Patenty so značkou «frakcií»

Spôsob potlačenia rastu baktérií a redukcie glykolýzy v celej krvi alebo jej frakcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 287562

Dátum: 12.01.2011

Autor: Dottori Secondo

MPK: A01N 1/02, A61L 2/00

Značky: potlačenia, bakterií, glykolýzy, rastu, frakcií, spôsob, redukcie, celej

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu potlačenia rastu baktérií v celej krvi alebo jej frakciách, ktorý tvorí pridanie do celej krvi, do krvných frakcií zlúčeniny vybratej zo skupiny pozostávajúcej z L-karnitínu, alkanoyl karnitínov, solí alkanoyl karnitínov a ich zmesí, v množstve účinnom na potlačenie rastu baktérií v uvedenej celej krvi alebo krvných frakciách. Tiež je opísaný spôsob redukcie glykolýzy v celej krvi alebo krvnej frakcii s...

Rekombinantná príprava vybraných bromelaínových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13216

Dátum: 08.08.2008

Autori: Luniak Nora, Müller Rolf, Eschmann Klaus

MPK: A23J 3/34, A61K 38/48, A61Q 19/00...

Značky: príprava, rekombinantná, bromelaínových, vybraných, frakcií

Text:

...ktorá bola okyslená kyselinou fosforečnou,a znovu precipitovaný, alebo priamo vysušený vo vákuovej peci. Ďalšia purifikácia surového extraktu môže byť uskutočnená ñltráciou, dialýzou alebo diafíltráciou, aby sa odstránili malé molekule a proteíny, po čom nasleduje koncentrovanie získaného roztoku pred lyofilizáciou. 0008 Carter E. et al., Biochemistry, 2000, 39, 11005-11013 zverejňuje, že ananaín môže byť exprimovaný v E. coli. Sú...

Spôsob navažovania sypkých frakcií zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14816

Dátum: 26.02.2008

Autor: Zeman Miloš

MPK: B01F 15/02, B28C 7/04, G01G 11/08...

Značky: sypkých, spôsob, spôsobu, zmesí, tohto, uskutočnenie, zariadenie, naväzovania, frakcií

Text:

...možno podobne použiť taktiež pre inéZariadenie obsahuje dávkovacie dopravníky 1 (taktiež možno použiť dávkovacie klapky),pričom dávkovacie dopravníky 1 dávkujú jednotlive frakcie kameniva na bežiaci kapsový dopravník 2, pričom kapsový dopravník z sa váži, t.j. je umiestnený na prvom vážiacom zariadení, napr. na tenzometrických snímačoch Q. Tento kapsový dopravník g dopravuje naváženú frakciu kameniva do zásobníka g nad miešačkou 6, pričom...

Spracovanie ropných frakcií, fosílnych palív a ich produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5506

Dátum: 17.08.2004

Autor: Cullen

MPK: C10G 27/00

Značky: frakcií, spracovanie, ropných, fosílnych, palív, produkty

Text:

...tuhnutia, teploty zákalu a teploty mrznutia. zlúčeniny siry a zlúčeniny dusíka sa redukujú a používanie spôsobu podľa tohto vynálezu významne znižuje záťaž na konvenčné spôsoby, ako sú hydrodesulfurizácla ahydrodenitrogenácía, ktoré môžu byť z tohto dôvodu uskutočnené účinnejšie a efektívnejšie.0018 Tieto a ďalšie výhody, vlastnosti, použitie a uskutočnenia tohto vynálezu sú evidentnejšie z nasledovného opisu.PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU A...

Spracovanie ropných frakcii, fosílnych palív a ich produktov zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3217

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: C10G 15/00, B01D 1/00, C10G 31/00...

Značky: zvukovou, spracovanie, produktov, palív, ropných, frakcií, fosílnych, energiou

Text:

...je spôsobilý zlepšiť kvalitu-3 spracovávaného rafinovaného fosílneho paliva, v dôsledku čoho by mohol byt jednoducho využívaný rañnériách či už vo veľkom meradle alebo bo v malých prevádzkových podmienkach.Teraz sa zistílo, že fosílne palivá, ropné frakcie aveľa komponent získaných ztýchto zdrojov možno podrobiť rozmanitým prospešným premenám a vylepšiť ich rôznymi cestami spôsobom, ktorý aplikuje zvukovú energiu do týchto materiálov v...

Spôsob úpravy odpadu alebo odpadových frakcií, najmä ľahkej frakcie zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283221

Dátum: 03.03.2003

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C22B 7/00

Značky: likvidáciu, spôsob, frakcie, automobilových, vrakov, frakcií, úpravy, odpadů, najmä, zariadenia, odpadových, ľahkej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy odpadu alebo odpadových frakcií, ako napr. domového odpadu, ľahkých frakcií zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov a pod., predpokladá pyrolýzu, splyňovanie a/alebo spaľovanie, po ktorom sa zvyšky roztavia pri redukčných podmienkach. Redukované kovové podiely sa potom podrobia postupnej oxidácii, pričom sa v prvom oxidačnom stupni dá kvantitatívne oddeliť chróm. Potom sa ďalšou oxidáciou vytvorí kalcium-feritová troska,...

Spôsob prípravy frakcií bohatých na gliadín a glutenín z lepku vo vodnom médiu a v prítomnosti kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 868

Dátum: 30.07.2002

Autor: Roels Stefaan

MPK: A23J 3/00

Značky: bohatých, spôsob, lepku, přípravy, kyseliny, glutenín, médiu, vodnom, frakcií, přítomnosti, gliadín

Text:

...v disperzii a nakoniec sú glutenin a gliadín oddelené do príslušných frakcii.Tiež EP 992 193 sa týka metódy vodnej extrakcie, v ktorej je použitý vodný roztok s pH nižším alebo rovným 4,5 a obsahujúci 0,1 až 10 hmotnostne/objemových aspoň jednej organickej kyseliny. Medzi kyselinami, ktoré môžu byť vybrané, sú uvedené kyselina citrónová, mliečna, jablčná, octová, ale tiež kyselina fosforečná, a ich soli. Táto prihláška neposkytuje...

Spôsob výroby uhľovodíkových frakcií s počtom uhlíkov 2 až 12

Načítavanie...

Číslo patentu: 280676

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hložek Peter, Hudec Pavol, Žídek Zdeněk, Morávek Štefan, Úradníček Ladislav

MPK: C07B 37/00, C07C 2/12

Značky: frakcií, uhlovodíkových, uhlíkov, spôsob, výroby, počtom

Zhrnutie / Anotácia:

Uhľovodíkové frakcie s počtom uhlíkov 2 až 12 s teplotou varu do 250 °C sa pripravujú tak, že plynná uhľovodíková surovina z procesov spracovania ropy obsahujúca uhľovodíky s počtom uhlíkov 2 až 5 sa pri teplote 220 až 580 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa kontaktuje s heterogénnym katalyzátorom, ktorého podstatnú kyslú zložku tvorí kryštalický hlinitokremičitan s molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 aspoň 25 : 1 s obsahom pod 0,5 % hmotn. alkalických kovov,...

Spôsob izolácie benzotiazolu zo surových a technických frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278714

Dátum: 13.05.1992

Autori: Hodúr Oskar, Beška Emanuel, Ungvarský Cyril, Bystrický Ľubor

MPK: C07D 277/62

Značky: benzotiazolu, spôsob, technických, frakcií, surových, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Destiláciou predčistený benzotiazol sa nechá reagovať s chloridom zinočnatým v molárnom pomere 1 : 0,2 až 0,6 v prostredí vody alebo jej zmesi s inertným organickým rozpúšťadlom pri teplote od 5 °C do teploty varu reakčnej zmesi, na vzniknutú komplexnú zlúčeninu sa za rovnakých podmienok pôsobí rozkladným činidlom zo skupiny zahŕňajúcej alkalické a amónne uhličitany, hydrogenuhličitany, fosforečnany, sulfidy a hydrogensulfidy, hydroxidy...

Spôsob odstraňovania chlórpropénov z vedľajších destilačných frakcií výroby 3-chlór-1-propénu, alebo 3-chlór-1, 2-epoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246316

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gowin Józef, Zajac Eugeniusz, Kollár János, Körösi Ferenc, Hubele Adolf, Michalski Roman, Kincses Béla, Papp Andor, Nossek Jan, Brewster Andrew George

MPK: C07C 21/04, C07D 303/08

Značky: 3-chlór-1, frakcií, výroby, chlórpropénov, 3-chlór-1-propénu, vedľajších, odstraňovania, destilačných, 2-epoxypropánu, spôsob

Text:

...je použiteľný ako wmcdlfikačná zložka rozpúšťadiel, fyzikálnych nawdúvadiel Hltď., s príspevkom. už uvedenej biologickej aktivity.Pod pojmom vedľajšie -destilačne frakcie výroby S-chlór-l-propénu sa rozumie predovšetkým ťažká frakcie obsahujúca 50 díchlórpropénov, okol-o 47 0/0 díchlörpropánu a do 3 B-chlór-l-propénu, respektíve ľahká frakcie z -rektifikácie 3-clrlör-1,2-ep-oxypropáínu obsahujúca S-chlór-l-propén a odpovedajúce mu...

Dealkanizačný a hydrogenačný katalyzátor ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246035

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oddejovie Gregor, Oddejkovieová Iveta, Florovie Stanislav, Forró Juraj, Baxa Jozef, Bajús Martin, Galba Vladimar

MPK: B01J 29/12

Značky: ropných, frakcií, dealkanizačný, katalyzátor, hydrogenačný

Text:

...2 0/0 hmotnostné, v asmiorfnom alumínnolsilirkáite menej ako 5 0/0 hmotnostných, s výhodou menej ako 1 0/0 hmloonostné, v zeolite typu faujassit menej alko 5 0/0 hmotnosbných, s výhod/alu menej ako 2,5 0/0 himotuosmného.Ka-talyzátor a spôsob jeho prípravy je o~ písaný v« nasledujúcich príkladoch.A Z vysokoukremílkvatého ze-oliwt-u zloženia 94 0/0 hmotnostných SiO 2, 5 0/0 hmotnostných A 1203, 0,1 0/0 hmotnostného Na 20 sa pripraví vodná...

Spôsob úpravy depresantu do ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253442

Dátum: 12.11.1987

Autori: Baxa Jozef, Kopernický Ivan, Révus Miloš, Šimko Karol, Trubač Karol

MPK: C10M 119/02

Značky: spôsob, ropných, depresantu, frakcií, úpravy

Text:

...ako depresaantu do .ropných produktov sú zrejmé z nasledujúcich prikladov bez toho, že by sa iba na tieto priklady vztĺahovali.Nízkomvoleikulový polyetylén o limitu-om visvkozitno-m čísle 0,120 rozpustený v techniokoin hexáne alko 10 Ú/o-ný roztok sa »v lasbowratárny-oh podmienkach owdwstreďotval na odsttredivrke typu Wyroxkía MPW-Z pri 3000 otáčkach za minútu ,po dobu 15 min. Odstreďovaním sa vytvorili 2 vrstvyzhornáčíra a spodná -...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Trcka Jozef, Matějíček Josef, Maťaš Michal, Šmíd Jaroslav, Stuchlík Jiří, Macho Ján, Spitzer Pavol, Kopernický Ivan, Šebík Rudolf, Akubžanov Vladimír, Kotek Jiří, Huba František, Bučko Miloš

MPK: C10G 67/04

Značky: výroby, frakcií, spôsob, olejových, rafinátov, ropných

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240454

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pletka Hans-dieter, Kashiwayama Shinei, Battigelli Jean, Bozon Alfred, Koberstein Edgar, Bouquet Francois

MPK: C10G 67/04

Značky: výroby, káblových, ropných, frakcií, spôsob, olejov

Text:

...obsahu aro-matických uhlovodíkov a vzrast viskozitného indexu oleja. V prípade hydrogenácie samotného pseudorafinatu uvedené doprovodné kvalitatívne zmeny ovplyvñujú nepriaznivo proces impregíiácie káblov káblovou hmotou vyrobenou z liydrogenovaného pseudorafinatu. Prídavkom zahustujúcej živice do východiskového pseudoraiinátu sa dosiahne predpísané viskozita a viskozitný index olelâ-Zbytkový benzín a štiepne produkty vzniknuté hyclrogenačnou...

Spôsob odstraňovania nežiaducich tuhých zložiek z ťažkých pyrolýznych olejov, živíc, alebo ťažkých frakcií dechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251525

Dátum: 16.07.1987

Autori: Varga Tibor, Valčák Ladislav, Frkáň Július, Benický Milan

MPK: C09F 1/02, D01F 9/14, C10C 3/00...

Značky: zložiek, pyrolýznych, spôsob, olejov, odstraňovania, nežiadúcich, frakcií, tuhých, živíc, ťažkých, dechtov

Text:

...kritéria apriôrne vylwčujú použitie niektorých skupín rozpúšťadiel. Alifatické uhlov-odíky a opacne aj silne polálnne látky nerozpúštajú ťažké podiely pyrolýznych .produktov a v ,použiltých rorzpúštĺadlách môžu Ibyť prítomné len V malých množstvách ako prírm-esi.Hralogenovvané uhľovoclíky .nespĺňajú ,požiadavku nízkej hustoty. zložitejšie roizpú-štadulá nespĺňajú viaceré lkritéria, ako napr. požiadavky nízkej visIkozity roztokov, nízkej...

Spôsob úpravy a obohatenia ťažkých pyrolýznych olejov, živíc alebo dechtových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251524

Dátum: 16.07.1987

Autori: Benický Milan, Dubeň Ján, Varga Tibor, Benická Eva

MPK: D01F 9/14, C09F 1/02, C10C 3/00...

Značky: živíc, obohatenia, frakcií, spôsob, pyrolýznych, úpravy, dechtových, ťažkých, olejov

Text:

...regenerácia sa obsah( týchto látdk »v rozpúštadlách postupne zvyšuje.lPre tento prípad sa ukazuje výhołdnejším použiť omesné technické rozpdšťadlo -s obsahom zložiek identický-ch so zložkami lahších ~ prchavejších ~ fraikcii »čisteného pýrolýzneho produktu a pri regeneráicii udržať obsah týchto zložiek v rozpúšťadle na nstálenej úrovni.Prednosťou rotzpdšťadiel s uvedenými vlastnosťami môže tbyt podstatne nižšia cena, ako cena čistých...

Způsob výroby cyklohexanu z ropných benzinových frakcií při současné výrobě n-hexanových koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234481

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vitvar Milan, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Pražák Václav

MPK: C10G 45/62, C07C 13/18

Značky: ropných, současné, benzinových, způsob, koncentrátů, výroby, cyklohexanu, výrobe, frakcií, n-hexanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu cyklohexanu z ropných benzinových frakcí při současné výrobě n-hexanových koncentrátů kombinací destilace a velmi nízkotepelné hydrogenace spojené s isomerizací cyklanů na katalytickém systému tvořeném platinou a chlorovanou aluminou.

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Baxa Jozef, Matejíček Jozef, Veselý Václav, Bučko Miloš, Smiešková Agáta, Maťaš Michal, Bajús Martin, Hlinšťák Karol

Značky: frakcií, ropných, výroby, alkénov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zelenka Jan, Svoboda Jiří, Novák Václav, Kubička Rudolf, Veselý Václav, Smrž Zdeněk, Baxa Jozef, Kadlec Vlastimil, Bajús Martin

Značky: olefínov, ropných, frakcií, výroby, hydrogenovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...

Spôsob pyrolýzy stredných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214013

Dátum: 01.06.1984

Autori: Slimák Jozef, Kopernický Ivan, Krivulka Ivan, Baxa Jozef, Metke Marian, Bajús Martin, Veselý Václav, Bučko Miloš

Značky: frakcií, ropných, stredných, pyrolýzy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava spôsobu pyrolýzy tak, že stredné ropné frakcie s teplotou varu 100 až 400 (C sa pyrolyzujú v prítomnosti vodnej pary a sírných prísad, aby sa zvýšila premena v teplotnom intervale 600 až 1000 (C. Postupuje sa tak, že do suroviny pred pyrolýzou sa pridávajú zlúčeniny síry v množstve 0,001 až 1,5 % hmotnostných, pričom z anorganických zlúčenín je to síra, sirovodík, sirouhlík, kysličník siričitý, sírniky, sírany,...

Depresant do ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 216286

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hudec Rudolf, Potisk Jozef, Trubač Karol, Šimko Karol, Révus Miloš, Runa Alfréd, Kopernický Ivan, Baxa Jozef

Značky: depresant, frakcií, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie polyetylénu, podielu rozpustného v rozpúšťadle iniciátora, ktorý je vedľajším produktom pri výrobe polyetylénu vysokotlakovým spôsobom, ako depresantu do ropných frakcií.