Patenty so značkou «elektromagnet»

Elektromagnet s tlmiacim kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10803

Dátum: 15.12.2008

Autor: Schöner Gerhard

MPK: H01F 7/08

Značky: tlmiacim, kotúčom, elektromagnet

Text:

...nej prispôsobený vonkajší kužel alebo vnútorný kužel, môže byť tlmiaci kotúč usporiadaný pri dnelĺiľ/nútornehoikužeľa pólového jadra alebo kotvy. Ďalej je možné u takého vytvorenia pólovéhomjadra a kotvy usporiadať tlmiací kotúč na ploche vonkajšieho kužeľakotvy alebo pólového jadrapretiľahlej na dno vnútomćho kužeľa pólového jadra alebo kotvy.dlalšieho výhodného uskutočnenia výnálezu obsahuje plocha pólu pólového jadra privrátenakotve...

Lineárny krokový polarizovaný elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 269537

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kočiš Štefan

MPK: H01F 7/08

Značky: lineárny, elektromagnet, polarizovaný, krokový

Text:

...polarizovaný elektromagnet podla vynólezu má jednoduchšie, výrob ne lacnejšie a technicky dokonalejšie vedenie lineárneho pohybu kotvy, ktoré súčasneumožňuje lepšie uzatvorenie vnútrajšku magnetu a tým aj jeho účinnejšiu ochranu proti vplyvom okolia.Na obrázku je znázornený lineárny krokový polarizovaný elektromagnet podla vynálezu. Na posuvnej osi i je upevnený permanentný magnet 5 a po jeho stranách pravé jadro g s pravou cievkou Q a...

Elektromagnet s viacnásobnou riadenou aktívnou vzduchovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269003

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mocko Štefan

MPK: H01F 7/16

Značky: viacnásobnou, aktívnou, riadenou, vzduchovou, medzerou, elektromagnet

Text:

...x je geometrické súradnice, pozdľž ktorej sa uskutočňuje pohyb kotvy vzhľadom k plášťu elektromagnetuW je energia magnetického poľa sústavy9 je vektor magnetickej indukcieĚ je Vektor sily mag. poľa od makroskopických prúdovdv-element objemu magnetického obvodu elektromagnetu0-znak operácie skalárneho súcinu vektorovAk sa pri pohybe kotvy vzduchovà medzera blíži k malým hodnotam, potom v dôsledkunelinearity magnetického obvodu a zmenách v...

Elektromagnet pro polovodičový mikrovlnný oscilátor s magnetickým obvodem ze dvou druhů magneticky měkkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264760

Dátum: 12.09.1989

Autori: Růžička Jiří, Klouda Rudolf

MPK: H01F 21/00

Značky: oscilátor, obvodem, mikrovlnný, polovodičový, materiálů, magnetickým, druhu, elektromagnet, měkkých, magnetický

Text:

...podle vynálezu a s pracovní mezerou ve středním jádře, jehož podstatou je, že feromagnetické díly magnetického obvodu jsou provedeny z magnetický měkkých materiálů dvou skupin, lišícíoh se od sebe podstatné rozdílnými magnetickými vlastnostmi, zejména hodnotou indukce nasycení, například střední jádro je z materiálu o vyšší hodnótě indukce nasycení do 2,5 T a koeroitivity od 8 do 20 A/m a plášť je vytvořen z magnetického materiálu o nižší...

Elektromagnet, zejména pro elektromagnetické pneumatické ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 264693

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F16K 31/06

Značky: pneumatické, ventily, zejména, elektromagnetické, elektromagnet

Text:

...a dále i prostorové uspořádání uložení nevýhodné.Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektromagnet, jehož podstata spočívá v tom. žev horním jádru jsou upevněny dva dorazy na .svých čelech opatřené tlumicími plochami pro záběr s kotvou, přičemž ložiska jsou uložena V kostřc.Výhodou elektromagnetu podle vynálezu je,h Cluul Icolvy je V krnjiííclí mlolíĺíclí llumclt pružnými pouzdry s tlumicíltíi plochami.Další výhodou je dlouhá životnost...

Supravodivý elektromagnet pro nukleární magnetickou rezonanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260727

Dátum: 12.01.1989

Autori: Srnka Aleš, Studeník Jiří, Jelínek Josef

MPK: H01F 7/22

Značky: supravodivý, nukleární, rezonancí, elektromagnet, magnetickou

Text:

...a možný výběr pro ~dosaženi optimální konfigurace pole. Konstrukce umožňuje provoz suprnavodivého magnetu i při snížené hladině kapalného helia pod hormí desku magnetu.vynález blíže objasní přilowžený výkres,na kterém je naznačen v řezu supruavodivý elektromagnet se soustavou supravowdivých korekcí.Magnet podle přiloženého obrázku sestavá z vnitřní kostry 1, střední kostry 2 a vnějšich koster sa, 3 b. Kostry jsou upevněny na dolní desce 7...

Plášťový axiálny elektromagnet s bariérovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241551

Dátum: 15.09.1987

Autori: Acher Jacques, Brittain David Robert, Monier Jean-claude, Sach George Sidney

MPK: H01F 7/16

Značky: bariérovou, plastový, elektromagnet, charakteristikou, axiálný

Text:

...vnútornou plochou plášťa 1 a vonkajšími plochami predného veka 2, zadného veka 3 s vytvorenou teleskopickou častou 31 a dištančn-ou spo-jkou 4 je umiestnená budiaca Cievka 19 oddelená od kovových častí magnetického obvodu izolačnou vrst vou 20. Budiaci elektrický -prúd do cievkyelektromagnetu je privádzaný prostrednictvom privodných svoriek lll. Zložené valcové jadro elektromagnetu pozostáva z puzdra B s vytvorenou dutinou 11 puzdra valcového...

Dvojčinný axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 240512

Dátum: 15.08.1987

Autori: Petzold Klaus-michael, Osipov Vladimir Alexejevie, Bykov Valerij Alexejevie, Schirmer Werner

MPK: H01F 7/16

Značky: proporcionálny, elektromagnet, axiálný, dvojčinný

Text:

...náryse zobrazené konštrukčné riešenie dvojčinného axiálneho proporcio~nálneho elektromagnetupodľa tohoto vynálezu, obr. 2 zobrazuje priečny rez stredom elektromagnetu v mies te, kde je vyvedený pohybový účinok jadra elektromagnetu, obr. 3 zobrazuje závislost priebehu krútiaceho momentu na hriadeli a charakter jeho možných zmien pri konštantnom budiacom prúde I v cievke elektromagnetu. ~Vlastnosti a účinky popísané v cieľoch tohoto návrhu je...

Elektromagnet pro urychlovač elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239494

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Miroslav, Kuchareík Leoš, Mareška Jioí, Škoda Richard

MPK: H05H 3/00

Značky: urychlovač, elektromagnet, elektronů

Text:

...Jeho podstate epoěívd v tom, le urychlovscí vskuový prostor je vytvořen mesi dolní částí jhs elsktromsgnetu s horní částí jhe slektromsgnetu,navzájem utěsněąýsi gumovým krouikom, mezi nimiš jsou v urycblovecím vekuovćm prostoru uložeąv cívky budicích vinutí, ussvłsns v pláěti s nemsgnetickdho materiálu. nebo jsou vytvoreny jako samonosns. pridem průchody do vskuováho urychlovscího prostoru jsou vytvořena v dolní části jho...

Axiálny plášťový elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 249920

Dátum: 15.04.1987

Autori: Baráni Vladimír, Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír

MPK: H01F 7/16

Značky: elektromagnet, plastový, axiálný

Text:

...stupñovite sa zmenšujúcimi dutinami v priľah 10 m čele, pričom tvary výčnelkov V 1 až V N a im prilahlých dutín D 1 až D N nie sú tvarovo zhodné, sú odlišné skoseniami K 1 až K N, obr. 6 zobrazuje ťahovü charakteristiku elektromagnetu s vyznačeným pásmom odchýliek AF od ideálnej konštantnej hodnoty pri uplatnení N korekčných účinkov pri tvar-ovo nezhodných výčnelkoch V 1 až V N a im prilahlých dutín D 1 až D N.Vlastnosti a účinky popísané v...

Elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 223399

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vybíhal Pavel, Juřek Zdeněk

Značky: elektromagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Ke zvýšení účinnosti elektromagnetu při současném snížení nároku na přesnost výroby a montáže je kotva elektromagnetu uložena kluzně v pouzdru z feromagnetického materiálu, jehož délka je větší nežli jeho vzdálenost od jádra elektromagnetu.

Ovládací elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 223300

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kunc Josef, Sláma Jiří

Značky: ovládací, elektromagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací elektromagnet se dvěma stabilními polohami s impulsním ovládáním, jehož magnetický obvod je vytvořen z dutého magneticky uzavřeného pláště s prstencem, dvěma cívkami, kotvou s přímočarým pohybem a dvěma permanentními magnety. Pohyb kotvy z jedné koncové polohy do druhé je řízen kombinací magnetických toků permanentních magnetů a toků, vyvolaných cívkami. V koncových polohách kotvy nemá elektromagnet žádný odběr.

Jednosmerný elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 220884

Dátum: 15.02.1986

Autor: Samek Ernest

Značky: jednosmerný, elektromagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosmerný elektromagnet je určený pre použitie v elektrotechnike. Jednosmerný elektromagnet pozostáva z magnetického obvodu a dvoch magnetizačných vinutí, pričom každé z dvoch magnetizačných vinutí (2) je pripojené na prívod (4) striedavého prúdu cez jednu diodu (3) a obě diody (3) majú opačnú polaritu a obe magnetizačné vinutia (2) opačný smer vinutia.

Axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 245501

Dátum: 22.08.1985

Autori: Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Butkovský 1udovít

MPK: H01F 7/16

Značky: proporcionálny, axiálný, elektromagnet

Text:

...s. Krúžok 13 z nemagnetického materiálu má rovnakú funkciu ako bola písané pre obr. 2 a obr. 3. Takéto tvarové uspôsobenie magnetický aktívnych plôoh čela jadra 5 a čela veka 7 s pólom sa prejaví na funkčnej závislosti veľkosti vyvinutej sily F na vzdialenosti s pri konštantnom budiac-om prúde I v cievke elektromagnetu spôsobom zobrazeným na obr. 5. Vhodnou voľbou veľkosti výčnelku dutiny je možné dosiahnüt zmenu závislosti veľkosti...

Elektromagnet bodových tiskáren rychlých psacích a jim podobných jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221622

Dátum: 15.05.1985

Autori: Krška Václav, Kolišanovský Tašo, Suchánek Arnošt

Značky: bodových, rychlých, tiskáren, podobných, jednotek, psacích, elektromagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání elektromagnetu, kterým se ovládá otiskovací drátek a který je určen k použití u bodových tiskáren rychlých psacích a jim podobných jednotek. Uspořádání elektromagnetu poskytuje možnost snadného ustavení a seřízení síly vratné pružiny a jejího zdvihu na základě výrobně jednoduchého a technologicky nenáročného provedení, vycházejícího z dané konstrukce. Jeho podstata spočívá v tom, že v uzavíracím víčku...

Elektromagnet pro kontaktní spínací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225339

Dátum: 01.12.1984

Autori: Paukert Josef, Sláma Jiří, Vodička Bohumil

Značky: kontaktní, spínací, elektromagnet, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnet pro kontaktní spínací přístroje, zejména pro impulsní stykače, obsahující magnetický obvod, tvořený pevnou části a kotvou a dále cívku, vyznačený tím, že magnetický obvod elektromagnetu je alespoň z části vytvořen ze zmagnetovaného magneticky tvrdého materiálu.

Stavitelný elektromagnet ovládacího měřidla na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 215232

Dátum: 15.10.1984

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav, Mayer Milan, Staněk Jaroslav

Značky: stavitelný, měřidla, elektromagnet, otvory, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla na otvory, které je určeno pro aktivní kontrolu a řízení pracovního cyklu brusek pro rotační součásti. Vynález řeší konstrukční provedení stavitelného elektromagnetu pro rozvírání a svírání měřících ramen ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že zdvih pohyblivého jádra elektromagnetu je stavitelný točítkem, která z části přesahuje obvod krytu ovládacího měřidla. Rozvírání a svírání měřících ramen...