Patenty so značkou «identifikaci»

Zapojení pro automatickou identifikaci jednotlivých kusů stáda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260238

Dátum: 15.12.1998

Autori: Voráček František, Drastich Zdeněk, Kratochvíl Milan

MPK: A01K 11/00

Značky: automatickou, zapojení, jednotlivých, identifikaci, stáda, kusů

Text:

...odporu a. kondenzátor-u. slouží k vytváření taktovaeích pulsů a- k vytváření modulaxčního lcmitočtu. čítač 2 je šestnáctibitovřý čítač v integrovaném proveďennf» 51011 ží k dělení taktovacího lcmitočtu a k buzení multiplexeru 1 pro postupné adresování jeho .jednotlivých vodičů v jeho ekupinovém» výstupu.Multiplexer 1 je vybaven třívodičovým skupinovým vetupem a osmiv-odičovým skupinovým výstupem a. je v integrovaném provedení. Slouží k...

Zapojení k identifikaci a přenosu stavů ve smyčkách elektrické požární signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270457

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ostřanský Karel, Pospíšil Karel, Velčovský Jiří

MPK: G08B 17/06

Značky: požární, zapojení, stavu, smyčkách, identifikaci, signalizace, elektrické, přenosu

Text:

...o přonosu stavu vo smyčkách elektrická požární signollzoco. podle vyndiozu.Obvod jo tvořon sórlovým odporom 3. no ktorý jsou v sórii připojony dva optoeloktriškó spínací prvky g, i, přičemž k prvnímu optoolokti-ickőmu spínooímu prvku g je paralelní zopojenodpor g. No výstupy optootektrlckýoh spínooíoh prvků g, g, je pflpojon obvod ldentlłlkoco stavu g. s optooloktrlckýml spínscíml prvky 3. i je dále v sćrll smyčkovć relé g o koncový odpor...

Zařízení pro identifikaci místa nebo polohy v zemědělském objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269243

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hainz Petr, Kocík Václav, Novotný Ctibor

MPK: G01C 3/06

Značky: zařízení, objektu, zemědělském, místa, identifikaci, polohy

Text:

...kterým je dojioí stroj opatřen a ktoré je spojene s mechanickým počítačem, napojením na kődový vysílaö polohy.Zařízení pro identiflkaci místa nebo polohy v zemědělskěm objektu zaručuje svou použitou koncepcí mechanického počítadla míst s. vysílače kődu tohoto místa naprosto přesnou a spolchlivon indikaci daná polohy, přičemž navíc je pomocí počítadla nmožně na i visuální kontrola polohy nebo místa. Vylučuje se tak nežádoncí vliv agresivního...

Zapojení elektrického obvodu pro identifikaci rotorového odporu vektorově řízeného asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268334

Dátum: 14.03.1990

Autori: Slezák Karel, Přikryl Hynek, Rádek Igor

MPK: H02P 5/00

Značky: vektorově, rotorového, odporu, řízeného, identifikaci, elektrického, zapojení, motorů, obvodů, asynchronního

Text:

...łádane hodnoty budícího a nouentovčho proudu ze součadnč soustavy rotující synchronní rychlostí na žàdsnł hodnoty tří fâzových proudů. V rozdíloven členu § proudu se provede porovnání žádanć a skutečně hodnoty proudu a je získàna odchylka fàzovčho proudu, ktera je vstupní hodnotou bloku Q regulàtoru proudu. Zde je proveden regulační algoritmus a jeho výstupen je požadovaná hodnota íóxového napětí. Blok Z ízolačního zesilovače ajíštuje...

Zařízení pro identifikaci průtočného množství mléka a intenzity dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265913

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čech Vladimír, Peterka Josef, Švarcbek Jaroslav, Záruba Jiří, Velebil Miloslav

MPK: G05D 9/04

Značky: mléka, identifikaci, dojení, zařízení, průtočného, intenzity, množství

Text:

...l.gg snímací komory lg jsou propojena s vyhodnocovací jednotkou gg.Příklad zařízení podle obr. 2 tvoří dvě měrné nádoby 2, spojené s ventily 1 a výtokovým potrubĺm Q s rozdělovacím potrubím mléka Zł. Měrné nádoby 3 jsou ve svých dnech opatřeny komorami g 1, do nichž zasahují trubice stavoznaku 1 B, které jsou ve svých horních částech opatřony zpětnýmí klapkamí g. uvnitř trubic stavoznakuł§ jsou plováky 23 s měrnými Btupnícemi łg. Nad...

Zapojení pro identifikaci a lokalizaci chyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 264383

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H03J 3/02

Značky: lokalizaci, zapojení, identifikaci

Text:

...detektoru lg dlouhodobé díference připojen svým vstupem prvý funkční člen lg, svým výstupem spoje~ ný s prvním vstupem slučovacího členu lg, Druhý vstup slučovacího členu 1 je spojen s výstupem druhého funkčního členu lg, který je svým vstupem připojen k druhému vstupu detektoru lg dlouhodobé diference. Výstup slučovacího členu 1 je propojen svýstupem detektoru lg dlouhodobé diference. U Lalternativního zepojení detektoru lg dlouhodobé...

Zapojení k identifikaci a označování měnicích se objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263838

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holešovský Ivan

MPK: G06K 1/00, G06F 7/04

Značky: objektu, měničích, identifikaci, označování, zapojení

Text:

...čtení dat, ale í jejích zápis. Na přípojenéín výkrese je znazorněno za pojení vstupů a výstupů pamětového ob vodu v koíitaktovém poli a napojení na kon taktovou hlavu čtecího a zapisovacího zařízení. Paměťový obvod tvoxří paměť EEPROM,typ SDA z 506.První řídící vstup 11, druhý řídící vstup 12 a datový vývod 13 paměťového obvodu 1 jsou po řadě přípojeny na první 21, druhý 22 a třetí 23 kontakt kontaktového pole 2. První napájecí přívod 14...

Plovákové čidlo pro identifikaci tekutých ropných látek na hladině vodního toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263043

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaminský Lubomír, Knybel František, Knosek Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: ropných, hladině, čidlo, plovákové, vodního, látek, tekutých, identifikaci

Text:

...pohled na čidlo a obr. 2 je řezem A - A z obr. 1. 7Dva trupové plováky , g z polystyrénu jsou překryty měděnym pláštěm 1 zasehujicím přes boky plovákového čidla až pod čáru 5 ponoru. V zadní mezitrupové části plovákového čidla je na ose 5 výkyvně uloženo rameno Q vidlicových držáků 1, § dvou pomocných plováků 3, gg. K výkyvnému ramenu Q je připevněna lžícová elektroda łł. Před přid plovákového čidla je předsunuta čelbová plocha gg s...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací necitlivé na omezení regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262804

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fessl Jaromír, Jarkovský Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: omezení, zapojení, identifikaci, regulátoru, průběžnou, necitlivé, regulačního, orgánů

Text:

...s průběžnod identifikací je schopen opět dosahovat běžné kvality regulace.Nedostatkem dosavadního zapojení regulátoru s průběžnou identifikací je to, že se nezajisti shoda mezi vypočtenou a měřenou akční velíčinou a tudíž pro identifikaci a výpočet akční veličiny se užívají nerealizované hodnoty vypočtené akční veličiny.Nedostatek tohoto zapojení je patrný zvláště u regulačních obvodú s kaskádní regulací, tj. u obvodů s několika vnitřními...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací s kompenzací dynamiky vnitřních smyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 262803

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jarkovský Jiří, Fessl Jaromír

MPK: G05D 13/02

Značky: kompenzaci, vnitřních, průběžnou, zapojení, identifikaci, regulátoru, dynamiky, smyček

Text:

...zapojen na zdroj parametru3 V 22 an kompenzátoru a výstup prvého rozdílového členu je připojen na druhý vstup děličky, jejíž výstup je výstup kompenzátoru a je připojen na prvý vstup třetího rozdílového členu, na jehož druhý vstup je přípojen výstup soustavy malé regulační smyčky a výstup soustavy malé regulační smyčky je zároveň zapojen na vstup hlavní regulované soustavy a současně na prvý vstup regulátoru s průběžnou identifikaci, na jehož...

Zapojení pro identifikaci tříd výpadků napájení podle doby výpadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262553

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pivoňka, Exner Milan, Krejčí Jaroslav, Burian Miloslav, Kolář Karel, Frey Augustín, Červencl Milan, Rybář Oldřich, Michna Vladimír

MPK: H03K 17/296

Značky: výpadku, napájení, zapojení, tříd, identifikaci, podle

Text:

...alternatívu zapojení časovacího obvodu.Příkladné provedení zapojení pro identifiksci tříd výpadku napájení podle doby výpadku je na obr. 1. zapojení je aestavano tak, že alespoň jeden z napájecích výstupu napájecí soustavy je spojen se vstupy indikátoru výpadku g napájení a výstup indikátoru 3 výpadku napájení je spojen se vstupem časovacího obvodu 1, jehož výstupy 5 až łàg jsou apojeny se vstupy äàł až äàš vstupní brány § počítače...

Zapojení pro identifikaci a lokalizaci chyb v přijímači digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262205

Dátum: 14.03.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: lokalizaci, zapojení, přijímací, signálu, identifikaci, digitálního

Text:

...úroveň prvního jprahového detektoru 24, zaIpíše se Clio připojeného prvního posuvného reaízstru 27 im-puis..V následujícím r-ozhodovacím okamžiku lokalizace T 4 prekročí napětí na výstupu kumulačniho členu 7 rozhodovací úroveň druhého pnaho-vého detektoru 24 a na jeho výstupu se -objeví nenulové .napětí, které se spolu s .napätím z výstupu prvního. stupně prvního posuvného registru 27 přivádí na.dva vstupy prvního podmínkového členu...

Zařízení pro identifikaci připojeného místa v dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259159

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: místa, dojírně, připojeného, zařízení, identifikaci

Text:

...pevnými kontakty, propojenými s ídentifikačním obvodom a z odnímatelné části, opatřené cdnímatelnými kontakty, propojenými jednak s pevnými kontakty, jednak s programové řízenýmdojioím strojom,Zařízení pro ideutifikaoi připojeného místa v dojírně podle vynálezu má malé rozměry. malý počet přípojných vodičů a nízká provozní náklady. Jeho funkce je přitom spolehlivá a nepodiêhajicí změnám v důsledkuNa připojeném výkrese je schematicky...

Zařízení pro identifikaci přípojného místa, zejména v mobilní dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259157

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, mobilní, identifikaci, přípojného, zejména, dojírně, místa

Text:

...se sběrem dat. A Na připojeněm výkrese je znázorněn příklad schematu zapojení zařízení podle vyná 1 ezu.íPřipojovaný stroj ł. opatřený neznázorněným generátonem a dekodérem signálu, je vybavenjednekvýstupem g,jednak vstupom Q. Výstup g se vstupom g mohou být propo-V.jeny spojem 1 /znázorněn čárkovaně/. Výstup g připojovaného stroje L je spojen s prvním vstupom gysekvenčního ýlogického obvodu§. tvořeného např.kčítačem s předvolbou. Jeho...

Zařízení pro identifikaci intenzity dojení a množství mléka ve sběrné nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258866

Dátum: 16.09.1988

Autori: Velebil Miroslav, Záruba Jiří, Švarcbek Jaroslav, Mucha Břetislav, Darida Jiří, Peterka Josef, Klíma Josef, Čech Vladimír

MPK: A01J 7/00

Značky: množství, intenzity, identifikaci, sběrné, zařízení, mléka, nádobě, dojení

Text:

...nasazena snímacíkomora 3 opatřená ns příklsd neznázorněnými fotoelektrickýmičidly s příslušnýmí světelnými zdroji. Snímací komora 2 Je propojena s neznázorněnýn registračním přístrojem vybeveným časovou základnom, logíckými obvody, psmětěmi a ovládacímí vývody. Dále Je snímscí komora 2 propojenathadicí § vybavenou vzorkovačem łl s ventilem 1, který Je situován na potrubí mléka §.Víko nádoby łł je vybsvenonátrubkem gg pro připojení...

Zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třídění bankovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253871

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čáp Tomáš, Žabka Lumír

MPK: G06K 9/68, G06K 8/18, G07D 7/00...

Značky: počítání, automatizované, zapojení, identifikaci, třídění, bankovek

Text:

...zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třĺdění bankovek podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení s označením bitů na výstupu z dekődérů písmeny D až A a D až A. Na obr. 2, 3 a 4 je nakreslen princip funkce bodového napěčového komparátoru pro jednu polovinu zapojení identifiksčního zařízení, a to na obr. 2 pro úroveň zacloněného čidla, na obr. 3 pro úroveň odoloněného...

Zapojení na identifikaci missingu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253176

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: G11C 15/00

Značky: zapojení, missingu, identifikaci

Text:

...signálu Š a v registru ł missinqu každou nástupnou hranou hodinových impulsů signálu Š.Je-li identifikován missing V datech kôdovaných způsobem DF, pak osmibitovým posuvným registrem se posouvají společně s daty i hodinové impulsy tak, že jeden bit osmibitového posuvného registru je vyhrazen hodinověmu impulsu DF a druhý bit obsahu dat.Aby nevznikaly v okamžicích změn dat při jejich posuvu osmibitovým posuvným registrem a registrem l...

Zařízení pro identifikaci a vrtání otvorů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249335

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sobek Pavel, Rejlič Jakša, Frank Helmar

MPK: B23Q 35/02, B23Q 35/128

Značky: plošných, zařízení, desek, otvorů, vrtání, identifikaci, spojů

Text:

...y odpovídající šířce zvoleného rastru. Křížový stůl je uchycen na základové desce §, na níž je upevněna konzola, tvořená dvěma bočními kryty É a horním krytem Z.Na druhém souřadnicovém stole g a pod horním krytem 1 konzoly je nepohyblivě umístěno pouzdro łł. V horní části pouzdra łł jsou uspořádány drážky pro uchycení první kazety łg, 3 249335do které se upevňuje vrtací sablona. V dolní části pouzdra ll jsou uspoŕádány drážky pro uchycení...

Fotoelektrické zařízení k identifikaci žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249333

Dátum: 12.03.1987

Autori: Peroutka Martin, Mojdl Petr

MPK: G01N 33/20

Značky: fotoelektrické, identifikaci, zařízení, žhavého, materiálů

Text:

...k identifikaci čhavého materiálu podle vynálezu je především skutečnost, že nereaguje na pomalé změny rušivého světla jako je například změna slunečního svitu, osvětlení v hale a pod., ale pouze na rychlou změnu danou pohybem začátku vývalku. Podstatnou výhodou je rozpínání konce vývalku od žhavých okují. Jakmile konce vývalků opustí zorné pole fotonky, tato již nereaguje na přítomnost nežádoucího záření žhavých okují a není proto třeba...

Zařízení k identifikaci nepravidelných tvarů předmětů, zejména křivých háků na hákovém dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235854

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: B65G 17/12

Značky: identifikaci, zařízení, hákovém, nepravidelných, dopravníku, tvaru, křivých, zejména, předmětů, háků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší identifikaci nepravidelných tvarů předmětů při překročení přístupných odchylek geometrického tvaru od normálu, a to pomocí snímačů přítomnosti materiálu ve zvolené kontrolní rovině, v úseku před kritickým místem navazbení na další část výrobní linky. Snímač polohy je spojen se vstupem vazebního členu polohy, jehož výstup je spojen se vstupem polohy vyhodnocovacího členu, a snímače odchylky jsou spojeny se vstupy vazebních členů...

Zařízení k pasivní elektronické identifikaci objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235678

Dátum: 01.06.1986

Autori: Žižka Miloslav, Šťastný Karel

MPK: H05C 3/00

Značky: identifikaci, zařízení, objektu, pasivní, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k identifikaci objektů procházejících nebo nalézajících se ve sledované oblasti a sestává z vysílací rámové antény, přijímacích rámových antén a iniciátoru na sledovaném objektu. Kolmo k rovině vysílací rámové antény jsou uspořádány protilehle alespoň dvě přijímací rámové antény. Mezi nimi je pak přechodně lokalizován iniciátor.

Zařízení pro identifikaci zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231333

Dátum: 15.05.1986

Autori: Koula Adolf, Tlustý Josef, Žák Miroslav, Hašlar Ladislav, Orgoník Miloš

MPK: A01K 29/00

Značky: identifikaci, zařízení, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro pasívní identifikaci zvířete, zejména skotu, za účelem dosažení individuálního přístupu při jeho ošetřování. Je tvořeno nosným tělesem se dvěma rezonátorovými pouzdry. Ta obsahují cívkové vinutí na feritovém jádru, které je fixováno do úložného můstku. Na feritovém jádru je nasazen nosný můstek s pájecími lištami. K nim jsou připájeny konce cívkového vinutí a alespoň jeden dolaďovací kondenzátor.

Zapojení k elektrické identifikací údajů mechanických počítadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229956

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 11/32

Značky: počítadel, mechanických, zapojení, elektrické, identifikaci, údajů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanických kotoučových počitadel a elektrického přenosu jejich stavů do systému pro číslicové zpracování. Řeší se problém převodu stavu počítadel na elektricky vyjádřenou informaci pomocí konstrukčních uprav, dále problém přenosu těchto údajů z několika počítadel patřících jedné měřicí soustavě, např. několikatarifovému elektroměru, do záznamového automatu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kotoučky mechanických počítadel...

Zapojení pro identifikaci jednoznačně postupného přechodu dvojice vstupních logických signálů do inverzních stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220813

Dátum: 15.12.1985

Autor: Holub Igor

Značky: jednoznačně, dvojice, postupného, signálu, inverzních, zapojení, logických, stavu, identifikaci, vstupních, přechodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vytvořeno ze dvou klopných obvodů typu D nebo ekvivalentního typu. Hodinový vstup prvního klopného obvodu, tzv. podmínkového, je spojen s nulovacím vstupem druhého klopného obvodu, tzv. hlavního a zároveň s první vstupní svorkou zapojení. Nulovací vstup prvního klopného obvodu je spojen s druhou vstupní svorkou zapojení a případně se vstupem dat prvního klopného obvodu, jehož první výstup je spojen se vstupem dat druhého klopného...

Zařízení pro identifikaci izolovaně vyslovovaných slov s omezeným rozsahem slovníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219763

Dátum: 15.09.1985

Autori: Dvořák Pavel, Ptáček Miroslav

Značky: rozsahem, omezeným, zařízení, vyslovovaných, izolovaně, slovníku, identifikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro identifikaci izolovaně vyslovovaných slov s omezeným slovníkem, které srovnává normalizovaný tvar mikrofonního signálu se stejně uspořádanými vzory, přičemž neznámému slovu pořadí význam, odpovídající nejbližšímu vzoru slovníku. Vynález zlepšuje poznatelnost systému v hlučném prostředí, dosahuje se nezávislosti na hlasitosti mluveného slova, pokud tato překročí nadprahovou hodnotu. Ekonomická výhodnost plyne z menší...

Bezdotyková hlavice pro identifikaci vodivých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217736

Dátum: 15.02.1985

Autor: Louda František

Značky: předmětů, identifikaci, vodivých, bezdotyková, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezdotykové hlavice použitelné s výhodou v potravinářském průmyslu pro identifikaci vodivých předmětů, například masa, piva apod. Hlavice se skládá z oscilátoru s indukčností, který je vázán vazební smyčkou, zapojenou přes detekční diody na operační zesilovač zapojený jako komparátor. Jeho vstupy jsou opatřeny děličem složeným z paralelně zapojených odporů.

Zapojení pro rychlou identifikaci výpadku napájecího střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215989

Dátum: 15.02.1985

Autor: Štěpař Vratislav

Značky: střídavého, napětí, rychlou, identifikaci, výpadku, zapojení, napájecího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rychlou identifikaci výpadku napájecího střídavého napětí se dá použít tam, kde z provozních důvodů záleží na tom, aby elektrická zařízení byla stále pod napětím. Zapojení umožňuje nasazení záložního zdroje s časovou minimální prodlevou. Je odstraněna možnost vzájemného propojení obou zdrojů napětí. Při výpadku střídavého napětí na svorkách zátěže dojde k vyhodnocení výpadku a tento okamžik je signálem k zablokování spínacího prvku...

Zapojení zařízení pro identifikaci vzoru na pohybujícím se pásu, zejména textilním pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222600

Dátum: 01.02.1984

Autor: Melgr Petr

Značky: zapojení, zařízení, pásu, identifikaci, vzoru, zejména, textilním, pohybujícím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického zapojení zařízení pro identifikaci vzoru na pohybujícím se pásu, zejména textilním pásu s kusovým zbožím. Funkčními prvky zapojení zařízení je tachogenerátor, jakožto čidlo délky vzoru a fotonka, jakožto čidlo vzoru. K identifikaci střídání vzoru se využívá v zapojení čítačů a součtových obvodů, které zejména v integrované formě jsou jednoduché a nenákladné. Zařízení nesleduje celý obsah vzoru, ale pouze některé...