Patenty so značkou «hydromotora»

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260288

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/30

Značky: rotačný, media, tlakového, přívod, zariadenie, hydromotora

Text:

...jpripojenom výkrese je príklad vyhotovenia vynálezu, kde je znázornená v -oso 4vom reze zariadenie pre rotvačný prívod tla koveho média do hydromotora pre silovoąovládané sklučovadlá s valivým uložením stacionárnej časti na rotujúcej časti. Zariadenie pre rotačný prívod tiskového média do» hydromotora pre silovooviádané sklučovadlá pozostáva zo stacionárnej časti 100 a z rotujúcej časti 200. Rotujúca časť 200 a stanionárna časť 100 sú...

Zariadenie pre prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263168

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/30

Značky: přívod, hydromotora, tlakového, zariadenie, media

Text:

...na rotujúcej časti ggg a zberacim krúžkom łgg nalisovaným do stacionárnej časti łgg. Na rozstrekovacom krúžku głg sú vytvorené pracovné plochy głł, ktoré sú v podstate časti rotačnej kužeľovej plochy a tiesniace plochy łgg, ktoré sú časťou rotačnej valcovej plochy. Prienikom pracovnej plochy głł a teaniacej plochy lg je kružnicą, ktorú tvori tesniacu hranu łgg. Na zheracom krúžku igg sú vytvorené zberné plochy lgł. ktoré sú v...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263167

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/30

Značky: tlakového, hydromotora, zariadenie, rotačný, přívod, media

Text:

...krúžky 160. vonkaj ii priemer pritlečného krúžku LI je vldži než vnútorný priemer vonkajlieho krúžku g valivúho ložizka ľ a vnútorný priemer pritlačnúho krúžku l 6 D je menži než vonkajži priemer vnútorného krúžku L 1 velivúho ložiska 1. V etacionirnej časti lg sú vytvorenú mazacie drúžky 1 L. ktorésú prepojené s aziúlnymi vřtaniami 15 l rozvodu 1 §o nazacieho oleje pre valivú ložisko51 g. Rezacie drůžky gg sú prepojené s uazecimi...

Prívod kvapaliny do stredove výkyvného priamočiarého hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261670

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brindziar František

MPK: F03C 1/08

Značky: kvapaliny, středové, přívod, hydromotora, priamočiareho, výkyvného

Text:

...spojený s pravým výstupným otvorom. Ľavý a pravý otvor je súosi s ľavým a pravým čapom.Výhodou prívodu kvapaliny do stredové výkyvného priamočiareho hydromotora podľa vynálezu je V tom, že čapy kývania hydromotora tvoria pohyblivü časť otočnéhyoprevádzača a cez kanály V objimke je vedená kvapalina do výstupnýoh otvorov na objímke, ktoré je snadné spojiť potrubim s otvormi zasúvania a vysúvania piestnice.Na priloženom obrázku je na obr. 1...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258610

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: F15B 15/06, B23B 31/24

Značky: rotačný, tlakového, hydromotora, přívod, zariadenie, media

Text:

...tvarovou odstredivou plochou 142 predného ložiska a zadné axialne ložisko 15 | 1 s klznou plochou 151 zadného ložiska a s tvarovou odstredivou plochou 152 zadného 1 ožiska.Na veko 13 | 1 je otočne uložená Stacionárna časť 20 | 1. V telese 21 | 1 stacionárnej časti sú umiestnené Zberné krúžky 22 | 1. Zberné krúžky 220 a teleso stacionärnej časti 210 tvoria zberný priestor 222 odpadu tlakového média. V telese 21 | 1 Stacionárne časti je...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 254942

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/30

Značky: přívod, zariadenie, tlakového, hydromotora, rotačný, media

Text:

...ktoré sú známym spôsobom spojené s prívodnou drážkou 110 respektive odvodnou drážkou 120. V stacionárnej časti 100 sú v osovom smere usporiadané prívodná drážka 110,odvodná drážka 120, expanzné priestory 30 a zberné priestory 140 presaku.Zberné priestory 140 presaku sú vytvorené známym spôsobom a sú spojené presa kovým otvorom 150, cez ktorý vyteka presiaknutý olej do neznázornenêho hydraulického agregáta.V spoločnej valcovej ploche...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 254939

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/30

Značky: media, hydromotora, přívod, rotačný, zariadenie, tlakového

Text:

...neznázornené pracovné priestory, ktoré sú znamym spôsobom spojené s prívodnou dražkou 110 respektive odvodnou drážkou 120. V stacionárnej časti 100 sú v osovom smere usporiadané prívodná drážka 110, odvodná drážka 120, Zberné drážky 130 a mazacie priestory 150. Zberné drážky 130 sú rozvodnými vřtaniami 160 spojene s mazacími priestormi 150. Zberné drážka 130 je vytvorená tak, že jej hrana 131 ležiace v spoločnej valcovej ploche...

Zariadenie na tlmenie pohybu piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246882

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gutt Ján

MPK: F15B 15/22

Značky: hydromotora, priamočiareho, piesta, pohybu, tlmenie, zariadenie

Text:

...pozostáva z tlmiaceho čapu 1, ktorý je upevnený na čele pracovného piesta 3 uloženého vo valci 2. Tlmiaci čap 1 je umiestnený tak, aby sa pri dobehu pracovného piesta 3 zasunul do tlmiaceho krúžku 4 posuvne uloženého v prednej časti odvádzacieho vedenia 13 vytvoreného vo veku 5 valca 2. Vo veku 5 je dalej umiestnený tlakový ventil pozostávajúci z hlavného ventila 6 opatreneho hlavnou pružinou 7 a z riadiaceho ventila 9 opatreného...

Vedenie piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246444

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pešat Boetislav, Kocourek Zdenik

MPK: F16J 1/04

Značky: vedenie, piesta, priamočiareho, hydromotora

Text:

...elementami, dochádza vplyvom vlastnej hmotnosti piestnej tyče a piesta k jednostrannému zaťaženia tesniacich prvkov a tým Ik ich zvýšenému opotrebovaniu.Uvedené nedostatky odstraňuje vedenie piesta upriamočiareho hydromotora podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vedenie je tvorené vondiacimi segmentami uloženými v obvołdovej drážke telesa plestana pružnýoh krúžkoch. Po vonkajšom obvode vodiacich segmentov »sú vytvorené dražky .pre...

Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242518

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vavrík Milan, Gvozdjaková Anna, Jantovie Jozef, Bahidský Karol

MPK: F03C 1/06

Značky: regulácie, kombinovaný, obvod, hydromotora, tlakovej, regulačný

Text:

...dosky,reaguje na zmeny regulovanej veličiny, t. j. tlaku hydromotora s malým tázovým posunom, čo zabezpečuje rýchlosť, stabilitu a kvalitu regulačného procesu. .Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad prevedenia kombinovaného regulačného 0-bvodu tlakovej regulácie hydromotora podľa vynálezu.Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora pozostáva z prvéhoservovalca 9, v. ktorom je uložený prvý servopiest 1...

Zapojenie regulačného obvodu pre riadenie geometrického objemu hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244330

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mosler Robert, Kubinka Jioí, Alexa Metodij

MPK: F03C 1/06

Značky: objemu, geometrického, regulačného, riadenie, obvodů, zapojenie, hydromotora

Text:

...spojený s výkyv 4nou doskou 18, s ktorou je nlechanicky spojený tiež druhý servopiest 17 uložený v druhom servovalci 4. Prvý servopiest 16 je opretý o pružinu 5 umiestnenú v prvom servovalci 3, ktorý je cez prvé nízkotlakové vedenie 6 napojený na externý prívod tlaku. Druhý servovalec 4 je cez druhé nizkotlakové vedenie 12 napojený na výstup prvého tlakového ventila 11, ktorého vstup je cez tretie Vysokotlakové vedenie 19 a prvý...

Zariadenie na tlmenie priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 233487

Dátum: 15.09.1986

Autori: Figur Ján, Šaradín Ján

MPK: F15B 21/10

Značky: tlmenie, zariadenie, hydromotora, priamočiareho

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie regulovateľnosti tlmenia a jeho použiteľnosť u hydromotorov s malým priemerom. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim z upevňovacej hlavy, v ktorej je posuvne uložený tlmiaci valček opatrený po obvode úkosovitými drážkami. Valčekom prechádza piestna tyč tak, že medzi ňou a tlmiacim valčekom je vytvorené medzikružie, ktorým sú prepojené časti dutiny pred a za tlmiacim valčekom. Sekundárne sú tieto...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228880

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: hydromotora, obtoku, zabezpečenie, hydrostatického, převodů, regulácia, jazdy, dobehom, pomocou, rozvádzača

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného obtokového potrubia (1) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom (2), ovládaným tachodynamom (3), umiestneným na hriadeli hydromotora (4), ktoré je pripojené ku každému z hlavných potrubí (5, 6) hydrostatického prevodu dvoma dvojicami prípojok (7, 8), a (9, 10), v každej prípojke so...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228878

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: jazdy, obtoku, regulácia, dobehom, zabezpečenie, pomocou, převodů, hydrostatického, hydromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatického prevodu, ktorého výstupné tlakové potrubie ( 4 ) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom ( 5 ), ovládaným tachodynamom ( 6 ), umiestneným na hriadeli hydromotora (7), je rozvetvené do dvoch prípojek (8, 9), v každej z ktorých je...

Zapojenie ovládača priamočarého hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225182

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gargulák Ivan

Značky: zapojenie, ovládača, priamočarého, hydromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ovládača priamočiareho hydromotora vyznačujúce sa tým, že potenciometer (1.1) ovládača (1), pri postavení páky v jednej polohe je elektrickým vedením spojený s vinutím elektromagnetu servoventila (2.1), alebo vinutím s elektromagnetu proporcionálneho rozvádzača (12.1), pričom je elektrické vedenie ďalej napojené na operátorový zosilňovač (11), výkonnový zosilňovač (10) a na vinutie elektromagnetu rozvádzača (4.1) ventilu diferenčného...

Rozvod tlakovej kvapaliny k tesneniu hydromotora s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223098

Dátum: 15.03.1986

Autori: Topor Karol, Hudcovský Ján

Značky: kvapaliny, tesneniu, rozvod, tlakovej, hydromotora, kývavým, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rozvod tlakovej kvapaliny pre zvýšenie účinku tesnenia hriadeľa s vekom a telesa s vekom u hydromotora s kývavým pohybom piesta. Podstata riešenia spočíva v tom, že v nepohyblivom segmente sú umiestnené dva spätné ventily, z ktorých jeden je napojený na prvý pracovný priestor a druhý na druhý pracovný priestor. Cez spätný ventil sa privádza tlaková kvapalina na nefunkčné plochy, tesnenie hriadeľa a tesnení telesa hydromotora.

Hydraulický obvod pre simulovanie časovo riadeného skoku záťaže hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225543

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šubert Jarolím, Galba Vladimír, Báž Pavol

Značky: simulovanie, skoků, hydraulický, záťaže, hydromotora, obvod, časovo, riadeného

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický obvod pre simulovanie časovo riadeného skoku záťaže hydromotora zapojeného v hydrostatickom prevode s hydrogenerátorom, vyznačujúci sa tým, že na servovalec /4/ hydromotora /3/ je cez rozvádzač /6/ pripojený zdroj /7/ premenného prúdu kvapaliny.