228961

Dátum: 01.02.1986

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/00

Značky: impulzů, analýzu, zapojení, frekvenční, ultrazvukových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro frekvenční analýzu ultrazvukových impulzů sestávající z vysílače ultrazvukových impulzů se zesilovačem, zobrazovačem a řídícími obvody vyznačené tím, že sonda (1) je připojena jednak přes zesilovač (2) na vstup (Y) zobrazovače (3) a zároveň je připojena na výstup úzkopásmového vysílače (4) impulzů, který je prvním vstupem připojen na první řídící obvod (5) a vstup (X) zobrazovače (3), přičemž druhý vstup úzkopásmového vysílače (4)...

Mechanický doraz k přenosu silového impulzu na prováděcí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225062

Dátum: 01.12.1984

Autor: Bulguris Christo

Značky: prováděcí, impulzů, přenosu, silového, ústrojí, mechanicky, doraz

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický doraz k přenosu silového impulzu na prováděcí ústrojí zejména k zastavení válcovaného profilu a uvedení do činnosti děrovacího a střihacího nástroje, vyznačující se tím, že sestává z pravoúhlého ramene (5), výkyvně upevněného na čepu (1) základového tělesa (2) dorazu, kteréžto rameno (5) je opatřeno drážkou (6), uzavřenou krytem (11) a vedenou z čelní strany výkyvného konce ramene (5) k boční straně jeho upevněného konce a přitom je...

Tvarovač impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222996

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jaremenko Anatolij Petrovič

Značky: impulzů, tvarovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti impulzní techniky á lze jej využít v automatizovaných systémech řízení technologických procesů a systémech řízení pomocí robotů-manipulátórů. Cíl vynálezu: rozšíření funkčních možností zařízení. Tvarovač obsahuje klopný obvod RS, časovací kondenzátor a diodu. Katoda diody je spojena a výstupem klopného obvodu RS a anoda s jedním z polepů časovacího kondenzátoru. Novým je ve vynálezu to, že k tvarovači je přidán...

Zapojení generátoru cyklického sledu impulzů pro řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223783

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sáblík Radomír, Bergmann Pavel, Neumannn Zdeněk

Značky: generátoru, cyklického, řízení, zapojení, krokového, sledu, motorů, impulzů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení generátoru cyklického sledu impulzů pro řízení krokového motoru, zejména pro pohon horizontálního kontilití, kde je cyklický pohyb kontislitku vpřed nastavitelnou rychlostí o nastavitelný krok s následnou časovou prodlevou, pohyb zpět nezávisle seřiditelnou rychlostí o volitelný krok s následnou druhou časovou prodlevou, přičemž generátor řídí krokový motor pohánějící před hnací válce kontislitek, vyznačené tím, že na generátor (1)...