Patenty so značkou «elektromotorů»

Zapojenie na kontrolu otáčok odpojeného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 68

Dátum: 07.07.1993

Autori: Můčka Jiří, Kubica Pavel

MPK: H02P 3/00

Značky: zapojenie, elektromotorů, otáčok, odpojeného, kontrolu

Text:

...dosahuje vysoké životnosti a spolehlivosti, přezkoušení jistící funkce je možné bez navozenínedovoleného stavu, zálohování jistícího systému není technicky omezeno a snižuje se pořizovací cena zařízení.Přehled obrázků na výkreseUžitný vzor bude blíže osvětlen pomocí výkresu, kde je sche maticky znázorněno zapojení pro kontrolu otáček odpojeného elektromotoru.K odpojenému elektromotoru 2 je připojen spínacím prvkem 2vyhodnocovací a regulační...

Uložení snímače otáček na přírubovém brzdovém elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270494

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lenc Jindřich, Ryšánek Zdeněk

MPK: H02K 11/00

Značky: uložení, otáček, přírubovém, elektromotorů, brzdovém, snímače

Text:

...je tvořen alespoň jednou vldlicovou optoelektronlckou zivot-ou g uloženou nehybnč na přední straně stacionàrního dílu 2.3 a rotační clonou 3 upravenou na včtrákovóm kotouči g. Rotační clona g může být vytvořena jako prstonec. například z durolu. ktorý je pevnč přlmontovan. například přlnýtován k větrákovámu kotouči g. Po obvodu prstence jsou vytvořeny v pravidelných roztečích zuby 1 a mozery g. Výhodnějäí provedení spočíva v tom. že rotační...

Zapojení statoru jednofázového elektromotoru zejména čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269257

Dátum: 11.04.1990

Autor: Reiner Jan

MPK: F04D 15/00

Značky: jednofázového, čerpacího, agregátu, zejména, statoru, elektromotorů, zapojení

Text:

...55 ve vnitřní řadě spodní sekce. První vodič § elektrické sítě jo spojon so äestým konoktorovým kontaktom já uspořádaným ve vnitřní řadě horní sekce, přičemž druhý vodič 1 elektrické sítě je apojen s prvním konektorovým kontaktom 31. Třetí konektorový kontakt 33 je spojen se sedmým konektorovým kontaktom 47 uopořádanym ve vnější ŕadě pravé sekce nahořo.U propojovací koetky Ž jsou uopořádány 1 horní sekci vo vnější řadě první propojovací...

Zapojení pro ovládání brzdového asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262492

Dátum: 14.03.1989

Autori: Maršálek Josef, Hadač Oldřich

MPK: H02P 15/00

Značky: zapojení, brzdového, ovládání, elektromotorů, asynchronního

Text:

...paralelné pžipojeny výstupy gł, 5 výkonového tyristorového spínače 3 a výkonoveho tele 1, jež jsou vzájemné propojeny větví ág. Na vstupy výkonového tyristorového spínače g a výkonového relé 5 jsou přípojeny výstupy gł, gg elektronická logické jednotky á. Na první vstup gg elektronické l logické jednotky § je přivedeno ovládací napětí ze zdroje Q elektrického napětí. ZdrojQ elektrického napětí je dá 1 enapojen na druhý vstup §i elektronické...

Zapojení pro ochranu asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262229

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čížková Eva, Zkoutajan Milan

MPK: H02H 7/08

Značky: zapojení, asynchronního, ochranu, elektromotorů

Text:

...a to jak při rozběhu, tak při tlstáleném provozu.Príklad uspořádání podle vynálezu je znázorněn v blokovém schématu, na připojeném výkrese.jednotlivé bloky zapojení je možno charakterlzovet takto. Pnoudový transformátor 1 je bud známý měřicí proudový transformátor, nebo je vytvořen z operačního zesi.lovače v zapojení převodníku proudových úrovní pro pnoudy nízké úrovně. Slouží k vytváření signálu ÚJIIČFHÉŤIO velikosti proudu,který odebírá...

Zapojení pro zapínání a brzdění stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262089

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H02P 3/12

Značky: brzdění, stejnosměrného, zapojení, zapínání, elektromotorů

Text:

...svorku Z. Kolektor spínacího tranzistoru T 2711. typu lJPN je připojen přes omezovací odpor R 1 na bázi výkonovébo trauzistoru T 2 typu PNP, jehož emítor je připojen na katodu první ochranné diody D 1, na svorku U kladného napětí a přes první bázový odpor R 2 na bázi výkonového tranzistorutypu PNP. Svorka U kladného napětí je připojitelná na neznázorněný zdroj kladného napětí. Kolektor výkonového trenzistoru.typu PNP je připojen na auodu....

Konstrukce pro vzduchotěsné spojení elektromotoru se svorkovnicí servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260943

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zámečník Bedřich, Rakus Jaroslav, Petzold Miroslav

MPK: H02K 5/22

Značky: svorkovnicí, elektromotorů, servopohonů, konstrukce, vzduchotěsné, spojení

Text:

...svorkovnicí servopohonu přívodními vodiči podle vynálezu, jehož podstata spočíváv tom, že vnitřní prostory členů dvojice, tvořené elektromotorem a svorkovnící, jsou spolu spojeny osovou dutinou dutáho šroubu, v níž jsou uloženy spojovací vodiče, přičemž dutýšroub je zašroubován ve stěně prvního členu a opírá se přírubou své hlavy o vnitřní povrch stěny druhého členu.I Výhodou konstrukce podle vynálezu je její jednoduchost a dokonalá...

Zapojení pro komutaci buzení stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260733

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H02P 1/18

Značky: buzení, zapojení, komutaci, stejnosměrného, elektromotorů

Text:

...T 4 typu NPN je přípojena jednak přes druhý bázový odpor R 5 na emítor druhé-ho tranzístoru T 4 typu NPN, jednak přes druhý omezovací odpor R 5 na kolektor druhého tranzístoru T 3 typu PNP, jehož emítor je připojen na zemnicí svorku z. Katodat fotodíody OddělOVväCtĺhü optočlenu l je přípojena na druhou budicí svorku B pro- připojení na řídící jednotku. Anoda totodíody oddělovacího optočlenu Dje připvojena na kladnou svorku U 1 .napä...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkých výkonů v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259500

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H02K 9/12

Značky: zařízení, nadpodlažním, provedení, provětrávací, veľkých, výkonu, elektromotorů, nevýbušném

Text:

...z elektroizolačního materiálu.Vyšší účinek provětrávacího zařízení podle výnálezu se projevuje V tom, že jednoduchou úpravou vzduchovodu je elektormotor dokonaleji zàbezpečen proti vzniku případných nečistot,k čemuž je výhodné využite skříně jeho elektrických přívodu. Tím je současně zajištěno provětrávání a v provozu pak i účinné chlazení těchto přívodů.Na připojeném výkresu je uveden příklad provětrávacího zařízení podle výnálezu,které je...

Zapojení regulátoru proudu stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259473

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kříž Pavel, Skalický Jiří, Kuchyňka Jiří, Charvát Zdeněk

MPK: H02P 7/06

Značky: elektromotorů, zapojení, regulátoru, stejnosměrného, proudu

Text:

...a na třetí vstup lg regulátoru 3 proudu so přívádí výstupní signál čidla Q kotvystejnosměrného elektrbmotoru, který je druhým řídicím signálem regulátoru A proudu.Podĺe obr. 3 regulátor i proudu kotvy stejnosměrného elektromotoru sestává z operačního zesilovače łg, nelineárního funkčního měniče gg a sčítacího zesilovače gg. Operační zesilovač lg je připojen svým prvním vstupem łgł, který je současně prvním vstupem łł regulátoru 1 proudu, na...

Skříň přívodů elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257942

Dátum: 15.06.1988

Autori: Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Rakušan Milan

MPK: H02K 5/22

Značky: přívodů, nadpodlažním, výkonu, skříň, nevýbušném, provedení, velkého, elektromotorů

Text:

...příkladnê provedení dvou ~skříní přívodů podle vynâlezu, jimíž je opatřen vysokonapětovýelektromotor velkého výkonu e dvojím statorovým vinutím, který je na obr 1 znázorněn v čelním pohledu a na obr. 3 v bokorysu,Na obr. 2 je zakreslen jeden odpružený konecjeho propojovacíhokskříí 4 zakreslenêho elektromotoru v.nadpod 1 ažnímnevýbuš něm provedení je v obou spodních rozíćh jedné evê boční stranyopatřenačtyřhranným otvorem, k němuž je...

Způsob řízení otáček elektromotorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256851

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašíček Alois, Neuhäusl Emil, Valenta Svatopluk, Král Jan, Šedý Václav

MPK: H02P 5/16

Značky: způsobu, řízení, elektromotorů, zařízení, provádění, způsob, otáček, tohoto

Text:

...jednotky, provádět jak mnnuelně, tak také je možno zapojit Umm regulační soustavu do systémů, řízených pomocí počítačů, což je u většíny dosud používaných regulačních soustav velmi složíté a mnohdy prakticky nemožné.Příklady provedení zařízení pro řízení otáček elektromotorů podle vynálezu jsou zobrazený na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje blokové schéma zapojení obvodu třífázového elektromotoru s kotvou nakrátko a regulačního...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříňovém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256498

Dátum: 15.04.1988

Autori: Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 5/20

Značky: skříňovém, výkonu, zařízení, elektromotorů, velkého, nadpodlažním, provedení, provětrávací

Text:

...Tímto opatřením je tak docíleno jejího vysuěení.Na připojenêm výkresu je znázorněn příklad provětrávacího zařízení podle vynâlezu, kde na obr. 1 je V řezu zakreslena čelní část skříně eletromotoru z bočního pohledu a na obr. 2 je ve třech naznačených svislých řezech zakreslena tatáž partie z čel ního pohledu.Příkladně provětrâvací zařízení je součástí konstrukce ele ktromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříšovêm provedení.Elektromotor má...

Tlumicí nosná konstrukce elektromotoru, zejména u domácích spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256473

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/24, H02K 15/14

Značky: zejména, konstrukce, tlumící, nosná, elektromotorů, spotřebičů, domácích

Text:

...pružina 1 je vloženo do oelistvé pevné objímky A, která je sevřena čelistmi É upevňovacího ústrojí. Protože objímke A není přerušena a je celistvá a pevná, nedochází sevřením čelistí É k její deformaoie tím ani ke stlačení pryžové pružiny 1. Čelieti É jsou zde sevřenypomooí stahovacích líšt 1, jimiž jsou opatřeny, a tyto stahovaoí lišty 1 jsou k sobě přitaženy stahovacími šrouby Q.Neprotáčivého uložení pryžové pružiny 3 v objímce A je...

Zařízení pro přesun elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256323

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maupic Jiří

MPK: B65G 7/00

Značky: přesun, zařízení, elektromotorů

Text:

...příkladu provedení a podle připojených výkresů, kde obr. l značí pohled na elektromotor ve směru hlavní osy stroje, obr. 2 schematický půdorys elektromotoru s rámovým děleným kolejovým podvozkem, obr. 3 boční pohled na elektromotor s přípevněnou nosnou rámovou dvoukolovou jednotkou a obr. 4 řez uložením pojezdového kola.Jak je patrno z obr. llje elektromotor opatřen děleným rámovým kolejovým podvozkem l, sestávajícím ze dvou nosných rámových...

Zapojení na ochranu asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242671

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kastner Petr, Drábek Miroslav

MPK: H02P 1/24, H02H 7/08

Značky: kroužkovou, asynchronních, ochranu, zapojení, rozběhu, elektromotorů, odklápěčem, kotvou, běhu, kartáčů

Text:

...a nulovou svorku 5.jsou zapojeny v sérii druhý pomocný rozpínací kontakt ggłg rotorového spouštěče §§, první pomocný zapínací kontakt §§g odklápěče kartáčů Q 5, první odpor 55, dioda Ľ a kondenzátor Q. První pomocný zapínací kontakt ggůg odklápěče kartáčů Q 5 je přemostěn pomocným rozpínacím kontaktem głg jističe. Paralelněke kondenzátoru Q jsou připojeny druhý odpor gg a relé 5 v sérii. Druhý odpor gg je přemostčn rozpínacím kontaktem...

Zařízení pro upínání a pootáčení rotorů elektromotorů při frézování drážek komutátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255836

Dátum: 15.03.1988

Autori: Červa Vladimír, Pilný Josef

MPK: B23Q 5/16

Značky: komutátorů, frézování, drážek, elektromotorů, zařízení, rotoru, upínání, pootáčení

Text:

...převodového poměru, čímž se dosáhne u opracovávaného rotoru pomalého pootáčení, potřebného k přesnému nastavení polohy opracovávané drážky komutátoru proti řeznému nástroji. rSamosvornost šnekové převodovky zajištuje, že rotor se nemůže samovolně pootočit. Přesná nastavení polohy drážky komutátoru proti řeznému nástroji je podmínkou pro použití kontaktních snímačů nebo bezkontaktního snímání polohy fototranzistorem a fotodiodou.Výhodou řešení...

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Flieger Jiří, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Dejl Jaromír

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: elektromotorů, sekce, montáže, kompresorem, způsob

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Ruml Jan, Maloušek Antonín, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Flieger Jiří

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: plynů, prepravu, sekce, kompresorem, plynovodu, elektromotorů

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Skříň elektromotoru, zejména pro sekci elektromotoru s kompresorem v hale

Načítavanie...

Číslo patentu: 254483

Dátum: 15.01.1988

Autori: Maloušek Antonín, Dejl Jaromír, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: elektromotorů, sekcí, kompresorem, zejména, skříň

Text:

...v podělných patkách stroje jsou vytvořena vybraní pro umístění hydraulických zdvíhacích jednotek.Hlavní výhody skříně elektromotoru podle vynálezu spočívají v tom, že její konstrukce usnadní budování a montáž sekce a že umožní výrazně snížit pracnost a náklady na vybudování této sekce. Skříň podle vynálezu umožňuje realízovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním...

Zapojení pro bezkontaktní rozběh a zabrzdění třífázového asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Souček Milan, Kutina Karel

MPK: H02P 1/26

Značky: bezkontaktní, rozbeh, třífázového, zapojení, elektromotorů, asynchronního, zabrzdění, nakrátko, kotvou

Text:

...lg jsou připojeny první hlavní elektrodou první,druhý a třetí triaky §, 1, Q jejichž druhé hlavní elektrody jsou navzájem spojený. Mezi řídící elektrodu prvního triaku § a řídicí elektrodu druhého triaku 1 je zapojena sériová kombinace diody É k níž je paralelně připojen první spínač l a druhého spínače 3 zatímco mezi řídící elektrodu druhého triaku 1 a řídící elektrodu třetího triaku Q je zapojen třetí spínač 5. Mezi první hlavní elektrodu...

Zapojení pro brzdění třífázových elektromotorů stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244222

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hruška Otakar

MPK: H02P 3/24

Značky: zapojení, stejnosměrným, proudem, brzdění, třífázových, elektromotorů

Text:

...brzdění třífázových elektromotorü, u nichž není vyveden nulový vodič.Príklad zapojení na brzdění třífázových elektromotorů stejnosměrným proudem podle vynalezu je znázorněn sohématicky na připojeném výkrese.První až čtvrtý tyristor 231, ggg, § 11, 211 jsou uspořádány v můstkovém zapojení. Řídící elektroda a anode prvního tyristoru xl jsou spojeny prvním budicím odporem 31 v seriis prvním zapínacím kontaktom 21 neznáoorněněhp spínače.Řídicí...

Těleso elektromotoru monoblokového soustrojí, zejména ponorného kalového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241856

Dátum: 01.12.1987

Autor: Ferianec Ivan

MPK: F04D 13/06

Značky: monoblokového, těleso, elektromotorů, čerpadla, ponorného, zejména, soustrojí, kalového

Text:

...nálitkem je vytvořen ve dnu současně s vněj. ším druhým dutým válcem, přičemž je dutý válec se dnem, mezi kružným nálitkem a s vnějěím druhým dutým válcem vytvořen jako jednolitý celek.Vyšší účinek vynálezu epočívá v tom, že vytvořením tělesa elektromotoru tak, že jeho válcová část tvoří se spodním ložiekovým víkem a mezikružným nálitkem, tvořícím vnější obvodový plášt olejové nádrže jeden celek, se odstraní lebilní uchycení spodního...

Zapojení pro regulaci třífázového asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243052

Dátum: 15.11.1987

Autori: Formánek Ivan, Vieska Ján, Hyža Gustáv

MPK: H02P 7/42

Značky: regulaci, asynchronního, elektromotorů, zapojení, třífázového

Text:

...napětí nastavené v regulačním členu RC a vzorek fázového napětí snimaný z výstupu jedné silové polovodíčovéjednotky S jsou porovnat/any a zpćracovávány v k-ontrolním obvodu řídící jednotlą/ RI. Tento obvod je řešen tak, že rozpozná poruchové stavy regulátoru a v případě jeho chybné funkce odpojí kontakty k stykače S sílové polovodičove jednotky íšj a tím i třífázový asynchronní elektromortor AIVI od sítě střídavého proudu. V řídící jednotce ...

Zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého lineárního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237058

Dátum: 01.10.1987

Autori: Heyberger Aleš, Čermák Ján, Rozprim Jan Praha, Roubíček Ota, Procházka Jaroslav, Havlín Vladimír, Pejšek Zdeněk

MPK: H02K 5/12

Značky: lineárního, kmitavého, hermetizaci, zařízení, součástmi, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého elektromotoru tvořeného statorem a kotvou, jejíž feromagnetické části jsou umístěny v drážkách statoru tak, že mezi feromagnetickými částmi kotvy a statorem je vytvořena funkční vzduchová mezera a v drážkách statoru je uloženo alespoň jedno vinutí. Mezi kotvou a statorem kmitavého lineárního elektromotoru je umístěna hermetizační přepážka, sestávající z feromagnetické nebo z...

Zapojení pulsního výkonového obvodu krokových elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245656

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kobosil Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, krokových, výkonového, zapojení, pulsního, elektromotorů

Text:

...nulový potenciál.Výstup g 5 o 1 třetího fázového spínače 2 je připojen na anodu třetí fázová rekuperační diody A a přes třetí výstupní svorku § 21 zapojení na druhý vývod třetího fázového vinutí 31 krokového olektromotoru s na kstodu páté ochranné diody 1 L. Výstup 16 g čtvrtého fázového spínače § je připojen na anodu čtvrté fázová rekuperační diody 32 a přes čtvrtou. výstupní svorku § 21 zapojení ne druhý vývod štvrtého fázového vinutí gg...

Způsob brzdění synchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245578

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hromas Josef

MPK: H02P 3/18

Značky: synchronního, brzdění, elektromotorů, způsob

Text:

...jejich vinutí.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob brzdění synchronního elektromotoru podle vynálezu,jehož podstatou je, že střĺdavý napájecí proud se přeruši a V okamžiku, kdy zpomalujíci se rotor se pootoči o vice než část otáčky, danou vztahem A n łp, se připoji stejnosměrný tepavý brzdici proud.Výhodou způsobu brzděni synchronniho elektromotoru podle vynálezu je jeho jednoduchost,zvýšení spolehlivosti pohonných soustav, jakož i snížení...

Zapojení pro reverzaci a brzdění třífázových elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244891

Dátum: 14.08.1987

Autor: Yost Thomas Dale

MPK: H02P 1/22

Značky: brzdění, elektromotorů, reverzaci, zapojení, třífázových

Text:

...spínače na řídící elektrodu třetího triaku ľà.Hlavní elektrody čtvrtého triaku E 1 jsou zapojeny mezi třetí vstupní fázovou svorku 2 pro připojení na třífázovou síč a první výstupní fázovou svorku gł. Hlavní elektrody čtvrtého triaku 35 jsou přemostěny sériovou kombinací čtvrtého zhášecího odporu 51 a čtvrtéhoHlavní elektrody pátého triaku gâ jsou zapojeny mezi třetí vstupní fázovou svorku 1a třetí výstupní fázovou svorku gg. Hlavní elektrody...

Zapojení elektromotorů, zejména pohonů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251744

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zelníček Vladimír, Zabranský Josef

MPK: H02P 7/74

Značky: zapojení, strojů, obráběcích, elektromotorů, pohonů, zejména

Text:

...hlavních kontaktůgg druhého stykače gi. Ovládací cívka gą prvního stykače gg jepřipojena prostřednictvím polohového spínače 1 , nejlépe mžikcvého, k ovládacímu obvodu gg, zatímco ovládací cívka g 1 druhého stykače gg je k ovládacímu obvodu gg připojena prostřednictvímspínacího pomocného kontaktu gg prvního stykače gg.První elektromctor l§ je součástí elektrohydraulického přístroje 1, druhý elektromotor gg je uložen na sklopném ramenu...